ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compromise

K AA1 M P R AH0 M AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compromise-, *compromise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compromise(n) การประนีประนอม, Syn. give-and-take, accommodation
compromise(vi) ประนีประนอม
compromise(vt) ประนีประนอม
compromise with(phrv) ประนีประนอมกับ, See also: ทำสัญญากับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม, การยอมรับ, การตกลงกันได้, สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม, ยอม, เป็นอันตราย, เป็นภัยต่อ, พัวพัน. vi. ประนีประนอม, อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra

English-Thai: Nontri Dictionary
compromise(n) การประนีประนอม, การยอมความ, การออมชอม, การอะลุ้มอล่วย
compromise(vt) ประนีประนอม, ยอมความ, ยอมอ่อนข้อ, ออมชอม, อะลุ้มอล่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compromiseการประนีประนอม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compromise๑. ประนีประนอมยอมความ (ก. แพ่ง)๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compromise (Ethics)การประนีประนอม (จริยธรรม) [TU Subject Heading]
Compromise (Law)การประนีประนอม (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, we must not compromise territorial range.ช่วงดินแดนประนีประนอม แต่ จำไว้ Mad Max (1979)
Now what I would like to do is to come to some compromise over the new--ทีนี้ สิ่งที่ผมอยากทำก็คือ ประนีประนอมเรื่องกฎหมายใหม่ Gandhi (1982)
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน Akira (1988)
Taking classified programmers out of the country compromises national security.การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ Ghost in the Shell (1995)
I think we're gonna have to talk about how this might compromise our goals.คิดเงินด้วย กรุณาเซ็นชื่อเอกสาร รายการโทรศัพท์ด้วยค่ะ Fight Club (1999)
If such does not compromise you.If such does not compromise you. Anna and the King (1999)
Who refused to compromise his integrity.ไม่ยอมลดศักดิ์ศรีตัวเอง Mona Lisa Smile (2003)
My teacher Katherine Watson, lived by her own definition and would not compromise that.อาจารย์ของฉัน... แคทเธอรีน วัตสัน ใช้ชีวิตที่เธอกำหนดขึ้นเอง... โดยไม่ยอมอ่อนข้อให้ใคร Mona Lisa Smile (2003)
You don't think I compromise how I act?นี่นึกว่าผมไม่ต้องปรับทีท่าเหรอ Bringing Down the House (2003)
The investigation's at a critical stage right now, and I don't want to do anything or say anything that might compromise it, but I will say this.การสืบสวน อยู่ในขั้นตอนที่สำคัญในตอนนี้ และผมไม่อยากจะพูดอะไร หรือพูดอะไรที่มีผลกระทบต่อรูปคดี แต่ผมขอแจ้งให้ทราบว่า Mr. Monk Gets Fired (2004)
We identified the variables that compromises Tests group 7Aเราจำแนกความผันแปรที่เข้ากันกับ กลุ่มทดสอบ 7A Æon Flux (2005)
If we drill holes in strategic locations, we compromise the load-carrying capacity of the wall.ถ้าเราเจาะรูในตำแหน่งที่ถูกต้อง เราจะทำลายการรับน้ำหนักของกำแพง Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compromiseA watered down compromise resolution is better than none at all.
compromiseBoth sides had to compromise with each other.
compromiseCan we effect a compromise?
compromiseCompromise is abhorrent to me.
compromiseFinally my father compromised.
compromiseFinally, we found a point of compromise.
compromiseI compromised with her on the point.
compromiseI compromised with him on the matter.
compromiseI had to compromise on this point.
