ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quickly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quickly-, *quickly*, quick
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quickly(adv) อย่างรวดเร็ว, See also: โดยเร็ว, อย่างเร็ว, Syn. speedily, swiftly, fast, fleetly, Ant. slowly, sluggishly
quickly(adv) โดยทันที, Syn. immediately, soon, at once, instantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quickly(ควิค'ลี) adv. รวดเร็ว, ฉับพลัน, ว่องไว, ไม่ช้า, Syn. rapidly

English-Thai: Nontri Dictionary
quickly(adv) โดยไว, โดยเร็ว, โดยทันที, อย่างรวดเร็ว, โดยฉับพลัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Work in the snow that quickly turns to frozen mud.ทำงานกลางหิมะ ที่เป็นกลายโคลนน้ำแข็งในพริบตา Night and Fog (1956)
It was darker now, as it becomes dark quickly after the sun sets in September.มันเป็นสีเข้มตอนนี้มันจะ กลายเป็นความมืดอย่างรวดเร็ว หลังจากพระอาทิตย์ตกดินใน เดือนกันยายน The Old Man and the Sea (1958)
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา Gandhi (1982)
Shuang'er, leave quickly with this handkerchief.ลูกซัง, เจ้ารีบหนีไปพร้อมกับผ้าเช็ดหน้านี่ซะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Guo'er, come quickly and take a look.ลูกก้วย, มานี่สิแล้วดูนั่น. Return of the Condor Heroes (1983)
Everyone, capture this pervert quickly and save the Palace!ทุกคน, จับเจ้าโจรราคะนี่ไว้ แล้วรีบไปช่วยด้านตำหนักเร็ว! Return of the Condor Heroes (1983)
I killed you too quickly the last time, a mistake I don't mean to duplicate tonight.ครั้งที่แล้วข้าฆ่าเจ้าเร็วเกินไป เป็นความผิดพลาดอย่างเดียวกันกับเรื่องคืนนี้ The Princess Bride (1987)
We'll do it quickly and it won't be so bad.เราจะรีบทำเร็วๆ The Cement Garden (1993)
- She won very quickly this way.+ เธอเอาชนะได้เร็วมากด้วยวิธีนั้น + โอ้ ดีจัง The Joy Luck Club (1993)
Not quickly enough, apparently.จริงๆแล้ว ยังเร็วไม่พอ Junior (1994)
But don't despair, it will pass... ..and no doubt more quickly than it should.แต่อย่าเพิ่งหมดหวัง เดี๋ยวมันก็ผ่านไป... ...และไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะเร็วกว่าที่ควรจะเป็น Episode #1.6 (1995)
Go up there with Grandma. That's a good girl. Quickly as you can.ไปขึ้นอยู่กับคุณยาย นั่นคือเป็นคนดี อย่างที่คุณสามารถ Dante's Peak (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quicklyA horse runs quickly.
quicklyAll of us climbed aboard quickly.
quicklyAncient customs are dying out quickly today.
quicklyAnother ten years went by quickly.
quicklyBad news travels quickly.
quicklyBecause the lecturer speaks quickly few people could follow him.
quicklyBeing a science student, one naturally thinks quickly, so the student snapped up and replied.
quicklyBook your flight early as it fills up quickly during Christmas.
quicklyCare aged him quickly.
quicklyChildren grow up so quickly.
quicklyChildren grow very quickly.
