Search result for

remedy

(51 entries)
(0.0504 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remedy-, *remedy*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remedy    [N] การรักษา, See also: วิธีการรักษา, Syn. cure, treatment
remedy    [VT] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. aid, cure
remedy    [VT] แก้ไข, See also: ทำให้ถูกต้อง, Syn. correct, rectify, set to rights

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remedy๑. ยารักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ medication ๑ และ medicine ๑]๒. สิ่งใช้รักษาโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remedyเยียวยา, แก้ไข, ทางแก้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remedy, specific๑. การรักษาเฉพาะโรค๒. ยาจำเพาะโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remedyHot lemon with honey is a good remedy for colds.
remedyThis remedy will do you good overnight.
remedyThis is an effective remedy for crime.
remedyWe have yet to discover an effective remedy for cancer.
remedyA remedy for the unemployment problem.
remedyWhat is the best remedy for colds?
remedyYour only remedy is to go to the law.
remedyA qilin with a king too has no limit on its lifespan, but this illness alone admits of no remedy.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remedy(เรม'มิดี) n. การรักษา,วิธีการรักษา,วิธีการแก้ไข,สิ่งที่ใช้ในการรักษา,ยา,สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข vt. รักษา,เยียวยา,บรรเทา,ฟื้นฟู,ทำให้ถูกต้อง,ขจัด,กำจัด, Syn. cure

English-Thai: Nontri Dictionary
remedy(vt) รักษา,แก้โรค,เยียวยา,ขจัด,บรรเทา,ฟื้นฟู

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแก้ปัญหา    [N] remedy, See also: solution, Syn. การแก้ไขปัญหา, Example: การพบกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ จะก่อให้เกิดการแก้ปัญหาใหม่ๆ แก่เด็ก, Thai definition: การหาทางแก้ไข หรือทางออกให้กับความยุ่งยากที่เกิดขึ้น
แก้ไขปัญหา [V] solve, See also: remedy, fix, Syn. แก้ปัญหา, แก้ไข, ขจัดปัญหา, Example: สหรัฐพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างยิวและอาหรับ, Thai definition: หาทางแก้ หรือทางออกให้กับความยุ่งยากที่เกิดขึ้น
มูลจิต    [N] remedy for follicular pharyngitis, See also: a kind of remedy, Thai definition: ชื่อยาแก้ลมซางชนิดหนึ่ง
รักษ์    [V] cure, See also: remedy, heal, treat (illness), Syn. รักษา, เยียวยา
การเยียวยา    [N] cure, See also: remedy, treatment, Syn. การรักษา, การบำบัด, การบรรเทาทุกข์, การเยียวยารักษา, Example: ปัจจุบันหน่วยงานราชการต้องการงบประมาณจำนวนมากในการเยียวยารักษาผู้ติดยาเสพติด, Thai definition: การทำให้ดีขึ้น
รักษา    [V] cure, See also: remedy, heal, treat (illness), have a treatment, Syn. รักษ์, เยียวยา, Example: ชาวบ้านมักทัศนคติว่า โรคบางอย่างก็ควรรักษาด้วยแบบเก่า, Thai definition: ทำให้หายจากโรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
แก้[v.] (kaē) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure   FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ไขปัญหา[v. exp.] (kaēkhai panhā) EN: solve ; remedy ; fix   
การแก้ไขปัญหา[n. exp.] (kān kaēkhai panhā) EN: remedy ; problem-solving   
การแก้ปัญหา[n. exp.] (kān kaē panhā) EN: remedy ; solution ; problem solving   FR: solution [f] ; remède [m] ; résolution d'un problème [f]
การรักษา[n.] (kān raksā) EN: cure ; remedy   FR: traitement (médical) [m] ; soins (médicaux) [mpl] ; remède [m] ; guérison [f]
เภสัช[n.] (phēsat) EN: medicine ; drug ; remedy ; pharmacy   FR: médicament [f] ; remède [m]
ปรับปรุงแก้ไข[v. exp.] (prapprung kaēkhai) EN: rectify ; correct ; adjust ; improve ; remedy   
รักษา[v.] (raksā) EN: cure ; remedy ; treat ; take care of ; heal   FR: soigner ; guérir ; prendre soin ; traiter
รักษาโรค[v. exp.] (raksā rōk) EN: cure ; heal ; remedy   FR: guérir une maladie

