ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mint

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mint-, *mint*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mint(n) ใบมินท์, See also: ใบสะระแหน่
mint(adj) ซึ่งมีรสมินท์
mint(n) โรงกษาปณ์, See also: โรงผลิตเหรียญกษาปณ์
mint(n) เงินจำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
mint(vt) ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา, See also: ปั๊มเหรียญ, Syn. stamp, mold, coin
mint(vt) สร้างขึ้น, See also: ทำขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น, Syn. create
mint(sl) สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม
minty(n) ซึ่งมีรสหรือกลิ่นมิ้นต์
minted(adj) ซึ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ
minted(adj) ซึ่งมีรสมิ้นต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mint(มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่, โรงกระษาปณ์, เงินจำนวนมาก. adj. ไม่ได้ใช้, ไม่ได้ประทับตรา vt. ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา., See also: minter n.
mintage(มิน'ทิจฺ) n. การทำเหรียญกระษาปณ์
minty(มิน'ที) adj. กลิ่นใบสะระแหน่
anthelmintic(แอนเธลมิน' ทิค) adj. ซึ่งทำลายหรือขับพยาธิ. -n. ยาฆ่าหรือขับพยาธิ
badminton(แบด'มินเทิน) n. แบดมินตัน, ลูกขนไก่
helminth(เฮล'มินฺธ) n. หนอน, พยาธิ, Syn. worm
helminthiasisn. การมีพยาธิในร่างกาย
peppermint(เพพ'เพอมินทฺ) n. สะระแหน่, น้ำมันสะระแหน่
spearmint(สเพียร์'มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่

English-Thai: Nontri Dictionary
mint(n) โรงกษาปณ์
mint(vt) ทำเงิน, ผลิตเงิน, ผลิตเหรียญ
peppermint(n) สะระแหน่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mintsโรงกษาปณ์ [TU Subject Heading]
Mintsสะระแหน่ [การแพทย์]
Mints (Plants)มินต์ (พืช) [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
mint(n) any north temperate plant of the genus Mentha with aromatic leaves and small mauve flowers
mint(n) any member of the mint family of plants
mint(n) the leaves of a mint plant used fresh or candied
mint(n) a candy that is flavored with a mint oil, Syn. mint candy
mint(n) a plant where money is coined by authority of the government
mint(v) form by stamping, punching, or printing, Syn. strike, coin
mint(adj) as if new
mintage(n) fee paid to a mint by the government for minting a coin
mintage(n) act or process of minting coins
mintmark(n) a mark on a coin that identifies the mint where it was produced

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Mint

v. t. [ imp. & p. p. Minted; p. pr. & vb. n. Minting. ] [ AS. mynetian. ] [ 1913 Webster ]

1. To make by stamping, as money; to coin; to make and stamp into money. [ 1913 Webster ]

2. To invent; to forge; to fabricate; to fashion. [ 1913 Webster ]

Titles . . . of such natures as may be easily minted. Bacon. [ 1913 Webster ]


Minting mill, a coining press.
[ 1913 Webster ]

Mint

n. [ AS. minte, fr. L. mentha, Gr. mi`nqa, mi`nqh. ] (Bot.) The name of several aromatic labiate plants, mostly of the genus Mentha, yielding odoriferous essential oils by distillation. See Mentha. [ 1913 Webster ]


Corn mint
is Mentha arvensis. --
Horsemint
is Mentha sylvestris, and in the United States Monarda punctata, which differs from the true mints in several respects. --
Mountain mint
is any species of the related genus Pycnanthemum, common in North America. --
Peppermint
is Mentha piperita. --
Spearmint
is Mentha viridis. --
Water mint
is Mentha aquatica. [ 1913 Webster ]


Mint camphor. (Chem.) See Menthol. --
Mint julep. See Julep. --
Mint sauce, a sauce flavored with spearmint, for meats.
[ 1913 Webster ]

Mint

n. [ AS. mynet money, coin, fr. L. moneta the mint, coined money, fr. Moneta, a surname of Juno, in whose at Rome money was coined; akin to monere to warn, admonish, AS. manian, and to E. mind. See Mind, and cf. Money, Monition. ] 1. A place where money is coined by public authority. [ 1913 Webster ]

2. Hence: Any place regarded as a source of unlimited supply; the supply itself. [ 1913 Webster ]

A mint of phrases in his brain. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Specifically: A large quantity of money; as, to make a mint in stock trading. [ PJC ]

mint

a. Like new; in brand-new condition; unworn, as a coin recently made at a mint{ 1 }; as, he had a '53 Cadillac in mint condition. [ PJC ]

2. Specifically: (Numismatics) Uncirculated; in the same condition as when it was freshly coined at the mint{ 1 }. [ PJC ]

Mintage

n. 1. The coin, or other production, made in a mint. [ 1913 Webster ]

Stamped in clay, a heavenly mintage. Sterling. [ 1913 Webster ]

2. The duty paid to the mint for coining. At one time people could bring precious metals, as gold or silver, to a mint and receive in return coins of the same value, minus the commision charged by the mint, which was the mintage. [ 1913 Webster +PJC ]

3. The act or process of minting{ 1 }; as, a coin of recent mintage. [ PJC ]

4. The quantity of coins of a specific type made by the mint; as, coins of low mintage tend to be more valuable as collectors' items. [ PJC ]

Minter

n. One who mints. [ 1913 Webster ]

Mintman

n.; pl. Mintmen One skilled in coining, or in coins; a coiner. [ 1913 Webster ]

Mint-master

n. The master or superintendent of a mint. Also used figuratively. [ 1913 Webster ]

Mint sauce

. 1. A sauce of vinegar and sugar flavored with spearmint leaves. [ Webster 1913 Suppl. ]

