ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mediate*

M IY1 D IY0 EY2 T   
482 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mediate, -mediate-
Possible hiragana form: *めぢあて*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mediate[VI] เป็นผู้ไกล่เกลี่ย, See also: ทำความประนีประนอม, เป็นสื่อกลาง, Syn. interpose, reconcile
mediate[VT] ไกล่เกลี่ย, See also: ทำให้ประนีประนอม, ทำให้เห็นพ้องต้องกัน, ทำให้ตกลงกันได้, Syn. reconcile, harmonize, compromise
mediate[ADJ] ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ย
mediate[ADJ] ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง, Syn. intermediate
immediate[ADJ] ทันทีทันใด, See also: ฉับพลัน, ปุบปับ, รวดเร็ว, กะทันหัน, ปัจจุบันทันด่วน, Syn. instant, prompt, sudden, Ant. later
immediate[ADJ] ที่ส่งผลโดยตรง, Syn. direct
mediately[ADV] ระหว่างกลาง
immediately[ADV] โดยทันทีทันใด, See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างป, Syn. instantaneously, instantly, Ant. later
intermediate[N] คนกลาง, See also: ตัวกลาง, สื่อกลาง, Syn. ge-between, intermediary, mediator
intermediate[ADJ] ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง, Syn. in-between
intermediate[VI] เป็นคนกลาง, See also: เป็นตัวกลาง, เป็นสื่อกลาง, Syn. mediate
mediate between[PHRV] ไกล่เกลี่ยระหว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immediate(อิมี'เดียท) adj. ฉับพลัน,ไม่รีรอ,ทันที,กะทันหัน,โดยตรง,ใกล้ชิด, See also: immediateness n. -conj. ทันทีที่, Syn. suddenly,primary,next
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง,ปานกลาง,n. สิ่งปานกลาง,ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) ,รถยนต์ขนาดปานกลาง,คนไกล่เกลี่ย,คนกลาง,ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง,ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย,สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator
mediate(มี'ดิเอท) vt.,vi.,adj. ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้าอยู่ระหว่างกลาง., See also: mediateness n., Syn. reconcile,settle

English-Thai: Nontri Dictionary
immediate(adj) ทันทีทันใด,ปัจจุบัน,ใกล้ชิด,ถัดมา,โดยกะทันหัน,ฉับพลัน
immediate(adv) โดยทันทีทันใด,อย่างกะทันหัน,เดี๋ยวนี้,อย่างฉับพลัน
intermediate(adj) กลางทาง,อยู่ระหว่างกลาง,ปานกลาง
intermediate(n) สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง,คนกลาง,สื่อกลาง
mediate(n) คนกลาง,ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง
mediate(vi,vt) ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้ากล่อม,ทำให้ประนีประนอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phalanx, intermediate; phalanx, middleกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, middle; phalanx, intermediateกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
percussion, direct; percussion, immediateการเคาะตรวจโดยตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
percussion, immediate; percussion, directการเคาะตรวจโดยตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precipitating cause; cause, immediateเหตุกระตุ้น, ชนวนเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary host; host, intermediateตัวถูกเบียนมัธยันตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mediate-อาศัยสื่อกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mediate dataข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mediate transfusion; transfusion, indirectการถ่ายเลือดโดยอ้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
middle phalanx; phalanx, intermediateกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cause, immediate; cause, precipitatingเหตุกระตุ้น, ชนวนเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cause, precipitating; cause, immediateเหตุกระตุ้น, ชนวนเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
direct transfusion; transfusion, immediateการถ่ายเลือดโดยตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
denture, immediate; denture, immediate-insertionฟันปลอมชั่วคราวใส่ทันที [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, immediate-insertion; denture, immediateฟันปลอมชั่วคราวใส่ทันที [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct percussion; percussion, immediateการเคาะตรวจโดยตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ICCU (unit, intermediate coronary care)ไอซีซียู (หน่วยมัธยาภิบาลโรคหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immediate accessการเข้าถึงทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
immediate access storage (IAS)หน่วยเก็บเข้าถึงทันที (ไอเอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
immediate addressข้อมูลใช้ทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
immediate addressingการกำหนดข้อมูลใช้ทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
indirect transfusion; transfusion, mediateการถ่ายเลือดโดยอ้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermediate coronary care unit (ICCU)หน่วยมัธยาภิบาลโรคหัวใจ (ไอซีซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermediate foetal mortalityภาวะการตายของทารกในครรภ์ระยะกลาง (ระหว่างสัปดาห์ที่ ๒๐-๒๘) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intermediate host; host, secondaryตัวถูกเบียนมัธยันตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermediate movement; intermediary movementการเคลื่อนภายในขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermediate phalanx; phalanx, middleกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermediate policyกรมธรรม์แบบประสม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermediate system (IS)ระบบระหว่างกลาง (ไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intermediate tooth abutment; intermediate abutmentฟันหลักยึดกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermediate value theoremทฤษฎีบทค่าระหว่างกลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
immediate annuityเงินรายปีจ่ายทันที [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
immediate cause; cause, precipitatingเหตุกระตุ้น, ชนวนเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immediate causeสาเหตุที่ใกล้ชิด, สาเหตุที่ใกล้เคียงที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immediate cause of deathสาเหตุสุดท้ายของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
immediate controlการควบคุมได้ทันที [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immediate dangerภยันตรายฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immediate denture; immediate-insertion dentureฟันปลอมชั่วคราวใส่ทันที [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
immediate descentผู้สืบสันดานโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immediate indorserผู้สลักหลังคนถัดขึ้นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immediate knowledgeความรู้โดยตรง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermediary movement; intermediate movementการเคลื่อนภายในขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermediateระยะกลาง, ขั้นกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermediate๑. เป็นกลาง๒. สีกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intermediateระหว่างกลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
