Search result for

โต้

(85 entries)
(0.0506 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โต้-, *โต้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต้ [N] kind of chopping knife, Syn. อีโต้, Example: ผมชำเลืองมองแม่ครัวสาวเห็นกำลังนั่งลับอีโต้ พลิกตำราหาลู่ทางอย่างขะมักเขม้น, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดชนิดหนึ่ง สันหนา หัวโต
โต้ [V] buffet, See also: counter, Syn. ต้าน, ทวน, สวน, Example: วัดริมหาด ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล โต้คลื่นลมมาเป็นเวลากว่า 1 พันปี
โต้ [N] big cock, Example: ไอ้โต้งโก่งคอขันดังกังวานทั่วหุบเขา ด้วยหลงเวลา, Count unit: ตัว, Thai definition: ไก่อู ไก่ตะเภาตัวผู้ขนาดใหญ่ หรือเอี่ยวพญาของไพ่ตองไทย
โต้ [ADJ] big, See also: overgrown, Syn. ใหญ่, เบิ้ม, Ant. จิ๋ว, เล็ก, เจียด, Thai definition: โตใหญ่ในพวก
โต้งๆ [ADV] clearly, See also: vividly, obviously, Syn. ชัดๆ, จะๆ, ชัดแจ้ง, Example: เขาเห็นโต้งๆ ว่าเธอทำผิด, Thai definition: อย่างชัดๆ
โต้โผ [N] head of an entertaining group, See also: director, producer of the play, Syn. ตั้วโผ, Example: พวกเขาเหล่านั้นตกลงกับโต้โผว่าเสร็จจากนี่ให้ไปเล่นต่อให้หน่อยที่หน้าศาลเจ้าพ่อ, Thai definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)
โต้โผ [N] lead, Syn. ตั้วโผ, หัวแรง, หัวเรี่ยวหัวแรง, Example: ลูกชายใหญ่เป็นโต้โผจัดงานวันเกิดให้พ่อ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำกิจการต่างๆ, Notes: (จีน), (ปาก)
โต้ตอบ [V] reply, See also: answer, respond, Example: แม้ผมต้องใช้เวลาโต้ตอบกับเขาทั้งๆ ที่เขียนอังกฤษได้ช้า แต่ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น, Thai definition: มีหนังสือไปมา, ตอบกันไปมาในเรื่องนั้นๆ
โต้ตอบ [V] counter, See also: respond, oppose, react, retaliate, Syn. ตอบโต้, Ant. เฉย, เฉยเมย, เฉยชา, Example: ถึงจะเจ็บปวดอย่างไร พี่ก็ไม่คิดจะโต้ตอบน้องชาย, Thai definition: ทำต่ออีกฝ่ายหนึ่งเช่นเดียวกัน
โต้กลับ [V] respond, See also: react, Syn. ตอบโต้กลับ, Example: คู่กรณีโต้กลับอย่างมั่นใจในความถูกต้องของฝ่ายตน, Thai definition: ตอบกลับไปหรือแย้งกลับไปยังฝ่ายนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โต้น. ชื่อมีดชนิดหนึ่ง สันหนา หัวโต, อีโต้ ก็เรียก.
โต้ก. ต้าน เช่น โต้คลื่น โต้ลม, ตอบกลับไป เช่น เขาตีลูกเทนนิสมา ก็ตีโต้กลับไป.
โต้คารมก. แสดงคารมตอบกันไปมา.
โต่งน. ที่สุดของสิ่งที่เป็นแถวเป็นแนว เช่น ปลายโต่ง ท้ายโต่ง สุดโต่ง
โต่งท่อนไม้ที่ผูกติดอยู่บนแพสุดท้าย สำหรับต๋งกับหลักบนริมฝั่งเพื่อยึดแพไม่ให้น้ำพัดลอยไป.
โต้ว. โตใหญ่ในพวก.
โต้น. เรียกไก่อูไก่ตะเภาตัวผู้ขนาดใหญ่ หรือเอี่ยวพญาของไพ่ตองไทย ว่า อ้ายโต้ง.
โต้ง ๆว. อย่างชัด ๆ เช่น เห็นโต้ง ๆ.
โต๊ดน. ผู้หรือวิธีรับกินรับใช้ในการพนันแข่งม้าเป็นต้น.
โต้ตอบก. มีหนังสือไปมา, ตอบกันไปมาในเรื่องนั้น ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reactโต้, แสดงปฏิกิริยา, ร่วมปฏิกิริยา, ทำปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refuteโต้แย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebutโต้แย้ง, หักล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debates and debatingโต้วาทีและการโต้วาที [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Toto!โตโต้Cinema Paradiso (1988)
SAITO :ไซโต้Inception (2010)
Benito.เบนิโต้ Goodbye High (2013)
Um, well, today there was a rousing debateอืม ดี วันนี้มีการโต้เถียงที่น่าเร้าใจเกิดขึ้น Pret-a-Poor-J (2008)
- The planet is pushing back.แง่งงงงงงงงงงง ดาวมันตอบโต้ อะไรนะ? Dead Space: Downfall (2008)
I'm sorry, but this is not Some department store photo studio.ขอโทษนะครับแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ห้าง\ แบบโฟโต้ฮัทนะครับ(คือรับประกันคืนเงินถ้าไม่พอใจ) Adverse Events (2008)
That could signal autoimmune or some kind of dystrophy as the underlying cause.เป็นอาการของ ออโต้อิมมูน หรือdystrophyบางชนิด เหมือนเป็นอาการหลอก Lucky Thirteen (2008)
The benefit of being boss is that I don't have to argue.ข้อดีของหัวหน้า คือฉันไม่ต้องโต้เถียง The Itch (2008)
You know, we have guns. You can shoot back any time.รู้มั้ย , ยานนี่มีปืนนะ เราสามารถยิงโต้ตอบมันได้ Destroy Malevolence (2008)
Boy, this is a lot more fun when they're not shooting back.สนุกเป็นบ้า ก็ตรงที่มันตอบโต้ไม่ได้นี่ล่ะ Shadow of Malevolence (2008)
You won't stand a chance against that battleship.ท่านไม่มีโอกาสที่จะตอบโต้กับยานรบหรอกนะ Shadow of Malevolence (2008)
I'm Zachary Quinto, otherwise known as Sylar.ผม แซคคารี ควินโต้ หรือที่ทุกคนรู้จักในนาม ไซล่าร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oopose ; back ; contend ; counter ; reply   FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: respond ; react   
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: counterattack ; retaliate ; dismiss   
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: correspond to ; be the same as   
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: answer ; retort ; discuss ; argue   FR: répliquer ; rétorquer
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: retaliate ; strike back   
โต้รุ่ง[adv.] (tō rung) EN: until dawn   
โต้วาที[v.] (tōwāthī) EN: hold a debate ; debate   FR: débattre ; discuter
โต๊ะ[n.] (to) EN: table ; desk   FR: table [f]
โต๊ะ[n.] (to) EN: headman ; man learned in Islamic lore ; dato = datoh ; imam ; imaum   

