ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amass

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amass-, *amass*, amas
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amass(vt) รวบรวม, See also: สะสม, Syn. gather, store up, collect together
amass(vi) รวบรวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amass(อะแมส') vt., vi. รวบรวม, สะสม, เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,

English-Thai: Nontri Dictionary
amass(vt) รวบรวม, รวมเป็นก้อน, สะสม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We have been traveling these dank rivers of West Africa for months... amassing an inventory of fauna for the British Museum.เราได้รับการเดินทางเหล่านี้แม่น้ำหมาด ๆ ของแอฟริกาตะวันตกสำหรับเดือน ... สะสมสินค้าคงคลังของสัตว์ สำหรับบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
And what about our amassment?ก็รวบรวมเท่าที่มีไปจ่ายก่อนสิ Fearless (2006)
And they amassed thousands of these weapons.และพวกเขา ก็เก็บ รวบรวมสะสม อาวูธเป็นพันๆชิ้น District 9 (2009)
Remember all those secrets Jenny amassed when she was trying to protect you, Nelly? Well, now the world knows them too.ดาเนียล่า The Goodbye Gossip Girl (2009)
It was only gonna be revealed when the Illuminati had amassed enough power to resurface and carry out their final goal.ที่จะถูกเปิดเผยแก่เฉพาะเมื่อ Illumina มีพลังงานเพียงพอเพื่อนำมา ตามที่ปรากฏอีกครั้ง และกระทำมีวัตถุประสงค์. Angels & Demons (2009)
A wide array of protest groups have amassed...ในรายการ 60 นาที You Don't Know Jack (2010)
Once we have amassed enough flecks we will set a trap.เมื่อเรารวบรวมแม่เหล็กได้มากพอแล้ว เราจะสร้างกับดัก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Their barbarian hordes amass to the north.พวกมันเคลื่อนทัพไปทางเหนือ The Red Serpent (2010)
your victories amass much coin.นายชนะ ได้เงินมานิดหน่อย Mark of the Brotherhood (2010)
You have amassed wealth, fame, and notoriety, based upon your story of survival.ขอบคุณประวัติศาสตร์การรอดชีวิตนั้น หลายคนที่จมปลักอยู่กับสาเหตุ น้อยคนที่จะรู้ความจริง Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Alas, I fear it might be some time before I can amass the necessary capital to compete.อนิจจา ฉันเกรงว่า มันจะเป็นเหมือนครั้งก่อนๆ ฉันจะรวบรวมเงินต้นไว้เพื่อทำธุรกิจแข่งกับเขา The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amassHe amassed a fortune in stock trading during the last boom.
amassHe amassed a large fortune before he died.
amassHer ability to amass a fortune is due to luck and hard work.
amassNo one knows how he has amassed his enormous fortune.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บ[kep] (v) EN: collect ; pick ; gather  FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บเงิน[kep ngoen] (v, exp) EN: save ; hoard  FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
ขนขยะ[khon khaya] (v, exp) EN: collect garbage  FR: ramasser les ordures
พูน[phūn] (v) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack  FR: amasser ; entasser ; empiler
ผู้รวบรวม[phū rūaprūam] (n, exp) FR: amasseur [ m ]
ร่น[ron] (v) EN: move back ; retract ; retreat ; contract  FR: se rétracter ; se ramasser
รถนักเรียน[rot nakrīen] (n, exp) FR: car de ramassage scolaire [ m ]
รวบ[rūap] (v) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate  FR: rassembler ; réunir ; ramasser
รวบรวม[rūaprūam] (v) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise  FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สะสม[sasom] (v) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit  FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
amass
amassed
amasses
amassing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amass
amassed
amasses
amassing

WordNet (3.0)
accumulate(v) collect or gather, Syn. pile up, conglomerate, gather, cumulate, amass

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Amass

v. t. [ imp. & p. p. Amassed p. pr. & vb. n. Amassing. ] [ F. ambusher, LL. amassare; L. ad + massa lump, mass. See Mass. ] To collect into a mass or heap; to gather a great quantity of; to accumulate; as, to amass a treasure or a fortune; to amass words or phrases. [ 1913 Webster ]

The life of Homer has been written by amassing all the traditions and hints the writers could meet with. Pope. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To accumulate; heap up; pile. [ 1913 Webster ]

Amass

n. [ OF. amasse, fr. ambusher. ] A mass; a heap. [ Obs. ] Sir H. Wotton. [ 1913 Webster ]

Amassable

a. Capable of being amassed. [ 1913 Webster ]

Amasser

n. One who amasses. [ 1913 Webster ]

Amassette

‖n. [ F. See Amass. ] An instrument of horn used for collecting painters' colors on the stone in the process of grinding. [ 1913 Webster ]

Amassment

n. [ Cf. OF. amassement. ] An amassing; a heap collected; a large quantity or number brought together; an accumulation. [ 1913 Webster ]

An amassment of imaginary conceptions. Glanvill. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
築く[きずく, kizuku] (v5k, vt) to build; to pile up; to amass; (P) #17,580 [Add to Longdo]
カマシア[kamashia] (n) (See ヒナユリ) camassia; wild hyacinth [Add to Longdo]
ヒナユリ[hinayuri] (n) (See カマシア) camassia; wild hyacinth [Add to Longdo]
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
群肝の;村肝の[むらぎもの;むらきもの, muragimono ; murakimono] (n) (arch) (pillow word for 心) (See 群肝・むらぎも) amassed feeling; build-up (of thoughts) [Add to Longdo]
産を成す[さんをなす, sanwonasu] (exp, v5s) to amass a fortune [Add to Longdo]
剰え;剰(io)[あまつさえ;あまっさえ, amatsusae ; amassae] (adv) besides (usu. negative nuance); moreover; in addition [Add to Longdo]
蓄財[ちくざい, chikuzai] (n, vs) amassing of wealth; (P) [Add to Longdo]
頭が真っ白になる[あたまがまっしろになる, atamagamasshironinaru] (exp, v5r) to blank out; to panic [Add to Longdo]
溜める[ためる, tameru] (v1, vt) (1) to amass; to accumulate; to store; (2) to leave unpaid; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top