ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -草-, *草*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[草, cǎo, ㄘㄠˇ] grass, herbs; straw, thatch
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  早 (zǎo ㄗㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 789

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎo, ㄘㄠˇ, ] grass; straw; manuscript; draft (of a document); careless; rough, #1,938 [Add to Longdo]
[cǎo àn, ㄘㄠˇ ㄢˋ, ] draft (legislation, proposal etc), #3,484 [Add to Longdo]
[cǎo yuán, ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, ] grassland; prairie, #6,864 [Add to Longdo]
[cǎo méi, ㄘㄠˇ ㄇㄟˊ, ] strawberry, #7,335 [Add to Longdo]
[cǎo gēn, ㄘㄠˇ ㄍㄣ, ] grassroots democracy, #8,711 [Add to Longdo]
[yān cǎo, ㄧㄢ ㄘㄠˇ, / ] tobacco, #8,947 [Add to Longdo]
[qǐ cǎo, ㄑㄧˇ ㄘㄠˇ, ] draft (a bill); draw up (plans), #9,169 [Add to Longdo]
[cǎo dì, ㄘㄠˇ ㄉㄧˋ, ] lawn; meadow; sod; turf, #9,880 [Add to Longdo]
[cǎo píng, ㄘㄠˇ ㄆㄧㄥˊ, ] lawn, #11,912 [Add to Longdo]
[gān cǎo, ㄍㄢ ㄘㄠˇ, ] licorice root, #13,049 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くさ, kusa] (n) หญ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そう, sou] (n) (1) (abbr) draft; rough copy; (2) (See 書) cursive script; "grass" kanji [Add to Longdo]
(P);艸(oK)[くさ, kusa] (n) (1) grass; weed; herb; thatch; (2) (arch) ninja; (pref) (3) not genuine; substandard; (P) [Add to Longdo]
々;[そうそう, sousou] (adj-na,int,n) (1) brevity; rudeness; hurry; (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 匆々・2) Yours Sincerely [Add to Longdo]
いきれ[くさいきれ, kusaikire] (n) strong smell of grass (esp.in summer heat) [Add to Longdo]
する[そうする, sousuru] (vs-s,vt) to draft; to write a rough copy [Add to Longdo]
とん;墩(oK)[そうとん, souton] (n) (arch) cylindrical seat made of straw covered in fabric [Add to Longdo]
の根[くさのね, kusanone] (exp,n) grassroots; rank and file; the roots of grass; (P) [Add to Longdo]
の根BBS[くさのねビービーエス, kusanone bi-bi-esu] (n) {comp} grassroots bulletin board [Add to Longdo]
の根ネット[くさのねネット, kusanone netto] (n) {comp} grassroots network [Add to Longdo]
の根運動[くさのねうんどう, kusanoneundou] (n) grass-roots movement [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you mind if I smoke?" "Certainly not."「煙を吸ってもいいですか」「ええ、どうぞ」
While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.3人のうちの1人が芝刈り機で私の庭を大雑把にさっと刈り、もう一人が妻の庭の端の伸びた雑をさっと2、3回刈り、残りの一人はトラックに上がってタバコをすっていた。
Do you eat seaweed in your country?あなたの国では海を食べますか。
One hot summer afternoon Tony, John and Pip were cutting the long grass.ある暑い夏の午後、トニーとジョンとピップは長くなった牧を刈っていました。
Our garden was full of weeds.うちの庭は雑だらけだった。
Dad can blow many smoke rings.お父さんは煙の煙でたくさん輪を作れる。
A cowboy is driving cattle to the pasture.カウボーイが牛を牧地へ追っていく。
You are not supposed to smoke here.ここでは煙は禁止されています。
May I smoke here?ここで煙をすってよろしいか。
Please refrain from smoking cigarettes here.ここで煙を吸うのはご遠慮くださいませんか。
You are not to smoke here.ここで煙を吸ってはなりません。
This vine wines around trees.このつるは木にからみつきます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All I got on under this thing is a Beefy-T.[JA] このの中はTシャツなんだ Find This Thing We Need To (2017)
Even your mind is much more relaxed.[JA] 原では心も安らぐ Barbecue (2017)
Protector of the Seven Kingdoms, the Mother of Dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains.[JA] 七王国の護国卿 ドラゴンの母 大原のカリーシ The Queen's Justice (2017)
The scroll is papyrus.[CN] 卷轴是莎纸的 The Mummy (1932)
There are women wherever you go[CN] 天涯何處無芳 À Nous la Liberté (1931)
Tso![CN] 鸡骨 Drunken Master II (1994)
You see, George, you're sort of like a ragged straw hat... with a very soft lining.[CN] 乔治 你如同不修边幅的帽 线条却很柔和 Design for Living (1933)
On snowy nights when the gales blow hard, people in the Hokuriku region still tell the sad tale of Taki no Shiraito and Kinya Murakoshi.[CN] 寒风起飞雪夜之北陆 青传情往事如烟 悲惨的爱情故事 《泷之白丝》 到此结束 Taki no shiraito (1933)
Yeah! I'm a person, not a bush![JA] 僕は人間 じゃない! Find This Thing We Need To (2017)
- I got hay in my teeth.[CN] -有干卡在牙缝间了 It Happened One Night (1934)
Maybe because it's our ancestral land. My grandfathers, my father, lived here.[JA] 祖父も父も代々 この原で暮らしてきた Barbecue (2017)
You put it on the pole, then put in the spices.[JA] 棒に刺して 香を詰めるんだ Barbecue (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くさ, kusa] Gras, Kraut [Add to Longdo]
[くさかんむり, kusakanmuri] (Bezeichnung_fuer_Radikal_140) [Add to Longdo]
[そうげん, sougen] Wiese, Grasflaeche [Add to Longdo]
[ぞうり, zouri] Strohsandalen [Add to Longdo]
[そうしょ, sousho] kalligraphisch_verkuerzte, Form_der_Kanji [Add to Longdo]
[そうもく, soumoku] Pflanzen, Vegetation [Add to Longdo]
[そうもく, soumoku] Pflanzen, Vegetation [Add to Longdo]
[そうあん, souan] Entwurf [Add to Longdo]
稿[そうこう, soukou] Entwurf, Konzept [Add to Longdo]
[くさばな, kusabana] Blume, bluehende_Pflanze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top