ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

medium

M IY1 D IY0 AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medium-, *medium*
Possible hiragana form: めぢうん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medium(adj) ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, See also: กลางๆ, ปานกลาง, ขนาดกลาง, Syn. intermediate, median, mid, average, so-so
medium(n) สายกลาง, See also: ภาวะที่อยู่ตรงกลาง, จุดกึ่งกลาง, Syn. average, mean, centre
medium(n) สื่อมวลชน
medium(n) สื่อกลาง, See also: ตัวกลาง, Syn. channel, mode
medium(n) วิธีการ, See also: วิธี, Syn. way
medium(n) ผู้เป็นสื่อกลางระหว่างวิญญาณและมนุษย์, Syn. spiritualist
medium(n) สิ่งแวดล้อม, See also: สภาพแวดล้อม, Syn. environment, atmosphere, surroundings
medium wave(n) คลื่นวิทยุที่มีความยาวคลื่น 100-1000 เมตร
medium-term(n) ซึ่งเป็นช่วง 2-3 อาทิตย์หรือเดือนในอนาคต
medium-sized(adj) ซึ่งมีขนาดมาตรฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medium(มี'เดียม) n. สายกลาง, ภาวะที่อยู่ตรงกลาง, สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง, สื่อ, มัชฌิม, สิ่งที่แสงหรือเสียงผ่านไป, ที่อยู่สิ่งมีชีวิต, สิ่งแวดล้อม, วิธีการ, อาหารเพาะเชื้อ. adj. ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, เป็นสายกลาง pl. media, Syn. mean, means
culture mediumn. อาหารเพาะเชื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
medium(adj) ปานกลาง, เป็นสายกลาง, ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, เป็นตัวกลาง
medium(n) ตัวกลาง, สื่อ, คนทรง, เครื่องมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
medium๑. ตัวกลาง, มัชฌิม๒. สาร [ มีความหมายเหมือนกับ substance ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mediumสื่อ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mediumตัวกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
medium frequency (MF)ความถี่ปานกลาง (เอ็มเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
medium scale integration (MSI)วงจรรวมความจุปานกลาง (เอ็มเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
medium voltage electron gunปืนอิเล็กตรอนแรงดันปานกลาง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
medium, contrast; agent, enhancing; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medium, enhancing; agent, enhancing; medium, contrastสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medium-grained-เนื้อปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
medium-volatile bituminous coalถ่านหินบิทูมินัสสารระเหยปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mediumตัวกลาง, สารที่คลื่นสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้  เช่น อากาศเป็นตัวกลางให้คลื่นเสียงผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mediumตัวกลาง, ตัวกลาง, มัชฌิม, วัตถุที่ใช้ผลิต [การแพทย์]
Medium - level cloud - Middle cloudเมฆชั้นกลาง [อุตุนิยมวิทยา]
Medium Acid (pH 5.6-6.0)ปฎิกิริยาเป็นกรดปานกลาง [สิ่งแวดล้อม]
medium woodไม้เนื้อปานกลาง, Example: ไม้ที่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็นต้น ได้ดีตามสภาพ อันสมควร หรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 เช่นไม้สน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Medium, Absorbingตัวกลางดูดกลืน [การแพทย์]
Medium, Acidicตัวกลางที่เป็นกรด [การแพทย์]
Medium, Adsorptiveตัวดูดสี, ตัวกลางดูดซับ [การแพทย์]
Medium, Anisotropicตัวกลางอสมลักษณ์ [การแพทย์]
Medium, Dispersionตัวกลางการกระจายตัว, วัฏภาคภายนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?ความคิดว่าจะใช้เวลานานรถไฟเอลที่ความเร็วสื่อใด ๆ ที่จะผ่านจุดที่กำหนดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Medium rare! Two over easy, English, no toast, and hold the spuds.ไข่ดาว 2 ไม่เอาขนมปัง ไม่เอามันฝรั่ง *batteries not included (1987)
It's, uh, very rare. Medium rare, well done. What the fuck?มันเอ่อหายากมาก ที่หายากกลางทำได้ดี อะไรวะ? The Russia House (1990)
- How do you like yours? - Medium rare.เอาแบบไหน สุกนอกนุ่มใน Goodfellas (1990)
Medium rare. An aristocrat.สุกนอกนุ่มใน ท่านผู้ดี Goodfellas (1990)
All you gotta do is put the mediums with the mediums... and the larges with the larges, all right?ที่นายต้องทำก็คือเลือกขนาดกลาง/ไว้กับขนาดกลาง ขนาดใหญ่ก็ไว้กับขนาดใหญ่ / เข้าใจนะ? American History X (1998)
Long ago people believed the Ether filled the universe as a medium for the propagation of light.นานมาแล้ว ผู้คนเชื่อกันว่า Ether เติมเต็มจักรวาน ดั่งศูนย์กลาง สำหรับ All About Lily Chou-Chou (2001)
