ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cumulate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cumulate-, *cumulate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, See also: accoumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated income
accumulated income(n) กำไรสะสม, See also: accumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated earnings
accumulated profit(n) กำไรสะสม, See also: accumulated income, retained earnings, Syn. accumulated earnings
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cumulate(vt) ทำให้รวมกัน, See also: รวมเป็นหนึ่ง, Syn. merge
cumulate(vi) รวบรวม, Syn. accumulate, collect
cumulate(vt) รวบรวม, Syn. accumulate, collect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cumulate(คิว'มะเลท) { cumulated, cumulating, cumulates } vt., adj. สะสม, กองกัน, กองขึ้น, เพิ่มขึ้น, ซ้อนกัน, See also: cumulation n. ดูcumulate

English-Thai: Nontri Dictionary
accumulate(vi, vt) เก็บสะสม, รวบรวม, เพิ่มพูน, เพิ่มขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cumulateหินคูมูเลต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cumulated first marriage frequencyความถี่สะสมของการสมรสครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cumulated marriage frequencyความถี่สะสมของการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cumulated proportion divorcedสัดส่วนสะสมของผู้หย่าร้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The cumulative total is easily over a billion Won.รวมๆกันแล้วอาจจะมากกว่าพันล้านวอน Bread, Love and Dreams (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บ[kep] (v) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate  FR: garder ; conserver ; accumuler
กอง[køng] (v) EN: pile ; heap ; stack ; accumulate  FR: empiler ; entasser ; accumuler
หม้อไฟฟ้า[mø faifā] (n, exp) FR: batterie [ f ] ; accumulateur [ m ]
เพิ่มพูน[phoēmphūn] (v) EN: accumulate  FR: accumuler ; parfaire
พูน[phūn] (v) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack  FR: amasser ; entasser ; empiler
รวบรวม[rūaprūam] (v) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise  FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สั่งสม[sangsom] (v) EN: collect ; stock up ; save up ; accumulate  FR: emmagasiner ; accumuler ; stocker
สะสม[sasom] (v) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit  FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
สะสมเงินทุน[sasom ngoenthun] (v, exp) EN: accumulate funds
สะสมเงินทุนสำรอง[sasom ngoenthun samrøng] (v, exp) EN: accumulate capital reserves

WordNet (3.0)
accumulate(v) collect or gather, Syn. pile up, conglomerate, gather, cumulate, amass

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Cumulate

v. t. [ imp. & p. p. Cumulated p. pr. & vb. n. Cumulating ] [ L. cumulatus, p. p. of cumulare to heap up, fr. cumulus a heap. See Cumber. ] To gather or throw into a heap; to heap together; to accumulate. [ 1913 Webster ]

Shoals of shells, bedded and cumulated heap upon heap. Woodward. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) (1) merit; success; meritorious deed; (2) achievement; accumulated experience #3,726 [Add to Longdo]
消化[しょうか, shouka] (n, vs, adj-no) (1) digestion; (2) thorough understanding; (3) selling accumulated (excess) products; dealing with a large amount of work; (4) losing one's form and turning into something else; (P) #7,384 [Add to Longdo]
累計[るいけい, ruikei] (n, vs) cumulative total; accumulated total; total up to now; (P) #8,133 [Add to Longdo]
蓄積[ちくせき, chikuseki] (n, vs, adj-no) accumulation; accumulate; store; (P) #10,881 [Add to Longdo]
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r, vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P) #15,948 [Add to Longdo]
アキュミュレイト;アキュムレイト;アクムレイト[akyumyureito ; akyumureito ; akumureito] (n, vs) accumulate [Add to Longdo]
ソーラーポンド[so-ra-pondo] (n) solar pond (salty pond in which energy from solar energy accumulates in the lower layers, due to lack of convection) [Add to Longdo]
歯石[しせき, shiseki] (n) dental calculus (calcified deposits that accumulate on the teeth); tartar (of the teeth) [Add to Longdo]
積み重なる[つみかさなる, tsumikasanaru] (v5r, vi) to accumulate [Add to Longdo]
積み重ねる(P);つみ重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] (v1, vt) to pile up; to accumulate; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top