ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harmonize

HH AA1 R M AH0 N AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harmonize-, *harmonize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harmonize(vi) ้เข้ากันได้, See also: ปรองดอง, กลมกลืน
harmonize(vt) ้เข้ากันได้, See also: ปรองดอง, กลมกลืน
harmonize(vt) ทำให้เข้ากัน, See also: ทำให้ประสานกัน, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้กลมกลืนกัน
harmonize(vt) ทำให้เข้ากันได้, See also: ทำให้ปรองดอง, ทำให้ประสมกลมกลืน
harmonize(vi) ประสานกัน, See also: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
harmonize(n) ประสานกัน, See also: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน
harmonize(vt) ประสานเสียง, See also: เรียบเรียงเสียงประสาน
harmonize with(phrv) เข้ากันได้กับ, See also: ไปกันได้กับ, ไปได้ดีกับ, Syn. blend with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harmonize(ฮาร์'โมไนซ) vi., vt. (ทำให้) ประสานกัน, ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน., See also: harmonizable, harmonisable. harmonization n. harmonizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
harmonize(vi) เข้ากัน, ประสานกัน, ลงรอยกัน, ปรองดองกัน, สามัคคีกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harmonized System (HS)ระบบการจำแนกพิกัดที่สอดคล้องกัน, Example: ระบบการจำแนกพิกัดสินค้าที่สภาความร่วมมือทาง ศุลกากร (Customs Cooperation Council) ได้นำมาใช้เมื่อ พ.ศ. 2531 แทน ระบบจำแนกพิกัดสินค้าของสภาความร่วมมือทางศุลกากร (ดู CCCN) ที่ใช้อยู่แต่เดิม เนื่องจากการค้าโลกได้พัฒนาไปมาก มีสินค้าชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย บางชนิดไม่อยู่ในระบบจำแนกพิกัด CCCN เดิม จึงต้องมีการทบทวนใหม่ให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้นำระบบที่สอดคล้องกันนี้มาใช้ในการจำแนกพิกัดสินค้าเพื่อการจัดเก็บภาษี ศุลกากรแล้ว [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's see him harmonize with a tongue the size of a beehive.คอยฟังเค้าร้องประสาน\ ด้วยลิ้นที่ใหญ่เท่ารังผึ้ง Hotel for Dogs (2009)
You guys are going to have to find somebody else to mindlessly harmonize in the background, because I'm not going onstage with him.พวกเธอเตรียมหา คนอื่น ไปร้องประสานเสียง อยู่ข้างหลังได้เลย เพราะฉันจะไม่ยอม Special Education (2010)
I am confident that we will find eight super-hot girls with bikini-ready bodies who can harmonize and have perfect pitch.ฉันมั่นใจ ว่าเราจะต้องหา แปดสาวที่ร้อนแรง พร้อมกับบิกินี่ คนที่จะสามารถประสานเสียงและ มีระดับเสียงที่สุดยอด โอเค? Pitch Perfect (2012)
I've been telling you, if we work together, we can harmonize tachyon energy so that it becomes far-cart-tar...บอกแล้วว่าถ้าเราร่วมมือกันก็จะประสาน... พลังแทคีออนให้กลายเป็นพลัง ฟาร์... Max Steel (2016)
When we harmonize energy, we create armor.- พอเราประสานพลังก็จะเกิดเป็นชุดเกราะ Max Steel (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harmonizeSuch language doesn't harmonize with his character.
harmonizeThe second is the affinity with environment. By utilizing natural energy and reducing wastes, we have to make houses which harmonize with ecology.
harmonizeThe third point to make is that Emmet attempted to harmonize his theory with the reality of designing.