intermediate abutment; intermediate tooth abutmentฟันหลักยึดกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermediate contourเส้นชั้นรอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
IAS (immediate access storage)ไอเอเอส (หน่วยเก็บเข้าถึงทันที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IS (intermediate system)ไอเอส (ระบบระหว่างกลาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
immediate noticeการบอกกล่าวโดยทันที [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intermediate goodsสินค้ากึ่งสำเร็จรูป [เศรษฐศาสตร์]
Intermediate neutronอินเทอร์มีเดียตนิวตรอน, นิวตรอนที่มีพลังงานสูงกว่าเทอร์มัลนิวตรอนแต่ต่ำกว่านิวตรอนเร็ว มีพลังงานในช่วง 0.5 อิเล็กตรอนโวลต์ ถึง 1 แสนอิเล็กตรอนโวลต์ คำนี้มีความหมายเหมือนกับ intermediate neutron [นิวเคลียร์]
Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (1999)อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก (ค.ศ. 1999) [TU Subject Heading]
Denture, Complete, Immediateการใส่ฟันเทียมหมดปากทันที [TU Subject Heading]
Intermediate goodsสินค้าขั้นกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Intermediate Processing Facility, IPF โรงงานแยกขยะ, ไอพีเอฟ
โรงงานซึ่งทำหน้าที่แยกขยะ โดยอาศัยแรงคนและเครื่องจักรก่อน ส่งไปกำจัดต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Intermediate Cuttings การตัดฟันเมื่อไม้โตปานกลาง
การตัดฟันหรือการปฏิบัติกับหมู่ไม้ในช่วงของ รอบตัดฟัน (Rotation) ซึ่งไม่รวมอยู่ในช่วงของการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ เป็นการตัดฟันหลายอย่างที่กระทำในช่วงตั้งแต่หลังการสืบพันธุ์ จนถึงเมื่อต้นไม้แก่หรือพร้อมที่จะถูกตัดในรอบตัดฟันต่อไป การตัดฟันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหมู่ไม้ในป่า เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ และเป็นการถอนทุนคืนก่อนถึงกำหนดตัดฟันโดยการนำไม้ที่ตัดออกนั้นไปขายถ้าขาย ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Intermediate Treatment การบำบัดชั้นกลาง [สิ่งแวดล้อม]
Intermediate Tree ต้นปานกลาง
ต้นไม้ที่อยู่ต่ำกว่าต้นเด่นและต้นรองเด่น มีเรือนยอดพุ่งขึ้นจนเกือบถึงระดับโดยทั่วไปของหมู่ไม้ จึงทำให้ได้รับแสงโดยตรงเฉพาะทางด้านบนเท่านั้น ส่วนทางด้านข้างจะถูกบดบังหมด ปกติเป็นต้นที่มีเรือนยอดขนาดเล็ก และทางด้านข้าง ถูกปกคลุมหมด มีลำต้นไม่ใหญ่ ความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของต้นไม้มีปานกลาง [สิ่งแวดล้อม]
Intermediate Goods สินค้าชั้นกลาง
สินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตสินค้า โดยที่มิใช่เป็นสินค้าประเภทวัตถุดินและมิใช่สินค้าสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ [สิ่งแวดล้อม]
Acting Insulin, Intermediateอินสุลินที่ออกฤทธิ์ได้ระยะเวลายาวปานกลาง [การแพทย์]
Antibodies, Cell-Mediatedภูมิคุ้มกันที่อาศัยเซลล์ [การแพทย์]
Antibodies, Mediatedแอนติบอดีย์พึ่งเซลล์ [การแพทย์]
Cells, Intermediateเซลล์ระยะกลาง,เซลล์จากส่วนกลาง [การแพทย์]
Death, Fatal, Immediateกระแสไฟฟ้าที่แรงพอจะทำให้เสียชีวิตโดยทันที [การแพทย์]
Degradation, Receptor-Mediatedการแตกที่ผ่านทางรีเซพเตอร์ [การแพทย์]
Denture, Complete, Immediateฟันปลอม,การใส่หมดปากทันที,ฟันปลอมทั้งปากชนิดใส่ทันที [การแพทย์]
Denture, Partial, Immediateฟันปลอม,การใส่บางส่วนทันที,ฟันปลอมบางส่วนชนิดใส่ท้นที [การแพทย์]
Energy-Transducing Intermediateตัวกลางของการเปลี่ยนรูปของพลังงาน [การแพทย์]
Evaluation, Immediateการประเมินผลระยะสั้น [การแพทย์]
Fetal Death, Intermediateเด็กตายคลอดอายุครรภ์ระหว่าง20-27สัปดาห์ [การแพทย์]
Food Metabolite, Intermediateอาหารที่ถูกย่อยแต่ยังไม่สมบูรณ์ถึงที่สุด [การแพทย์]
intermediate lobe (of pituitary gland)ส่วนกลาง(ของต่อมใต้สมอง), บริเวณระหว่างส่วนหน้าและส่วนหลังของต่อมใต้สมองที่พบในคนมีขนาดเล็กมาก  แต่ในสัตว์เลือดเย็นจะมีขนาดโตและทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนกระตุ้นเมลาโนโซต์ (MSH) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gene Transfer, Chromosome Mediatedการถ่ายยีนโดยใช้โครโมโซมเป็นสื่อ [การแพทย์]
Gratification, Immediateความพึงพอใจอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Immediateชนิดเกิดทันที [การแพทย์]
Immediate Typeชนิดเกิดฉับพลัน [การแพทย์]
Immune Complex, Intermediateสารเชิงซ้อนทางอิมมูนที่มีขนาดปานกลาง [การแพทย์]
Immune Response, Cell Mediatedการตอบสนองอิมมูนทางด้านเซลล์ [การแพทย์]
Immune Response, Cell-Mediatedการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดอาศัยเซลล์ [การแพทย์]
Immune Response, Cell-Mediatedการตอบสนองแบบการพึ่งเซลล์ [การแพทย์]
Immunity, Antibody-Mediatedการตอบสนองในกระแสโลหิต [การแพทย์]
Immunity, Antitumor, Cell-Mediatedภูมิต้านมะเร็งชนิดอาศัยเซลล์ [การแพทย์]
Immunity, Cell Mediatedอิมมูนเชิงชิดเซลล์, การสนองตอบทางอิมมูนผ่านเซลล์, ภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์เมดิเอท, ภูมิคุ้มกันระบบเซลล์, ภูมิต้านทานชนิดผ่านเซลล์ [การแพทย์]
Immunity, Cell-Mediatedภูมิคุ้มกันชนิดอาศัยเซลล์, ภูมิคุ้มกันที่อาศัยเซลล์, ระบบภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์, ภูมิคุ้มกันที่อาศัยเซลล์เป็นสื่อ, ภูมิคุ้มกันผ่านเซลล์, กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์, ภูมิต้านทานพึ่งเซลล์ [การแพทย์]
Immunity, Humoral Mediatedภูมิคุ้มกันส่วนของแอนติบอดี [การแพทย์]
Insertion, Immediate Postpartalใส่ห่วงทันทีหลังคลอด [การแพทย์]
Intermediateระหว่างปฎิกิริยา, ปานกลาง, ระยะกลาง, ระดับกลาง, อินเทอร์มิเดียต [การแพทย์]
Intermediate Actionออกฤทธิ์ในเวลาปานกลาง [การแพทย์]
Intermediate Careหอผู้ป่วยทั่วไป [การแพทย์]
Intermediate Care Zoneบริเวณสำหรับผู้ป่วยขั้นปานกลาง [การแพทย์]
Intermediate Differentiatedเจริญปานกลาง [การแพทย์]
Intermediate Fillingการอุดตันถาวรในคราวต่อไป [การแพทย์]
Intermediate Zoneส่วนที่แยกไม่ได้ [การแพทย์]
Intermediate-Actingออกฤทธิ์นานปานกลาง [การแพทย์]
Intermediately Differentiated Typeชนิดอินเตอร์มีเดียทลีดิฟเฟอเรนทิเอท [การแพทย์]
Intermediatesสารที่เกิดขึ้นระหว่างการสังเคราะห์, ตัวกลาง, สารมัธยันต์, สารแกนกลาง, ผลิตผลตัวกลาง, สารตัวกลาง [การแพทย์]
Intermediates, Diffusingสารที่เกิดร่วมระหว่างทางแพร่ได้เร็ว [การแพทย์]
Intermediates, High-Energyตัวกลางที่มีพลังงานสูง [การแพทย์]
Intermediates, Specialสารตัวกลางจำเพาะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll bring the sandwiches immediately, madam.ฉันจะเอาเเซนวิซมาให้ทันทีเลยคะ Rebecca (1940)
Tell Mrs. Danvers I wish to see her immediately.บอกคุณนายเเดนเวอร์สนะว่าฉันเรียกพบด่วน Rebecca (1940)
Find Colonel Julyan. Tell him I want to see him immediately.ไปหาผู้พันจูเลี่ยน บอกว่าผมต้องการพบท่านด่วน Rebecca (1940)
He said he got to his own door in, at most, 15 seconds. If the killer ran immediately...เขาบอกว่าเขาได้ไปที่ประตูของตัวเองในที่ส่วนใหญ่ 15 วินาที หากนักฆ่าวิ่งทันที ... 12 Angry Men (1957)
I am making the immediate arrangements for my necessary...ฉันกำลังการเตรียมการได้ทันที สำหรับฉันสิ่งที่จำคือ Help! (1965)
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ How I Won the War (1967)
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป How I Won the War (1967)