compromiseIn the end we reached a compromise.
compromiseIt is essential that some kind of compromise be reached between Pyongyang and Washington.
compromiseIt's against my rules to compromise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประนีประนอม(v) compromise, See also: come to terms with, reconcile, Syn. ลอมชอม, ออมชอม, รอมชอม, ประนีประนอม, Example: ประธานาธิบดีอิยิปต์พยายามประนีประนอมปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการเสนอให้จัดตั้งกองกำลังของสันนิบาตอาหรับ, Thai Definition: ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน, ปรองดองกัน, อะลุ้มอล่วยกัน
ลอมชอม(v) compromise, See also: come to terms, Syn. ประนีประนอม, ออมชอม, รอมชอม, Thai Definition: ปรองดองกัน
อะลุ้มอล่วย(v) compromise, See also: give in, Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, Example: ในการที่จะติดต่อสมาคมกับผู้อื่น เราจำต้องรู้จักอะลุ้มอล่วย ไม่เอาแต่ใจเราฝ่ายเดียว, Thai Definition: ปรองดองกัน, ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน
อัชฌา(n) compromise, Thai Definition: ความรู้จักผ่อนปรน
ออมชอม(v) compromise, See also: make a concession, Syn. ประนีประนอม, รอมชอม, Example: แม้ว่ารัฐบาลไทยได้จัดระบบผูกขาดการค้าฝิ่นไว้ แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ยังต้องออมชอมกับอิทธิพลเจ้าพ่อท้องถิ่นอยู่, Thai Definition: ปรองดองกัน, ประนีประนอมกัน, ตกลงกันด้วยการไกล่เกลี่ย
รอมชอม(v) compromise, See also: reach a compromise, come to an agreement, settle, reach an agreement, come to terms, make, Syn. ลอมชอม, ออมชอม, ประนีประนอม, Ant. แตกแยก, Example: ในที่สุดทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันอยู่ก็รอมชอมกันได้, Thai Definition: ปรองดองกัน, ประนีประนอมกัน, ตกลงกันด้วยการไกล่เกลี่ย
ยอมความ(v) compromise, See also: make a settlement, settle, conciliate, agree, negotiate, Syn. ตกลงความ, ระงับข้อพิพาษ, Example: จำเลยตัดสินใจยอมความแล้ว, Thai Definition: ตกลงระงับคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวก่อนคดีถึงที่สุด, Notes: (กฎหมาย)
ประนีประนอม(v) compromise, See also: conciliate, reconcile, Syn. ผ่อนหนักผ่อนเบา, ปรองดอง, รอมชอม, อะลุ้มอล่วย, Example: คู่ความเขาไม่ยอมประนีประนอมกับใคร
ประนอม(v) make concessions, See also: compromise, concede to another's wishes, conciliate, be conciliated, come to terms, Syn. อะลุ้มอล่วย, ทำการปรองดอง, รอมชอม, ผ่อนหนักผ่อนเบา, Example: ลูกหนี้ยอมประนอมหนี้ให้กับเจ้าหนี้ดังนั้นจึงไม่มีการฟ้องร้องขึ้นศาลกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
การประนีประนอม[kān pranīpranøm] (n) EN: compromise  FR: compromis [ m ]
ผ่อนหนักผ่อนเบา[phǿnnakphǿnbao] (v, exp) EN: be accomodating ; make concessions ; compromise
ผ่อนสั้นผ่อนยาว[phǿnsanphǿnyāo] (v) EN: be flexible ; compromise
ประนีประนอม[pranīpranøm] (v) EN: compromise ; come to terms with ; reconcile  FR: transiger ; composer
ปรองดอง[prøngdøng] (v) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord  FR: concilier ; harmoniser
ระงับข้อพิพาษ[ra-ngap khøphiphāt] (v, exp) EN: compromise
รอมชอม[rømchøm] (v) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions  FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis
ทำการประนีประนอม[tham kān pranīpranøm] (v, exp) EN: reach a compromise ; reach agreement  FR: parvenir à un compromis
ตกกระไดพลอยโจน[tok kradai phløi jōn] (v, exp) EN: confess ; follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; be an innocent victim

