ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moderate

M AA1 D ER0 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moderate-, *moderate*
Possible hiragana form: もでらて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moderate(adj) ปานกลาง, See also: พอสมควร, กลางๆ, Syn. temperate, average, medium, fair, Ant. immoderate, excessive, heavy
moderate(adj) (อากาศ) อบอุ่น, See also: อากาศ ไม่หนาวจัด, ร่มรื่น, Syn. calm, mild
moderate(n) ผู้ที่มีความคิดไม่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมือง), Syn. centrist
moderate(vi) บรรเทาลง, See also: ลดลง, Syn. soften, weaken, lessen, Ant. intensify, increase
moderate(vt) ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้ลดลง
moderate(vt) เป็นประธาน, See also: เป็นผู้เปิดงาน, Syn. chair, lead
moderately(adv) อย่างพอสมควร, See also: อย่างพอประมาณ, โดยปานกลาง, อย่างสมเหตุสมผล, Syn. reasonably, fairly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, เป็นพิธีกร, เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing

English-Thai: Nontri Dictionary
moderate(adj) ปานกลาง, พอควร, ย่อมเยา, พอประมาณ
moderate(vi) เบาบางลง, บรรเทา, ทุเลา, เพลาลง
immoderate(adj) มากเกินไป, เลยเถิด, เกินเลย, ไม่พอเหมาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moderateปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
moderateสายกลาง, ผู้เดินสายกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moderated mailing listบัญชีจ่าหน้ากลั่นกรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
moderated mailing listบัญชีจ่าหน้ากลั่นกรอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moderateปานกลาง [การแพทย์]
Moderate Advancedขั้นปานกลาง [การแพทย์]
Moderate Decreaseน้อยกว่าปกติขั้นปานกลาง [การแพทย์]
Moderate Degreeปานกลาง [การแพทย์]
Moderate Increaseมากกว่าปกติขั้นปานกลาง [การแพทย์]
Moderate Medial Degenerationพยาธิสภาพปานกลาง [การแพทย์]
Moderate rainฝนปานกลาง [อุตุนิยมวิทยา]
Moderately Advancedระยะลุกลามมากพอควร, ขั้นปานกลาง [การแพทย์]
Moderately Advanced Stageระยะที่โรคขยายตัวพอสมควร, ระยะลุกลามปานกลาง [การแพทย์]
Moderately Differentiatedโมเดอเรทลีดิฟเฟอเรนติเอเตด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm picking up a moderate vibration.ฉันหยิบขึ้นมาสั่นสะ เทือนในระดับปานกลาง Contact (1997)
it only takes a moderate genius to bypass them.ไม่ต้องเป็นอัจฉริยะก็แก้มันได้ Hidden (2005)
We have to moderate our behavior now that we are out in the open.เราต้องควบคุมพฤติกรรมเราเอง เพราะเราเปิดเผยตัวแล้ว Mine (2008)
But it'll be bad if you lose it, so I recommend you withdraw a moderate amount for nowแต่คงแย่นะถ้าคุณทำมันหาย, ผมขอแนะนำ ให้คุณถอดออกมาเท่าที่จำเป็นตอนนี้ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
And by sending B-52s to carpet bomb a country, wiping out whole civilian areas, you end up radicalizing a once moderate people, uniting them in anti-American sentiment and creating a monster in the Khmer Rouge that would lead to civil war...แล้วโดยการส่ง... โดยการส่ง B-52s เข้าไป ระเบิดปูพรมในย่าน พักอาศัยของพลเรือน Frost/Nixon (2008)
You know, they loosened up, it was a moderate quake and now they shake more than the trembler itself.แผ่นดินไหวทำให้น็อตท่อมันหลวม ตอนนี้มันเลยมีเสียงแบบนั้น Greatness Achieved (2008)
Well...tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically... ..as a method of coping.เอ่อ มีผลการทดสอบแสดงว่าเด็กภายใต้แรงกดดันปานกลาง มีแนวโน้มที่จะ เรียนรู้การปรับตัวเอง ด้วยวิธีทำตามแบบอย่าง Up in the Air (2009)
There's a collection of drawings up here that suggest autism or moderate mental retardation.จากรูปวาด ลักษณะเหมือนออทิสติค หรือ พิการทางสมอง To Hell... And Back (2009)
You're holding two moderate spell cards, a small rock and a potion of Zancor, which will be about as much help as an air conditioner on the ice planet Hoth.นายถือไพ่คาถาปานกลางสองใบ จุลอัคคีกับยาพิษของซานคอร์ ซึ่งไม่ต่างกับเอาแอร์คอนดิชั่น The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
It's not like I have to moderate my food intake because I'm planning on eating again very shortly.ไม่ใช่ว่าฉันต้องกินเพลาๆ The Spaghetti Catalyst (2010)
Hey. So you're recovering from a moderate case of hypothermia.คุณเพิ่งฟื้นจากภาวะ ร่างกายมีอุณหภูมิต่ำระดับกลาง Countdown (2011)
That would only moderate or stabilize his compulsive behavior.ที่จะมาบรรเทาหรือถ่วงดุลย์ พฤติกรรมหมกมุ่นของเขา Snake Eyes (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moderateDon't go to extremes. To be moderate is important in anything.
