ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -如-, *如*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[rú yì, ㄖㄨˊ ㄧˋ] (n ) สมใจ; สมความปรารถนา

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[如, rú, ㄖㄨˊ] as, as if, like, such as, supposing
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A wife 女 following her husband's words 口,  Rank: 67

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rú, ㄖㄨˊ, ] as; as if; such as, #222 [Add to Longdo]
[rú guǒ, ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ, ] if; in case; in the event that, #120 [Add to Longdo]
[rú hé, ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ, ] how; what way; what, #456 [Add to Longdo]
[rú cǐ, ㄖㄨˊ ㄘˇ, ] in this way; so, #574 [Add to Longdo]
[bǐ rú, ㄅㄧˇ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as, #1,130 [Add to Longdo]
[rú jīn, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄣ, ] nowadays, #1,346 [Add to Longdo]
[bù rú, ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, ] not equal to; not as good as; inferior to; it would be better to, #1,735 [Add to Longdo]
[rú xià, ㄖㄨˊ ㄒㄧㄚˋ, ] as follows, #2,304 [Add to Longdo]
[lì rú, ㄌㄧˋ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as, #2,524 [Add to Longdo]
[rú tóng, ㄖㄨˊ ㄊㄨㄥˊ, ] like; as, #3,876 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にょ, nyo] (n) {Buddh} (See 真) tathata (the ultimate nature of all things) [Add to Longdo]
;若[ごと();こと()(ok);もころ(ok), goto ( jo ); koto ( jo )(ok); mokoro (ok)] (n-adv) (See し) like; similar to; same as [Add to Longdo]
かず;若かず;及かず[しかず, shikazu] (exp) (1) (See 百聞は一見にかず) (ant [Add to Longdo]
[ごとき, gotoki] (n,suf) (uk) (See し) like; as if; the same as [Add to Longdo]
[ごとく, gotoku] (adv) (See し) like; as if; the same as [Add to Longdo]
くは無し[しくはなし, shikuhanashi] (exp) (arch) peerless; without equal [Add to Longdo]
し(P);若し[ごとし, gotoshi] (n,suf) (uk) (See き) like; as if; the same as; (P) [Add to Longdo]
[にょい, nyoi] (n) as one wishes; a priest's staff [Add to Longdo]
意自在[にょいじざい, nyoijizai] (n,adj-na,adj-no) freely; in complete control of; with complete freedom; at will; as one pleases [Add to Longdo]
意輪観音[にょいりんかんのん, nyoirinkannon] (n) {Buddh} (See 観世音) Cintamani-cakra (manifestation of Avalokitesvara) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I think that is based on a lack of mutual understanding.それは相互理解の欠がもとになっていると思う。
Tom's anger blazed out suddenly.トムの怒りは突燃え上がった。
Uh-oh here comes another lecture. How typical. This guy has something to say about everything.また、お説教が始まった。一言居士の面目躍というところだね。
The robber emerged from the darkness.暗闇から強盗が突として現れた。
It is an ill wind that blows nobody good.禍福は糾える縄のし。
Never too much of anything.過ぎたるは及ばざるがし。
Time flies like an arrow.光陰矢のし。
My first impression was that he was a tactful politician.私の第一印象は、彼は才ない政治家であるということでした。
There is a lack of communication between the young and the old.若者と老人の間にはコミュニケーションの欠がある。
Lack of flexibility is an obstacle to one's progress.柔軟性の欠は進歩の障害となる。
We often hear people say that time flies.人々が光陰矢のしと言うのをよく耳にする。
Life is but an empty dream.人生夢のし。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So sad.[CN] 此悲哀 Curtains (1983)
And so?[CN] 又何? La Poison (1951)
You've seen how comfortable I am here, no hardships...[JA] 君達は、私がここで何に快適に 過ごしているかを見た 問題は無い・・ Forbidden Planet (1956)
- Huh.[CN] 嗯 但愿此... Music of the Heart (1999)
Okay?[CN] 果真 Ransom (1996)
Even so?[CN] 是又 The Bible: In the Beginning... (1966)
What of those who cannot fight, my lord? The women and children?[JA] 戦えぬ者は何します 女や子供は? The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
- Another drink?[JA] - おかわりは何で? Live for Life (1967)
So?[CN] 又何? Point Break (1991)
Would you like some coffee?[JA] コーヒーは何でしょう? Live for Life (1967)
o.[CN] 你需要67天 厕。 Psycho Beach Party (2000)
I see...[CN] 原来 Detective Conan: The Time Bombed Skyscraper (1997)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にょ, nyo] GLEICH, AEHNLICH, (SO) WIE, ALS OB [Add to Longdo]
[にょ, nyo] GLEICH, AEHNLICH, (SO) WIE, ALS OB [Add to Longdo]
[いかが, ikaga] -wie [Add to Longdo]
[にょじつ, nyojitsu] wahrheitsgetreu, realistisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top