Mr. Corleone insists on hearing bad news immediately.นายคอร์เลโอเนยืนยันเมื่อได้ยินข่าวร้ายทันที The Godfather (1972)
"Send new sheriff immediately.""ส่งนายอำเภอใหม่มาด่วน" Blazing Saddles (1974)
We must do something about this immediately, immediately, immediately!เราต้องรีบทำอะไรเดี๋ยวนี้ Blazing Saddles (1974)
"Please remove him immediately.โปรดเปลี่ยนตัวเขาในทันที Blazing Saddles (1974)
Signora Maggi's story merits immediate re-enactmentมาดามเรื่องราวของ Maggi merit immediate อีกครั้ง-ประกาศใช้เป็นกฎหมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Undress her immediatelyถอดเสื้อผ้าโดยทันทีของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He or she whose bottom is judged the best will be killed immediatelyเขาหรือเธอสิ่งที่ข้างใต้ is judged ที่ดีที่สุด... ...จะถูกฆ่าโดยทันที Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Be patient, Ted. Nobody expects you to get over this immediately.อดทนหน่อยค่ะ เท็ด ไม่มีใครคาดหวัง ให้คุณทำใจกับเรื่องนี้ได้ทันทีหรอกค่ะ Airplane! (1980)
Take the Ark there immediately.เอาหีบศักดิ์สิทธิ์มาไว้ตรงนี้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
For your own safety, please evacuate the streets immediately.เพื่อความปลอดภัยของคุณเองโปรดอพยพจากถนนทันที First Blood (1982)
Please evacuate the streets immediately.กรุณาอพยพจากถนนทันที First Blood (1982)
We will carry that conference live followed by a special report immediately afterward.เราจะของหลักสูตรที่ดำเนินการ การประชุมตามสดโดย รายงานพิเศษทันทีหลังจาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
All American personnel are ordered to leave Soviet territory immediately or they will be placed under arrest.บุคลากรอเมริกันทั้งหมดได้รับ การสั่งซื้อ ให้ออกไปจากดินแดนของ สหภาพโซเวียตได้ทันที หรือพวกเขาจะถูกวางไว้ภายใต้ การจับกุม 2010: The Year We Make Contact (1984)
This order is effective immediately.คำสั่งนี้จะมีผลทันที 2010: The Year We Make Contact (1984)
Report to ground as to what is going on and make that report immediately!รายงานพื้นดินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น และให้รายงานทันที 2010: The Year We Make Contact (1984)
The Leonov has been ordered home immediately.ลีอนอฟ ได้รับ ได้รับคำสั่งให้กลับบ้านทันที 2010: The Year We Make Contact (1984)
we're not doctors. we've got to leave here immediately!เราไม่ได้เป็นหมอ ต้องรีบเผ่นแล้ว Spies Like Us (1985)
however, we can tell you to make immediately for the Soviet Pamir district.เราบอกได้แค่ว่า ให้พวกคุณไปที่เขต Pamir ทันที Spies Like Us (1985)
for once, I'm in complete agreement. we should get up and leave immediately.ภารกิจของเราเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราแค่รอการส่งกลับ Spies Like Us (1985)
I demand you place me in immediate communication with the president!- ผมขอติดต่อประธานาธิบดี เดี๋ยวนี้! Spies Like Us (1985)
I'll have it taken down immediately and make sure that lunatic never works in this town again.ผมจำต้องรีบยุติเรื่องนี้โดยทันที... ...และจะทำให้แน่ใจด้วยว่า เจ้าคนบ้าระห่ำอย่างนี้ จะไม่มีวันได้เหยียบเข้ามาที่ห้างของเราอีกเด็ดขาด Mannequin (1987)
Request immediate assistance!ขอกำลังเสริมโดยด่วน! Akira (1988)
Don't go around your immediate superior.แกข้ามหัวผู้บังคับบัญชาไม่ได้ Casualties of War (1989)
Sentences will begin immediately at Disciplinary Barracks, Ft.ให้รับโทษโดยทันทีทันใด Casualties of War (1989)
You must return immediately.คุณต้องกลับไป ในทันที. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Hey, I told them to call me here immediately if anyone calls the station.เฮ้ผมบอกพวกเขาโทรหาฉันที่นี่ทันที ... ... ถ้าใครเรียกสถานี Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Is everything in readiness for our immediate departure?ทุกอย่างพร้อมออกเดินทางทันทีใช่มั้ย Mannequin: On the Move (1991)
Security requests main kitchen aisle to be kept free of all obstructions on stage level, effective immediately.เคลียร์ทางเดินทุกทาง ด่วน The Bodyguard (1992)
You, sir, leave my house immediately.คุณ ขอรับ ได้โปรดออกไปจากบ้าน ผมเดี๋ยวนี้ Wuthering Heights (1992)
The ancestors said... if the matter is not settled immediately, they will begin... the cycle of destruction!บรรพบุรุษบอกว่าถ้ายังไม่มีการแก้ไขเดี๋ยวนี้ พวกเขาจะเริ่มวงจรแห่งการทำลายล้าง The Joy Luck Club (1993)
- Immediately!/ ตอนนี้! The Nightmare Before Christmas (1993)
The train came in through the archway, and the officer in charge of the selection went immediately to work... and sent 2,000 of them... straightaway to Special Treatment.หัวหน้าก็ตรงเข้าไป... ชี้เอา 2000 คน... นึกว่ายิว... Schindler's List (1993)
You'll leave town immediately or assume the consequences of intense indiscretion.คุณต้องรีบออกจากเมือง ทันที... . ..หรือนึกถึงผลที่จะตามมา จากความพยายามที่จะปากโป้ง Squeeze (1993)
Jules, did you ever hear the philosophy that once a man admits he is wrong... that he is immediately forgiven for all wrongdoings?จูลส์, คุณเคยได้ยินปรัชญาว่าเมื่อผู้ชายคนหนึ่งยอมรับว่าเขาเป็นสิ่งที่ผิด ... ว่าเขาได้รับการให้อภัยได้ทันทีสำหรับความผิดทั้งหมดหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
They must be red, the royal color. And we want them immediately.ต้องเป็นหมวกแดง สีของกษัตริย์และเราต้องการทันที Rapa Nui (1994)
We liked him immediately.เราชอบเขาทันที The Shawshank Redemption (1994)
Instead of Cadiz... they set sail... for an obscure Arabian Sultanate, where the passengers were immediately sold into slavery.แทนที่จะคาดิซ พวกมันแล่นไปยังอาณาจักรไหนสักแห่ง ของสุลต่านอาหรับ ที่นั่นทันทีที่ผู้โดยสารทุกคนมาถึง ก็ถูกขายไปเป็นทาส Don Juan DeMarco (1994)
If for any reason... you are one of us who hasn't become infected... take shelter immediately.ถ้าคุณเป็นหนึ่งในพวกเรา ที่ยังไม่ติดเชื้อบ้านี้ จงหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด In the Mouth of Madness (1994)
And therefore, even though it is a Sunday but especially because it is a Sunday you will see me immediately after this service climbing Ffynnon Garw with God's soil in my hand.และดังนั้น แม้ว่ามันจะเป็นวันอาทิตย์ แต่เพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์นี่เอง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I'll stay here to keep watch and mediate telecom until we run short of fuel.ผมจะสังเกตการณ์รออยู่ที่นี่ จนกว่าเชื้อเพลิงใกล้หมด. Ghost in the Shell (1995)
The white zone is for immediate pizza-พื้นที่สีขาวจะไปถึงพิซซ่าทันที- Toy Story (1995)
And Jane writes to beg my uncle's immediate assistance.แล้วเจนก็เขียนจดหมายมาขอร้อง ความช่วยเหลือจากลุงทันทีทันใด Episode #1.5 (1995)
Say that urgent business calls us home immediately.บอกว่ามีธุระด่วนให้รีบกลับบ้านในทันที Episode #1.5 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mediate3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
mediate"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
mediateAdditions and deletions are not shown immediately.
