ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collector

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collector-, *collector*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collector(n) นักสะสม, Syn. gatherer, hobbyist, antiquary, assembler, accumulator
collector(n) ผู้เก็บ, See also: พนักงานเก็บ เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ, คนเก็บ, Syn. gatherer, compiler, assembler, amasser, accumulator, hoarder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collector(คะเลค'เทอะ) n. คนเก็บ, สิ่งหรือเครื่องมือเก็บ, คนสะสม, อุปกรณ์รวมตัว
bill collectorn. คนเก็บเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
collector(n) ผู้รวบรวม, พนักงานเก็บภาษี, ผู้สะสม, นักสะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collectorผู้เก็บเงิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collector efficiency factorแฟกเตอร์ประสิทธิภาพตัวเก็บรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
collector draincollector drain, ทางระบายน้ำรวม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Collectors Scintillatorsอุปกรณ์รวบรวมสัญญาณ [การแพทย์]
Collectors and collectingนักสะสมและการสะสม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's trying to interrogate that poor garbage collector with Togusa.ตอนนี้โทกุสะกำลังพยายามหาข้อมูล จากพนักงานเก็บขยะ Ghost in the Shell (1995)
A debt collector showed up this morning about it.คนทวงหนี้ มาที่นี้เมื่อเช้า Firewall (2006)
Also, we had a debt collector here yesterday asking questions.ถ้าเช่นนั้น, เรามีคนทวงหนี้ ที่เมื่อวานกำลังถาม Firewall (2006)
Something he could sell to a private collector for a good deal of money?ไปขายให้กับนักสะสมเงินหนาล่ะ ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
He spent the next 30 years selling every ornament of Qing dynasty... to collectors and museums.30 ปีต่อมาก็ใช้เวลาอยู่กับการขาย เครื่องเกียรติยศของราชวงศ์ฉิง ให้พวกนักสะสมและก็พิพิธภัณฑ์ War (2007)
I thought it was some stupid collectors item.ฉันคิดว่ามันเป็นแค่ สมบัติบ้าบอที่คุณสะสมไว้ซะอีก A Vision's Just a Vision (2008)
Then he reveals himself, as a collector of souls and pursue owner of the cursed object.หลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนเป็น ผู้ล่าวิญญาณ Drag Me to Hell (2009)
(Sighs) uh, mid-Range collectors just aren't buying right now.เออ ช่วงกลาง คอเล็กเตอร์ \ ยังซื้อไม่ได้ตอนนี้ Seder Anything (2009)
- That piece was coming from a collector in Australia.- กำลังส่งมา จากนักสะสมในออสเตรเลีย When in Rome (2010)
The local tax collector said that falls had movedคนเก็บภาษีท้องถิ่นบอกว่าฟอลส์ย้ายออกไป Johari Window (2010)
And keep in mind, collectors and serial killersและจำเอาไว้ว่า นักสะสมกับฆาตกรต่อเนื่อง The Uncanny Valley (2010)
That this collector does to objects.เหมือนที่นักสะสมนี้ทำกับวัตถุ The Uncanny Valley (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collectorDon't tell me it was really a demand for money from debt collectors?
collectorHe is something of a stamp collector.
collectorThe garbage collector comes three times a week.
collectorThe prices are those collectors would expect to pay at auction now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวแปลภาษา(n) compiler, See also: collector, editor, translator, interpreter, Example: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเก็บตั๋ว[khon kep tūa] (n, exp) EN: ticker collector
กระเป๋ารถ[krapao rot] (n, exp) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress  FR: contrôleur [ m ] ; contrôleuse [ f ] ; receveur [ m ] ; receveuse [ f ] ; poinçonneur [ m ] ; poinçonneuse [ f ]
กระเป๋ารถเมล์[krapao rotmē] (n, exp) EN: conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress  FR: contrôleur [ m ] ; contrôleuse [ f ] ; receveur [ m ] ; receveuse [ f ] ; poinçonneur [ m ] ; poinçonneuse [ f ]
ผู้เก็บเงิน[phū kep ngoēn] (n) EN: collector (money)  FR: receveur ; caissier
สรรพากร[sanphākøn] (n) EN: revenue ; tax collector  FR: contributions [ fpl ] ; revenus de l'État [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
collector
collectors
collector's
collectors'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collector
collectors

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitnehmerwagen { m }collector trolley [Add to Longdo]
Sammler { m } | Sammler { pl }collector | collectors [Add to Longdo]
Schleifring { m }collector ring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コレクター(P);コレクタ[korekuta-(P); korekuta] (n) collector; (P) #18,939 [Add to Longdo]
ごみ屋;塵屋(oK)[ごみや, gomiya] (n) (sens) ragman; garbage man; garbage collector [Add to Longdo]
もぎり[mogiri] (n) ticket-collector [Add to Longdo]
コレクターズ[korekuta-zu] (n) collectors [Add to Longdo]
コレクターズアイテム[korekuta-zuaitemu] (n) collector's item [Add to Longdo]
ソーラーコレクター[so-ra-korekuta-] (n) solar collector [Add to Longdo]
愛蔵版[あいぞうばん, aizouban] (n) favourite printing (edition); favorite printing; collector's edition [Add to Longdo]
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station) [Add to Longdo]
掛け取り[かけとり, kaketori] (n) bill collection or collector [Add to Longdo]
勘定取り[かんじょうとり, kanjoutori] (n) bill collector [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コレクタ[これくた, korekuta] collector [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collector \Col*lect"or\, n. [LL. collector one who collects: cf.
   F. collecteur.]
   1. One who collects things which are separate; esp., one who
    makes a business or practice of collecting works of art,
    objects in natural history, etc.; as, a collector of
    coins.
    [1913 Webster]
 
       I digress into Soho to explore a bookstall. Methinks
       I have been thirty years a collector. --Lamb.
    [1913 Webster]
 
   2. A compiler of books; one who collects scattered passages
    and puts them together in one book.
    [1913 Webster]
 
       Volumes without the collector's own reflections.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) An officer appointed and commissioned to collect
    and receive customs, duties, taxes, or toll.
    [1913 Webster]
 
       A great part of this is now embezzled . . . by
       collectors, and other officers.    --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   4. One authorized to collect debts.
    [1913 Webster]
 
   5. A bachelor of arts in Oxford, formerly appointed to
    superintend some scholastic proceedings in Lent. --Todd.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collector
   n 1: a person who collects things [syn: {collector},
      {aggregator}]
   2: a person who is employed to collect payments (as for rent or
     taxes) [syn: {collector}, {gatherer}, {accumulator}]
   3: a crater that has collected cosmic material hitting the earth
   4: the electrode in a transistor through which a primary flow of
     carriers leaves the region between the electrodes

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top