ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intermediary

IH2 N ER0 M IY1 D IY0 EH0 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intermediary-, *intermediary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intermediary(adj) ซึ่งเป็นสื่อกลาง, See also: ซึ่งเป็นตัวกลาง, Syn. median, mean
intermediary(n) สื่อกลาง, See also: ตัวกลาง, คนกลาง, Syn. mediator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intermediary(อินเทอมี'เดียรี) adj. ระหว่างกลาง, ระหว่างเวลา, เป็นคนกลาง, เป็นสื่อ, เป็นสื่อนำทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย. n. คนกลาง, สื่อ, คนไกล่เกลี่ย, Syn. mediator, middleman

English-Thai: Nontri Dictionary
intermediary(adj) อยู่ระหว่าง, ระหว่างเวลา, คั่นกลาง, เป็นสื่อ
intermediary(n) คนกลาง, สื่อ, คนไกล่เกลี่ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intermediaryคนกลาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermediaryคนกลาง (ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermediaryกลาง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermediary cell; transitional cellเซลล์เชื่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
intermediary metaboliteสารในระหว่างกระบวนการสร้างและสลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
intermediary movement; intermediate movementการเคลื่อนภายในขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An intermediary who works for who?ถ้าฉันบอกว่ามีไส้ศึกอยู่ในนี้ Body of Lies (2008)
That intermediary person... have you contacted him...?คนที่เป็นพ่อค้าคนกลางคนนั่น นายได้ติดต่อเขา ... Episode #1.1 (2011)
There is an important intermediary step that we are missing here.มันยังมีอีกสเต็ปนึงที่สำคัญ ที่เราลืมไปนะ Mockingbird Lane (2012)
Nope. Also, as an intermediary step, sometimes deer want to be eaten.ไม่ และ สเต็ปที่เราลืมไป Mockingbird Lane (2012)
But we have discovered he has an agreement to retrieve the Orb for an intermediary known as The Broker.สืบทราบว่ามันได้รับการว่าจ้าง ให้เสาะหาออร์บ ให้พ่อค้าคนกลาง นาม 'เดอะ โบร้คเกอร์' Guardians of the Galaxy (2014)
It's the intermediary station before insemination. Are you submitting?นี่เป็นสถานีกลางก่อนจะนำไปผสมเทียม คุณนำตัวอย่างมาส่งเหรอ Ted 2 (2015)
Normally, with a guy like Lydon, there'll be a go-between involved, an intermediary who side-steps hard or cyber links.ว่ากันตามตรง กับนายไลดอน มันอาจเป็นแค่การเริ่มต้นพัวพัน ผ่านสื่อกลางอย่างพวกในโลกไซเบอร์ The Whites of His Eyes (2015)
Or is there some intermediary I should know about, as well?หรือว่ามีคนกลางที่ผมควรรู้อีกเหมือนกัน Live by Night (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intermediaryIn this paper I address the question, what is difficult about the intermediary's position in a negotiation?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อค้าคนกลาง(n) middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, ตัวแทนขาย, Example: วิธีนี้เป็นการป้องกันพ่อค้าคนกลางกดราคาข้าวชาวนา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้
ตัวกลาง(n) middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai Definition: ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ตัวกลาง(n) middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai Definition: ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
สื่อ(n) medium, See also: intermediary, vehicle, a form of communication, means (of communication), Example: ภาษาเป็นสื่อสำคัญซึ่งมนุษย์ใช้เพื่อการสื่อสารและเก็บบันทึกเรื่องราว, Thai Definition: ผู้หรือสิ่งที่ทำการติดต่อให้ถึงกันหรือชักนำให้รู้จักกัน
สื่อ(n) medium, See also: intermediary, vehicle, a form of communication, means (of communication), Example: ภาษาเป็นสื่อสำคัญซึ่งมนุษย์ใช้เพื่อการสื่อสารและเก็บบันทึกเรื่องราว, Thai Definition: ผู้หรือสิ่งที่ทำการติดต่อให้ถึงกันหรือชักนำให้รู้จักกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนกลาง[khonklāng] (n) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent  FR: médiateur [ m ] ; médiatrice [ f ] ; intermédiare [ m ]
พ่อค้าคนกลาง[phøkhā khonklāng] (n) EN: middleman ; intermediary ; go-between  FR: intermédiaire [ m ]
ผู้ไกล่เกลี่ย[phū klaiklīa] (n) EN: mediator ; peace-maker ; intermediary ; arbitrator  FR: médiateur [ m ] ; médiatrice [ f ] ; pacificateur [ m ] ; pacificatrice [ f ] ; arbitre [ m ]
สื่อ[seū] (n) EN: medium ; media ; vehicle ; intermediary ; go-between : liaison ; vehicle ; means  FR: intermédiaire [ m ] ; agent de liaison [ m ] ; support [ m ] ; conducteur [ m ] ; véhicule [ m ] ; vecteur [ m ]
ตัวกลาง[tūaklāng] (n) EN: medium ; intermediary

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERMEDIARY IH2 N ER0 M IY1 D IY0 EH0 R IY0
INTERMEDIARY IH2 N T ER0 M IY1 D IY0 EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intermediary (n) ˌɪntəmˈiːdɪəʳriː (i2 n t @ m ii1 d i@ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
を介して[をかいして, wokaishite] (exp) using as an intermediary; through [Add to Longdo]
斡旋者[あっせんしゃ, assensha] (n) mediator; intermediary; agent; broker; middleman [Add to Longdo]
介す[かいす, kaisu] (v5s, vt) (1) (See 介する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
介する[かいする, kaisuru] (vs-s, vt) (1) (See を介して) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
橋渡し[はしわたし, hashiwatashi] (n, vs) bridge building; mediation; go-between; intermediary; (through the) good offices (of someone); (P) [Add to Longdo]
中継ぎ(P);中次ぎ(P);中継;中次[なかつぎ, nakatsugi] (n, vs) (1) joining; joint; intermediation; relaying; intermediary; relay; agency; brokerage; (2) relief (pitcher, etc.); (P) [Add to Longdo]
中継ぎ人;仲継人(iK)[なかつぎにん, nakatsuginin] (n) agent; intermediary [Add to Longdo]
仲に入る[なかにはいる, nakanihairu] (exp, v5r) to act as an intermediary [Add to Longdo]
仲介物[ちゅうかいぶつ, chuukaibutsu] (n) intermediary; medium; channel [Add to Longdo]
仲介貿易[ちゅうかいぼうえき, chuukaiboueki] (n) intermediary trade; trade conducted via an agency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intermediary \In`ter*me"di*a*ry\, n.; pl. {Intermediaries}.
   One who, or that which, is intermediate; an interagent; a
   go-between; a mediator.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intermediary \In`ter*me"di*a*ry\, a. [Cf. F. interm['e]diaire.]
   Lying, coming, or done, between; intermediate; as, an
   intermediary project.
   [1913 Webster]
 
   {Intermediary amputation} (Surg.), an amputation for injury,
    performed after inflammation has set in.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intermediary
   n 1: a negotiator who acts as a link between parties [syn:
      {mediator}, {go-between}, {intermediator}, {intermediary},
      {intercessor}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top