Search result for

ตัวกลาง

(42 entries)
(0.0068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวกลาง-, *ตัวกลาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวกลาง[N] medium, See also: mean, average, Example: ตัวกลางคือผลการเฉลี่ยของผลรวมของรายการต่างๆ ที่มีค่าเป็นตัวเลข, Count unit: ตัว, Thai definition: ค่าเฉลี่ยที่เกิดจากผลรวมของจำนวนข้อมูลต่างๆ
ตัวกลาง[N] mean, See also: average, Example: ตัวกลางคือผลการเฉลี่ยของผลรวมของรายการต่างๆ ที่มีค่าเป็นตัวเลข, Thai definition: ค่าเฉลี่ยที่เกิดจากผลรวมของจำนวนข้อมูลต่างๆ
ตัวกลาง[N] middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai definition: ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ตัวกลาง[N] medium, Syn. สื่อกลาง, Example: เสียงจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศซึ่งเป็นตัวกลางมากระทบหูเรา, Thai definition: สิ่งที่แสงหรือเสียงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องเคลื่อนที่ผ่าน
ตัวกลาง[N] middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai definition: ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวกลางน. สิ่งที่แสงหรือเสียงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องเคลื่อนที่ผ่าน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mediumตัวกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
separating mediumตัวกลางคั่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cooling mediumตัวกลางทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
transmission mediaตัวกลางสื่อสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mediaสื่อ, ตัวกลางหรือตัวเชื่อม หรือพาหนะที่ทำให้สารเดินทางจากจุดต้นกำหนดหรือจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Culture mediaตัวกลางการเพาะเชื้อ [TU Subject Heading]
RBC Medium ตัวกลางอาร์บีซี
ตัวกลางสำหรับจุลินทรีย์เกาะอาศัยในระบบบำบัด แบบอาร์บีซี มักออกแบบให้มีพื้นที่ผิวสูง [สิ่งแวดล้อม]
Catalytic Agentsตัวกลาง [การแพทย์]
Culture Mediaตัวกลางการเพาะเชื้อ,อาหารเพาะเชื้อ [การแพทย์]
Cystathionineตัวกลางซิสตะไธโอนีน [การแพทย์]
Dispersion Mediumตัวกลางที่เป็นของเหลว [การแพทย์]
Dissolution Mediumตัวกลางการละลาย [การแพทย์]
Energy-Transducing Intermediateตัวกลางของการเปลี่ยนรูปของพลังงาน [การแพทย์]
mediumตัวกลาง, สารที่คลื่นสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้  เช่น อากาศเป็นตัวกลางให้คลื่นเสียงผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You don't have to use her as an intermediary.รู้มั้ย คุณแค่โทรมาก็ได้ ไม่เห็นต้องใช้เธอเป็นตัวกลางเลย In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Raising our kid.เป็นตัวกลางทุกเรื่องซะอีก ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
We must broker a peace between the Pantaurens and the creatures who call this place home.เราต้องเป็นตัวกลางในการเจรจาสันติ ระหว่างพวกแพนทอร์เรน กับพวกสัตว์ที่เรียกดาวดวงนี้ว่าบ้าน Defenders of Peace (2009)
There was just a minor centerpiece problem.มีปัญหาเรื่องโต๊ะตัวกลางแค่นั้น Chuck Versus the Ring (2009)
Money is not this institution's primary medium of exchange.เงินไม่ใช่ตัวกลางของการแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียว The International (2009)
"Principles of Intermediate?"หลักการของตัวกลาง" "ศึกษาวิทยา" "ชั้นเรียนขั้นต้น" Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Oh, I don't want to get in the middle.อย่าให้ฉันเป็นตัวกลางเลยเถอะ You Must Meet My Wife (2010)
You're in the middle.เธอเป็นตัวกลางแน่ You Must Meet My Wife (2010)
He's a total psychic. You wait right here.เขาเป็นตัวกลางนะ Episode #1.4 (2010)
A central defender. right-back.ปราการหลังตัวกลาง แบ็คขวา Will (2011)
He thought it was something that I just made up just to cause trouble and be the center of attention.เขาคิดว่ามันคือสิ่งที่เกิดอุปสรรค และเป็นตัวกลางสำคัญด้วย Surface Tension (2011)
Organisms, designed to determine whether a host is to be a controller or a controlee take up residence within the host's body and creates the perfect master/slave relationship between a human and the B.O.W.สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ได้ถูกกำหนดมาแต่กำเนิด ว่าจะกลายเป็นผู้ควบคุม หรือ ถูกควบคุม เพียงแค่ใส่ตัวกลางเข้าไปในร่างละก็ Resident Evil: Damnation (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวกลาง[n.] (tūaklāng) EN: medium ; intermediary   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go-between[N] ตัวกลาง, See also: คนกลาง, นายหน้า, พ่อสื่อ, แม่สื่อ, Syn. carrier, messenger
intermediary[N] สื่อกลาง, See also: ตัวกลาง, คนกลาง, Syn. mediator
intermediate[N] คนกลาง, See also: ตัวกลาง, สื่อกลาง, Syn. ge-between, intermediary, mediator
mean[N] ค่าเฉลี่ย, See also: ตัวกลาง, มัชฌิม, Syn. average, middle, median, midpoint
media[N] สื่อมวลชน (คำพหูพจน์ของ medium), See also: ตัวกลาง, สื่อกลาง
medium[N] สื่อกลาง, See also: ตัวกลาง, Syn. channel, mode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
output mediaสื่อแสดงผลเมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลให้ตามคำสั่งแล้ว ก็จะส่งผลให้เราทราบผ่านทางหน่วยแสดงผล (output unit) ซึ่งมีตัวกลางหรือสื่อหลายชนิดที่นิยมใช้กันแพร่หลาย คือ 1. บัตร (card) 2. แถบบันทึก (magnetic tape) 3. กระดาษพิมพ์ (continuous form) 4. จานบันทึก (disk) ฯลฯดู input media เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
medium(adj) ปานกลาง,เป็นสายกลาง,ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นตัวกลาง
medium(n) ตัวกลาง,สื่อ,คนทรง,เครื่องมือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top