moderateGood health consists of proper eating and moderate exercise.
moderateHe drinks a moderate amount of coffee.
moderateHe is a man of moderate opinions.
moderateHe is man of moderate views.
moderateI always drive at a moderate speed.
moderateIt is good for the health to take moderate exercise.
moderateModerate exercise in the evening helps induce sleep.
moderateModerate exercise invigorates the blood circulation.
moderateModerate exercise is good for you.
moderateModerate exercise is good for your health.
moderateModerate exercise is necessary to health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปานกลาง(adv) moderately, See also: middlingly, averagely, Syn. พอควร, พอประมาณ, พอสมควร, Example: รถนั่งขนาดเล็กยังครองใจกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลางถึงดีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศ, Thai Definition: ที่กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานกลางๆ ไม่มากไม่น้อย, ระหว่างมากกับน้อย, ครึ่งดีครึ่งเลว
พอควร(adv) moderately, See also: fairly, Syn. พอสมควร, พอเหมาะ, เหมาะสม, Example: เครื่องปรุงเย็นตาโฟก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลาพอควร ปลาหมึกแช่น้ำด่างพอควร
พอดีพอร้าย(adv) fair, See also: moderately, Example: ขันธ์ 5 ไม่ใช่เป็นภาระอันหนัก เพียงแค่พอดีพอร้าย, Thai Definition: ปานกลาง, ไม่ดีนัก, ไม่เลวนัก
พอดู(adv) moderately, See also: quite, Syn. พอสมควร, พอประมาณ, สมควร, Example: หนู เชิญยิ้ม หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานพอดู
พอได้(adv) not bad, See also: moderately, passably, Syn. พอใช้ได้, Example: วุ้นถ่ายรูปพอได้ แต่ยังไม่นับว่าดี, Thai Definition: พอจะใช้การได้, พอใช้ได้บ้าง
พอทำเนา(adv) fairly, See also: moderately, Syn. พอสมควร, พอควร, พอสถานประมาณ, Example: เขาไม่เจริญก้าวหน้าเพราะหย่อนความสามารถก็พอทำเนา แต่เขาก็ยังเกียจคร้านอีกด้วย
พอประมาณ(adv) moderately, See also: fairly, quite, appropriately, Syn. พอควร, พอสมควร, Example: การประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ประสบความสำเร็จพอประมาณทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับคำสั่งในรูปประโยคภาษาอังกฤษได้, Thai Definition: เพียงปานกลาง
พอสมควร(adv) moderately, See also: reasonably, Syn. พอควร, พอเหมาะพอควร, พอสมควร, Example: การกู้วิกฤติต้องมองให้รอบคอบ และลึกพอสมควร
สันทัด(adj) medium-sized, See also: moderate-sized, middle-sized, well-proportioned, Ant. อ้วน, ใหญ่, Example: บุรุษร่างสันทัด เค้าหน้าคมเช่นชาวชมพูทวีปทั่วไป กำลังคร่ำเคร่งในการโยกย้ายลังใบใหญ่, Thai Definition: พอดีๆ ไม่ใหญ่ไม่เล็ก, ไม่สูงไม่ต่ำ (ใช้แก่รูปร่าง)
ท้วมๆ(adv) moderately, Syn. พอสมควร, พอประมาณ, กลมกล่อม, นุ่มนวล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจียม[jīem] (v) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate  FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียมกะลาหัว[jīem kalāhūa] (v, exp) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place
เจียมเนื้อเจียมตัว[jīem neūa jīem tūa] (v, exp) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place  FR: être modeste ; être humble