- I'll settle for medium star. - Point well taken.แหมขอเป็นแค่ดาราธรรมดาก็พอ เราไม่มีเวลาแล้วนะ Latter Days (2003)
My shirt size is medium husky.เสื้อชั้นขอไซส์กลางยี่ห้อฮัสกี้นะ 50 First Dates (2004)
Or it could be, since the primary writing medium of the time was iron gall ink, the "pen" is... just a pen.หรืออาจจะเป็น, การเขียนของยุคกลางใช้เหล็กจิ้มหมึกเขียน, "ปากกา"... . National Treasure (2004)
This man you saw... he was, what, medium build, about 30 years old?ผู้ชายคนนี้ที่คุณเห็น... เขา หน้าตาวัยกลางคน อายุประมาณ 30 ปีใช่ไหม Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
So, it's one medium pie, no mozzarella, extra olives and extra anchovies, which amounts to $11.95.ที่สั่ง, สุกปานกลาง ไม่ใส่ โมซซาเรล่า, เพิ่มน้ำมันมะกอกและเพิ่มแอนโชวี่ ทั้งหมดราคา 11.95 ดอลล่า Transporter 2 (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mediumAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
mediumCommercial television is an effective medium for advertising.
mediumHeat sesame oil in the pan on a medium flame, add the chicken meat, the garlic and fry, when the colour changes pour in the Chinese soup, add the Chinese cabbage and boil.
mediumI'd like a long-sleeved shirt in yellow, medium.
mediumI like my steak cooked medium rare.
mediumI like my steak cooked medium well.
mediumI like my steak medium.
mediumIt is difficult to find a happy medium between city and countryside.
mediumKiddo! Two medium-size drafts here.
mediumLanguage in particular is the most fluid of mediums.
mediumMedium-rare and a potato, please.
mediumMore and more people are rushing to make use of the interactive nature of the medium.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่างทรง(n) medium, Syn. คนทรง, คนทรงเจ้า, Example: ในขณะที่องค์เทพลงประทับทรงเพื่อสร้างบารมี ร่างทรงจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย, Count Unit: คน, Thai Definition: คนสำหรับทรงเจ้า, คนที่เป็นร่างให้วิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสิง
ระดับปานกลาง(n) average, See also: medium, Example: ชนชั้นกลางเช่นเขาย่อมจะมีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง
มัธยม(adj) medium, See also: middle, moderate, Syn. ปานกลาง, กลาง, ระหว่างกลาง, Notes: (สันสกฤต)
สื่อกลาง(n) medium, See also: agency, way, mean, channel, instrument, mode, vehicle, Syn. ตัวกลาง, Example: หนังสือเป็นสื่อกลางที่ใช้ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาสู่ตัวเรา
กึ่ง(adj) medium, Example: ปรางค์วัดมหาธาตุอยุธยาเป็นลวดลายยังเป็นแบบกึ่งประดิษฐ์กึ่งธรรมชาติ, Thai Definition: อยู่ในสภาพระหว่าง
อักษรกลาง(n) medium tone consonant, See also: middle-class letters, Example: ข้อความ “ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง” แม้ว่าจะพิลึก แต่ก็ช่วยให้หลายคนรู้ว่า อักษรกลางในภาษาไทยมีตัวอะไรบ้าง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: พยัญชนะที่คำเป็นมีพื้นเสียงสามัญ ผันได้ครบ 4 รูป 5 เสียง มีรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกัน คำตายมีพื้นเสียงเป็นเสียงเอกผันได้ 4 เสียงมี 3 รูปคือพื้นเสียงเอก ผันด้วยวรรณยุกต์ ้ เป็นเสียงโทผันด้วยวรรณยุกต์ ๊ เป็นเสียงตรีผันด้วยวรรณยุกต์ ๋ เป็นเสียงจัตวา
สันทัด(adj) medium-sized, See also: moderate-sized, middle-sized, well-proportioned, Ant. อ้วน, ใหญ่, Example: บุรุษร่างสันทัด เค้าหน้าคมเช่นชาวชมพูทวีปทั่วไป กำลังคร่ำเคร่งในการโยกย้ายลังใบใหญ่, Thai Definition: พอดีๆ ไม่ใหญ่ไม่เล็ก, ไม่สูงไม่ต่ำ (ใช้แก่รูปร่าง)
สุกๆ ดิบๆ(adj) half-cooked, See also: medium, half-done, Syn. ดิบๆ สุกๆ, ครึ่งดิบครึ่งสุก, กึ่งสุกกึ่งดิบ, Example: พ่อชอบกินเนื้อสุกๆ ดิบๆ เอามายำหรือทำลาบ, Thai Definition: ที่ไม่สุกจนเกินไปหรือดิบจนเกินไป
ตัวกลาง(n) medium, See also: mean, average, Example: ตัวกลางคือผลการเฉลี่ยของผลรวมของรายการต่างๆ ที่มีค่าเป็นตัวเลข, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ค่าเฉลี่ยที่เกิดจากผลรวมของจำนวนข้อมูลต่างๆ
ตัวกลาง(n) medium, Syn. สื่อกลาง, Example: เสียงจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศซึ่งเป็นตัวกลางมากระทบหูเรา, Thai Definition: สิ่งที่แสงหรือเสียงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องเคลื่อนที่ผ่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรกลาง[aksøn klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [ f ]
อักษรเสียงกลาง[aksøn sīeng klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [ f ]
ขนาดกลาง[khanāt klāng] (n, exp) EN: medium size  FR: taille moyenne [ f ]
ขนาดกลาง[khanāt klāng] (adj) EN: medium-size ; medium-sized  FR: de taille moyenne
