Search result for

   
58 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -京-, *京*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[京, jīng, ㄐㄧㄥ] capital city
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictographic] A capital building on a hill,  Rank: 566

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Jīng, ㄐㄧㄥ, ] capital; Beijing (abbr.), #1,952 [Add to Longdo]
[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government, #209 [Add to Longdo]
[Nán jīng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ, ] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods, #1,526 [Add to Longdo]
时间[Běi jīng Shí jiān, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] Chinese Standard Time, #2,279 [Add to Longdo]
[Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市, #2,351 [Add to Longdo]
[Dōng jīng, ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄥ, / ] Tōkyō, capital of Japan, #4,717 [Add to Longdo]
[Nán jīng shì, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods, #7,629 [Add to Longdo]
[Pǔ jīng, ㄆㄨˇ ㄐㄧㄥ, ] Vladimir Putin (1952-), career KGB officer, President of Russian Federation from 2000, #7,787 [Add to Longdo]
大学[Běi jīng Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing university, #7,893 [Add to Longdo]
[Jīng jù, ㄐㄧㄥ ㄐㄩˋ, / ] Beijing opera, #9,446 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょうと, kyouto] (n name) เมืองเกียวโต ทางตะวันตกของญี่ปุ่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きょうだい, kyoudai] Thai: ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยเกียวโต English: Kyoto University (abbr)
都大学[きょうとだいがく, kyoutodaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเกียวโต
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P) [Add to Longdo]
ことば;言葉;[きょうことば, kyoukotoba] (n,adj-no) (1) Kyoto pronunciation; (2) Kyoto dialect [Add to Longdo]
の水[きょうのみず, kyounomizu] (n) (1) (arch) water from the capital (Kyoto), rumored to have a whitening effect; (2) (arch) (See 化粧水) type of washing lotion from the end of the Edo period [Add to Longdo]
の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto) [Add to Longdo]
セラ[きょうセラ, kyou sera] (n) Kyocera (company name) [Add to Longdo]
[けいか, keika] (n) capital; flower capital [Add to Longdo]
[きょうきょう, kyoukyou] (n) (abbr) Kyoto Symphony Orchestra [Add to Longdo]
[きょうがた, kyougata] (n) style current in the capital [Add to Longdo]
[きょうげき;けいげき, kyougeki ; keigeki] (n) classical Chinese opera [Add to Longdo]
[きょうこ, kyouko] (n) jinghu (2-stringed Chinese instrument played with a bow) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where do you live?" "I live in Tokyo."「あなたはどこに住んでるのでしょうか」「東です」
He leaves Osaka for Tokyo at ten.10時に東に向けて大阪を出発する。
One is in Kumamoto and the other in Tokyo.1人は熊本に、もう1人は東にいます。
It's impossible to do the sights of Tokyo in a day or two.1日や2日で東見物をするのは不可能です。
It is hard to see the sights of Tokyo in a few days.2、3日で東見物をすることは困難です。
I came to Tokyo three years ago and have live here ever since.3年前に東へ来て以来ここに住んでいる。
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東駅八重洲中央口で待ち合わせをしていただけませんか。
I want to make a reservation for JAL flight one to Tokyo on May 12.5月12日の東行きJAL001便を予約したいのですが。
A Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.A航空112便東行きは30分遅れて出発いたします。
When did you get to Kyoto?いつ都に着きましたか。
Are you going to go to Tokyo tomorrow?あなたはあした東に行くつもりですか。
When did you come back from Tokyo?あなたはいつ東から帰ってきたのですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't stay here in Tokyo forever and watch Larry go to pieces like this.[JA] このまま東にとどまり... 狂気の彼を 見るのも忍びないよ The Manster (1959)
But Shiraito never forgets about her love.[CN] 这种境况下向东的汇款却不能间断 Taki no shiraito (1933)
Tokyo?[CN] 东 Ocean Waves (1993)
It's a beautiful bed, if you can get the bugs out of it.[JA] 南虫を駆除できれば いいベッドです 1984 (1984)
I don't like what I'm doing. I know you had to keep him in Tokyo, and at first I didn't care.[JA] 彼を東に引き留めるのも 躊躇しなかった The Manster (1959)
- Well, I'll take those back to Tokyo with me if you don't mind, doc.[JA] 東に持ち帰っても? The Manster (1959)
My mother in T okyo. She's dying and I want to see her![CN] 我是想去东见她最后一面啊 Taki no shiraito (1933)
Tokyo? .[CN] 东 Taki no shiraito (1933)
Wel, if t's schooing you want, you ought to go to Tokyo,[CN] 你要做学问的话留在金泽做什么 应该去东才对啊 Taki no shiraito (1933)
Another letter from Tokyo,[CN] 东来信了 Taki no shiraito (1933)
Kinya opened his heart to Shiraito and left for Tokyo,[CN] 东游学岁月飞快流逝 Taki no shiraito (1933)
The sooner you leave for Tokyo the better, aright? .[CN] 你可要尽早启程去东 Taki no shiraito (1933)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けい, kei] HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[けい, kei] Hauptstadt [Add to Longdo]
[けい, kei] HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[けい, kei] Hauptstadt [Add to Longdo]
[けいひん, keihin] Tokyo-Yokohama [Add to Longdo]
[きょうと, kyouto] Kyoto [Add to Longdo]
都市[きょうとし, kyoutoshi] (die Stadt) Kyoto [Add to Longdo]
都府[きょうとふ, kyoutofu] Praefektur_Kyoto [Add to Longdo]
[けいはん, keihan] Kyoto_und_Osaka [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top