mediateAn ambulance arrived immediately.
mediateAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
mediateCall the doctor in immediately.
mediateC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu
mediateGet out of here immediately!
mediateHaving once landed the monster immediately jumped again and was over my head.
mediateHe arrived at Paris and immediately started for London.
mediateHe commanded me to leave the room immediately.
mediateHe composed a resignation immediately.
mediateHe demands immediate payment.
mediateHe fell asleep immediately.
mediateHe has to get up immediately.
mediateHe is immediately above me in rank.
mediateHe left immediately.
mediateHe lit another cigarette, but immediately put it out.
mediateHe lives immediately next to us.
mediateHe mediated between the two parties.
mediateHe put emphasis on the necessary of immediate action.
mediateHe sent an immediate reply to my telegram.
mediateHe sized up the situation and acted immediately.
mediateHe stole into the house and immediately went to bed without being noticed by anyone.
mediateHe was released from prison immediately after the war.
mediateHe will telephone you immediately he comes back.
mediateHe won an immediate response.
mediateI demanded that he pay the bill immediately.
mediateIf an oversight is the reason why you have not paid, please send us the amount due, and let us solve the problem immediately.
mediateIf someone irritates you, it is best not to react immediately.
mediateIf you wish us to reserve an alternative room, please let us know immediately.
mediateI hope you will correct the situation immediately.
mediateI hope you won't expect results immediately.
mediateI immediately lost my concentration.
mediateI'm immediately behind her.
mediateImmediately after it caught fire, the chemical factory blew up.
mediateImmediately I saw him, I trembled with fear.
mediateImmediately she heard his voice, she trembled with fear.
mediateImmediately she saw me, she began to weep.
mediateIn case anything happens, call me immediately.
mediateIn case of fire, you should dial 119 immediately.
mediateIn this activity one immediately sees the result.
mediateI paid a wage immediately in the place.
mediateIt is necessary for you to go there immediately.
mediateIt is necessary to for you to go there immediately.
mediateI was surprised at her immediate recognition of me.
mediateLet's acquaint her with our decision immediately.
mediateMy immediate boss is tough to please.
mediatePlease let me know immediately if you would like to set up an area of the conference room for your products.
mediatePlease let me know immediately if you would like to use this computer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนตอบ[V] respond immediately, See also: reply at once, answer promptly, Syn. ตอบโต้, โต้, สวน, สวนกลับ, Example: ทันทีที่เขาพูดจบ ผมก็สวนตอบไปโดยไม่รีรอ
อย่างรีบด่วน[ADV] immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
วาบ[ADV] suddenly, See also: immediately, at once, Example: เขารู้สึกใจหายวาบ ทิ้งรถคันนั้นไว้ตรงนั้น รีบเดินลัดเลาะไปตามตรอก, Thai definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
อย่างกะทันหัน[ADV] immediately, See also: suddenly, at once, Syn. ทันทีทันใด, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงอย่างกะทันหันจนต้องนำส่งโรงพยาบาล
ทันทีทันควัน[ADV] immediately, See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away, Syn. ทันทีทันใด, ฉับพลัน, ทันที, Example: ผมต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันทีทันควัน
โดยฉับพลัน[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, อย่างฉับพลัน, Example: เขาตัดสินใจโดยฉับพลัน ไม่รอฟังความคิดเห็นของคนอื่น, Thai definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างทันทีทันควัน
โดยด่วน[ADV] urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว
โดยกะทันหัน[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับพลัน, Example: เขาต้องไปต่างประเทศโดยกะทันหันเพราะเกิดปัญหาที่บริษัทแม่, Thai definition: อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างจวนแจ
เกลี่ยไกล่[V] reconcile, See also: mediate, harmonize, arrange for agreement, settle matter, Syn. ไกล่เกลี่ย, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้ สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai definition: พูดจาให้ตกลงกัน, พูดให้ปรองดองกัน
คิดคำนึง[V] consider, See also: contemplate, think of, reflect, mediate, propose, Syn. ใคร่ครวญ, ตรอง, ครุ่นคิด, Example: การจะกระทำสิ่งใดเราจะต้องคิดคำนึงถึงในฐานะที่เป็นนักเขียนคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคม
คำนึง[V] consider, See also: contemplate, think of, mediate, Syn. พิจารณา, ทบทวน, นึกตรอง, Example: พรรคการเมืองทุกพรรคประกาศว่าพรรคจะคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมก่อน
เร็ว[ADV] suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. ด่วน, ไว, รวดเร็ว, Ant. ช้า, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เร็วขึ้น, Thai definition: เกี่ยวกับการใช้เวลาน้อย
ปั๊บ[ADV] at once, See also: immediately, suddenly, Syn. ทันควัน, ทันทีทันใด, Example: หลักการทำงานของผมคือมีอะไรดีๆ ผ่านมาในสมองปุ๊บจดปั๊บเลย
พลัน[ADV] at once, See also: instantly, immediately, promptly, suddenly, Syn. ฉับพลัน, ทันที, โดยพลัน, Example: ปีนี้ตลาดผงซักฟอกสูตรมาตรฐานสำหรับซักด้วยมือที่สงบมานานก็พลันระเบิดศึกโปรโมชั่นกันขึ้นอีกครั้ง
พึ่บ[ADV] suddenly, See also: at once, immediately, simultaneously, abruptly, Example: พอเสียงกริ่งดังทุกคนก็ลุกพรึ่บพร้อมกันเหมือนนัดกันไว้, Thai definition: ทันทีทันใด
ปุบปับ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุ๊บปั๊บ, Ant. ช้า, Example: อาการเจ็บป่วยปุบปับกระทันหันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน, Thai definition: อาการที่ทำโดยรีบร้อนทันทีทันใด
ปุ๊บปั๊บ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ปุบปับ, ทันที, รวดเร็ว, ฉับพลัน, Ant. ช้า, Example: เขาเดินทางปุ๊บปั๊บก็เลยไม่มีใครไปส่ง
ปุ๊บ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุบปับ, Example: พอเขาได้รับโทรศัพท์ปุ๊บ ก็รีบออกจากบ้านทันที, Thai definition: ทันทีทันใด
รวดเร็ว[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ฉับพลัน, ทันที, Example: หลังจากวางหูโทรศัพท์ เขาก็ออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว, Thai definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างปัจจุบันทันด่วน
เดี๋ยวนี้[ADV] at this moment, See also: now, instantly, at once, right now, immediately, Syn. ปัจจุบัน, ทันที, เวลานี้, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, บัดนี้, ตอนนี้, Ant. ก่อนนี้, Example: ผู้อำนวยการต้องเข้าร่วมประชุมเดี๋ยวนี้แล้ว, Thai definition: ณ เวลานี้