ขั้นกลาง[khan klāng] (n, exp) EN: intermediate stage ; medium stage  FR: étape intermédiaire [ f ] ; étape de transition [ f ]
คลื่นขนาดกลาง[khleūn khanāt klāng] (n, exp) EN: medium wave  FR: onde moyenne [ f ]
คลื่นกลาง[khleūn klāng] (n, exp) EN: medium wave  FR: onde moyenne [ f ]
คนทรง[khonsong] (n) EN: medium
คนทรงเจ้า[khonsongjao = khonsongjāo] (n) EN: necromancer ; medium  FR: nécromancien [ m ] ; nécromancienne [ f ] ; nécromant [ m ]
กลาง[klāng] (adj) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral  FR: central ; moyen ; intermédiaire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEDIUM M IY1 D IY0 AH0 M
MEDIUMS M IY1 D IY0 AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medium (n) mˈiːdɪəʳm (m ii1 d i@ m)
mediums (n) mˈiːdɪəʳmz (m ii1 d i@ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中等[zhōng děng, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ, ] medium, #5,714 [Add to Longdo]
载体[zài tǐ, ㄗㄞˋ ㄊㄧˇ, / ] medium, #7,056 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] medium; intermediary; matchmaker; go-between, #9,531 [Add to Longdo]
介质[jiè zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ, / ] medium; media, #11,144 [Add to Longdo]
中型[zhōng xíng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, ] medium sized, #14,008 [Add to Longdo]
中程[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] medium-range, #50,581 [Add to Longdo]
媒质[méi zhì, ㄇㄟˊ ㄓˋ, / ] medium, #92,874 [Add to Longdo]
介质访问控制[jiè zhì fǎng wèn kòng zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 访 / ] Medium Access Control; MAC [Add to Longdo]
媒界[méi jiè, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, ] medium; vehicle [Add to Longdo]
媒体接口连接器[méi tǐ jiē kǒu lián jiē qì, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ, / ] medium interface connector [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Medium(n) |das, pl. Medien| สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feinsitz { m }medium fit [Add to Longdo]
Kassenobligation { f }medium term bond [Add to Longdo]
Mittelwelle { f }medium wave [Add to Longdo]
Tauschmittel { n }medium of exchange [Add to Longdo]
mittelgroßmedium scale [Add to Longdo]
mittelgroßmedium size; middle size [Add to Longdo]
Mittelgrundfink { m } [ ornith. ]Medium Ground Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エムサイズ[emusaizu] (n) M size; medium size [Add to Longdo]
カルローズ[karuro-zu] (n) Calrose rice (California medium grain rice) [Add to Longdo]
データ媒体[データばいたい, de-ta baitai] (n) { comp } data medium [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] (n) { comp } data medium protection device [Add to Longdo]
ミディアム[mideiamu] (n) medium [Add to Longdo]
ミディアムウェル[mideiamuueru] (n) half-way between medium and well done (wasei [Add to Longdo]
ミディアムサイズ[mideiamusaizu] (n) medium size [Add to Longdo]
ミディアムレア[mideiamurea] (n) medium rare [Add to Longdo]
メディアム[medeiamu] (n) medium [Add to Longdo]
梓巫女[あずさみこ, azusamiko] (n) (See 巫女・みこ・2, 口寄せ・1) female medium who summons spirits by sounding the string of a catalpa bow [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ媒体[データばいたい, de-ta baitai] data medium [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device [Add to Longdo]
記憶媒体[きおくばいたい, kiokubaitai] storage medium [Add to Longdo]
共有メディア[きょうゆうメディア, kyouyuu medeia] shared (communication) medium [Add to Longdo]
空き媒体[あきばいたい, akibaitai] empty medium [Add to Longdo]
事前記録データ媒体[じぜんきろくデータばいたい, jizenkiroku de-ta baitai] recorded data medium [Add to Longdo]
事前記録媒体[じぜんきろくばいたい, jizenkirokubaitai] recorded (data) medium [Add to Longdo]
媒体[ばいたい, baitai] media, medium [Add to Longdo]
媒体依存インタフェース[ばいたいいぞんインタフェース, baitaiizon intafe-su] medium-dependent interface [Add to Longdo]
媒体終端[ばいたいしゅうたん, baitaishuutan] end of medium (EM) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
媒介物[ばいかいぶつ, baikaibutsu] Medium, Vermittler [Add to Longdo]
霊媒[れいばい, reibai] Medium (Mensch) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medium \Me"di*um\, n.; pl. L. {Media}, {E}. {Mediums}. [L.
   medium the middle, fr. medius middle. See {Mid}, and cf.
   {Medius}.]
   1. That which lies in the middle, or between other things;
    intervening body or quantity. Hence, specifically:
    (a) Middle place or degree; mean.
      [1913 Webster]
 
