ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instantly

IH1 N S T AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instantly-, *instantly*, instant
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instantly(adv) โดยทันที, See also: ทันที, ทันทีทันใด, ในไม่ช้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instantly(อิน'สเทินทฺลี) adv., conj. ทันทีทันควัน, ฉับพลัน, รีบด่วน ้, โดยตรง, Syn. directly, immediately

English-Thai: Nontri Dictionary
instantly(adv) ทันทีทันใด, ชั่วอึดใจ, บัดดล, ทันใดนั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is odorless, tasteless, dissolves instantly in liquid, and is among the more deadly poisons known to man.มันไร้กลิ่น ไร้รส แล้วก็ละลายในน้ำ... และที่สำคัญ มันเป็นยาพิษชนิดรุนแรงด้วย The Princess Bride (1987)
She was the most beautiful of all... and he instantly fell in love.เธองดงามที่สุดในนั้น... และเขาก็ตกหลุมรักเธอในทันที. Cinema Paradiso (1988)
I instantly resolved on setting off for this place, to make my sentiments known to you.ฉันมีความตั้งใจอยู่ชั่วขณะหนึ่งเพื่อมายืนอยู่ตรงนี้ ด้วยความรู้สึกในใจของฉันที่จะรู้จากคุณ Episode #1.6 (1995)
But, if he was impure, he would die instantly and it meant we were doomed.แต่ถ้าเขาไม่บริสุทธิ์พอ เขาจะตายทันที นั่นหมายถึง เราจะพบหายนะ Pi (1998)
- It instantly covers your bald spot leaving you with great looking hair.สามารถปกปิดจุดหัวล้าน ทำให้คุณมีผมที่ดูดี น่าเชื่อถือ 10 Things I Hate About You (1999)
- Five ships were instantly downed.-ยานห้าลำถูกทำลายในพริบตา The Matrix Reloaded (2003)
And why not? You'II be instantly returned to prison, where you belong.ทำไมล่ะ เธอจะได้กลับเข้าคุกตามที่ควรไง Bringing Down the House (2003)
Though not wishing to injure him by supposing it possible, I instantly set off to make my sentiments known.โดยคิดว่ามันเป็นจริง ฉันเลยรีบมาบอกถึงความคิดของฉัน Pride & Prejudice (2005)
At Hanul station in Seoul at 6, :00 am, a 29 year-old woman jumped in front of the subway train and instantly lost her life, ที่สถานีฮานึลในโซล เวลา 6 นาฬิกา มีผู้หญิงอายุ 29 ปี กระโดดลงตัดหน้ารถไฟฟ้าใต้ดิน เสียชีวิต Apt. (2006)
No matter where Mika is, I can instantly find her.ไม่ว่ามิกะจะอยู่ที่ไหน ฉันก็จะสามารถเห็นเธอได้เสมอ Koizora (2007)
If a subject survives my method he or she is instantly rehabilitated.การอยู่รอดมันคือวิธีของฉัน เขา หรือ น้องสาวคุณ คุณต้องหาคำตอบ Saw V (2008)
Instantly immobilizing And suffocating the passengers.ทำให้ผู้โดยสารขยับตัว ไม่ได้และหายใจไม่ออก The Ghost Network (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instantlyHe instantly agreed to it, and I presently found that I could save half what he paid me.
instantlyHe instantly denied it.
instantlyHe telephoned her instantly he came home.
instantlyInstantly the girl saw her mother, she burst out crying.
instantlyIn such cases, adults should not scold them instantly, but be patient with them, considering their mental growth.
instantlyThe sight of his mother Instantly enlivened the child.
instantlyWe must deal with the problem instantly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทันทีทันควัน(adv) immediately, See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away, Syn. ทันทีทันใด, ฉับพลัน, ทันที, Example: ผมต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันทีทันควัน
พลัน(adv) at once, See also: instantly, immediately, promptly, suddenly, Syn. ฉับพลัน, ทันที, โดยพลัน, Example: ปีนี้ตลาดผงซักฟอกสูตรมาตรฐานสำหรับซักด้วยมือที่สงบมานานก็พลันระเบิดศึกโปรโมชั่นกันขึ้นอีกครั้ง
โดยพลัน(adv) immediately, See also: instantly, promptly, at once, right away, Syn. โดยฉับพลัน, ทันที, โดยทันทีทันใด, Example: รอยยิ้มบนใบหน้ารื่นรมย์นั้นก็ขรึมลงโดยพลัน
ทันใดนั้น(adv) instantly, See also: immediately, abruptly, at once, promptly, suddenly, Syn. ทันทีทันใด, ในทันทีนั้น, เดี๋ยวนั้น, บัดดลนั้น, Example: ด้วยความกระหายน้ำเขาจึงเปิดตู้เย็น เพื่อสำรวจภายในตู้ ทันใดนั้นเขาต้องเผชิญกับกลิ่นอบอวลของผลไม้เน่าในตู้เย็นใบนั้น
ประเดี๋ยวนี้(adv) immediately, See also: instantly, forthwith, at once, Syn. เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ทันที, เวลานี้, ในเวลานี้, Example: ท่านเพิ่งขึ้นรถไปกรุงเทพฯประเดี๋ยวนี้เอง
ขวับ(adv) instantly, See also: suddenly, abruptly, rapidly, Syn. เร็ว, ทันที, Example: เธอค้อนเขาขวับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดี๋ยวนี้[dīonī] (adv) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately  FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
โดยเร็ว[dōi reo] (adv) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily  FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
โดยทันที[dōi thanthī] (adv) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly  FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
คาที่[khāthī] (adv) EN: instantly
ขวับ[khwap] (adv) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash
พลัน[phlan] (x) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once  FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
รวดเร็ว[rūatreo] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously  FR: soudainement ; promptement ; rapidement
ทันใด[thandai] (adv) EN: that very instant ; instantly ; suddenly ; at that moment ; at once ; promptly ; quickly ; right away ; as soon as  FR: sur-le-champ
ทันใดนั้น[thandai nan] (adv) EN: instantly ; immediately ; abruptly ; at once ; promptly ; suddenly  FR: tout à coup ; soudainement
ทันควัน[thankhwan] (adv) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; quickly ; then and there  FR: au bon moment ; à pic