CMU English Pronouncing Dictionary
REMEDY    R EH1 M AH0 D IY0
REMEDYING    R EH1 M AH0 D IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remedy    (v) (r e1 m @ d ii)
remedying    (v) (r e1 m @ d i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittel gegenremedy for [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
矯正(P);きょう正[きょうせい, kyousei] (n,vs,adj-no) correction; remedy; (P) [Add to Longdo]
合い薬[あいぐすり, aigusuri] (n) specific remedy [Add to Longdo]
仕様(P);仕樣(oK)[しよう, shiyou] (n) (1) way; method; means; resource; remedy; (2) (technical) specification; (P) [Add to Longdo]
治療法[ちりょうほう, chiryouhou] (n) treatment; cure; remedy [Add to Longdo]
治療薬[ちりょうやく, chiryouyaku] (n) remedy; cure; therapeutic medication [Add to Longdo]
正気散;鍾馗散[しょうきさん, shoukisan] (n) (arch) traditional Chinese cold remedy (a medical powder with antipyretic and diaphoretic effects) [Add to Longdo]
生薬[しょうやく;きぐすり;せいやく, shouyaku ; kigusuri ; seiyaku] (n) crude drug; crude medicine; natural remedy [Add to Longdo]
善後策[ぜんごさく, zengosaku] (n) remedial measure; countermeasure; counter-measure; relief measure; remedy [Add to Longdo]
素人療法[しろうとりょうほう, shiroutoryouhou] (n) home remedy; medical treatment by a layperson [Add to Longdo]
即効薬[そっこうやく, sokkouyaku] (n) quick-acting remedy; fast-acting medicine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补救[bǔ jiù, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄡˋ, / ] remedy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remedy \Rem"e*dy\, v. t. [imp. & p. p. {Remedied} (-d?d); p. pr.
   & vb. n. {Remedying}.] [L. remediare, remediari: cf. F.
   rem['e]dier. See {Remedy}, n.]
   To apply a remedy to; to relieve; to cure; to heal; to
   repair; to redress; to correct; to counteract.
   [1913 Webster]
 
      I will remedy this gear ere long.    --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remedy \Rem"e*dy\ (r?m"?-d?), n.; pl. {Remedies} (-d?z). [L.
   remedium; pref. re- re- + mederi to heal, to cure: cf. F.
   rem[`e]de remedy, rem['e]dier to remedy. See {Medical}.]
   [1913 Webster]
   1. That which relieves or cures a disease; any medicine or
    application which puts an end to disease and restores
    health; -- with for; as, a remedy for the gout.
    [1913 Webster]
 
   2. That which corrects or counteracts an evil of any kind; a
    corrective; a counteractive; reparation; cure; -- followed
    by for or against, formerly by to.
    [1913 Webster]
 
       What may else be remedy or cure
       To evils which our own misdeeds have wrought,
       He will instruct us.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The legal means to recover a right, or to obtain
    redress for a wrong.
    [1913 Webster]
 
   {Civil remedy}. See under {Civil}.
 
   {Remedy of the mint} (Coinage), a small allowed deviation
    from the legal standard of weight and fineness; -- called
    also {tolerance}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cure; restorative; counteraction; reparation; redress;
     relief; aid; help; assistance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remedy
   n 1: act of correcting an error or a fault or an evil [syn:
      {redress}, {remedy}, {remediation}]
   2: a medicine or therapy that cures disease or relieve pain
     [syn: {remedy}, {curative}, {cure}, {therapeutic}]
   v 1: set straight or right; "remedy these deficiencies";
      "rectify the inequities in salaries"; "repair an oversight"
      [syn: {rectify}, {remediate}, {remedy}, {repair}, {amend}]
   2: provide relief for; "remedy his illness" [syn: {remedy},
     {relieve}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top