quicklyChildren quickly adapt themselves to their new life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวดเร็วทันใจ(adv) fast, See also: quickly, swiftly, rapidly, speedily, Syn. เร็ว, เร็วไว, เร็วทันใจ, Ant. ชักช้า, ช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Example: เดี๋ยวนี้โลกติดต่อถึงกันได้รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหนก็ไปมาถึงกันได้เร็วและสะดวกสบาย, Thai Definition: เร็วตามที่ต้องการ
ปรื๋อ(adv) swiftly, See also: quickly, dartingly, very fast, Syn. ปร๋อ, จี๋, Example: เด็กๆ วิ่งปรื๋อทันทีที่ได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai Definition: อาการที่นกบินพุ่งไปอย่างเร็ว, โดยปริยายหมายความว่า มีอาการรวดเร็วเช่นนั้น เช่น แล่นปรื๋อ วิ่งปรื๋อ
อ้าว(adv) fast, See also: quickly, at full speed, at a fast clip, Example: เขาไม่แปลกใจที่จะเห็นดวงดอมนุ่งกระโปรงวิ่งอ้าวมา เพราะเห็นมาหลายหนแล้ว, Thai Definition: อาการแห่งเรือหรือรถแล่น หรือคนวิ่งโดยเร็ว
เร็วไว(adv) quickly, See also: fast, rapidly, swiftly, hastily, Ant. ชักช้า, Example: ครูสั่งให้นักเรียนลุกขึ้นเร็วไว
อย่างเร็ว(adv) quickly, See also: speedily, fast, Syn. อย่างรวดเร็ว, Ant. ชักช้า, Example: รถกระบะเคลื่อนที่ไปอย่างเร็วราวกับพายุเหาะ
ระริก(adv) fast, See also: quickly, Example: ยามเธอเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลง หนั่นเนื้อเนินนูนจะสั่นระริกไปทั่ว, Thai Definition: สั่นเร็วๆ
พรึบ(adv) suddenly, See also: quickly, swiftly, all at once, Syn. ทันทีทันใด, เร็ว, Example: ยังไม่ทันจะตั้งสแตนด์จอดรถได้ที่ไฟฟ้าใต้ถุนบ้านก็สว่างพรึบแสดงว่าภรรยาของเขาตื่นแล้ว
พรึบพรับ(adv) suddenly, See also: quickly, swiftly, Syn. พรึบ, Example: พอได้ยินเสียงไก่โก่งคอขัน นกก็พากันบินจากรังกันพรึบพรับ, Thai Definition: เต็มไปหมด
ผล็อย(adv) quickly, See also: swiftly, rapidly, precipitately, suddenly, Example: เธอคงเหนื่อยมาก พอขึ้นรถก็หลับผล็อย, Thai Definition: โดยเร็ว, โดยพลัน
ผลุบผลับ(adv) hurriedly, See also: quickly, swiftly, speedily, rapidly, hastily, Syn. ลุกลน, Example: เวลาเข้าไปพบท่าน ก็อย่าทำกริยาผลุบผลับให้ท่านเห็น, Thai Definition: อย่างไม่เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[āo] (adv) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip  FR: rapidement
ฉับ[chap] (adv) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly  FR: soudainement ; abruptement
ฉิบ[chip] (adv) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind  FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
โดยเร็ว[dōi reo] (adv) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily  FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
จ้ำ[jam] (v) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken  FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
คล่องแคล่ว[khlǿngkhlaēo] (adv) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely  FR: activement ; lestement
ขวับ[khwap] (adv) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash
โกย[kōi] (v) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper
โลด[lōt] (adv) EN: fast ; quickly ; swiftly
ไม่ช้าไม่นาน[mai chā mai nān] (adv) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly  FR: bientôt ; prochainement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUICKLY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quickly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
很快[hěn kuài, ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ,  ] quickly #1,417 [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] quickly-deteriorating jade #511,071 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
早く(P);速く(P)[はやく, hayaku] (adv) (1) early; soon; (2) quickly; swiftly; rapidly; fast; (P) #4,336 [Add to Longdo]
つと[tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently #6,282 [Add to Longdo]
[てん, ten] (adv, adv-to) (1) (uk) (on-mim) turning around (once); (2) suddenly; abruptly; (3) completely (wrapped in something); quickly (unwrapping something); (4) beautiful, round (eyes); (n) (5) (abbr) (See くるり棒) flail (for threshing grain) #6,497 [Add to Longdo]
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf, n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P) #13,406 [Add to Longdo]
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (adv, adv-to) early; quickly; promptly; (P) #13,406 [Add to Longdo]
早々;早早[はやはや, hayahaya] (adv) (arch) (used as an imperative) quickly #13,406 [Add to Longdo]
素早く[すばやく, subayaku] (adv) quickly; nimbly; agilely; (P) #17,297 [Add to Longdo]
あっさり[assari] (adv, adv-to, vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P) #17,732 [Add to Longdo]
きりきり[kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly [Add to Longdo]
さあっと[saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quickly \Quick"ly\, adv.
   Speedily; with haste or celerity; soon; without delay; quick.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quickly
   adv 1: with rapid movements; "he works quickly" [syn: {quickly},
       {rapidly}, {speedily}, {chop-chop}, {apace}] [ant:
       {easy}, {slow}, {slowly}, {tardily}]
   2: with little or no delay; "the rescue squad arrived promptly";
     "come here, quick!" [syn: {promptly}, {quickly}, {quick}]
   3: without taking pains; "he looked cursorily through the
     magazine" [syn: {cursorily}, {quickly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top