2. Money. [ Slang, Eng. ] [ Webster 1913 Suppl. ]

mint state

. n. (Numismatics) A numerical grade indicating the degree of perfection of the condition of a coin which is classified as uncirculated, ranging from 70 for a coin in perfect condition to 60 for a coin which is uncirculated but may have a weak strike, or numerous small scratches from being handled in mint bags; usually used as the abbreviation MS; as, an MS-67 Morgan Dollar. [ PJC ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mint? Perhaps I could dust your head.หรือจะให้ปัดหัวนาย Cool Runnings (1993)
We'll both have the lamb. Rare, with very little mint sauce.เราทั้งคู่ขอแกะดิบ ใส่มินท์ซ้อสนิดหน่อย Titanic (1997)
No, it's more like a milk of mint.ไม่ใช่ คล้ายน้ำมันละหุ่งมากกว่า Bringing Down the House (2003)
Don't even think about coming near me without a breath mint, You got that?อย่าคิดจะเข้ามาใกล้เดี๊ยน ถ้าไม่มีลมหายใจกลิ่นมินท์เลยนะ เข้าใจมั้ยยะ Shall We Dance (2004)
What, what is that? Uh, a mint? Could I see that?อะไร นั่นๆๆอะไร เอ่อนมินท์ใช่ไหม ผมเคยเห็นมาก่อนไหม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
He works at the U. S. Mint.เขาทำงานให้กับโรงกษาปณ์สหรัฐ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
This is the second-largest mint in the country.ที่นี่เป็นโรงกษาปณ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเลยทีเดียว Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
He's been following us since we left the Mint.เขาเดินตามพวกเรา ตั้งแต่ตอนที่เราออกมาจากโรงกษาปณ์ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
He works for the Mint. Just ignore him.เขาทำงานให้กับโรงกษาปณ์ เเค่ไม่ต้องไปสนใจเขา Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
The, the guy at the Mint, uh... do you think he's involved?ผู้ชาย ผู้ชายที่ทำงานอยู่โรงกษาปณ์ เอ่อ คุณคิดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมครับ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Of course, you work for the U. S. Mint.แน่นอน เพราะคุณทำงานให้กับโรงกษาปณ์สหรัฐ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Free mint!ฟรี มินท์ Madagascar (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mintSteadily minting money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะระแหน่(n) mint, See also: peppermint, Example: สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Labiatae ใบมีกลิ่นฉุน กินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบด[baēt] (n) EN: badminton  FR: badminton [ m ]
แบดมินตัน[baētmintan] (n) EN: badminton  FR: badminton [ m ]
หูเสือ[hūseūa] (n) EN: Mexican Mint
เหล้าสะระแหน่[lao saranaē] (n, exp) EN: peppermint oil  FR: extrait de menthe [ m ] ; essence de menthe [ f ]
ไม้แบด = ไม้แบดฯ[māi baēt] (n, exp) EN: badminton racket  FR: raquette de badminton [ f ]
มินต์[min = mint] (n) EN: Japanese Mint
นักกีฬาแบดมินตัน[nakkīlā baētmintan] (n, exp) EN: badminton player  FR: joueur de badminton [ m ]
ผู้เล่นแบดมินตัน[phūlēn baētmintan] (n, exp) EN: badminton player  FR: joueur de badminton [ m ]
เรี่ยม[rīem] (adj) EN: mint-new ; spick-and-span ; topping ; first-rate   FR: pur ; propre ; parfait
รองเท้าแบดมินตัน[røngthāo baētmintan] (n, exp) EN: badminton shoe  FR: chaussures de badminton [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mint
minta
minto
mints
mintz
mint's
minted
minter
mintha
minton

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mint
mints
minted
minting

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
留兰香[liú lán xiāng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧㄤ,    /   ] mint; spearmint #171,866 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Minzsoße { f } [ cook. ]mint sauce [Add to Longdo]
Pfefferminztee { m }mint tea [Add to Longdo]
postfrisch; ungestempelt { adj } (Briefmarke)mint (stamp) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
銀座[ぎんざ, ginza] (n) (1) Ginza (shopping district in Tokyo); (2) (Edo period) silver mint; (P) #4,558 [Add to Longdo]
自民党[じみんとう, jimintou] (n) (abbr) (See 自由民主党) Liberal Democratic Party; LDP; (P) #4,810 [Add to Longdo]
国民党[こくみんとう, kokumintou] (n) (1) (abbr) (See 立憲国民党) Constitutional Nationalist Party (1910-1922); (2) (See 中国国民党) Guomindang (Chinese Nationalist Party); Kuomintang #7,734 [Add to Longdo]
バドミントン[badominton] (n) badminton; (P) #8,536 [Add to Longdo]
国府[こくふ;こくぶ;こふ, kokufu ; kokubu ; kofu] (n) (1) (こくふ only) (abbr) (See 国民政府) Nationalist Government (of China; i.e. under the Kuomintang); (2) (See 律令制) provincial office (under the ritsuryo system); provincial capital #10,922 [Add to Longdo]
鋳造[ちゅうぞう, chuuzou] (n, vs, adj-no) casting; founding; minting; (P) #12,920 [Add to Longdo]
ミント[minto] (adj-na, n) (abbr) mint; peppermint; (P) #17,138 [Add to Longdo]
オランダ薄荷[オランダはっか;オランダハッカ, oranda hakka ; orandahakka] (n) (uk) (See スペアミント) spearmint (Mentha spicata) [Add to Longdo]
コミンテルン[kominterun] (n) Komintern (rus [Add to Longdo]
コミント[kominto] (n) communications intelligence (comint) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top