โดยทันที[ADV] immediately, See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly, Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับพลัน, Example: เขาไปสมัครงานโดยทันทีที่รู้ว่าบริษัทมีตำแหน่งว่าง
โดยทันทีทันใด[ADV] immediately, See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly, Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น, Example: เธอรีบไปโรงพยาลโดยทันทีทันใดเมื่อทราบข่าว
โดยพลัน[ADV] immediately, See also: instantly, promptly, at once, right away, Syn. โดยฉับพลัน, ทันที, โดยทันทีทันใด, Example: รอยยิ้มบนใบหน้ารื่นรมย์นั้นก็ขรึมลงโดยพลัน
โดยเร็ว[ADV] quickly, See also: immediately, instantly, rapidly, urgently, readily, Syn. อย่างรวดเร็ว, อย่างเร็ว, โดยด่วน, Ant. อย่างช้า, Example: เพื่อนคนนั้นรีบบุ้ยใบ้ให้เขารีบปลีกตัวไปโดยเร็ว
ติดหมัด[ADV] immediately, See also: very soon, all at once, suddenly, abruptly, Syn. ทันทีทันใด, Example: เพียงแค่สบตา เขาก็หลงรักเธอขึ้นมาติดหมัด
ทันใดนั้น[ADV] instantly, See also: immediately, abruptly, at once, promptly, suddenly, Syn. ทันทีทันใด, ในทันทีนั้น, เดี๋ยวนั้น, บัดดลนั้น, Example: ด้วยความกระหายน้ำเขาจึงเปิดตู้เย็น เพื่อสำรวจภายในตู้ ทันใดนั้นเขาต้องเผชิญกับกลิ่นอบอวลของผลไม้เน่าในตู้เย็นใบนั้น
ทันควัน[ADV] suddenly, See also: immediately, instantly, at once, promptly, quickly, right away, quickly, then and there, Syn. ทันที, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, ฉับไว, Example: กรมตำรวจยุติศึกครั้งนี้ได้อย่างทันควัน
ทันกิน[ADV] in time, See also: immediately, promptly, Syn. ทันเวลา, ทันการ, ทันที, Example: เขาเป็นคนเชื่องช้าจนถูกเพื่อว่าว่าทำงานช้าไม่ทันกิน, Thai definition: คิดหรือทำการใดๆ ทันท่วงที (โดยปกติใช้ในประโยคปฏิเสธ)
ทันทีทันใด[ADV] promptly, See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away, Syn. ทันทีทันควัน, ฉับพลัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น, บัดนั้น, Ant. เนิ่นนาน, Example: หนุ่ยไม่ได้ตอบคำถามนั้นทันทีทันใด
ทันที[ADV] immediately, See also: at once, right away, promptly, instantly, forthwith, suddenly, quickly, Syn. ทันทีทันใด, ในทันที, โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับไว, รวดเร็ว, ทันใดนั้น, โดยพลัน, Ant. อย่างเชื่องช้า, Example: ืเมื่อได้รับคำสั่ง คนงานก็เริ่มทำงานทันที
ทันตาเห็น[ADV] immediately, See also: suddenly, promptly, Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตา, Example: การข่าวอ่อนตัวลงอย่างทันตาเห็น
ทันตา[ADV] immediately, See also: in time, be in time to be seen in one's life, Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตาเห็น, Example: เขากำลังทำบาป บาปก็เลยตามสนองทันตาในชาตินี้, Thai definition: ทันที่ตาเห็นในปัจจุบัน
ประเดี๋ยวนี้[ADV] immediately, See also: instantly, forthwith, at once, Syn. เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ทันที, เวลานี้, ในเวลานี้, Example: ท่านเพิ่งขึ้นรถไปกรุงเทพฯประเดี๋ยวนี้เอง
ชิด[V] be close, See also: be near, be immediate, adjoin, be adjacent to, Syn. ใกล้, ติด, เคียง, ประชิด, แนบ, Ant. ห่าง, ไกล, Example: มีรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาชิดกับขอบถนน
ชิด[ADV] close, See also: near, immediately, Syn. ใกล้, ติด, เคียง, ประชิด, แนบ, Ant. ห่าง, ไกล, Example: เรายืนอยู่ชิดกันมาก จนแทบได้ยินเสียงเต้นของหัวใจ
กลาง[ADJ] middle, See also: intermediate, Syn. กึ่งกลาง, ตอนกลาง, Example: ฉันคิดว่าจะไปศึกษาต่อในช่วงกลางปีหน้า
กลางคน[ADJ] middle-aged, See also: being of the age intermediate between youth and old age, Syn. วัยกลางคน, Example: ผู้จัดการวัยกลางคนของปั๊มน้ำมันนี้เป็นคนใจดี, Thai definition: มีอายุพ้นวัยหนุ่มสาว แต่ยังไม่แก่
มัชฌิม[ADJ] middle, See also: moderate, medium, intermediate, mean, Syn. กลาง, ปานกลาง, Example: ในยามมัชฌิมวัยข้าพเจ้าได้ท่านเจ้าคุณที่คอยปกป้องดูแลรักษา, Notes: (บาลี)
กะทันหัน[ADV] suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. กะทันหัน, ด่วน, เร็ว, ฉับพลัน, ทันที, Example: อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
ไกล่เกลี่ย[V] reconcile, See also: conciliate, arbitrate, mediate, smooth, make peace, patch up, Syn. ประนีประนอม, Example: ตำรวจกำลังไกล่เกลี่ยคู่กรณี, Thai definition: พูดจาให้ปรองดองกัน, พูดจาให้ตกลงกัน
อนันตริยกรรม[N] sins with five heaviest punishment, See also: five forms of Bad Karma which bring immediate results, Syn. ครุกรรม, Example: เขาได้ทำอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อของเขาเอง, Thai definition: กรรมที่เป็นบาปหนักที่สุด มี 5 อย่าง คือ 1. ฆ่าบิดา 2. ฆ่ามารดา 3. ฆ่าพระอรหันต์ 4. ทำให้พระกายพระพุทธเจ้าห้อเลือด 5. ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน
จุดกึ่งกลาง[N] middle point, See also: midpoint, intermediate point, Example: ผู้เล่นต้องวางแท่งยางไว้ที่จุดกึงกลางของหน้าอกแล้วเกร็งกล้ามเนื้อ, Count unit: จุด, Thai definition: ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลาง
ด่วนจี๋[ADV] most urgently, See also: extremely pressingly, immediately, instantly, Syn. ด่วนมาก, Example: ผู้จัดการสั่งให้ส่งรายชื่อผู้สมัครมาที่ห้องสัมภาษณ์อย่างด่วนจี๋, Thai definition: อย่างรีบเร่งมากเป็นพิเศษ
หันขวับ[V] turn around suddenly, See also: turn around simultaneously, turn around immediately, Syn. หันวับ, Example: พอประตูเปิดออกทุกคนก็หันขวับไปทางเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately   FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = dōi dūan) EN: urgently ; immediately   FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยไม่ชักช้า[adv.] (dōi mai chakchā) EN: immediately ; without delay   FR: sans tarder ; sans délai
โดยพลัน[adv.] (dōi phlan) EN: immediately   
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โดยทันทีทันใด[adv.] (dōi thanthīthandai) EN: immediately   
จุดกึ่งกลาง[n. exp.] (jut keungklāng) EN: middle point ; midpoint = mid point ; intermediate point   FR: point central [m]
การวางแผนระยะปานกลาง[n. exp.] (kān wāngphaēn raya pānklāng) EN: intermediate range planning   
กะทันหัน = กระทันหัน[adv.] (kathanhan = krathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste   FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ขั้นกลาง[n. exp.] (khan klāng) EN: intermediate stage ; medium stage   FR: étape intermédiaire [f] ; étape de transition [f]
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
ใกล้[adj.] (klai) EN: close ; adjacent ; immediate ; near   FR: proche
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene   FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ไกล่เกลี่ยคู่กรณี[v. exp.] (klaiklīa khūkaranī = klaiklīa khūkøranī ) EN: mediate   
กลาง[adj.] (klāng) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral   FR: central ; moyen ; intermédiaire
เกลี่ยไกล่[v.] (klīaklai) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter   FR: réconcilier
