ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unexpectedly

AH2 N IH0 K S P EH1 K T AH0 D L IY0   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unexpectedly-, *unexpectedly*, unexpected
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unexpectedly[ADV] อย่างปุบปับ, See also: อย่างไม่คาดฝัน, อย่างน่าประหลาดใจ, Syn. unforeseen, surprising, unanticipated, Ant. predictable, anticipatable

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Life is funny, sometimes when you lose something you gain something else unexpectedlyชีวิตมันก็ตลกนะ เวลาที่เราสูญเสียอะไรบางอย่างไป เรามักจะได้บางอย่างกลับมาแทนโดยไม่คาดคิดเสมอ Rice Rhapsody (2004)
The FC lags behind unexpectedly in front of the tunnel.ไม่น่าเชื่อ FC เริ่มแผ่วลงแล้ว ตรงหน้าอุโมงค์ Initial D (2005)
The 86 and FC have unexpectedly overtaken the professional driver.ไม่น่าเชื่อเลยครับ ว่าทั้ง 86 และFC จะแซง E3 มาได้ Initial D (2005)
I'm sorry for coming so unexpectedly. Here...ผมขอโทษที่อยู่ๆ ก็มาหาคุณ นี่ครับ... Train Man (2005)
It is always startling when the Lord takes one of our young so unexpectedly.ที่พระองค์ได้พรากเธอไป ด้วยวัยอันเยาว์นัก Mission: Impossible III (2006)
One weekend I came home unexpectedly.สุดสัปดาห์นึง ฉันกลับมาบ้านไม่ได้บอกเขา The Da Vinci Code (2006)
He left last night unexpectedly... and he never came back.เค้าออกไปแบบไม่บอกกล่าวเมื่อคืนนี้... ...แล้วเค้าก็ไม่กลับมาอีกเลย Monster House (2006)
This Master guy is unexpectedly petty. Makky's good points?อา-อาจารย์เล่นอีกซักรอบสิครับ? My Boss, My Hero (2006)
Unexpectedly.เหลือเชื่อ Akai ito (2008)
You never know when great riches are going to turn up unexpectedly.เมื่อความร่ำรวย กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่ได้คาดไว้ Confessions of a Shopaholic (2009)
You know, like unexpectedly. take her to "mamma mia."คุณรู้ อย่างกะทันหัน พาลูกไปดู มามามิอา The Pickle Jar (2009)
Unexpectedly slamming into the galveston area announced a successful testเข้าถล่มอย่างไม่คาดคิด ในเขตเมืองกัลเวสตัน ประกาศความสำเร็จในการทดสอบ Sympathy for the Devil (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unexpectedlyA young man barged in unexpectedly.
unexpectedlyI met an old friend of mine on the bus unexpectedly yesterday.
unexpectedlyI met him quite unexpectedly.
unexpectedlyI received his letter unexpectedly.
unexpectedlyIt seems like you're unexpectedly eloquent.
unexpectedlyI was glad that she visited me unexpectedly.
unexpectedlyMrs. Young didn't mind my dropping in on her unexpectedly.
unexpectedlyMrs. Young wouldn't mind my dropping in on her unexpectedly.
unexpectedlySometimes, father will ask me unexpectedly.
unexpectedlyThe eagle zoomed his plane unexpectedly.
unexpectedlyThe family was shook up when the grandmother died unexpectedly.
unexpectedlyUnexpectedly the weather forecast came true yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู่ๆ[ADV] unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, Syn. โดยกระทันหัน, ทันทีทันใด, Example: เรือบินแล่นอยู่นานก็ไม่ถึงสักที แล้วจู่ๆ เรือบินก็ร่อนลงที่สนามบินแห่งหนึ่ง, Thai definition: ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
บังเอิญ[ADV] unexpectedly, See also: by chance, by accident, accidentally, Syn. เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง, Ant. โดยตั้งใจ, จงใจ, Example: เขาพบเธอโดยบังเอิญที่ร้านหนังสือ, Thai definition: ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย
อยู่ดีๆ[ADV] unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, without warning, Syn. จู่ๆ, Example: เขาทำงานอยู่ดีๆ ก็โดนไม้ตกใส่หัว, Thai definition: ไปตามปกติดีๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly   
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly   FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยกระทันหัน[adv.] (dōi krathanhan) EN: unexpectedly   
โดยมิได้คาดคิด[adv.] (dōi midāi khātkhit) EN: unexpectedly   
กะทันหัน = กระทันหัน[adv.] (kathanhan = krathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste   FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly   FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once   FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously   FR: soudainement ; promptement ; rapidement

CMU English Pronouncing Dictionary
UNEXPECTEDLY    AH2 N IH0 K S P EH1 K T AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unexpectedly    (a) ˌʌnɪkspˈɛktɪdliː (uh2 n i k s p e1 k t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to, #1,149 [Add to Longdo]
竟然[jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly, #1,215 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed, #1,912 [Add to Longdo]
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpectedly; to one's surprise, #8,691 [Add to Longdo]
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] unexpectedly; unawareness; unpreparedness, #42,490 [Add to Longdo]
出乎预料[chū hū yù liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] unexpectedly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ぱったり[, pattari] (adv,adv-to) unexpectedly; suddenly; abruptly [Add to Longdo]
ひょっこり;ひょっくり[, hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly [Add to Longdo]
ふいと[, fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly [Add to Longdo]
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
ゆくりなく[, yukurinaku] (adv) unexpectedly [Add to Longdo]
案外[あんがい, angai] (adj-na,n-adv) unexpectedly; (P) [Add to Longdo]
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing [Add to Longdo]
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unexpected \Un`ex*pect"ed\, a.
   Not expected; coming without warning; sudden. --
   {Un`ex*pect"ed*ly}, adv. -- {Un`ex*pect"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unexpectedly
   adv 1: in a way that was not expected; "her brother showed up at
       the wedding out of the blue" [syn: {unexpectedly}, {out
       of the blue}]
   2: without advance planning; "they met accidentally" [syn: {by
     chance}, {accidentally}, {circumstantially}, {unexpectedly}]
     [ant: {advisedly}, {by choice}, {by design}, {deliberately},
     {designedly}, {intentionally}, {on purpose}, {purposely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top