ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arbitrate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arbitrate-, *arbitrate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arbitrate(vt) ขอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด, See also: เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด
arbitrate(vt) ตัดสิน, See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง
arbitrate(vi) เป็นผู้ตัดสิน, See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง, Syn. settle peacefully, smooth out
arbitrate in(phrv) ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย), See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง, Syn. adjudicate in
arbitrate on(phrv) ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย), See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง, Syn. adjudicate on
arbitrate for(phrv) ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย), See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง, Syn. sue for
arbitrate between(phrv) ตัดสินชี้ขาดระหว่าง (ทางกฎหมาย), See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินระหว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt., vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj., -arbitrator n. (judge, mediate, intercede)

English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrate(vt) ตัดสิน, ชี้ขาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, girls, please! I can't arbitrate on one cup of coffee.พอทีสาวๆ แม่ไม่อยากห้ามทัพ To Kill a Mocking Girl (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชี้ขาด(v) judge, See also: arbitrate, make a final decision, decide, rule, Syn. ตัดสิน, พิจารณา, พิพากษา, วินิจฉัย, Example: คำตัดสินของศาลชี้ขาดว่าจำเลยสมควรถูกประหารชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้ขาด[chīkhāt] (v) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule  FR: arbitrer ; juger
ไกล่เกลี่ย[klaiklīa] (v) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene  FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
arbitrate
arbitrated
arbitrates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arbitrate
arbitrated
arbitrates

Japanese-English: EDICT Dictionary
調停離婚[ちょうていりこん, chouteirikon] (n) arbitrated divorce; divorce by arbitration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arbitrate \Ar"bi*trate\, v. t. [imp. & p. p. {Arbitrated}; p.
   pr. & vb. n. {Arbitrating}.] [L. arbitratus, p. p. of
   arbitrari to be a hearer or beholder of something, to make a
   decision, to give judgment, fr. arbiter. See {Arbiter}.]
   1. To hear and decide, as arbitrators; as, to choose to
    arbitrate a disputed case.
    [1913 Webster]
 
   2. To decide, or determine generally. --South.
    [1913 Webster]
 
       There shall your swords and lances arbitrate
       The swelling difference of your settled hate.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arbitrate \Ar"bi*trate\, v. i.
   1. To decide; to determine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To act as arbitrator or judge; as, to arbitrate upon
    several reports; to arbitrate in disputes among neighbors;
    to arbitrate between parties to a suit.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arbitrate
   v 1: act between parties with a view to reconciling differences;
      "He interceded in the family dispute"; "He mediated a
      settlement" [syn: {intercede}, {mediate}, {intermediate},
      {liaise}, {arbitrate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top