         The just medium . . . lies between pride and
         abjection.            --L'Estrange.
      [1913 Webster]
    (b) (Math.) See {Mean}.
    (c) (Logic) The mean or middle term of a syllogism; that
      by which the extremes are brought into connection.
      [1913 Webster]
 
   2. A substance through which an effect is transmitted from
    one thing to another; as, air is the common medium of
    sound. Hence: The condition upon which any event or action
    occurs; necessary means of motion or action; that through
    or by which anything is accomplished, conveyed, or carried
    on; specifically, in animal magnetism, spiritualism, etc.,
    a person through whom the action of another being is said
    to be manifested and transmitted.
    [1913 Webster]
 
       Whether any other liquors, being made mediums, cause
       a diversity of sound from water, it may be tried.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I must bring together
       All these extremes; and must remove all mediums.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   3. An average. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A medium of six years of war, and six years of
       peace.                --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. A trade name for printing and writing paper of certain
    sizes. See {Paper}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Paint.) The liquid vehicle with which dry colors are
    ground and prepared for application.
    [1913 Webster]
 
   6. (Microbiology) A source of nutrients in which a
    microorganism is placed to permit its growth, cause it to
    produce substances, or observe its activity under defined
    conditions; also called {culture medium} or {growth
    medium}. The medium is usually a solution of nutrients in
    water, or a similar solution solidified with gelatin or
    agar.
    [PJC]
 
   7. A means of transmission of news, advertising, or other
    messages from an information source to the public, also
    called a {news medium}, such as a newspaper or radio; used
    mostly in the plural form, i. e. {news media} or {media}.
    See 1st {media}[2].
    [PJC]
 
   {Circulating medium}, a current medium of exchange, whether
    coin, bank notes, or government notes.
 
   {Ethereal medium} (Physics), the ether.
 
   {Medium of exchange}, that which is used for effecting an
    exchange of commodities -- money or current
    representatives of money.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medium \Me"di*um\, a.
   Having a middle position or degree; mean; intermediate;
   medial; as, a horse of medium size; a decoction of medium
   strength.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medium
   adj 1: around the middle of a scale of evaluation; "an orange of
       average size"; "intermediate capacity"; "medium bombers"
       [syn: {average}, {intermediate}, {medium}]
   2: (meat) cooked until there is just a little pink meat inside
   n 1: a means or instrumentality for storing or communicating
      information
   2: the surrounding environment; "fish require an aqueous medium"
   3: an intervening substance through which signals can travel as
     a means for communication
   4: (bacteriology) a nutrient substance (solid or liquid) that is
     used to cultivate micro-organisms [syn: {culture medium},
     {medium}]
   5: a liquid with which pigment is mixed by a painter
   6: (biology) a substance in which specimens are preserved or
     displayed
   7: an intervening substance through which something is achieved;
     "the dissolving medium is called a solvent"
   8: a state that is intermediate between extremes; a middle
     position; "a happy medium"
   9: someone who serves as an intermediary between the living and
     the dead; "he consulted several mediums" [syn: {medium},
     {spiritualist}, {sensitive}]
   10: (usually plural) transmissions that are disseminated widely
     to the public [syn: {medium}, {mass medium}]
   11: an occupation for which you are especially well suited; "in
     law he found his true metier" [syn: {metier}, {medium}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 medium /medijɵm/
  1. environment
  2. means; remedy; resources

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top