Search result for

ชิด

(49 entries)
(0.6616 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชิด-, *ชิด*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลูกชิด[luuk chit] (n ) Palm seed (Arenga pinnata (Wurmb)) boiled in syrup.
See also: S. ลูกตาวเชื่อม,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิด    [V] be close, See also: be near, be immediate, adjoin, be adjacent to, Syn. ใกล้, ติด, เคียง, ประชิด, แนบ, Ant. ห่าง, ไกล, Example: มีรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาชิดกับขอบถนน
ชิด    [ADV] close, See also: near, immediately, Syn. ใกล้, ติด, เคียง, ประชิด, แนบ, Ant. ห่าง, ไกล, Example: เรายืนอยู่ชิดกันมาก จนแทบได้ยินเสียงเต้นของหัวใจ
ชิด    [N] nipa palm, See also: Arenga pinnata, Syn. ลูกชิด, Example: เขาชอบกินไอติมใส่ลูกชิด, Thai definition: เรียกเนื้อในเมล็ดอ่อนของต้นตาว
ชิดขวา    [V] keep right, Ant. ชิดซ้าย, Example: ในการขึ้นบันไดเราควรชิดขวา
ชิดขวา    [ADV] on the right hand side, Ant. ชิดซ้าย, Example: ในอเมริกาต้องขับรถชิดขวา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชิดน. ชื่อเนื้อในลูกไม้ชนิดหนึ่งได้จากต้นตาว [ Arenga pinnata (Warmb) Merr.] มีเนื้อคล้ายลูกจาก เรียกว่า ลูกชิด. (ดู ตาว ๒, ต๋าว ประกอบ).
ชิดก. ใกล้จวนติดหรือใกล้จนติดกัน เช่น นั่งชิดกัน ชิดเข้าไปอีกหน่อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adherentชิดกัน [โครงสร้างต่างกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coherent; conniventชิดกัน [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
connivent; coherentชิดกัน [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ชิด[X] (chit) EN: close ; near ; nearby ; touching   FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche
ชิดขวา[v. exp.] (chit khwā) EN: keep to the right ; keep right   FR: serrer à droite ; gardez votre droite !
ชิดซ้าย[v. exp.] (chit sāi) EN: keep to the left ; keep left   FR: serrer à gauche ; gardez votre gauche !

English-Thai: Longdo Dictionary
chin up(idiom) สู้เขา! เชิดหน้าเข้าไว้! (เป็นคำที่ใช้เวลาให้กำลังใจผู้อื่น), S. Keep your chin up.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abut    [VT] ชิด, See also: ติดกันกับ, จด
abut    [VI] ชิด, See also: ติดกัน, จด, Syn. adjoin, border on
adjoin    [VT] ติด, See also: ชิด
abut against    [PHRV] ติดกับ, See also: ชิดกับ, ชิด, จรด, จด
abut on    [PHRV] ติดกับ, See also: ชิดกับ, ชิด, จรด, จด, Syn. border on, verge on
keep left    [PHRV] ชิดซ้ายไว้, See also: พยายามอยู่ทางซ้ายไว้, Syn. bear left, turn left
keep right    [PHRV] ชิดขวา, See also: อยู่ข้างขวา, อยู่ด้านขวาไว้
move down    [PHRV] ชิดใน, See also: เดินเข้าไป (รถบัส, รถเมล์ ฯลฯ), Syn. move forward, move up, pass along
pass down    [PHRV] ชิดใน, See also: ขยับเข้าด้านใน (รถเมล์หรือรถยนต์), Syn. move down
pass down    [PHRV] ชิดใน, See also: เคลื่อนเข้าด้านใน, Syn. move down, pass along

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abut(อะบัท') vt.,vi. จด, ชิด, ติดกัน, ยัน,ค้ำ, Syn. border, join)
accumbent(อะคัม' เบนทฺ) adj. เอียง, เอียงชิด, -accumbency n. (lying against)
adjacency(อะเจ' เซินซี) n., (pl. -cies) ภาวะที่อยู่ชิดกัน, ภาวะประชิดกัน, การอยู่ติดต่อกัน, ของที่ติดต่อกัน., Syn. juxtaposition
adjacent(อะเจ' เซินทฺ) adj. ใกล้,ชิด, ติดต่อกัน, ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน, Syn. adjoining)
adjoin(อะจอยน์') vt.,vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border)
adjoining(อะจอย' นิง) adj. ซึ่งอยู่ประชิดกัน
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
appose(อะโพซ') vt. ใส่หรือวางชิดกับ,ใส่หรือวางใกล้กับ. -apposer n., Syn. juxtapose)
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)

English-Thai: Nontri Dictionary
abut(vi) ติดต่อกับ,จด,ประชิด,ติดกัน
adjacent(adj) ใกล้กัน,ติดกัน,ถัดไป,ชิด
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ
approach(vi,vt) เข้าใกล้,เข้าหา,ประชิด,ทาบทาม,เข้าถึง
beside(pre) ข้าง,เทียบกับ,เคียงกับ,ใกล้,ชิด,ติดกับ,ห่างจาก
bosom(adj) ใกล้ชิด,สนิท
bunk(n) เตียงชิดกำแพง,ที่นอนในรถไฟ
close(adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ
closely(adv) อย่างสนิท,อย่างใกล้ชิด

German-Thai: Longdo Dictionary
Balkon(n) |der, pl. Balkone/Balkons| เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่นอกตัวบ้านและมีรั้วรอบขอบชิด โดยมากอยู่ชั้นบนของตัวอาคาร เช่น Gehen wir uns auf den Balkon setzen? เราไปนั่งบนระเบียงกันไหม , See also: Related: Terrasse
Marionettenregierung(n ) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว

Are you satisfied with the result?

Go to Top