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSTANTLY IH1 N S T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instantly (a) ˈɪnstəntliː (i1 n s t @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひと思いに;一思いに[ひとおもいに, hitoomoini] (adv) instantly; resolutely [Add to Longdo]
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P) [Add to Longdo]
轟沈[ごうちん, gouchin] (n, vs) sinking a ship instantly [Add to Longdo]
[そく, soku] (adv) (1) instantly; immediately; at once; (int) (2) that is (to say); namely [Add to Longdo]
即ギレ;即切れ[そくギレ(即ギレ);そくぎれ(即切れ), soku gire ( soku gire ); sokugire ( soku kire )] (n, vs) (sl) (See キレる) instantly exploding into a rage; sudden outburst [Add to Longdo]
即刻[そっこく, sokkoku] (n-adv) immediately; at once; instantly; (P) [Add to Longdo]
直ぐに[すぐに, suguni] (adv) (uk) (See 直ぐ) instantly; immediately [Add to Longdo]
矢庭に;矢場に[やにわに, yaniwani] (adv) suddenly; instantly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instantly \In"stant*ly\, adv.
   1. Without the least delay or interval; at once; immediately.
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. With urgency or importunity; earnestly; pressingly. "They
    besought him instantly." --Luke vii. 4.
 
   Syn: Directly; immediately; at once. See {Directly}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instantly
   adv 1: without delay or hesitation; with no time intervening;
       "he answered immediately"; "found an answer
       straightaway"; "an official accused of dishonesty should
       be suspended forthwith"; "Come here now!" [syn:
       {immediately}, {instantly}, {straightaway}, {straight
       off}, {directly}, {now}, {right away}, {at once},
       {forthwith}, {like a shot}]
   2: without any delay; "he was killed outright" [syn:
     {instantaneously}, {outright}, {instantly}, {in a flash}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top