ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rampart

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rampart-, *rampart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rampart[N] เขื่อนดินหรือหินที่ทำล้อมป้องกันปราสาทหรือเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rampart(แรม'พาร์ท) n. เชิงเทิน,มูลดินหรือกำแพงดินสำหรับป้องกัน,ปราการ,ป้อม,เครื่องป้องกัน vt. สร้างเครื่องป้องกันดังกล่าว, Syn. fortification,embankment,wall

English-Thai: Nontri Dictionary
rampart(n) ป้อมปราการ,เชิงเทิน,เครื่องป้องกัน,กำแพงดิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Table 8, Table 8. miguel: Yeah, the officers from Rampart.โอ้ พี่จงชินกำลังทำอาหารหลังจากไม่ได้เห็นมานาน Our Family Wedding (2010)
He sets up walls and ramparts to protect us.พระองค์ได้สร้างกำแพงและป้อม เพื่อเป็นปราการให้พวกเรา Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
There is a tunnel under the northern ramparts that brings us a few paces from the entrance to the dungeons.มีอุโมงค์อยู่ข้างใต้ ตอนเหนือของกำแพงที่จะนำเราไปไม่ใกล จากทงเข้าคุกใต้ดิน The Coming of Arthur: Part Two (2010)
The first kiss I ever had, was on that rampart. Probably didn't hurt that you owned the castle.จูบแรกของฉัน บนป้อมนั่น Me Before You (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปราการ[N] fortification, See also: rampart, fort, fortress, bulwark, wall, citadel, Syn. ป้อม, ด่าน, กำแพง, ป้อมปราการ, Example: เมืองนี้ปราการแน่นหนา ศัตรูยากที่จะเข้าถึง, Thai definition: กำแพงสำหรับป้องกันการรุกราน
เชิงเทิน[N] rampart, See also: battlements, earthwork fortification, Example: บรรดาไพร่พลยืนประจำอยู่บนเชิงเทินเพื่อทำหน้าที่ป้องกันเมือง, Thai definition: ที่ดินที่พูนสูงขึ้นเป็นเชิงของป้อมปราการ, พื้นที่ว่างภายในป้อมสำหรับให้ทหารขึ้นไปอยู่ตรวจการณ์หรือต่อสู้ข้าศึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงเทิน[n.] (choēngthoēn) EN: rampart ; battlements ; earthwork fortification   FR: rempart [m] ; fortification [f]
เชิงเทินดิน[n. exp.] (choēngthoēn din) EN: earthen ramparts   
รั้ว[n.] (rūa) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle   FR: clôture [f] ; barrière [f] ; palissade [f] ; haie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMPARTS    R AE1 M P AA2 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rampart    (n) rˈæmpaːt (r a1 m p aa t)
ramparts    (n) rˈæmpaːts (r a1 m p aa t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壁垒[bì lěi, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ, / ] rampart; barrier, #12,396 [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, / ] rampart; base (in baseball), #16,952 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wall {m}; Schutzwall {m} | Wälle {pl}; Schutzwälle {pl}rampart | ramparts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
城壁[じょうへき, jouheki] (n,adj-no) rampart; castle walls [Add to Longdo]
塁壁[るいへき, ruiheki] (n) rampart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rampart \Ram"part\, v. t. [imp. & p. p. {Ramparted}; p. pr. &
   vb. n. {Ramparting}.]
   To surround or protect with, or as with, a rampart or
   ramparts.
   [1913 Webster]
 
      Those grassy hills, those glittering dells,
      Proudly ramparted with rocks.      --Coleridge.
   [1913 Webster]
 
   {Rampart gun} (Fort.), a cannon or large gun for use on a
    rampart and not as a fieldpiece.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rampart \Ram"part\ (r[a^]m"p[aum]rt), n. [F. rempart, OF.
   rempar, fr. remparer to fortify, se remparer to fence or
   intrench one's self; pref. re- re- + pref. en- (L. in) +
   parer to defend, parry, prepare, L. parare to prepare. See
   {Pare}.]
   [1913 Webster]
   1. That which fortifies and defends from assault; that which
    secures safety; a defense or bulwark.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fort.) A broad embankment of earth round a place, upon
    which the parapet is raised. It forms the substratum of
    every permanent fortification. --Mahan.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Bulwark; fence; security; guard.
 
   Usage: {Rampart}, {Bulwark}. These words were formerly
      interchanged; but in modern usage a distinction has
      sprung up between them. The rampart of a fortified
      place is the enceinte or entire main embankment or
      wall which surrounds it. The term bulwark is now
      applied to peculiarly strong outworks which project
      for the defense of the rampart, or main work. A single
      bastion is a bulwark. In using these words
      figuratively, rampart is properly applied to that
      which protects by walling out; bulwark to that which
      stands in the forefront of danger, to meet and repel
      it. Hence, we speak of a distinguished individual as
      the bulwark, not the rampart, of the state. This
      distinction, however, is often disregarded.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rampart
   n 1: an embankment built around a space for defensive purposes;
      "they stormed the ramparts of the city"; "they blew the
      trumpet and the walls came tumbling down" [syn: {rampart},
      {bulwark}, {wall}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top