ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mint

M IH1 N T   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mint-, *mint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mint[N] ใบมินท์, See also: ใบสะระแหน่
mint[ADJ] ซึ่งมีรสมินท์
mint[N] โรงกษาปณ์, See also: โรงผลิตเหรียญกษาปณ์
mint[N] เงินจำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
mint[VT] ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา, See also: ปั๊มเหรียญ, Syn. stamp, mold, coin
mint[VT] สร้างขึ้น, See also: ทำขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น, Syn. create
mint[SL] สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
minty[N] ซึ่งมีรสหรือกลิ่นมิ้นต์
minted[ADJ] ซึ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ
minted[ADJ] ซึ่งมีรสมิ้นต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mint(มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่,โรงกระษาปณ์,เงินจำนวนมาก. adj. ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ประทับตรา vt. ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา., See also: minter n.
mintage(มิน'ทิจฺ) n. การทำเหรียญกระษาปณ์
minty(มิน'ที) adj. กลิ่นใบสะระแหน่
anthelmintic(แอนเธลมิน' ทิค) adj. ซึ่งทำลายหรือขับพยาธิ. -n. ยาฆ่าหรือขับพยาธิ
badminton(แบด'มินเทิน) n. แบดมินตัน,ลูกขนไก่
helminth(เฮล'มินฺธ) n. หนอน,พยาธิ, Syn. worm
helminthiasisn. การมีพยาธิในร่างกาย
peppermint(เพพ'เพอมินทฺ) n. สะระแหน่,น้ำมันสะระแหน่
spearmint(สเพียร์'มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่

English-Thai: Nontri Dictionary
mint(n) โรงกษาปณ์
mint(vt) ทำเงิน,ผลิตเงิน,ผลิตเหรียญ
peppermint(n) สะระแหน่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mintsโรงกษาปณ์ [TU Subject Heading]
Mintsสะระแหน่ [การแพทย์]
Mints (Plants)มินต์ (พืช) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mint? Perhaps I could dust your head.หรือจะให้ปัดหัวนาย Cool Runnings (1993)
We'll both have the lamb. Rare, with very little mint sauce.เราทั้งคู่ขอแกะดิบ ใส่มินท์ซ้อสนิดหน่อย Titanic (1997)
No, it's more like a milk of mint.ไม่ใช่ คล้ายน้ำมันละหุ่งมากกว่า Bringing Down the House (2003)
Don't even think about coming near me without a breath mint, You got that?อย่าคิดจะเข้ามาใกล้เดี๊ยน ถ้าไม่มีลมหายใจกลิ่นมินท์เลยนะ เข้าใจมั้ยยะ Shall We Dance (2004)
What, what is that? Uh, a mint? Could I see that?อะไร นั่นๆๆอะไร เอ่อนมินท์ใช่ไหม ผมเคยเห็นมาก่อนไหม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
He works at the U. S. Mint.เขาทำงานให้กับโรงกษาปณ์สหรัฐ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
This is the second-largest mint in the country.ที่นี่เป็นโรงกษาปณ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเลยทีเดียว Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
He's been following us since we left the Mint.เขาเดินตามพวกเรา ตั้งแต่ตอนที่เราออกมาจากโรงกษาปณ์ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
He works for the Mint. Just ignore him.เขาทำงานให้กับโรงกษาปณ์ เเค่ไม่ต้องไปสนใจเขา Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
The, the guy at the Mint, uh... do you think he's involved?ผู้ชาย ผู้ชายที่ทำงานอยู่โรงกษาปณ์ เอ่อ คุณคิดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมครับ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Of course, you work for the U. S. Mint.แน่นอน เพราะคุณทำงานให้กับโรงกษาปณ์สหรัฐ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Free mint!ฟรี มินท์ Madagascar (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mintSteadily minting money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะระแหน่[N] mint, See also: peppermint, Example: สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Labiatae ใบมีกลิ่นฉุน กินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบด[n.] (baēt) EN: badminton   FR: badminton [m]
แบดมินตัน[n.] (baētmintan) EN: badminton   FR: badminton [m]
หูเสือ [n.] (hūseūa) EN: Mexican Mint   
เหล้าสะระแหน่[n. exp.] (lao saranaē) EN: peppermint oil   FR: extrait de menthe [m] ; essence de menthe [f]
ไม้แบด = ไม้แบดฯ[n. exp.] (māi baēt) EN: badminton racket   FR: raquette de badminton [f]
มินต์ [n.] (min = mint) EN: Japanese Mint   
นักกีฬาแบดมินตัน[n. exp.] (nakkīlā baētmintan) EN: badminton player   FR: joueur de badminton [m]
ผู้เล่นแบดมินตัน[n. exp.] (phūlēn baētmintan) EN: badminton player   FR: joueur de badminton [m]
เรี่ยม[adj.] (rīem) EN: mint-new ; spick-and-span ; topping ; first-rate   FR: pur ; propre ; parfait
รองเท้าแบดมินตัน[n. exp.] (røngthāo baētmintan) EN: badminton shoe   FR: chaussures de badminton [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
MINT    M IH1 N T
MINTS    M IH1 N T S
MINTZ    M IH1 N T S
MINTO    M IH1 N T OW0
MINTA    M IH1 N T AH0
MINTON    M IH1 N T AH0 N
MINTER    M IH1 N T ER0
MINTHA    M IH1 N TH AH0
MINT'S    M IH1 N T S
MINTED    M IH1 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mint    (v) mˈɪnt (m i1 n t)
mints    (v) mˈɪnts (m i1 n t s)
minted    (v) mˈɪntɪd (m i1 n t i d)
minting    (v) mˈɪntɪŋ (m i1 n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
留兰香[liú lán xiāng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧㄤ, / ] mint; spearmint, #171,866 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Minzsoße {f} [cook.]mint sauce [Add to Longdo]
Pfefferminztee {m}mint tea [Add to Longdo]
postfrisch; ungestempelt {adj} (Briefmarke)mint (stamp) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オランダ薄荷[オランダはっか;オランダハッカ, oranda hakka ; orandahakka] (n) (uk) (See スペアミント) spearmint (Mentha spicata) [Add to Longdo]
コミンテルン[, kominterun] (n) Komintern (rus [Add to Longdo]
コミント[, kominto] (n) communications intelligence (comint) [Add to Longdo]
シソ科[シソか, shiso ka] (n) Labiatae (plant family); mint; Lamiaceae [Add to Longdo]
スペアミント[, supeaminto] (n) spearmint [Add to Longdo]
トマスカップ[, tomasukappu] (n) Thomas Cup (International Badminton Championship) [Add to Longdo]
バド[, bado] (n,vs) (abbr) (See バドミントン) badminton [Add to Longdo]
バドミントン[, badominton] (n) badminton; (P) [Add to Longdo]
バドミントン部[バドミントンぶ, badominton bu] (n) badminton club [Add to Longdo]
ペパーミント[, pepa-minto] (n) peppermint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mint \Mint\ (m[i^]nt), n. [AS. minte, fr. L. mentha, Gr. mi`nqa,
   mi`nqh.] (Bot.)
   The name of several aromatic labiate plants, mostly of the
   genus {Mentha}, yielding odoriferous essential oils by
   distillation. See {Mentha}.
   [1913 Webster]
 