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPROMISE K AA1 M P R AH0 M AY2 Z
COMPROMISED K AA1 M P R AH0 M AY2 Z D
COMPROMISER K AA1 M P R AH0 M AY2 Z ER0
COMPROMISES K AA1 M P R AH0 M AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compromise (v) kˈɒmprəmaɪz (k o1 m p r @ m ai z)
compromised (v) kˈɒmprəmaɪzd (k o1 m p r @ m ai z d)
compromises (v) kˈɒmprəmaɪzɪz (k o1 m p r @ m ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妥协[tuǒ xié, ㄊㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ,   /  ] compromise #8,666 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompromisslösung { f }compromise solution [Add to Longdo]
Kompromissvorschlag { m }compromise proposal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
和解[わかい(P);わげ, wakai (P); wage] (n, vs, adj-no) (1) reconciliation; settlement; accommodation; compromise; mediation; rapprochement; (2) (わかい only) (legal) settlement; (3) (arch) translation of a foreign language into Japanese; (P) #7,237 [Add to Longdo]
妥協[だきょう, dakyou] (n, vs) compromise; giving in; (P) #11,136 [Add to Longdo]
てもいい;ていい[temoii ; teii] (exp, adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
易感染性[いかんせんせい, ikansensei] (adj-na) compromised [Add to Longdo]
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615) [Add to Longdo]
解け合い;解合い;解合(io)[とけあい, tokeai] (n) liquidation by compromise [Add to Longdo]
互譲[ごじょう, gojou] (n) conciliation; compromise [Add to Longdo]
交譲[こうじょう, koujou] (n) concession; compromise [Add to Longdo]
譲り合い;譲合(io)[ゆずりあい, yuzuriai] (n) compromises [Add to Longdo]
譲り合う[ゆずりあう, yuzuriau] (v5u, vt) to give and take; to make mutual concessions; to compromise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compromise \Com"pro*mise\, v. t. [imp. & p. p. {Compromised}; p.
   pr. & vb. n. {Compromising}.] [From {Compromise}, n.; cf.
   {Compromit}.]
   1. To bind by mutual agreement; to agree. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Laban and himself were compromised
       That all the eanlings which were streaked and pied
       Should fall as Jacob's hire.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To adjust and settle by mutual concessions; to compound.
    [1913 Webster]
 
       The controversy may easily be compromised. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. To pledge by some act or declaration; to endanger the
    life, reputation, etc., of, by some act which can not be
    recalled; to expose to suspicion.
    [1913 Webster]
 
       To pardon all who had been compromised in the late
       disturbances.             --Motley.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compromise \Com"pro*mise\, n. [F. compromis, fr. L. compromissum
   a mutual promise to abide by the decision of an arbiter, fr.
   compromittere to make such a promise; com- + promittere to
   promise. See {Promise}.]
   1. A mutual agreement to refer matters in dispute to the
    decision of arbitrators. [Obs.] --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   2. A settlement by arbitration or by mutual consent reached
    by concession on both sides; a reciprocal abatement of
    extreme demands or rights, resulting in an agreement.
    [1913 Webster]
 
       But basely yielded upon compromise
       That which his noble ancestors achieved with blows.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All government, indeed every human benefit and
       enjoyment, every virtue and every prudent act, is
       founded on compromise and barter.   --Burke.
    [1913 Webster]
 
       An abhorrence of concession and compromise is a
       never failing characteristic of religious factions.
                          --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   3. A committal to something derogatory or objectionable; a
    prejudicial concession; a surrender; as, a compromise of
    character or right.
    [1913 Webster]
 
       I was determined not to accept any fine speeches, to
       the compromise of that sex the belonging to which
       was, after all, my strongest claim and title to
       them.                 --Lamb.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compromise \Com"pro*mise\, v. i.
   1. To agree; to accord. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To make concession for conciliation and peace.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compromise
   n 1: a middle way between two extremes [syn: {compromise}, {via
      media}]
   2: an accommodation in which both sides make concessions; "the
     newly elected congressmen rejected a compromise because they
     considered it `business as usual'"
   v 1: make a compromise; arrive at a compromise; "nobody will get
      everything he wants; we all must compromise"
   2: settle by concession
   3: expose or make liable to danger, suspicion, or disrepute;
     "The nuclear secrets of the state were compromised by the
     spy"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top