ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เทิน

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทิน-, *เทิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทิน[V] carry (a basket) on the head, Syn. ทูน
เทิน[N] mound, See also: pile, heap, knoll, hillock, bulwark, rampart, Syn. เนิน, เนินดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทินน. เนินดินที่พูนขึ้นไปตามยาว เช่น เชิงเทิน.
เทินก. ทูน เช่น เอาของเทินหัว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alert the amphibious squadron.กองร้อยสะเทินบกสะเทินน้ำเตรียมตัวพร้อม Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Switching to amphibious mode.เปลี่ยนเป็นระบบสะเทินบกสะเทินน้ำ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
...like all Spartans, he was inspected.เมื่อทารกชายถือกำเนิด เฉกเช่นกับสปาร์เทินทุกคน มันถูกตรวจดู... 300 (2006)
Manufactured by 300 years of Spartan warrior society to create the finest soldiers the world has ever known.เวลา 300 ปี ได้ผลิตสมาคม แห่งเหล่านักรบสปาร์เทิน.. ที่จะสร้างสรรค์นักรบที่เยี่ยมยอดที่สุด ที่โลกเคยรับรู้ 300 (2006)
It was his initiation his time in the wild for he would return to his people a Spartan or not at all.ใช้เวลาในพงไพร เพื่อเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ แล้วกลับคืนสู่พวกพ้อง ในฐานะชาวสปาร์เทิน หรือไม่กลับมาอีกเลย 300 (2006)
My queen.ท้ายที่สุด กำลังที่แท้จริงของชาวสปาร์เทิน คือนักรบที่อยู่ข้างกายเขา 300 (2006)
Do not be coy or stupid, Persian. You can afford neither in Sparta.เพราะมีเพียงผู้หญิงชาวสปาร์เทิน ที่ให้กำเนิดลูกคน 300 (2006)
And if those philosophers and boy-lovers have found that kind of nerve, then--และแน่ล่ะ สปาร์เทิน... 300 (2006)
Inbred swine. More creature than man.ไม่มีราชันสปาร์เทินองค์ใดออกศึก โดยไร้อีฟอร์อำนวยพร 300 (2006)
And from there, we will funnel them into the mountain pass we call the Hot Gates.บัดนี้ ในช่องทางแคบ จำนวนไพร่พลของพวกมันจักสิ้นความหมาย การราวีระลอกแล้วระลอกเล่าของเพอร์เชิน จะพ่ายแพ้ต่อโล่ห์สปาร์เทิน 300 (2006)
Tradition even Leonidas cannot defy for he must respect the word of the ephors.นั่นคือกฏหมาย และไม่มีสปาร์เทินใด ไพร่ฟ้าหรือพลเมือง 300 (2006)
And no Spartan, subject or citizen, man or woman slave or king, is above the law.พวกอีฟอร์เลือกแต่ หญิงงดงามที่สุดในสปาร์เทิน ให้อาศัยกับพวกมัน ในฐานะเทพีพยากรณ์ 300 (2006)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี,สมุหบัญชี. -accountantship n.
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้
acutance(อะคู' เทินซฺ) n. การวัดความชัดของฟิล์ม, ความคมของภาพในฟิล์ม
adjutant(แอด' จูเทินทฺ) adj.,n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย, Syn. serving to help, auxiliary)
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ,เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful)
alligator(แอล' ลิเกเทอะ) n. จระเข้, รถสะเทินน้ำสะเทินบก

English-Thai: Nontri Dictionary
alligator(n) รถสะเทินน้ำสะเทินบก,จระเข้
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
parapet(n) เชิงเทิน,ราวลูกกรง,รั้ว,กำแพงปีกกา
rampart(n) ป้อมปราการ,เชิงเทิน,เครื่องป้องกัน,กำแพงดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top