English-Thai: Longdo Dictionary
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง
rrts(n) หน่วยยุทธการโต้ตอบฉับพลัน, S. Rapid Response Tactical Squad ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer    [VT] โต้ตอบ
answer    [VI] โต้ตอบ
argue    [VI] โต้เถียง, See also: โต้แย้ง, เถียง, Syn. quarrel, dispute
answer back    [PHRV] เถียงกลับ, See also: โต้กลับ, ย้อนกลับ
argue about    [PHRV] โต้เถียงเรื่อง, See also: เถียงกันเรื่อง, ทุ่มเถียงเรื่อง
argue out    [PHRV] โต้เถียงเรื่อง, See also: ถกเถียงเรื่อง
bicker    [VI] โต้เถียง, Syn. squabble
bandy with    [PHRV] ทะเลาะกับ, See also: โต้ตอบกันไปมา (ด้วยอารมณ์โกรธ)
be at loggerheads    [IDM] โต้แย้งกันอย่างแรง, See also: โต้เถียงกันอย่างแรง
contend    [VI] โต้เถียง, Syn. argue, debate, fence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
antiphonal(แอนทีโฟ' นัล) adj. เกี่ยวกับ antiphons หรือ antiphony; ตอบโต้
antiphony(แอนทิฟ' โฟนี) n. การขับร้องสลับกันในหมู่นักร้อง, โคลงกลอนที่ร้องสลับกัน, antiphon, การขับร้องตอบโต้กัน. -antiphonic (al) adj. (singing, antiphon)
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
aquaplane(แอค'วะเพลน) n. แผ่นกระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก. -vi. โต้คลื่นแผ่นกระดานที่มีเรือลาก. -aquaplaner n.
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์

English-Thai: Nontri Dictionary
argue(vi,vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
bandy(vt) ส่งไปส่งมา,โต้ตอบ
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง
clash(vt) ปะทะกัน,ชนกัน,กระทบกัน,ขัดแย้งกัน,โต้แย้งกัน,ทะเลาะกัน
con(adv) ตรงข้าม,แย้ง,ต่อต้าน,โต้แย้ง
con(n) ความตรงข้าม,การแย้ง,การโต้แย้ง,การต่อต้าน,ผู้คัดค้าน
contend(vt,vi) ต่อสู้,ยืนยัน,โต้แย้ง,ชิงชัย,แข่งขัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
争い[あらそい, arasoi] โต้เถียง,ขัดแย้ง,โต้แย้ง,ทะเลาะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute

German-Thai: Longdo Dictionary
widersprechen(vi) |widersprach, hat widersprochen| โต้แย้ง, ไม่เห็นด้วย
sich verhören(vt) |verhörte sich, hat sich verhört| ฟังผิด เช่น Sagtest du 'Autobahn' oder habe ich mich verhört? เธอพูดว่าออโต้บาน หรือว่าฉันฟังผิดนะ
argumentieren(vi) |argumentierte, hat argumentiert, gegen/für etw.| โต้เถียง, ให้เหตุผล, ถกเถียง
Auseinandersetzung(n) |die, pl. Auseinandersetzungen, über eine Sache| การอภิปรายถกเถียง, การโต้แย้ง, การเถียงกัน , See also: S. Diskussion, Streit

French-Thai: Longdo Dictionary
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top