มัชฌิม-[pref. (adj.)] (matchima- = matchim-) EN: middle ; middling ; medium ; moderate ; intermediate   FR: moyen
มัธยม[adj.] (matthayom) EN: middle ; medium ; intermediate   FR: secondaire ; moyen ; intermédiaire
นกยางโทนน้อย[n. exp.] (nok yāng thøn nøi) EN: Intermediate Egret ; Plumed Egret   FR: Héron intermédiaire [m] ; Aigrette intermédiaire [f] ; Aigrette à bec jaune [f]
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once   FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
ผู้ไกล่เกลี่ย[n.] (phū klaiklīa) EN: mediator ; peace-maker ; intermediary ; arbitrator   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; pacificateur [m] ; pacificatrice [f] ; arbitre [m]
ผู้ประสานรอยร้าว[n. exp.] (phū prasān røirāo) EN: mediator   FR: médiateur [m]
ระยะปานกลาง[X] (raya pānklāng) EN: intermediate range   FR: à moyen terme
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously   FR: soudainement ; promptement ; rapidement
สวนตอบ[v. exp.] (sūan tøp) EN: respond immediately   
ทันใดนั้น[adv.] (thandai nan) EN: instantly ; immediately ; abruptly ; at once ; promptly ; suddenly   FR: tout à coup ; soudainement
ทันควัน[adv.] (thankhwan) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; quickly ; then and there   FR: au bon moment ; à pic
ทันกิน[adv.] (thankin) EN: in time ; immediately; promptly   
ทันตาเห็น[adv.] (thantā hen) EN: immediately ; suddenly ; promptly   
ทันที[X] (thanthī) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently   FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthandai) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away   FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ทันทีทันควัน[adv.] (thanthī thankhwan) EN: immediately ; instantly ; promptly ; at once ; abruptly ; right away   
ทีเดียว[adv.] (thīdīo) EN: this instant ; at once ; instantly ; immediately   FR: immédiatement
ติดหมัด[adv.] (titmat) EN: all at once ; instantaneously ; immediately ; suddenly   
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly   FR: soudainement
อย่างกะทันหัน[adv.] (yāng kathanhan) EN: immediately ; suddenly ; at once   

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDIATE M IY1 D IY0 EY2 T
MEDIATED M IY1 D IY0 EY2 T IH0 D
IMMEDIATE IH2 M IY1 D IY2 AH0 T
REMEDIATE R IY0 M IY1 D IY0 AH0 T
REMEDIATE R IY0 M IY1 D IY0 EY2 T
IMMEDIATELY IH2 M IY1 D IY2 AH0 T L IY0
INTERMEDIATE IH2 N ER0 M IY1 D IY0 IH0 T
INTERMEDIATE IH2 N T ER0 M IY1 D IY0 IH0 T
INTERMEDIATES IH2 N T ER0 M IY1 D IY0 EY0 T S
INTERMEDIATES IH2 N T ER0 M IY1 D IY0 AH0 T S
INTERMEDIATES(3) IH2 N ER0 M IY1 D IY0 EY0 T S
INTERMEDIATES(2) IH2 N ER0 M IY1 D IY0 AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mediate (v) mˈiːdɪɛɪt (m ii1 d i ei t)
mediated (v) mˈiːdɪɛɪtɪd (m ii1 d i ei t i d)
mediates (v) mˈiːdɪɛɪts (m ii1 d i ei t s)
immediate (j) ˈɪmˈiːdɪəʳt (i1 m ii1 d i@ t)
immediately (a) ˈɪmˈiːdɪəʳtliː (i1 m ii1 d i@ t l ii)
intermediate (n) ˌɪntəmˈiːdɪəʳt (i2 n t @ m ii1 d i@ t)
intermediates (n) ˌɪntəmˈiːdɪəʳts (i2 n t @ m ii1 d i@ t s)
intermediately (a) ˌɪntəmˈiːdɪəʳtliː (i2 n t @ m ii1 d i@ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直接[zhí jiē, ㄓˊ ㄐㄧㄝ, ] direct (opposite of indirect); immediate; directly; straightforward, #457 [Add to Longdo]
立即[lì jí, ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ, ] immediately, #1,125 [Add to Longdo]
马上[mǎ shàng, ㄇㄚˇ ㄕㄤˋ, / ] at once; right away; immediately; lit. on horseback; mounted, #1,357 [Add to Longdo]
中间[zhōng jiān, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] between; intermediate; mid; middle, #2,095 [Add to Longdo]
立刻[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, ] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once, #2,297 [Add to Longdo]
顿时[dùn shí, ㄉㄨㄣˋ ㄕˊ, / ] at once; immediately; forthwith, #3,478 [Add to Longdo]
赶快[gǎn kuài, ㄍㄢˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] at once; immediately, #3,872 [Add to Longdo]
随即[suí jí, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ, / ] immediately; presently; following which, #3,933 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] second month of the season; middle; intermediate; 2nd in seniority, #4,827 [Add to Longdo]
当下[dāng xià, ㄉㄤ ㄒㄧㄚˋ, / ] presently; immediately; at once, #5,513 [Add to Longdo]
调解[tiáo jiě, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˇ, / 調] to mediate; to bring parties to an agreement, #7,135 [Add to Longdo]
即时[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, / ] immediate, #9,540 [Add to Longdo]
牵头[qiān tǒu, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˇ, / ] lit. to lead (an animal by the head); to take the lead; to coordinate (a combined operation); to mediate; a go-between (e.g. marriage broker), #10,772 [Add to Longdo]
即刻[jí kè, ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ, ] immediately; instant; instantly, #12,667 [Add to Longdo]
介于[jiè yú, ㄐㄧㄝˋ ㄩˊ, / ] between; intermediate; to lie between, #16,116 [Add to Longdo]
登时[dēng shí, ㄉㄥ ㄕˊ, / ] immediately; at once, #17,866 [Add to Longdo]
刻不容缓[kè bù róng huǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] to brook no delay; to demand immediate action, #24,354 [Add to Longdo]
直系亲属[zhí xì qīn shǔ, ㄓˊ ㄒㄧˋ ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] next of kin; immediate dependant, #27,319 [Add to Longdo]
斡旋[wò xuán, ㄨㄛˋ ㄒㄩㄢˊ, ] to mediate (a conflict etc), #27,836 [Add to Longdo]
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft), #29,624 [Add to Longdo]
排解[pái jiě, ㄆㄞˊ ㄐㄧㄝˇ, ] to mediate; to reconcile, #36,714 [Add to Longdo]
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, ] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip, #37,922 [Add to Longdo]
牵线[qiān xiàn, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] to pull strings; to manipulate (a puppet); to control from behind the scene; to mediate, #39,962 [Add to Longdo]
劝架[quàn jià, ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] to mediate in a quarrel; to urge end to stop a fight, #47,376 [Add to Longdo]
旗开得胜[qí kāi dé shèng, ㄑㄧˊ ㄎㄞ ㄉㄜˊ ㄕㄥˋ, / ] lit. to win a victory on raising the flag (成语 saw); fig. to start on sth and have immediate success; success in a single move, #62,833 [Add to Longdo]
圆场[yuán chǎng, ㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, / ] to mediate; to broker a compromise, #72,317 [Add to Longdo]
劝和[quàn hé, ㄑㄩㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] to mediate; to urge peace, #82,216 [Add to Longdo]
