ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epileptic

EH2 P IH0 L EH1 P T IH0 K   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epileptic-, *epileptic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epilepticadj.,n. (คนที่) เกี่ยวกับอาการของโรคลมบ้าหมู

English-Thai: Nontri Dictionary
epileptic(adj) เป็นลมบ้าหมู,เป็นโรคลมชัก
epileptic(n) คนเป็นลมบ้าหมู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epileptic๑. -โรคลมชัก, -โรคลมบ้าหมู๒. ผู้ป่วยโรคลมชัก, ผู้ป่วยโรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epileptic Fits, Repeatedอาการชักติดต่อกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's great for an epileptic. Come on, you gotta get pelvic with it.เหมาะเลยถ้าเป็นลมบ้าหมู Bringing Down the House (2003)
- There is one with an epilepticจะให้ผมระเบิดรถถังมันหรือ ให้ไปเอาตัวผู้บัญชาการมันมาก็ได้ Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
- Thank you. Your son's epileptic?- ลูกคุณเป็นโรคลมชักหรือเปล่า? The Last King of Scotland (2006)
This is usually given to epileptics.ทั่วไปยานี้จ่ายให้คนเป็นลมชัก Quiet Riot (2008)
You know, maybe she was epilepticบางทีเธออาจเป็นโรคลมบ้าหมูนะ Art Imitates Life (2008)
Epileptic people try to be careful around others.คนที่เป็นลมบ้าหมู ต้องระวังไปหมด Heartbreak Library (2008)
I've seen better acting in an epileptic whorehouse.ฉันเห็นโฆษณาแล้วNนึกว่าซ่องกะหรี่ยืนเรียกลูกค้า Better Call Saul (2009)
I looked like an epileptic on meth.กูเต้นเหมือนเป็นลมบ้าหมูเสี้ยนยา Keep This Party Going (2009)
Look, I'm real sorry and all, but I'm an epileptic and I--ขอโทษจริงๆค่ะ ฉันเป็นโรคลมชัก แล้วก็.. Hick (2011)
We're gonna need a cover story... epileptic fit, alcohol binge, banana peel, whatever works.เราต้องมีคำอธิบายเรื่อง... .. ลมบ้าหมู ดืมเหล้ามากไป Know Thy Enemy (2011)
Look, Kate, one of the hostages just had a epileptic fit and passed out, and normally, I wouldn't care, but it's starting to upset the other hostages, and I don't want anyone trying to be a hero.นี่ เค็ท ตัวประกันคนนึง ลมบ้าหมูกำเริบและสลบไป และตามปกติ ฉันก็จะไม่สนใจ แต่มันเริ่มที่จะทำให้ ตัวประกันคนอื่นๆไม่พอใจ Cops & Robbers (2011)
I'm gonna fake an epileptic seizure.งั้นฉันจะแกล้งชัก แกล้งทำเป็นลมบ้าหมู On My Way (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
EPILEPTIC    EH2 P IH0 L EH1 P T IH0 K
EPILEPTICS    EH2 P IH0 L EH1 P T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epileptic    (n) ˌɛpɪlˈɛptɪk (e2 p i l e1 p t i k)
epileptics    (n) ˌɛpɪlˈɛptɪks (e2 p i l e1 p t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epileptiker {m} | Epileptiker {pl}epileptic | epileptics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
抗てんかん薬;抗癲癇薬[こうてんかんやく, koutenkanyaku] (n) anticonvulsant; antiepileptic agent [Add to Longdo]
癲癇[てんかん, tenkan] (n) (uk) epilepsy; epileptic fit [Add to Longdo]
癲癇持ち[てんかんもち, tenkanmochi] (n) (an) epileptic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epileptic \Ep`i*lep"tic\, a. [L. epilepticus, Gr. ? : cf. F.
   ['e]pileptique.]
   Pertaining to, affected with, or of the nature of, epilepsy.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epileptic \Ep`i*lep"tic\, n.
   1. One affected with epilepsy.
    [1913 Webster]
 
   2. A medicine for the cure of epilepsy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epileptic
   adj 1: of or relating to or characteristic of epilepsy;
       "epileptic seizure"
   n 1: a person who has epilepsy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top