ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -存-, *存*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[存, cún, ㄘㄨㄣˊ] to exist; to survive, to maintain; to keep, to store; to deposit
Radical: Decomposition: 才 (cái ㄘㄞˊ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [pictophonetic] seed,  Rank: 384

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cún zài, ㄘㄨㄣˊ ㄗㄞˋ, ] to exist; to be, #385 [Add to Longdo]
[cún, ㄘㄨㄣˊ, ] exist; deposit; store; keep; survive, #1,778 [Add to Longdo]
[shēng cún, ㄕㄥ ㄘㄨㄣˊ, ] to exist; to survive, #2,437 [Add to Longdo]
[cún kuǎn, ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ, ] to save money in a bank; bank deposit, #3,268 [Add to Longdo]
[kù cún, ㄎㄨˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] property or cash held in reserve; stock, #4,022 [Add to Longdo]
[bǎo cún, ㄅㄠˇ ㄘㄨㄣˊ, ] to conserve; to preserve; to keep; save (a file), #4,207 [Add to Longdo]
[nèi cún, ㄋㄟˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] memory; random access memory; RAM (computer); internal storage, #4,755 [Add to Longdo]
[cún chǔ, ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ, / ] memory; storage, #5,345 [Add to Longdo]
[chǔ cún, ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] stockpile; to store; to stockpile; storage, #8,707 [Add to Longdo]
[cún fàng, ㄘㄨㄣˊ ㄈㄤˋ, ] to deposit; to leave in sb's care, #9,478 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぞんじ, zonji] (n) ทราบเรื่อง, เข้าใจเรื่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぞんぶん, zonbun] (adj adv) เต็มที่, เท่าที่ต้องการ
[そんざい, sonzai] (n ) (n) การดำรงอยู่,การมีอยู่,การอยู่,ชีวิต,ความเป็นอยู่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
じる[ぞんじる, zonjiru] Thai: ทราบ(รูปถ่อมตนของผู้พูด) English: to know (hum)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じ;知(ateji)[ぞんじ, zonji] (n) (hum) (See 御じ,ずる,知・ぞんち) knowing [Add to Longdo]
じる[ぞんじる, zonjiru] (v1) (hum) (See ごじ) to think, feel, consider, know, etc.; (P) [Add to Longdo]
じ上げる[ぞんじあげる, zonjiageru] (v1,vt) (hum) to know; to think [Add to Longdo]
する[そんする, sonsuru] (vs-s) (See 在) to exist [Add to Longdo]
ずる[ぞんずる, zonzuru] (vz,vi) (hum) (See じる) to think, feel, consider, know, etc. [Add to Longdo]
[ぞんがい, zongai] (adj-na,adv,n) beyond or contrary to expectations [Add to Longdo]
[そんざい, sonzai] (n,vs,adj-no) existence; being; (P) [Add to Longdo]
在意義[そんざいいぎ, sonzaiigi] (n) meaning of life; meaning of one's existence [Add to Longdo]
在感[そんざいかん, sonzaikan] (n) one's presence (as felt by others) [Add to Longdo]
在者[そんざいしゃ, sonzaisha] (n) entity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you believe in UFOs?UFOの在を信じていますか。
Some believe in UFOs and others do not.UFOの在を信じるものもいるし、信じないものもいる。
You understand best how to use the machine.あなたがこの機械の使い方を一番よくごじでしょう。
I am very glad to see you.あなたにお目にかかって大変うれしくじます。
Maybe you don't know this, but nobody could ever take your place.あなたにはわからないかもしれないけど、あなたは私にとってかけがえのない在なのよ。 [F]
I am acquainted with your father.あなたのお父さんのことはじております。
Do you know your forefather?あなたの祖先をご知ですか。
Do you remember the town he was born?あなたは、彼が生まれた町をご知ですか。
Do you believe in UFOs?あなたはUFOの在を信じますか。
Do you know us?あなたは私たちをご知ですか。
You were my Yoda and I'll miss your right-on-target advice.あなたは私にとってヨーダのような在でした、あなたの的を射たアドバイスを恋しく思うでしょう。
Do you believe in ghosts?あなたは幽霊の在を信じていますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You didn't?[JA] ごじない? Disbanded (2017)
He's like a father figure in my life.[JA] 親父みたいな在だ CounterPunch (2017)
- Okay, you got me, this is interesting. - The clans are real, Ryan.[CN] 好吧,你提起我的兴趣了 忍者家族是真的在的,莱安 Ninja Assassin (2009)
I believe that ultimately, not a single person exists who hates their own self.[JA] 結局 最終的なところで 自分のことを嫌いな人間は 在しないんじゃないかと 考えているんです Reason (2017)
And as long as there are kids who need to fight their way out of somewhere... that squared circle will be calling.[JA] 逆境と戦う子供たちが いるかぎり リングは在するだろう CounterPunch (2017)
If anyone were to check my memory cache, it would put you in considerable danger.[CN] 要是有人檢查我的記憶儲器 你就會陷入極其危險的境地 Moon (2009)
Look. What if this psychopath becomes aware of your presence?[CN] 要是这个变态知道了你的在要怎么办? The Cell 2 (2009)
And our chances are better with you.[CN] 联合起来的话我们的活性可能会更大点 The Horde (2009)
- We have so many athletes.[JA] 兄貴みたいな 頼りになる在だと 兄貴みたいな 頼りになる在だと CounterPunch (2017)
- It's all I'm gonna let you have.[CN] - 我会让你只有这些记忆 The Cell 2 (2009)
He raises the possibility that a number of political assassinations were conducted by an ancient but sophisticated network he calls the Nine Clans.[CN] 他提出了那种有着政治性的 刺杀团体在的可能性 他们被一个古老但复杂的被称之为... ...九家族的组织操控着 Ninja Assassin (2009)
But you see, Nanaka, if I did it like that, my existence would be worthless.[JA] でもね 菜々果さん それだと 僕が在している価値がないんです Absolute (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そん, son] EXISTIEREN, DENKEN, WISSEN [Add to Longdo]
分に[ぞんぶんに, zonbunni] nach_Belieben, -frei [Add to Longdo]
[そんざい, sonzai] Dasein, Existenz [Add to Longdo]
[そんぞく, sonzoku] Fortdauer, Fortbestand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top