ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -庫-, *庫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[庫, kù, ㄎㄨˋ] armory, treasury, warehouse
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  車 (chē ㄔㄜ) 
Etymology: [ideographic] A stable 广 where carriages 車 are parked

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄎㄨˋ, / ] warehouse; storehouse, #2,821 [Add to Longdo]
库存[kù cún, ㄎㄨˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] property or cash held in reserve; stock, #4,022 [Add to Longdo]
水库[shuǐ kù, ㄕㄨㄟˇ ㄎㄨˋ, / ] reservoir, #5,496 [Add to Longdo]
仓库[cāng kù, ㄘㄤ ㄎㄨˋ, / ] depot; storehouse; warehouse, #6,224 [Add to Longdo]
数据库[shù jù kù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ, / ] database, #6,660 [Add to Longdo]
车库[chē kù, ㄔㄜ ㄎㄨˋ, / ] garage, #12,564 [Add to Longdo]
国库[guó kù, ㄍㄨㄛˊ ㄎㄨˋ, / ] public purse; state treasury; national exchequer, #16,027 [Add to Longdo]
库房[kù fáng, ㄎㄨˋ ㄈㄤˊ, / ] a place for storage; storeroom; warehouse, #21,630 [Add to Longdo]
库尔德[Kù ěr dé, ㄎㄨˋ ㄦˇ ㄉㄜˊ, / ] Kurd; Kurdish, #22,708 [Add to Longdo]
书库[shū kù, ㄕㄨ ㄎㄨˋ, / ] a store room for books; fig. an erudite person; the Bibliotheca and Epitome of pseudo-Apollodorus, #23,149 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くいん, kuin] (n) kitchen-cum-office of a Zen temple or monastery, where meals are prepared and senior priests have their offices [Add to Longdo]
[こない, konai] (adv,adj-no) inside (refrigerator, warehouse, etc.) [Add to Longdo]
入れ;倉入れ[くらいれ, kuraire] (n,vs) warehousing [Add to Longdo]
[くり, kuri] (n) monastery kitchen; priests' quarters [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Thank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.600−J型のプリンターが1997年の5月4日まで在切れとの御知らせありがとうございました。
I regret to say that the product you have asked for is currently out of stock.あいにくお尋ねの商品は現在、在がありません。
I'd like to put some things in the hotel safe.ある物をホテルの金に預けたいのですが。
The Internet is an invaluable source of information.インターネットはこの上なく貴重な情報の宝だ。
Our refrigerator is out of order.うちの冷蔵は故障している。
This safe is for keeping valuables.この金は貴重品を保管するためのものです。
All sweaters of this type are out of stock now.この型のセーターはすべて今在切れです。
I want this building for a garage.この建物を車に使いたい。
Give me a hand with this refrigerator.この冷蔵を運ぶのに手を貸してよ。
The supermarkets are now closed, so we'll have to make do with what is left in the refrigerator.スーパーマーケットはもう閉まっているので、冷蔵に残っているもので済まさなければならないだろう。
I'm sorry, but they're out of stock.すみませんが在切れなのです。
The supermarket has a large stock of merchandise.そのスーパーマーケットは大量の商品在を持っている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A professional safe cracker?[JA] プロ? 金強盗のか? What's Up, Tiger Lily? (1966)
Everything here is on the time clock. Written record going in and out.[JA] 全て時間を記録する 入も出 Hollow Triumph (1948)
We're going down to see the icehouse that Dad's gonna buy.[CN] 我們要去看爸爸新買的冰 East of Eden (1955)
I thought this was safe-cracker soup.[JA] 安全なスープ (金破りの火薬)だと思ったよ He Walked by Night (1948)
I feel that you and I should do all in our power to stop that old Dr. Cudler and his quartet of psychologists from fiddling around in the home situation.[CN] 我覺得你跟我應該盡全力 阻止德勒醫生 帶著他手下的心理醫生 到這裏探頭探腦 做家庭訪問,那是我的感覺 Lolita (1962)
Room 217, second floor, Mr. Cruikshank.[CN] 二樓217室找魯聖先生 Charade (1963)
Mr. Cruikshank, please. My name is Lampert.[CN] 請找魯聖先生我姓藍伯特 Charade (1963)
Do I take it then that you are refusing to cooperate with Dr. Cudler and his men?[CN] 我想你拒絕配合 德勒醫生跟他的手下 來做家庭訪問? Lolita (1962)
- Mr. Cruikshank, a Miss Lamp -[CN] 魯聖先生? 有位藍伯特小姐 是太太 Charade (1963)
I wish you'd explain that to the committee. They've instructed me to economize.[CN] 或許你可以跟委員會說一下 他們叫我降低 Corridors of Blood (1958)
Maybe, um, Charlie could help us with the garage, David.[JA] チャーリーに 車の修理を頼もうかしら Straw Dogs (1971)
Regular arsenal.[JA] まるで武器 He Walked by Night (1948)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こ, ko] LAGERHAUS [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top