Search result for

อย่างช้า

(33 entries)
(0.0779 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างช้า-, *อย่างช้า*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just much slower.แต่ทำอย่างช้าช้า Adverse Events (2008)
At that time I had to start walking away, slowly, to go back to the world in which he was already gone.ในเวลานั้นถึงเวลาที่ฉันต้องเตรียมเดินทาง ฉันก้าวออกไปอย่างช้าๆ, เพื่อที่จะกลับไปยังโลก ซึ่งเค้าได้ตายจากไปแล้ว. Cyborg Girl (2008)
She would.วันนี้โรงแรมจะจัดงานที่วิเศษอย่างช้าๆ Bedtime Stories (2008)
that wall was slowly coming down.ตอนนี้มันกำลังพังทลายลงมาอย่างช้าๆ 500 Days of Summer (2009)
Change can be slow.- และเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Or your husband will die a slow and certain death.หรือจะปล่อยให้สามีท่าน ค่อยๆ ตายอย่างช้าๆ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
And a problem is, as the infection spreads, the transition becomes permanent and less active.และปัญหาคือ การติดเชื้อที่อาจลุกลาม มันจะกระจายไปทั่วอย่างช้าๆและเป็นตลอดไป District 9 (2009)
Make sure you put the hot dog in your mouth nice and slowly.เอาฮอทดอกใส่ปาก อย่างช้าๆและสวยงาม The Ugly Truth (2009)
They did a high-speed run for about 75 miles, made a very abrupt slowdown, and then a 180-degree turn, and tracked back northbound in excess of 2,000 knotsพวกมันทำการวิ่งขึ้นประมาณ 75 ไมล์ แล้วค่อยๆแยกตัวอย่างช้าๆ แล้วก็เลี้ยว 180 องศา The Fourth Kind (2009)
But, you know, you -- You watch somebody die slow,แต่ เธอรู้มั้ย การเฝ้าดูใครสักคนตายอย่างช้า After School Special (2009)
Here it is in slow motion, Chief.นี่เป็นแบบเคลื่อนไหวอย่างช้า หัวหน้า Double Blind (2009)
Your body is running dangerously low on electrolytes.มันค่อยๆเป็นอันตรายอย่างช้าๆNด้วยสารอิเล็กโทรไลต์ โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม 4 Days Out (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างช้า[adv.] (yāng chā) FR: lentement ; doucement
อย่างช้า[adv.] (yāng chā-chā) FR: lentement
อย่างช้าที่สุด[X] (yāng chā thīsut) FR: au plus tard

English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
seep(vi) รั่วซึมออกอย่างช้าๆ เช่น Believers say oil is seeping from icon in Bethlehem., S. leak,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adagio[ADV] อย่างช้า
adagio[ADJ] อย่างช้า
little by little[IDM] ทีละน้อย, See also: อย่างช้าๆ
slow[ADV] อย่างช้า, See also: ด้วยความเร็วต่ำ, Syn. gradually, leisurely, Ant. quickly
slowly[ADV] อย่างช้าๆ, See also: ทีละน้อย, Syn. gradually, gently, moderately

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adagio(อะดา' โจ) adv. adj., n. (pl. -glos) อย่างช้า ๆ , (ดนตรี) , กระดานที่นิ่ม
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
drawl(ดรอล) {drawled,drawling,drawls} vt.,vi.,n. (การ) พูดอย่างช้า ๆ ,กล่าวช้า ๆ, See also: drawler n. drawlingly adv. drawlingness n. drawly adj.
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
forge(ฟอร์จฺ) {forged,forging,forges} n. เตาหลอม,รงตีโลหะ. vt. หลอมโลหะ,หล่อโลหะ,ตีโลหะ,ประดิษฐ์,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ. vi. ปลอมแปลง,หลอมโลหะ,เคลื่อนหรือเจริญอย่างช้า ๆ ,บุกบั่น ., See also: forgeable adj. forger n., Syn. mold,c
gestate(เจส'เทท) vt. ตั้งครรภ์. vi. ตั้งครรภ์,เจริญเติบโตอย่างช้า
latest(เล'ทิสทฺ) adj.ล่าสุด,ทันสมัยที่สุด,เกิดขึ้นหลังสุด. adv. -at the latest อย่างสายที่สุด,อย่างช้าที่สุด. n. -Phr. (the latest สิ่งล่าสุด,ข่าวล่าสุด,สิ่งที่ใหม่ที่สุด), Syn. most recent,current
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
trek(เทรด) vi.,n. (การ) เดินทางหรืออพยพ (โดยเฉพาะไปอย่างช้า ๆ หรือด้วยความลำบาก) ,ช่วงระยะการเดินทาง, See also: trekker n., Syn. trudge,slog,tramp,drag

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ゆっくり[ゆっくり, yukkuri] อย่างช้าๆ ; ค่อยๆ ; สบายๆ ; ไม่รีบเร่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top