Search result for

(68 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -立-, *立*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
憲君主政[りっけんくんしゅせい, rikkenkunshusei] (n) การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
方メートル[りっぽうめーとる, rippoume-toru] (n) ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
憲君主政体[りっけんくんしゅせいたい, rikkenkunshuseitai] การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
会い[たちあい, tachiai] เข้าร่วม
て札[たてふだ, tatefuda] (n ) ป้ายประกาศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
てる[たてる, tateru] Thai: ตั้ง
てる[たてる, tateru] Thai: ทำให้ดำรงอยู่
[たつ, tatsu] Thai: ยืน English: to stand
[たつ, tatsu] Thai: ตั้งสิ่งของ English: to erect
ち食スタンド[たちぐいすたんど, tachiguisutando] Thai: ที่ยืนกิน English: stand (food eaten standing)
ち寄る[たちよる, tachiyoru] Thai: แวะ English: to stop by
ち上がる[たちあがる, tachiagaru] Thai: ลุกขึ้นยืน English: to stand up
ち上がる[たちあがる, tachiagaru] Thai: เริ่มดำเนินการ English: start
ち話[たちばなし, tachibanashi] Thai: ยืนสนทนา English: standing around talking

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[亲, qīn, ㄑㄧㄣ] relatives, parents; intimate; the hazelnut tree
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  一 (yī )  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] A tree 木 bearing fruit 立
[立, lì, ㄌㄧˋ] to stand; to establish, to set up
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] A man standing on the ground 一
[竖, shù, ㄕㄨˋ] perpendicular, vertical; to erect
Radical: Decomposition: 刂 (dāo ㄉㄠ)  又 (yòu ㄧㄡˋ)  立 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 又 standing 立 as straight as a knife 刂
[竘, qǔ, ㄑㄩˇ]
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  句 (jù,gōu) 
Etymology: [pictophonetic]
[站, zhàn, ㄓㄢˋ] stand, station; to halt, to stand; website; measure word for stands and stations
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  占 (zhàn ㄓㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] stand
[竞, jìng, ㄐㄧㄥˋ] to compete, to contend, to vie
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  兄 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [ideographic] To stand up 立 to a foe 兄
[竟, jìng, ㄐㄧㄥˋ] finally, after all, at last; indeed; unexpected
Radical: Decomposition: 音 (yīn )  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A person 儿 finishing a musical piece 音
[章, zhāng, ㄓㄤ] chapter, section, writing; seal
Radical: Decomposition: 音 (yīn )  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [ideographic] The ten 十 movements of a piece of music 音
[竣, jùn, ㄐㄩㄣˋ] to terminate, to finish, to end; to quit
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] stand
[童, tóng, ㄊㄨㄥˊ] child, boy; servant boy; virgin
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A child standing 立 in the village 里

Japanese-English: EDICT Dictionary
たす[たたす, tatasu] (v5s,vi) to help a person stand; to get someone to their feet; to raise; to rouse [Add to Longdo]
[たち, tachi] (n) stand; (P) [Add to Longdo]
ちくらみ;ち眩み;ち暗み;暗み;ち眩[たちくらみ, tachikurami] (n) dizziness (from standing up too fast); orthostatic syncope; lightheadedness; vertigo [Add to Longdo]
ちっぱ[たちっぱ, tachippa] (n) (abbr) (See ちっぱなし) stand on one's feet for a long time [Add to Longdo]
ちっぱなし[たちっぱなし, tachippanashi] (exp) (See ちっぱ) stand on one's feet for a long time [Add to Longdo]
ちはだかる[たちはだかる, tachihadakaru] (v5r,vi) to block one's way [Add to Longdo]
ちん坊;ちんぼ;ちんぼう[たちんぼう(ちん坊;ちんぼう);たちんぼ(ちん坊;ちんぼ), tachinbou ( tachi n bou ; tachi nbou ); tachinbo ( tachi n bou ; tachi nbo )] (n) (1) being kept standing (without doing anything); (2) beggar; tramp [Add to Longdo]
ちション[たちション, tachi shon] (n,vs) (abbr) (See ち小便) urinating outdoors; urinating standing up [Add to Longdo]
ち飲み;ち呑み[たちのみ, tachinomi] (n) (See ち食い) drinking while standing [Add to Longdo]
ち飲み屋;ち呑み屋;飲屋;呑屋[たちのみや, tachinomiya] (n) (See ち飲み) drinking establishment where one drinks while standing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛ちを抑えた調子で口火を切った。"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.
「その切りった崖には近づかないで」と彼女が叫んだ。"Keep away from the vertical cliff!" she shouted.
<掲示>ち入り禁止。 No Trespassing.
<警官の号令>ち止まるな。 Move along now.
10人もの学生が全く同時にち上がった。As many as ten students stood up all at once.
2台の車は激しい音をてて衝突した。The two cars collided with a crash.
3人の候補者が大統領に候補して、彼が選ばれた。Three candidates ran for President and he was elected.
5分も歩いた後、夕に出会った。We had already walked five minutes when were caught in a shower.
6つの先端技術の会社がその県に支社を設した。Six high-tech companies set up branch offices in that prefecture.
あそこにっている少年は私の息子です。The boy standing over there is my son.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] set up; to stand [Add to Longdo]
[lì jiāo, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄠ, ] three-dimensional road junction; abbreviation for 體交叉|体交叉 [Add to Longdo]
交桥[lì jiāo qiáo, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄠˊ, / ] grade splitting for road traffic; road crossing involving fly-over bridges or underpass tunnels [Add to Longdo]
[lì xiàng, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, ] standing image (of a Buddha or saint) [Add to Longdo]
克次体[lì kè cì tǐ, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, / ] Rickettsia (genus of intracellular parasitic bacteria) [Add to Longdo]
[Lì dōng, ㄌㄧˋ ㄉㄨㄥ, ] Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November [Add to Longdo]
[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, ] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once [Add to Longdo]
[lì jí, ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ, ] immediately [Add to Longdo]
[lì chǎng, ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] position; standpoint [Add to Longdo]
[Lì xià, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, ] Lixia or Start of Summer, 7th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 5th-20th May [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ち上げる[たちあげる, tachiageru] to boot (a computer), to start (a computer) [Add to Longdo]
上がり[たちあがり, tachiagari] leading edge, start, stand up [Add to Longdo]
上がり時間[たちあがりじかん, tachiagarijikan] rise time [Add to Longdo]
体集合演算[りったいしゅうごうえんざん, rittaishuugouenzan] set operation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ち上がる[たちあがる, tachiagaru] aufstehen [Add to Longdo]
ち去る[たちさる, tachisaru] verlassen, weggehen [Add to Longdo]
ち寄る[たちよる, tachiyoru] vorbeischauen, kurz_vorbeischauen [Add to Longdo]
ち話[たちばなし, tachibanashi] Unterhaltung_im_Stehen [Add to Longdo]
[たつ, tatsu] aufstehen [Add to Longdo]
てる[たてる, tateru] aufstellen, errichten [Add to Longdo]
[りっとう, rittou] Beginn_des_Winters [Add to Longdo]
[たちば, tachiba] Standpunkt [Add to Longdo]
[りっか, rikka] Beginn_des_Sommers [Add to Longdo]
往生[たちおうじょう, tachioujou] Stillstand, Panne [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top