เจียมตัว[jīem tūa] (v, exp) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place  FR: être humble ; être modeste
... กันเถอะ[... kan thoe] (x) EN: Let's ... [ imperative : moderate order, invitation ]  FR: ...ons ! [ impératif modéré, invitation : 1ère pers. pl. ]
กลาง[klāng] (adj) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral  FR: central ; moyen ; intermédiaire
เกินไป[koēnpai] (adv) EN: too much ; over ; excessively ; improperly ; immoderately  FR: trop ; excessivement
ลิบลิ่ว[lipliū] (adj) EN: exorbitant ; excessive ; unreasonable ; immoderate  FR: exorbitant ; excessif ; immodéré ; déraisonnable
เลยธง[loēi thong] (x) EN: immoderate ; too much
ลมโกรก[lom krōk] (n, exp) EN: blow moderately ; blow gently  FR: souffler modérément

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MODERATE M AA1 D ER0 AH0 T
MODERATE M AA1 D ER0 EY2 T
MODERATED M AA1 D ER0 EY2 T IH0 D
MODERATES M AA1 D ER0 AH0 T S
MODERATES M AA1 D ER0 EY2 T S
MODERATELY M AA1 D ER0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moderate (n) mˈɒdərət (m o1 d @ r @ t)
moderate (v) mˈɒdərɛɪt (m o1 d @ r ei t)
moderated (v) mˈɒdərɛɪtɪd (m o1 d @ r ei t i d)
moderates (n) mˈɒdərəts (m o1 d @ r @ t s)
moderates (v) mˈɒdərɛɪts (m o1 d @ r ei t s)
moderately (a) mˈɒdərətliː (m o1 d @ r @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温和[wēn hé, ㄨㄣ ㄏㄜˊ, / ] moderate (policy etc) #6,911 [Add to Longdo]
适度[shì dù, ㄕˋ ㄉㄨˋ, / ] moderately; appropriate #7,885 [Add to Longdo]
适中[shì zhōng, ㄕˋ ㄓㄨㄥ, / ] moderate #13,938 [Add to Longdo]
温和派[wēn hé pài, ㄨㄣ ㄏㄜˊ ㄆㄞˋ, / ] moderate faction #64,087 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mäßig; gemäßigt { adj } | mäßiger | am mäßigstenmoderate | more moderate | most moderate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) #4,219 [Add to Longdo]
格好(P);恰好[かっこう(P);カッコ(ik), kakkou (P); kakko (ik)] (adj-na, n, adj-no) (1) shape; form; posture; appearance; manner; (2) suitability; moderateness (in price); (P) #11,235 [Add to Longdo]
大抵[たいてい, taitei] (adj-na, adv, n) (1) (uk) mostly; ordinarily; usually; generally; (2) probably; (adj-no, n) (3) most; almost all; (4) (before a neg. form) ordinary; (adj-na) (5) (usu. as 〜にする) proper; appropriate; moderate; (P) #13,288 [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) #15,879 [Add to Longdo]
和風[わふう, wafuu] (n) (1) (See 洋風) Japanese style; (2) light wind; moderate breeze; (P) #18,423 [Add to Longdo]
モデレート[modere-to] (n) { comp } moderate [Add to Longdo]
モデレイト[modereito] (n) moderate [Add to Longdo]
温和(P);穏和(P)[おんわ, onwa] (adj-na, n) gentle; mild; moderate; (P) [Add to Longdo]
穏健[おんけん, onken] (adj-na, n) quiet; dependable; uniform; (politically) moderate; (P) [Add to Longdo]
穏健派[おんけんは, onkenha] (n) moderate faction; moderates [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モデレート[もでれーと, modere-to] moderate [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top