ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conciliate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conciliate-, *conciliate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conciliate(vt) ทำให้เป็นมิตร, Syn. pacify, make friendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conciliate(คันซิล'ลีเอท) { conciliated, conciliating, conciliates } vt. ไกล่เกลี่ย, ทำให้ปรองดองกัน, ผูกไมตรี, ชนะใจ, ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease, placate

English-Thai: Nontri Dictionary
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน, ไกล่เกลี่ย, ประนีประนอม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนดี(v) reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. ดีกัน, ปรองดอง, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: ผู้พิพากษาพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่หย่าร้างคืนดีกัน, Thai Definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ดีกัน(v) reconcile, See also: conciliate, restore good relation, get back on good terms, patch up, become reconciled, Syn. คืนดี, หายโกรธ, Ant. โกรธกัน, Example: พ่อหายเมาแล้วกลับมาดีกันกับแม่ตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น, Thai Definition: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ประนีประนอม(v) compromise, See also: conciliate, reconcile, Syn. ผ่อนหนักผ่อนเบา, ปรองดอง, รอมชอม, อะลุ้มอล่วย, Example: คู่ความเขาไม่ยอมประนีประนอมกับใคร
ไกล่เกลี่ย(v) reconcile, See also: conciliate, arbitrate, mediate, smooth, make peace, patch up, Syn. ประนีประนอม, Example: ตำรวจกำลังไกล่เกลี่ยคู่กรณี, Thai Definition: พูดจาให้ปรองดองกัน, พูดจาให้ตกลงกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีกัน[dīkan] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[kheūndī] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ;
ไกล่เกลี่ย[klaiklīa] (v) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene  FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ง้องอน[ngø-ngøn] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; conciliate
ประสานรอยร้าว[prasān røirāo] (v, exp) EN: patch up ; conciliate ; restore harmony
ยอมความ[yømkhwām] (v) EN: compromise ; make a settlement ; settle ; conciliate ; agree ; negotiate

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conciliate (v) kˈənsˈɪlɪɛɪt (k @1 n s i1 l i ei t)
conciliated (v) kˈənsˈɪlɪɛɪtɪd (k @1 n s i1 l i ei t i d)
conciliates (v) kˈənsˈɪlɪɛɪts (k @1 n s i1 l i ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conciliate \Con*cil"i*ate\ (?; 106), v. t. [imp. & p. p.
   {Conciliated}; p. pr & vb. n. {Conciliating}.] [L.
   conciliatus, p. p. of conciliare to draw or bring together,
   unite, from concilium council. See {Council}.]
   To win ower; to gain from a state of hostility; to gain the
   good will or favor of; to make friendly; to mollify; to
   propitiate; to appease.
   [1913 Webster]
 
      The rapacity of his father's administration had excited
      such universal discontent, that it was found expedient
      to conciliate the nation.        --Hallam.
 
   Syn: To reconcile; propitiate; appease; pacify.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conciliate
   v 1: cause to be more favorably inclined; gain the good will of;
      "She managed to mollify the angry customer" [syn: {pacify},
      {lenify}, {conciliate}, {assuage}, {appease}, {mollify},
      {placate}, {gentle}, {gruntle}]
   2: come to terms; "After some discussion we finally made up"
     [syn: {reconcile}, {patch up}, {make up}, {conciliate},
     {settle}]
   3: make (one thing) compatible with (another); "The scientists
     had to accommodate the new results with the existing
     theories" [syn: {accommodate}, {reconcile}, {conciliate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top