Search result for

unexpectedly

(56 entries)
(0.1311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unexpectedly-, *unexpectedly*, unexpected
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unexpectedly[ADV] อย่างปุบปับ, See also: อย่างไม่คาดฝัน, อย่างน่าประหลาดใจ, Syn. unforeseen, surprising, unanticipated, Ant. predictable, anticipatable

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unexpectedly.เหลือเชื่อ Akai ito (2008)
You never know when great riches are going to turn up unexpectedly.เมื่อความร่ำรวย กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่ได้คาดไว้ Confessions of a Shopaholic (2009)
You know, like unexpectedly. take her to "mamma mia."คุณรู้ อย่างกะทันหัน พาลูกไปดู มามามิอา The Pickle Jar (2009)
Unexpectedly slamming into the galveston area announced a successful testเข้าถล่มอย่างไม่คาดคิด ในเขตเมืองกัลเวสตัน ประกาศความสำเร็จในการทดสอบ Sympathy for the Devil (2009)
Preacher cookies get their name from the idea that if a preacher knocks on your door unexpectedly you can cook these up in a few minutes.คุกกี้พิชเชอร์ได้ ชื่อมาจากควมคิด มาจากผู้แสดงธรรมเสียงเคาะ ประตูของคุณอย่างไม่คาดคิด คุณสามารถปรุงอาหารเหล่านี้ขึ้น ในไม่กี่นาที Do It, Monkey (2009)
A fact that beloved ovidius was unexpectedly made aware.การที่โอวิดิอุสจากไปทำให้ข้าคิดได้ Mark of the Brotherhood (2010)
But something went wrong, and someone was unexpectedly killed.แต่มีบางสิ่งไม่เป็นไปตามแผน มีคนตายโดยไม่เจตนา A Little Night Music (2010)
Or lost someone unexpectedly?หรือสูญเสียใครบางคนไปอย่างไม่คาดคิด Exit Wounds (2010)
Aren't you an unexpectedly good guy?คาดไม่ถึงเลยว่าเธอจะเป็นคนดีอย่างนี้ Hanamizuki (2010)
His friend Jean Michel showed up unexpectedly in town, and our date is now a double.เพื่อนของเขา ชอง ไมเคิล เพิ่งกลับเข้าเมือง และตอนนี้ เราเป็นดับเบิ้ลเดท Belles de Jour (2010)
Well, we are making fabulous and unexpectedly intense progress.พวกเราทำได้ดีมาก แถมยังคืบหน้าอย่างเหลือเชื่อด้วย Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
I unexpectedly received an invitation.ไม่คาดคิดว่าจะได้จดหมายเชิญ Finding Mr. Destiny (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unexpectedlyA young man barged in unexpectedly.
unexpectedlyI met an old friend of mine on the bus unexpectedly yesterday.
unexpectedlyI met him quite unexpectedly.
unexpectedlyI received his letter unexpectedly.
unexpectedlyIt seems like you're unexpectedly eloquent.
unexpectedlyI was glad that she visited me unexpectedly.
unexpectedlyMrs. Young didn't mind my dropping in on her unexpectedly.
unexpectedlyMrs. Young wouldn't mind my dropping in on her unexpectedly.
unexpectedlySometimes, father will ask me unexpectedly.
unexpectedlyThe eagle zoomed his plane unexpectedly.
unexpectedlyThe family was shook up when the grandmother died unexpectedly.
unexpectedlyUnexpectedly the weather forecast came true yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จู่ๆ[ADV] unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, Syn. โดยกระทันหัน, ทันทีทันใด, Example: เรือบินแล่นอยู่นานก็ไม่ถึงสักที แล้วจู่ๆ เรือบินก็ร่อนลงที่สนามบินแห่งหนึ่ง, Thai definition: ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
บังเอิญ[ADV] unexpectedly, See also: by chance, by accident, accidentally, Syn. เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง, Ant. โดยตั้งใจ, จงใจ, Example: เขาพบเธอโดยบังเอิญที่ร้านหนังสือ, Thai definition: ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย
อยู่ดีๆ[ADV] unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, without warning, Syn. จู่ๆ, Example: เขาทำงานอยู่ดีๆ ก็โดนไม้ตกใส่หัว, Thai definition: ไปตามปกติดีๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly   
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly   FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยกระทันหัน[adv.] (dōi krathanhan) EN: unexpectedly   
โดยมิได้คาดคิด[adv.] (dōi midāi khātkhit) EN: unexpectedly   
กะทันหัน = กระทันหัน[adv.] (kathanhan = krathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste   FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly   FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once   FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously   FR: soudainement ; promptement ; rapidement

CMU English Pronouncing Dictionary
UNEXPECTEDLY    AH2 N IH0 K S P EH1 K T AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unexpectedly    (a) (uh2 n i k s p e1 k t i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ぱったり[, pattari] (adv,adv-to) unexpectedly; suddenly; abruptly [Add to Longdo]
ひょっこり;ひょっくり[, hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly [Add to Longdo]
ふいと[, fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly [Add to Longdo]
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
ゆくりなく[, yukurinaku] (adv) unexpectedly [Add to Longdo]
案外[あんがい, angai] (adj-na,n-adv) unexpectedly; (P) [Add to Longdo]
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing [Add to Longdo]
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] unexpectedly; unawareness; unpreparedness [Add to Longdo]
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpectedly; to one's surprise [Add to Longdo]
出乎预料[chū hū yù liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] unexpectedly [Add to Longdo]
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed [Add to Longdo]
竟然[jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unexpected \Un`ex*pect"ed\, a.
   Not expected; coming without warning; sudden. --
   {Un`ex*pect"ed*ly}, adv. -- {Un`ex*pect"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unexpectedly
   adv 1: in a way that was not expected; "her brother showed up at
       the wedding out of the blue" [syn: {unexpectedly}, {out
       of the blue}]
   2: without advance planning; "they met accidentally" [syn: {by
     chance}, {accidentally}, {circumstantially}, {unexpectedly}]
     [ant: {advisedly}, {by choice}, {by design}, {deliberately},
     {designedly}, {intentionally}, {on purpose}, {purposely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top