ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amass

AH0 M AE1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amass-, *amass*, amas
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amass(vt) รวบรวม, See also: สะสม, Syn. gather, store up, collect together
amass(vi) รวบรวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amass(อะแมส') vt., vi. รวบรวม, สะสม, เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,

English-Thai: Nontri Dictionary
amass(vt) รวบรวม, รวมเป็นก้อน, สะสม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Their barbarian hordes amass to the north.พวกมันเคลื่อนทัพไปทางเหนือ The Red Serpent (2010)
your victories amass much coin.นายชนะ ได้เงินมานิดหน่อย Mark of the Brotherhood (2010)
Alas, I fear it might be some time before I can amass the necessary capital to compete.อนิจจา ฉันเกรงว่า มันจะเป็นเหมือนครั้งก่อนๆ ฉันจะรวบรวมเงินต้นไว้เพื่อทำธุรกิจแข่งกับเขา The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amassHe amassed a fortune in stock trading during the last boom.
amassHe amassed a large fortune before he died.
amassHer ability to amass a fortune is due to luck and hard work.
amassNo one knows how he has amassed his enormous fortune.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บ[kep] (v) EN: collect ; pick ; gather  FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บเงิน[kep ngoen] (v, exp) EN: save ; hoard  FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
ขนขยะ[khon khaya] (v, exp) EN: collect garbage  FR: ramasser les ordures
พูน[phūn] (v) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack  FR: amasser ; entasser ; empiler
ผู้รวบรวม[phū rūaprūam] (n, exp) FR: amasseur [ m ]
ร่น[ron] (v) EN: move back ; retract ; retreat ; contract  FR: se rétracter ; se ramasser
รถนักเรียน[rot nakrīen] (n, exp) FR: car de ramassage scolaire [ m ]
รวบ[rūap] (v) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate  FR: rassembler ; réunir ; ramasser
รวบรวม[rūaprūam] (v) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise  FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สะสม[sasom] (v) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit  FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMASS AH0 M AE1 S
AMASSED AH0 M AE1 S T
AMASSES AH0 M AE1 S IH0 Z
AMASSING AH0 M AE1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amass (v) ˈəmˈæs (@1 m a1 s)
amassed (v) ˈəmˈæst (@1 m a1 s t)
amasses (v) ˈəmˈæsɪz (@1 m a1 s i z)
amassing (v) ˈəmˈæsɪŋ (@1 m a1 s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
築く[きずく, kizuku] (v5k, vt) to build; to pile up; to amass; (P) #17,580 [Add to Longdo]
カマシア[kamashia] (n) (See ヒナユリ) camassia; wild hyacinth [Add to Longdo]
ヒナユリ[hinayuri] (n) (See カマシア) camassia; wild hyacinth [Add to Longdo]
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
群肝の;村肝の[むらぎもの;むらきもの, muragimono ; murakimono] (n) (arch) (pillow word for 心) (See 群肝・むらぎも) amassed feeling; build-up (of thoughts) [Add to Longdo]
産を成す[さんをなす, sanwonasu] (exp, v5s) to amass a fortune [Add to Longdo]
剰え;剰(io)[あまつさえ;あまっさえ, amatsusae ; amassae] (adv) besides (usu. negative nuance); moreover; in addition [Add to Longdo]
蓄財[ちくざい, chikuzai] (n, vs) amassing of wealth; (P) [Add to Longdo]
頭が真っ白になる[あたまがまっしろになる, atamagamasshironinaru] (exp, v5r) to blank out; to panic [Add to Longdo]
溜める[ためる, tameru] (v1, vt) (1) to amass; to accumulate; to store; (2) to leave unpaid; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amass \A*mass"\, n. [OF. amasse, fr. ambusher.]
   A mass; a heap. [Obs.] --Sir H. Wotton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amass \A*mass"\, v. t. [imp. & p. p. {Amassed}; p. pr. & vb. n.
   {Amassing}.] [F. ambusher, LL. amassare; L. ad + massa lump,
   mass. See {Mass}.]
   To collect into a mass or heap; to gather a great quantity
   of; to accumulate; as, to amass a treasure or a fortune; to
   amass words or phrases.
   [1913 Webster]
 
      The life of Homer has been written by amassing all the
      traditions and hints the writers could meet with.
                          --Pope.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To accumulate; heap up; pile.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amass
   v 1: collect or gather; "Journals are accumulating in my
      office"; "The work keeps piling up" [syn: {accumulate},
      {cumulate}, {conglomerate}, {pile up}, {gather}, {amass}]
   2: get or gather together; "I am accumulating evidence for the
     man's unfaithfulness to his wife"; "She is amassing a lot of
     data for her thesis"; "She rolled up a small fortune" [syn:
     {roll up}, {collect}, {accumulate}, {pile up}, {amass},
     {compile}, {hoard}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top