ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agglomerate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agglomerate-, *agglomerate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agglomerate(n) การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน
agglomerate(vi) จับรวมเป็นกลุ่มก้อน, See also: เกาะตัว
agglomerate(adj) ซึ่งจับรวมเป็นกลุ่มก้อน, See also: ที่เกาะตัวกัน, Syn. clustered
agglomerate(vt) ทำให้จับรวมเป็นกลุ่มก้อน, See also: ทำให้เกาะตัว
agglomerate(n) หินภูเขาไฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi., adj., n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน, การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
agglomerate(vi) รวบรวม, จับเป็นก้อน, เกาะกัน, เก็บ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agglomerateเกาะกลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Agglomerateการยึดเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน, เกาะติดกันจนเป็นก้อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
agglomerate[อั๊คโกลเมอเรท, [ คำนี้เป็นคำที่ใช้เป็นทางการ นำไปใส่ใน paper งานวิจัยได้ ]] (n) กลุ่มก้อนใหญ่ๆที่เกิดจาการรวมตัวกันของสิ่งต่างๆกัน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
agglomerate

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agglomerate
agglomerate
agglomerated
agglomerates

Japanese-English: EDICT Dictionary
塊状[かいじょう, kaijou] (adj-no) massive; agglomerated; bulk [Add to Longdo]
塊村[かいそん, kaison] (n) agglomerated village [Add to Longdo]
集塊[しゅうかい, shuukai] (n) agglomerate (e.g. of cells, molecules, etc.); aggregation; mass; cluster [Add to Longdo]
集村[しゅうそん, shuuson] (n) (See 散村) agglomerated rural settlement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agglomerate \Ag*glom"er*ate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Agglomerated}; p. pr. & vb. n. {Agglomerating}.] [L.
   agglomeratus, p. p. of agglomerare; ad + glomerare to form
   into a ball. See {Glomerate}.]
   To wind or collect into a ball; hence, to gather into a mass
   or anything like a mass.
   [1913 Webster]
 
      Where he builds the agglomerated pile.  --Cowper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agglomerate \Ag*glom"er*ate\, v. i.
   To collect in a mass.
   [1913 Webster] Agglomerate

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agglomerate \Ag*glom"er*ate\, Agglomerated \Ag*glom"er*a`ted\,
   a.
   1. Collected into a ball, heap, or mass.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Collected into a rounded head of flowers.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agglomerate \Ag*glom"er*ate\, n.
   1. A collection or mass.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) A mass of angular volcanic fragments united by
    heat; -- distinguished from conglomerate.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agglomerate
   adj 1: clustered together but not coherent; "an agglomerated
       flower head" [syn: {agglomerate}, {agglomerated},
       {agglomerative}, {clustered}]
   n 1: volcanic rock consisting of large fragments fused together
   2: a collection of objects laid on top of each other [syn:
     {pile}, {heap}, {mound}, {agglomerate}, {cumulation},
     {cumulus}]
   v 1: form into one cluster

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top