ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -金-, *金*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[金, jīn, ㄐㄧㄣ] gold, metal; money
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  王 (wáng ㄨㄤˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [pictographic] A cast-iron bell,  Rank: 260
[鉴, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] mirror, looking glass; to reflect
Radical: Decomposition: 金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 1,655
[釜, fǔ, ㄈㄨˇ] cauldron, kettle, pot
Radical: Decomposition: 父 (fù ㄈㄨˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 3,786
[鑫, xīn, ㄒㄧㄣ] prosperity; used in names of people and shops
Radical: Decomposition: 金 (jīn ㄐㄧㄣ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Much gold 金, representing wealth,  Rank: 3,843
[銮, luán, ㄌㄨㄢˊ] bells hung on a horse; imperial
Radical: Decomposition: 亦 (yì ㄧˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A bell 金 dangling from a tassel 亦,  Rank: 4,211
[鋈, wù, ㄨˋ] gold- or silver-plated; to plate
Radical: Decomposition: 沃 (wò ㄨㄛˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 4,499
[鍪, móu, ㄇㄡˊ] iron pan; metal cap
Radical: Decomposition: 敄 (wù ㄨˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 4,735
[鏖, áo, ㄠˊ] to fight to the death; to engage in a fierce battle
Radical: Decomposition: 鹿 (lù ㄌㄨˋ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 4,857
[錾, zàn, ㄗㄢˋ] chisel, engraving tool
Radical: Decomposition: 斩 (zhǎn ㄓㄢˇ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A metal 金 cutting tool 斩; 斩 also provides the pronunciation,  Rank: 4,938
[鎏, liú, ㄌㄧㄡˊ] pure gold
Radical: Decomposition: 流 (liú ㄌㄧㄡˊ)  金 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] gold,  Rank: 5,172

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] gold Au, transition metal, atomic number 79; metal; money; the Jurchen Jin dynasty (1115-1234); surname Jin or Kim, #473 [Add to Longdo]
[zī jīn, ㄗ ㄐㄧㄣ, / ] funds; funding, #437 [Add to Longdo]
[jī jīn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, ] fund, #442 [Add to Longdo]
[jīn róng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ, ] banking; finance; financial, #864 [Add to Longdo]
[huáng jīn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ, / ] gold, #1,972 [Add to Longdo]
[xiàn jīn, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] cash, #2,082 [Add to Longdo]
[jīn é, ㄐㄧㄣ ㄜˊ, / ] money amount; monetary value, #2,273 [Add to Longdo]
[jīn shǔ, ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] metal, #3,172 [Add to Longdo]
[jiǎng jīn, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄣ, / ] premium; award money; a bonus, #3,616 [Add to Longdo]
[jīn pái, ㄐㄧㄣ ㄆㄞˊ, ] gold medal, #3,643 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かながた, kanagata] (n) โมลด์, แม่พิมพ์
[きんゆう, kinyuu] (n) การเงิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
持ち[かねもち, kanemochi] (n) คนรวย, ร่ำรวย
[きんがく, kingaku] (n) จำนวนเงิน
剛石[こんごうせき, kongouseki] (n) เพชร , See also: S. ダイヤモンド,
[かながた, kanagata] (n) แม่พิมพ์
[きんぱく, kinpaku] (n) ทองคำเปลว
ぴか[きんぴか, kinpika] เป็นประกายสีทองระยิบระยับ
曜日[きんようび, kinyoubi, kinyoubi , kinyoubi] (n ) วันศุกร์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きん, kin] Thai: ทอง English: gold

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きん, kin] (n) (1) (See お) money; (2) metal; (P) [Add to Longdo]
[きん, kin] (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P) [Add to Longdo]
がない(P);が無い[かねがない, kaneganai] (exp) (See のない) have no money; (P) [Add to Longdo]
が子を生む[かねがこをうむ, kanegakowoumu] (exp) (id) Money begets money [Add to Longdo]
が手に入る[かねがてにはいる, kanegatenihairu] (exp,v5r) to get hold of money [Add to Longdo]
が物を言う;がものを言う[かねがものをいう, kanegamonowoiu] (exp,v5u) (id) Money talks [Add to Longdo]
ずくで;尽くで[かねずくで, kanezukude] (exp) for money; just for money; by means of money; by force of money [Add to Longdo]
づる;[かねづる, kaneduru] (n) source of revenue; financial supporter [Add to Longdo]
に汚い[かねにきたない, kanenikitanai] (exp) mean (greedy) about money; stingy [Add to Longdo]
に糸目をつけず;に糸目を付けず[かねにいとめをつけず, kaneniitomewotsukezu] (exp) (See に糸目をつけない) (doing something) regardless of expense [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
T. G. I. F.!やっと曜日だ。
Is it fine gold?それは純
A thousand dollars is a large sum.1000ドルというのは、多額のだ。
One hundred dollars is just chicken feed.100ドルなんてはしたさ。
It is said that Friday the 13th is an unlucky day.13日の曜日は不吉な日だと言われている。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの持ちが株式市場の崩壊で全てを失った。
I don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.1ヶ月以内に返してくれるなら、そのを君に貸してもよい。 [M]
For one thing I have no money; for another I haven't the time.1つには私はおがないし、もう1つにはその時間がない。
For one thing, I am busy; for another, I have no money.1つには忙しいし、また1つにはもないのだ。
I was fined a dollar.1ドルの罰を科せられた。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以内に必要な100万ドルのおを手に入れようと、私はその場ですぐに決めた。
Please pay a deposit of two month's rent.2ヶ月分の敷を入れていただきます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jinhua![CN]  Legendary Amazons (2011)
Murder in Hollstenwall Reward 1000 Mark[JA] 殺人 懸賞 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
- Yes, chief. - I'll pay you well. - I got plenty of gold.[JA] はある 礼は はずむぞ Pinocchio (1940)
- Eugenia[CN] - 尤妮亚 Till Marriage Do Us Part (1974)
And did Stromboli pay![JA] も せしめた Pinocchio (1940)
- Jin?[CN] -  Whatever Happened, Happened (2009)
Jin[CN] 阿 The Criminals (1976)
Kim-[CN]  Wendigo (2001)
I need cash.[JA] 現を貰う Parker (2013)
Kim.[CN]  The Runaways (2010)
Kim![CN] 姆! The Buffalo Boy (2004)
A slight touch of monetary complications with bucolic semi-lunar contraptions of the flying trapezes.[JA] 軽い欠病に 神経バラバラ症だ Pinocchio (1940)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
属被膜加工[きんぞくひまくかこう, kinzokuhimakukakou] metalization (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きん, kin] -Geld [Add to Longdo]
[きん, kin] Gold, Metall, Geld [Add to Longdo]
ぱく[きんぱく, kinpaku] Blattgold, Goldblaettchen [Add to Longdo]
メダル[きんめだる, kinmedaru] Goldmedaille [Add to Longdo]
儲け[かねもうけ, kanemouke] Gelderwerb [Add to Longdo]
入れ[かねいれ, kaneire] Geldbeutel, Geldkasten [Add to Longdo]
[かなぐ, kanagu] Beschlag [Add to Longdo]
[きんかん, kinkan] goldene_Krone [Add to Longdo]
剛石[こんごうせき, kongouseki] Diamant [Add to Longdo]
[きんかい, kinkai] Goldklumpen, Goldbarren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top