harmonizeYou should harmonize your ambitions with your abilities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัคคี(v) harmonize, See also: get together, accord, Ant. แตกสามัคคี
ผสมกลมกลืน(v) combine, See also: harmonize, Example: ด้วยความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารวัฒนธรรมตะวันตกจึงเข้ามาผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมตะวันออกมากขึ้น, Thai Definition: รวมกันเข้าได้เป็นอย่างดี
ปรองดอง(v) harmonize, See also: be reconciled, be in harmony, compromise, come to terms, be in concord, Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, กลมกลืน, สมัครสมาน, ลงรอย, Example: พี่น้องคู่นี้ปรองดองกันดีนะ, Thai Definition: ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย, ตกลงกันด้วยไมตรีจิต
ประสานกัน(v) harmonize, See also: be in harmony with, be harmonious, be well compatible, be well-matched, Syn. ไปด้วยกัน, เข้ากัน, กลมกลืนกัน, Example: สีของภาพนี้ประสานกันอย่างกลมกลืนที่สุด
ประสานเสียง(v) harmonize, Syn. ร้องเพลงเป็นหมู่, Example: นักร้องประสานเสียงได้เพราะจับใจ, Thai Definition: ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเป็นหมู่ให้มีเสียงกลมกลืนกัน
กินกัน(v) harmonize, See also: get along, fit well together, go together, agree, suit each other, Syn. เข้ากัน, ปรองดอง, กลมกลืน, Example: คนสองคนนี้ไม่กินกันมานานแล้ว
คล้องจอง(v) rhyme, See also: harmonize, Syn. คล้อง, รับกัน, Ant. ไม่รับกัน, ไม่เข้ากัน, Example: คำในบทกลอนบาทแรกจะต้องคล้องจองกับคำในบาทหลัง
สอดคล้องกัน(v) conform, See also: harmonize, Syn. เข้ากัน, สอดคล้องต้องกัน, Ant. ขัดแย้งกัน, Example: พระองค์ทรงแนะนำให้ดัดแปลงวัฒนธรรมต่างชาติให้สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้อง[khløng] (v) EN: rhyme with ; be consistent with ; coordinate ; harmonize  FR: harmoniser ; accorder ; rimer
กินกัน[kinkan] (v) EN: harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other  FR: s'harmoniser ; s'accorder
เกลี่ยไกล่[klīaklai] (v) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter  FR: réconcilier
ประสาน[prasān] (v) EN: harmonize ; collaborate ; cooperate ; coordinate ; concert ; work together  FR: harmoniser ; coordonner
ประสานกัน[prasān kan] (v, exp) EN: harmonize ; be in harmony with ; be harmonious ; be well compatible ; be well-matched
ประสานงาน[prasān-ngān] (v, exp) EN: coordinate activities ; coordinate ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize  FR: coordonner le travail
ประสานเสียง[prasānsīeng] (v, exp) EN: harmonize
ปรองดอง[prøngdøng] (v) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord  FR: concilier ; harmoniser
รับ[rap] (v) EN: rhyme ; sound like ; harmonize
สอดคล้อง[søtkhløng] (v) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HARMONIZE HH AA1 R M AH0 N AY2 Z
HARMONIZED HH AA1 R M AH0 N AY2 Z D
HARMONIZES HH AA1 R M AH0 N AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harmonize (v) hˈaːmənaɪz (h aa1 m @ n ai z)
harmonized (v) hˈaːmənaɪzd (h aa1 m @ n ai z d)
harmonizes (v) hˈaːmənaɪzɪz (h aa1 m @ n ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / 調] harmonize; reconcile; blend; suit well; provoke; incite #1,440 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーモナイズ[ha-monaizu] (n) harmonize; harmonise [Add to Longdo]
ハモる[hamo ru] (v5r) to harmonize; to harmonise; to be in harmony [Add to Longdo]
映る[うつる, utsuru] (v5r, vi) to be reflected; to harmonize with (harmonise); to come out (photo); to be projected; (P) [Add to Longdo]
円滑にする[えんかつにする, enkatsunisuru] (exp, vs-i) to smooth; to harmonize; to facilitate; to streamline [Add to Longdo]
相和する[あいわする, aiwasuru] (vs-s, vi) to get along well together; to be in tune with one another; to harmonize with each other; to go well together [Add to Longdo]
調子を合わせる[ちょうしをあわせる, choushiwoawaseru] (exp, v1) (1) to harmonize with; to keep in tune with; (2) to go along with; to keep in step [Add to Longdo]
平仄を合わせる[ひょうそくをあわせる, hyousokuwoawaseru] (exp, v1) to bring to same level; to harmonize [Add to Longdo]
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k, vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P) [Add to Longdo]
和して同ぜず[わしてどうぜず, washitedouzezu] (exp) harmonize but not agree (harmonise) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top