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, / ] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子, #132,859 [Add to Longdo]
急如星火[jí rú xīng huǒ, ㄐㄧˊ ㄖㄨˊ ㄒㄧㄥ ㄏㄨㄛˇ, ] lit. as hurried as a shooting star (成语 saw); requiring immediate action; extremely urgent, #141,360 [Add to Longdo]
远水不解近渴[yuǎn shuǐ bù jiě jìn kě, ㄩㄢˇ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄣˋ ㄎㄜˇ, / ] lit. distant water does not cure present thirst; fig. urgent need; a slow remedy does not address immediate needs, #145,445 [Add to Longdo]
前臼齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 齿 / ] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals), #330,857 [Add to Longdo]
六亲无靠[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ㄨˊ ㄎㄠˋ, / ] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices, #533,139 [Add to Longdo]
中间纤维[zhōng jiān xiān wéi, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] intermediate filament [Add to Longdo]
京二胡[jīng èr hú, ㄐㄧㄥ ㄦˋ ㄏㄨˊ, ] Jing'erhu, a two-stringed fiddle intermediate in size and pitch between the Jinghu 京胡 and Erhu 二胡, used to accompany Chinese opera; also called 京胡 [Add to Longdo]
直接影响[zhí jiē yǐng xiǎng, ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ, / ] direct influence; immediate impact [Add to Longdo]
解和[jiě hé, ㄐㄧㄝˇ ㄏㄜˊ, ] to mediate (in a conflict); to pacify [Add to Longdo]
类金属[lèi jīn shǔ, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] metalloid (chem.), element with properties intermediate between metals and nonmetals, usually taken to include Boron B 硼, Silicon Si 硅, Germanium Ge 鍺|锗, Arsenic As 砷, Antimony Sb 銻|锑, Tellurium Te 碲, Polonium Po 釙|钋 (sometimes also the halogen Astatine A [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressierung {f}; Adressieren {n} | abgekürzte Adressierung | absolute Adressierung | direkte Adressierung | indirekte Adressierung | indizierte Adressierung | relative Adressierung | unmittelbare Adressierung | virtuelle Adressierung | Adressierung über Basisadresseaddressing | abbreviated addressing | absolute addressing | direct addressing | indirect addressing | indexed addressing | relative addressing | immediate addressing | virtual addressing | base displacement addressing [Add to Longdo]
die engsten Angehörigenthe immediate family [Add to Longdo]
Anpassungsteil {n}intermediate device [Add to Longdo]
nukleare Mittelstreckenwaffen {pl} [mil.]intermediate range nuclear forces (INF) [Add to Longdo]
Rente {f} (aus Versicherung) | nachschüssige Rente {f} | vorschüssige Renteannuity | annuity immediate | annuity due [Add to Longdo]
Sofortabschreibung {f}immediate write-off [Add to Longdo]
Soforthilfe {f}immediate aid [Add to Longdo]
Sofortmaßnahme {f} | Sofortmaßnahmen {pl}urgent measure; immediate measure | urgent measures; immediate measures [Add to Longdo]
Steigleitung {f}intermediate cable; riser cable [Add to Longdo]
Streckeneinspeisung {f}line feed; intermediate power feed [Add to Longdo]
Umgebung {f} | die nähere Umgebung von ... | die weitere Umgebung von ...environs | the immediate environs of ... | the broader environs of ... [Add to Longdo]
Unmittelbarkeiten {pl}immediateness [Add to Longdo]
Vorgelege {n} [techn.]intermediate gear [Add to Longdo]
Zwischen...temporary; intermediate [Add to Longdo]
Zwischenbescheid {m} | Zwischenbescheide {pl}intermediate reply; provisional notification | intermediate replies [Add to Longdo]
Zwischenblick {m} (Vermessung)intermediate sight [Add to Longdo]
Zwischenfrequenz {f}intermediate frequency [Add to Longdo]
Zwischengetriebe {n}intermediate gear [Add to Longdo]
Zwischenhandel {m}intermediate trade [Add to Longdo]
Gleichspannungs-Zwischenkreis {m}; Zwischenkreis {m}DC link; DC intermediate circuit [Add to Longdo]
Zwischenlandung {f} | ohne Zwischenlandungintermediate landing; flight stop-over; stopover | without stopover [Add to Longdo]
Zwischenlauf {m} [sport]intermediate heat [Add to Longdo]
Zwischenprüfung {f}intermediate examination [Add to Longdo]
Zwischenring {m}intermediate ring; spacer; adaptor [Add to Longdo]
Zwischenschicht {f}intermediate layer; intermediate plating [Add to Longdo]
Zwischenschritt {m}intermediate step [Add to Longdo]
Zwischenstadium {n}intermediate phase; intermediate state [Add to Longdo]
Zwischenstation {f}intermediate station [Add to Longdo]
Zwischenstück {n}intermediate piece [Add to Longdo]
Zwischenstufe {f}intermediate stage [Add to Longdo]
Zwischenwagen {m} (ICE)intermediate car [Add to Longdo]
Zwischenwelle {f} [techn.]intermediate shaft [Add to Longdo]
Zwischenwertsatz {m} [math.]intermediate value theorem [Add to Longdo]
Zwischenwirt {m} [biol.]intermediate host [Add to Longdo]
dazwischenliegend; zwischenliegend {adj}intermediate [Add to Longdo]
dazwischenliegend {adv}intermediately [Add to Longdo]
direkt; unverzüglich; sofort {adj}immediate [Add to Longdo]
direkt; unverzüglich; sofort {adv}immediately [Add to Longdo]
indirekt; mittelbar {adj}mediate [Add to Longdo]
indirekt {adv}mediately [Add to Longdo]
nach {prp; +Dativ} (zeitlich) | nach dem Frühstück | nach zehn Minuten | gleich nach Erhaltafter | after the breakfast | after ten minutes | immediately after receiving; immediately upon receiving [Add to Longdo]
sofort; sogleich; unverzüglich {adv}immediately [Add to Longdo]
trat dazwischenintermediated [Add to Longdo]
tritt dazwischenintermediates [Add to Longdo]
unmittelbar; sofortig; unvermittelt {adj}immediate [Add to Longdo]
unmittelbar {adv}immediately [Add to Longdo]
jdm. unmittelbar unterstehento be immediately under sb. [Add to Longdo]
vermitteln | vermittelnd | vermittelt | vermittelt | vermittelteto mediate | mediating | mediated | mediates | mediated [Add to Longdo]
zwischenzeitlichintermediate [Add to Longdo]
Um rasche Erledigung wird gebeten.Please give this your immediate attention. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P) [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
アイドルギヤ;アイドルギア[, aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear [Add to Longdo]
イミディエイト[, imideieito] (adj-na) immediate [Add to Longdo]
コンピュータ媒介言語[コンピュータばいかいげんご, konpyu-ta baikaigengo] (n) {comp} Computer Mediated Communication; CMC [Add to Longdo]
斡旋販売[おっせんはんばい, ossenhanbai] (n) mediated marketing; mediated sales [Add to Longdo]
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P) [Add to Longdo]
一口商い[ひとくちあきない, hitokuchiakinai] (n) an immediate definite deal [Add to Longdo]
一刻も早く[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible [Add to Longdo]
