Search result for

หมก

(44 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมก-, *หมก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมก    [V] bury, See also: cover, Syn. ซุก, ฝัง, Example: ปลาชนิดนี้เท่านั้นที่ยังสามารถอยู่อาศัยในแหล่งน้ำที่แห้งในฤดูแล้งโดยหมกตัวอยู่ในกระเปาะใต้ดินคล้ายจำศีล, Thai definition: ซุกไว้ใต้
หมกมุ่น    [V] immersed oneself in, See also: be absorbed in, be engrossed in/with, be preoccupied, be occupied, be immerse in, bury one, Example: เธอหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไป ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง
หมกเม็ด    [V] hide, See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise, Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้เปิดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่นายจ้างได้หมกเม็ดมาตลอด, Thai definition: ปกปิดบางอย่างไว้ซึ่งจะส่งผลในเวลาต่อไป, ซ่อนส่วนสำคัญไว้ไม่ให้สังเกตเห็น
หมกไหม้    [V] be weighed down with anxiety or bitterness, See also: be burning with anxiety or bitterness, Example: หัวอกของนางหมกไหม้ด้วยความทุกข์, Thai definition: ร้อนระอุภายใน, กลัดกลุ้มด้วยความเสียใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมกก. ซุกไว้ใต้ เช่น หมกดิน หมกโคลน หมกทราย, หลบหน้า เช่น ไปหมกหัวอยู่ที่ไหน, ทิ้งสุม ๆ ไว้ เช่น เสื้อผ้าใช้แล้วอย่าหมกไว้
หมกเรียกวิธีทำอาหารบางอย่างให้สุกด้วยการหมกไฟ เช่น หมกปลา หมกหัวมันเทศ.
หมกน. ปลากระบอก. (ดู กระบอก ๒).
หมกมุ่นก. ฝังใจมุ่งไปทางเดียว เช่น เขาหมกมุ่นอยู่กับงาน.
หมกไหม้ว. ร้อนระอุ เช่น ตกนรกหมกไหม้, มีความทุกข์มาก เช่น หัวอกหมกไหม้.
แรง ๑หมกมุ่น เช่น แรงเสพ แรงเล่น.
หลงหมกมุ่น, มัวเมา, คลั่งไคล้, เคลิบเคลิ้ม, เช่น หลงในอบายมุข หลงเสน่ห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมก[v.] (mok) EN: bury ; cover ; hide ; shelve   FR: enfouir ; cacher ; recouvrir ; dissimuler
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immerse in ; bury oneself in   FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé

English-Thai: Longdo Dictionary
geeky(adj) ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, บ้าวิชาการ, ที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorb in    [PHRV] หมกมุ่น, See also: จดจ่ออยู่กับ, จมอยู่กับ, วุ่นวายอยู่กับ
be caught up in    [PHRV] ง่วนอยู่กับ, See also: หมกมุ่นอยู่กับ
engross in    [PHRV] หมกมุ่นอยู่กับ, See also: ง่วนอยู่กับ, สนใจ, Syn. absorb in
deep    [ADJ] ซึ่งมีใจจดจ่อ, See also: หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง, Syn. absorbed, engrossed, immersed, philosophical, profound, wise
immerse    [VT] หมกมุ่น, See also: จดจ่อ, ง่วนอยู่กับ, Syn. absorb, engross
involved    [ADJ] ที่เอาใจใส่, See also: หมกมุ่น, เอาใจจดจ่อ
lech after    [PHRV] อยากมีเพศสัมพันธ์กับ (คำสแลง), See also: หมกมุ่นในกามตัณหากับ, Syn. lust after
lech for    [PHRV] อยากมีเพศสัมพันธ์กับ (คำสแลง), See also: หมกมุ่นในกามตัณหากับ, Syn. lust after
licentious    [ADJ] มักมากในกาม, See also: หมกมุ่นในโลกีย์วิสัย, เต็มไปด้วยราคะ, Syn. libertine, lustful, wanton
lose    [VT] หมกมุ่น, See also: เพลิน, ลืมตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ
brown studyn. อยู่ในภวังค์,หมกมุ่นอยู่กับการดูหนังสืออย่างมาก
bury(เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคิด) ออก -Id. (bury the hatchet อโหสิ), Syn. inhume
chenille(ชะเนล') n. ด้ายไหมกำมะหยี่,สิ่งทอกำมะหยี่
devotee(เดฟ'วะที) n. ผู้มีใจศรัทธา,ผู้อุทิศตัวกับ,ผู้หมกมุ่นใน, Syn. admirer
devotion(ดิโว'เชิน) n. การอุทิศตัว,การใส่ใจ,การหมกมุ่นในทาง,การบูชา., Syn. ardour

English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน,ความหมกหมุ่น
autistic(adj) เพ้อฝัน,หมกหมุ่น
bury(vt) ฝัง,กลบ,หมก,ซ่อน,ปิด
enrage(vi) เดือดดาล,โกรธ,บ้าคลั่ง,โหมกระหน่ำ,ลุกลาม
immerse(vt) จุ่ม,ท่วม,จมมิด,ฝัง,หมก,แช่,รด(น้ำมนตร์)
immersion(n) การจุ่ม,การฝัง,การจม,การท่วม,การแช่,ความหมกมุ่น
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น

Are you satisfied with the result?

Go to Top