ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลอม

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลอม-, *ลอม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอม[ADJ] gathered together, See also: assembled, curving toward each other, Thai definition: อาการที่โค้งเข้าหากันเป็นวง
ลอม[V] pile up, See also: heap up, Thai definition: รวมตะล่อมกันขึ้นไปให้เป็นจอม
ลอม[N] heaped grain, Count unit: ลอม
ลอมชอม[V] compromise, See also: come to terms, Syn. ประนีประนอม, ออมชอม, รอมชอม, Thai definition: ปรองดองกัน
ลอมพอก[N] high pinnacled hat, See also: conical hat, Example: สมัยก่อนข้าราชการที่เข้าประจำหน้าที่ต้องสวมลอมพอก, Count unit: หัว, ศรีษะ, Thai definition: เครื่องสวมศีรษะรูปยาวแหลมคล้ายชฎา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลอมก. รวมตะล่อมกันขึ้นไปให้เป็นจอม
ลอมอาการที่โค้งเข้าหากันเป็นวง เช่น ควายเขาลอม, รอม ก็ว่า.
ลอมน. เรียกกองฟางกองข้าวเป็นต้นซึ่งมีลักษณะเช่นนั้น ว่า ลอมฟาง ลอมข้าว.
ลอมชอมก. ปรองดองกัน, ประนีประนอมกัน, ตกลงกันด้วยการไกล่เกลี่ย, รอมชอม หรือ ออมชอม ก็ว่า.
ลอมพอกน. เครื่องสวมศีรษะรูปทรงกระบอก มียอดทรงกรวยปลายตัด โครงข้างในสานด้วยไม้ไผ่ พันด้วยผ้าขาวตลอด มี ๒ ประเภท คือ ใช้สำหรับเจ้านายทรงหรือขุนนางสวมในงานพระราชพิธี ลักษณนามว่า ศีรษะ และใช้ในการละเล่นต่าง ๆ ลักษณนามว่า หัว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A perfect disguise.ลอมตัวที่สมบูรณ์แบบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Pinocchio! There's somethin'... phoney about all this.มีนะ "ปลอมเกี่ยวกับทั้งหมดนี้ เป็น Pinocchio (1940)
The lady must have used an assumed name.สุภาพสตรีนั่นคงจะใช้ชื่อปลอม Rebecca (1940)
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร 12 Angry Men (1957)
I'm only interested in what name Jackson's hiding under now!ฉันแค่ต้องการรู้ว่า แจ๊คสันคือชื่อปลอมหรือเปล่า? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The name Jackson's hiding under is Bill Carson.ชื่อปลอมของแจ๊ตสันก็คือ ...บิล คาร์สัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Bill Carson's a fake name huh?บิล คาร์สันเป็นชื่อปลอมใช่ไหม? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That fake too?นี่ก็ปลอมด้วยหรือเปล่า? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Guy Lombardo?คน ลอมบาโด Yellow Submarine (1968)
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge!พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม Blazing Saddles (1974)
But we'll know it's the fake Rock Ridge!แต่เรารู้ว่าปลอม Blazing Saddles (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอม[v.] (løm) EN: pile up   FR: amonceler ; empiler ; entasser
ลอมฟาง[n.] (løm fāng) EN: haystack   FR: meule de paille [f] ; meule de foin [f] ; pailler [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accomplice(อะคลอม' พลิซฺ) n. ผู้สมคบ
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi.,adj.,n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน,การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
alcoholometer(แอลคะโฮลอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในของสารละลาย
allomerism(อะลอม' เมอริสซึม) n. ภาวะที่การผันแปรของส่วนประกอบทางเคมีไม่ทำให้รูปผลึกเปลี่ยนแปลง. -allomerous adjl.
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
ampere-hour(แอม' แพรเอา' เออะ) n. หน่วยปริมาณไฟฟ้าที่เป็นแอมแปร์ต่อชัวโมง มีค่าเท่ากับ 3,600 คูลอมบ์ AH. amp-hr.
anaphylaxis(แอนนะฟิแลค' ซิส) n. ภาวะภูมิแพ้, ภาวะไวต่อโปรตีนแปลกปลอมเพิ่มขึ้น. -anaphylactic adj.
anneal(อะนีล') vt. หลอมให้อ่อนตัว แล้วค่อยทำให้เย็นลง,หลอมหล่อจิตใจให้อดทน ใส่สีโดยวิธีใช้ความร้อน-annealer n., Syn. heat, toughen)
anonym(แอน' โนนิม) n. ชื่อแฝง, ชื่อปลอม, คนที่ไม่แจ้งชื่อ, ผู้เขียนที่แฝงนาม, สิ่งตีพิมพ์ที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน, Syn. pseudonym)
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
alias(n) ชื่อปลอม,นามแฝง,นามสมมุติ,สมญานาม
anneal(vt) หลอม
artificial(adj) เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง
BLAST blast furnace(n) เตาหลอมเหล็ก
bogus(adj) ปลอม,เก๊,กำมะลอ,ไม่แท้
camouflage(n) การลวงตา,การปลอมตัว,การพรางตา,การซ่อน
camouflage(vt) ซ่อน,ลวงตา,ปลอมตัว,พรางตา,อำพราง
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
converter(n) ผู้เปลี่ยนศาสนา,เตาหลอมเหล็ก
convertor(n) ผู้เปลี่ยนศาสนา,เตาหลอมเหล็ก

German-Thai: Longdo Dictionary
auflösen[เอ๊าฟ-เลอ-เซ่น] (vi) |löste auf, hat aufgelöst| หลอมละลาย , See also: S. zerlassen,
Verschmelzung(n) |die, pl. Verschmelzungen| การหลอมละลาย, การรวมตัวกัน, See also: S. Fusion, Schmelzen

French-Thai: Longdo Dictionary
fausse monnaie(n) la, = เหรียญปลอม, เงินปลอมแปลง
falsifier(vt) ปลอมแปลง เช่น C'est un délit de falsifier un certificat.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top