ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -马-, *马*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[马, mǎ, ㄇㄚˇ] horse; surname
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] Simplified form of 馬, a horse galloping to the left,  Rank: 276
[验, yàn, ㄧㄢˋ] to examine, to inspect, to test, to verify
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  佥 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 534
[驻, zhù, ㄓㄨˋ] stable; station, garrison
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  主 (zhǔ ㄓㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 1,288
[骑, qí, ㄑㄧˊ] to ride, to mount; cavalry
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  奇 (qí ㄑㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 1,398
[骗, piàn, ㄆㄧㄢˋ] to cheat, to defraud, to swindle
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  扁 (biǎn ㄅㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 1,503
[驱, qū, ㄑㄩ] to spur a horse on; to expel, to drive away
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  区 (qū ㄑㄩ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 1,511
[驶, shǐ, ㄕˇ] to drive, to pilot, to ride; fast, quick
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  史 (shǐ ㄕˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 1,520
[驾, jià, ㄐㄧㄚˋ] to drive, to ride, to sail; carriage, cart
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  马 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 1,567
[冯, féng, ㄈㄥˊ] to gallop; by dint of; surname
Radical: Decomposition: 冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  马 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 1,719
[驳, bó, ㄅㄛˊ] variegated, motley; to refuse, to dispute
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  爻 (yáo ㄧㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 2,022

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄇㄚˇ, / ] horse; horse or cavalry piece in Chinese chess; knight in Western chess, #722 [Add to Longdo]
[, ㄇㄚˇ, / ] surname Ma; abbr. for Malaysia 馬來西亞|来西亚, #722 [Add to Longdo]
[mǎ shàng, ㄇㄚˇ ㄕㄤˋ, / ] at once; right away; immediately; lit. on horseback; mounted, #1,357 [Add to Longdo]
[mǎ lù, ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ, / ] street; road, #5,149 [Add to Longdo]
克思主义[Mǎ kè sī zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Marxism, #5,264 [Add to Longdo]
来西亚[Mǎ lái xī yà, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Malaysia, #6,190 [Add to Longdo]
[Luó mǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ, / ] Rome (capital of Italy), #6,783 [Add to Longdo]
[Mǎ kè, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ, / ] Mark (name), #7,734 [Add to Longdo]
克思[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, / ] Marx (name); Groucho Marx (the star of Duck Soup, 1933); Karl Marx (1818-1883), German socialist philosopher, political activist and founder of Marxism, #8,425 [Add to Longdo]
[Hā mǎ sī, ㄏㄚ ㄇㄚˇ ㄙ, / ] Hamas (radical Palestinian group), #9,278 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mahrokh![CN] 洛赫! The Garden of Stones (1976)
- Thomas.[CN] 托 Hannie Caulder (1971)
Marcus.[CN] 可士 Quo Vadis (1951)
Horsey![CN] 驹! The Enigma of Kaspar Hauser (1974)
- Hi, Matt.[CN] - Red River (1948)
-Yes.[CN] - 蕾娜 Sieben Sommersprossen (1978)
Magua.[CN]  The Last of the Mohicans (1992)
Come on.[CN] 放过来 Robin and Marian (1976)
Roman![CN] 罗人! Rosemary's Baby (1968)
- Now.[CN]  Cemetery Man (1994)
Mark![CN] 克! Mournful Unconcern (1987)
Marshal.[CN] 歇尔 The Crucible (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top