   Note:
 
   {Corn mint} is {Mentha arvensis}.
 
   {Horsemint} is {Mentha sylvestris}, and in the United States
    {Monarda punctata}, which differs from the true mints in
    several respects.
 
   {Mountain mint} is any species of the related genus
    {Pycnanthemum}, common in North America.
 
   {Peppermint} is {Mentha piperita}.
 
   {Spearmint} is {Mentha viridis}.
 
   {Water mint} is {Mentha aquatica}.
    [1913 Webster]
 
   {Mint camphor}. (Chem.) See {Menthol}.
 
   {Mint julep}. See {Julep}.
 
   {Mint sauce}, a sauce flavored with spearmint, for meats.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mint \Mint\, n. [AS. mynet money, coin, fr. L. moneta the mint,
   coined money, fr. Moneta, a surname of Juno, in whose at Rome
   money was coined; akin to monere to warn, admonish, AS.
   manian, and to E. mind. See {Mind}, and cf. {Money},
   {Monition}.]
   1. A place where money is coined by public authority.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Any place regarded as a source of unlimited supply;
    the supply itself.
    [1913 Webster]
 
       A mint of phrases in his brain.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically: A large quantity of money; as, to make a
    mint in stock trading.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mint \Mint\, v. t. [imp. & p. p. {Minted}; p. pr. & vb. n.
   {Minting}.] [AS. mynetian.]
   [1913 Webster]
   1. To make by stamping, as money; to coin; to make and stamp
    into money.
    [1913 Webster]
 
   2. To invent; to forge; to fabricate; to fashion.
    [1913 Webster]
 
       Titles . . . of such natures as may be easily
       minted.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {Minting mill}, a coining press.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mint \mint\, a.
   Like new; in brand-new condition; unworn, as a coin recently
   made at a mint[1]; as, he had a '53 Cadillac in mint
   condition.
   [PJC]
 
   2. Specifically: (Numismatics) Uncirculated; in the same
    condition as when it was freshly coined at the mint[1].
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mint
   adj 1: as if new; "in mint condition"
   n 1: (often followed by `of') a large number or amount or
      extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot
      of money"; "he made a mint on the stock market"; "see the
      rest of the winners in our huge passel of photos"; "it must
      have cost plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of
      money" [syn: {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great
      deal}, {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle},
      {mint}, {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile},
      {plenty}, {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew},
      {spate}, {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   2: any north temperate plant of the genus Mentha with aromatic
     leaves and small mauve flowers
   3: any member of the mint family of plants
   4: the leaves of a mint plant used fresh or candied
   5: a candy that is flavored with a mint oil [syn: {mint}, {mint
     candy}]
   6: a plant where money is coined by authority of the government
   v 1: form by stamping, punching, or printing; "strike coins";
      "strike a medal" [syn: {mint}, {coin}, {strike}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MINT
     Mint is Not TOS (Atari), "MiNT"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MINT
     Multimedia-kommunikation aif Integrierten Netzen und Terminals
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top