ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conglomerate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conglomerate-, *conglomerate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conglomerate(vt) ทำให้เป็นกลุ่มก้อน
conglomerate(adj) ที่รวมเป็นกลุ่มก้อน, Syn. clustered
conglomerate(vi) เป็นกลุ่มก้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conglomerate(คันกลอม'เมอเรท) n., adj. (เกี่ยวกับ) เป็นกลุ่ม, ก้อนกรวด, กลุ่มบริษัทที่เป็นเครือ vi. รวมกัน, จับกันเป็นก้อน., See also: conglomeratic adj. ดูconglomerate conglomeritic adj. ดูconglomerate, Syn. massed

English-Thai: Nontri Dictionary
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
conglomerate(n) ก้อน, กลุ่ม, การชุมนุม, การรวม, กลุ่มบริษัทในเครือ
conglomerate(vt) ทำให้จับตัวเป็นก้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conglomerateเกาะกลุ่มแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conglomerateบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลายประเภทรวมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conglomerateหินกรวดมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conglomerate of peopleการรวมกลุ่มชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
conglomerateหินกรวดมน, หินตะกอนชนิดหนึ่งประกอบด้วยกรวดชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะมนเชื่อมติดกันอยู่ด้วยตัวประสานจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนต เหล็กออกไซด์ ซิลิกาหรือดินกรวดที่เป็นส่วนประกอบนี้อาจเป็นหินหรือแร่ซึ่งมุมและเหลี่ยมถูกลบหายไปหมดเนื่องจากการพัดพาและเสียดสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conglomerate corporationบริษัทที่รวมกิจการหลายประเภท [เศรษฐศาสตร์]
Conglomerate corportionsบริษัทรวมธุรกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was here before conglomerates owned the studios.ผมมาที่นี่ก่อนที่กลุ่มธุรกิจ จะเป็นเจ้าของสตูดิโอ The Holiday (2006)
Prime minister, you're well aware... that Poseidon is the largest industrial conglomerate in the world.ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านกังวลเกินไป... ...โพเซดอนเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก Appleseed Ex Machina (2007)
- I'm involved in a major conglomerate of bad guys.ฉันใส่ใจ กับการรวมกันของ คนเลวๆ Chuck Versus the Colonel (2009)
Before I settled down with a conglomerate husband, ก่อนที่ฉันจะทำตัวเป็นแม่บ้านให้กับสามีผู้ร่ำรวมและทรงอิทธิพลในอนาคน Episode #1.4 (2010)
And I need to meet a conglomerate husband.ฉันน่าจะออกเดทกับมหาเศรษฐีบ้างเนอะ Episode #1.4 (2010)
2nd and 3rd generation conglomerate use insider info and financial power for money laundering.ทายาทในอนาคต ฟอกเงิน และหุ้น... . Episode #1.12 (2010)
This H Group 2nd generation conglomerate was you?เอช กรุป รุ่นที่สองนี่ หมายถึงพี่หรอ? Episode #1.12 (2010)
Exactly. The only worldwide conglomerate that is capable of thwarting the Mishima Zaibatsu's ambitions.ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือทั่วโลกที่สามารถ ขัดขวางเป้าหมายของ มิชิม่า ไซบัทซึ Tekken: Blood Vengeance (2011)
You're the first conglomerate to forgo a huge wedding.คุณไม่ได้วางแผนงานแต่งงาน รีบจดทะเบียนเข้า จูวอนของเราเป็นคนที่ หัวโบราณ ร่ำรวยและมีอิทธิพลมากที่สุด Episode #1.20 (2011)
You're the first conglomerate to forgo a huge wedding.ไม่มีพิธีแต่งงาน มีแค่การจดทะเบียนสมรส มันไม่แปลกสำหรับ จูวอน หรือ Episode #1.20 (2011)
The conglomerates gained influence in political circles, and as a result, the oligarchs came into power.ให้กลุ่มในเครือบริษัทที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองร่วมตัวกัน ผลก็คือ ทำให้เกิดการปกครองแบบคณาธิปไตย Resident Evil: Damnation (2012)
It's a conglomerate within a subsidiary within a conglomerate.มันเป็นการรวมกลุ่มภายในบริษัทย่อย Out with the Old (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มบริษัท[klum børisat] (n, exp) EN: group of companies ; conglomerate  FR: ensemble de sociétés [ m ] ; groupe industriel [ m ] ; conglomérat [ m ]
กลุ่มบริษัทพลังงาน[klum børisat phalang-ngān] (n, exp) EN: energy conglomerate
สมาพันธ์ทางธุรกิจ[samāphan thāng thurakit] (n, exp) EN: conglomerate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
conglomerate
conglomerates
conglomerate's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conglomerate
conglomerate
conglomerated
conglomerates
conglomerates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
砾岩[lì yán, ㄌㄧˋ ㄧㄢˊ,   /  ] conglomerate (geol.) #61,692 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mischkonzern { m }conglomerate merger [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コングロマーチャント[konguroma-chanto] (n) (abbr) conglomerate merchant; (P) [Add to Longdo]
コングロマリット[konguromaritto] (n) conglomerate [Add to Longdo]
巨大複合企業[きょだいふくごうきぎょう, kyodaifukugoukigyou] (n) (See 複合企業) large conglomerate; large group of related companies [Add to Longdo]
複合企業[ふくごうきぎょう, fukugoukigyou] (n, adj-no) conglomerate; group of companies run as a single organization [Add to Longdo]
礫岩[れきがん, rekigan] (n) conglomerate stone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conglomerate \Con*glom"er*ate\, n.
   1. That which is heaped together in a mass or conpacted from
    various sources; a mass formed of fragments; collection;
    accumulation.
    [1913 Webster]
 
       A conglomerate of marvelous anecdotes, marvelously
       heaped together.           --Trench.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) A rock, composed or rounded fragments of stone
    cemented together by another mineral substance, either
    calcareous, siliceous, or argillaceous; pudding stone; --
    opposed to agglomerate. See {Breccia}.
    [1913 Webster]
 
       A conglomerate, therefore, is simply gravel bound
       together by a cement.         --Lyell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conglomerate \Con*glom"er*ate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Conglomerated}; p. pr. & vb. n. {Conglomerating}.]
   To gather into a ball or round body; to collect into a mass.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conglomerate \Con*glom"er*ate\, a. [L. conglomeratus, p. p. of
   conglomerare to roll together; con- + glomerare to wind into
   a ball. See {Glomerate}.]
   1. Gathered into a ball or a mass; collected together;
    concentrated; as, conglomerate rays of light.
    [1913 Webster]
 
       Beams of light when they are multiplied and
       conglomerate.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Fluids are separated in the liver and the other
       conglobate and conglomerate glands.  --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Closely crowded together; densly clustered; as,
    conglomerate flowers. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) Composed of stones, pebbles, or fragments of
    rocks, cemented together.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conglomerate
   adj 1: composed of heterogeneous elements gathered into a mass;
       "the conglomerate peoples of New England"
   n 1: a composite rock made up of particles of varying size [syn:
      {pudding stone}, {conglomerate}]
   2: a group of diverse companies under common ownership and run
     as a single organization [syn: {conglomerate}, {empire}]
   v 1: collect or gather; "Journals are accumulating in my
      office"; "The work keeps piling up" [syn: {accumulate},
      {cumulate}, {conglomerate}, {pile up}, {gather}, {amass}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top