一寸先[いっすんさき, issunsaki] (n) an inch ahead; the immediate future [Add to Longdo]
一等親;1等親[いっとうしん, ittoushin] (n) first-degree relative; member of one's immediate family [Add to Longdo]
介す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (1) (See 介する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
介する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) (See を介して) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
畿内[きない, kinai] (n) territories in the vicinity of the capital and under direct imperial rule; (in Japanese history) the five kuni in the immediate vicinity of Kyoto [Add to Longdo]
急に[きゅうに, kyuuni] (adv) (1) swiftly; rapidly; (2) suddenly; abruptly; immediately [Add to Longdo]
急性腹症[きゅうせいふくしょう, kyuuseifukushou] (n) acute abdomen; stomach problem requiring immediate surgery [Add to Longdo]
饗応;供応[きょうおう, kyouou] (n,vs) (1) entertainment; treat; feast; banquet; (2) (See 迎合・げいごう) immediately agreeing with someone else [Add to Longdo]
近因[きんいん, kin'in] (n) immediate or proximate cause [Add to Longdo]
近所合壁[きんじょがっぺき, kinjogappeki] (n) immediate neighborhood; immediate neighbourhood [Add to Longdo]
権現造り;権現造[ごんげんづくり, gongendukuri] (n) style of Shinto architecture in which the main hall and worship hall share one roof, and are connected via an intermediate passageway [Add to Longdo]
後追い心中;跡追い心中[あとおいしんじゅう;あとおいしんぢゅう, atooishinjuu ; atooishindyuu] (n) suicide immediately after the death of one's spouse or lover; following one's lover (husband, wife) into death [Add to Longdo]
効果覿面[こうかてきめん, koukatekimen] (n) bring an immediate result on; have an instant effect on [Add to Longdo]
口を利く;口をきく[くちをきく, kuchiwokiku] (exp,v5k) (1) to speak; to utter; (2) to mediate [Add to Longdo]
口入れ人[くちいれにん, kuchiirenin] (n) go-between; intermediate; agent (e.g. for employing servants) [Add to Longdo]
控訴棄却[こうそききゃく, kousokikyaku] (n) dismissal of an intermediate appeal [Add to Longdo]
[こん, kon] (n-adv,n) now; the present time; just now; soon; immediately; (one) more; (P) [Add to Longdo]
今すぐ(P);今直ぐ[いますぐ, imasugu] (adv) at once; immediately; right now; (P) [Add to Longdo]
細胞性免疫[さいぼうせいめんえき, saibouseimen'eki] (n) (See 体液性免疫) cell-mediated immunity; cellular immunity [Add to Longdo]
時を移さず[ときをうつさず, tokiwoutsusazu] (exp,adv) at once; immediately [Add to Longdo]
次第[しだい, shidai] (n-adv,n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P) [Add to Longdo]
執り成す;取り成す;執成す;取成す[とりなす, torinasu] (v5s,vt) to mediate; to intervene; to smooth [Add to Longdo]
取り持つ;取持つ[とりもつ, torimotsu] (v5t,vt) to mediate; to entertain; to serve [Add to Longdo]
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P) [Add to Longdo]
終戦直後[しゅうせんちょくご, shuusenchokugo] (exp) early post war period; immediately after the war [Add to Longdo]
真隣[まとなり, matonari] (n,adj-no) immediately adjacent [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no,n) (3) before; earlier; (P) [Add to Longdo]
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P) [Add to Longdo]
早速[さっそく, sassoku] (adv) at once; immediately; without delay; promptly; (P) [Add to Longdo]
草仮名[そうがな, sougana] (n) cursive form of man'yougana; man'yougana written in sousho style, an intermediate stage between hiragana and man'yougana [Add to Longdo]
[そく, soku] (adv) (1) instantly; immediately; at once; (int) (2) that is (to say); namely [Add to Longdo]
即レス[そくレス, soku resu] (n) (abbr) (sl) (See レス) replying to someone's email immediately [Add to Longdo]
即効(P);即功[そっこう, sokkou] (n) immediate effect; instant effect; (P) [Add to Longdo]
即効性[そっこうせい, sokkousei] (n,adj-no) prompt efficiency; immediate effectivity [Add to Longdo]
即行[そっこう, sokkou] (n,vs) immediately carrying out (a plan) [Add to Longdo]
即刻[そっこく, sokkoku] (n-adv) immediately; at once; instantly; (P) [Add to Longdo]
即座[そくざ, sokuza] (adj-no) immediate; right there on the spot; impromptu; instant; instantaneous; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
即時[そくじ, sokuji] real-time (a-no), immediately [Add to Longdo]
即接続[そくせつぞく, sokusetsuzoku] immediate connection, direct connection [Add to Longdo]
即値[そくち, sokuchi] immediate [Add to Longdo]
即値アドレス[そくちアドレス, sokuchi adoresu] immediate address [Add to Longdo]
即値データ[そくちデータ, sokuchi de-ta] immediate data [Add to Longdo]
即値命令[そくちめいれい, sokuchimeirei] immediate instruction [Add to Longdo]
対象受信者[たいしょうじゅしんしゃ, taishoujushinsha] immediate recipient [Add to Longdo]
中間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node [Add to Longdo]
中間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] intermediate byte [Add to Longdo]
中間言語[ちゅうかんげんご, chuukangengo] intermediate language [Add to Longdo]
中間言語レベル[ちゅうかんげんごレベル, chuukangengo reberu] intermediate language level [Add to Longdo]
中間節点[ちゅうかんせってん, chuukansetten] intermediate node [Add to Longdo]
中間装置[ちゅうかんそうち, chuukansouchi] intermediate equipment [Add to Longdo]
中間配線盤[ちゅうかんはいせんばん, chuukanhaisenban] IDF, Intermediate Division Frame [Add to Longdo]
中間文字[ちゅうかんもじ, chuukanmoji] intermediate character [Add to Longdo]
中軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mediate \Me"di*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Mediated}; p. pr. &
   vb. n. {Mediating}.] [LL. mediatus, p. p. of mediare to
   mediate. See {Mediate}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To be in the middle, or between two; to intervene. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. To interpose between parties, as the equal friend of each,
    esp. for the purpose of effecting a reconciliation or
    agreement; as, to mediate between nations.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mediate \Me"di*ate\, v. t.
   1. To effect by mediation or interposition; to bring about as
    a mediator, instrument, or means; as, to mediate a peace.
    [1913 Webster]
 
   2. To divide into two equal parts. [R.] --Holder.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mediate \Me"di*ate\, a. [L. mediatus, p. p. of mediare, v. t.,
   to halve, v. i., to be in the middle. See {Mid}, and cf.
   {Moiety}.]
   1. Being between the two extremes; middle; interposed;
    intervening; intermediate. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Acting by means, or by an intervening cause or instrument;
    not direct or immediate; acting or suffering through an
    intervening agent or condition.
    [1913 Webster]
 
   3. Gained or effected by a medium or condition. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       An act of mediate knowledge is complex. --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top