ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contemplate

K AA1 N T AH0 M P L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contemplate-, *contemplate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contemplate(vt) พิจารณา, See also: คิด, Syn. consider, envision
contemplate(vt) สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์, Syn. gaze at, notice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contemplate(คอน'เทมเพลท) v. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, มุ่งหมาย, เข้าญาน, See also: contemplator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
contemplate(vi) นึก, ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ครุ่นคิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I strongly advise you not to contemplate having--ผมต้องเตือนคุณว่า อย่าคิดที่จะ Basic Instinct (1992)
Is it something I should really contemplate doing?มันเป็นอะไรที่ฉันต้องไตร่ตรองก่อนว่าจะทำดีมั้ย Hope Springs (2003)
Think carefully, contemplate thoroughly.คิดดีๆนะ ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน Go Go G-Boys (2006)
I find it distasteful to even contemplate the horror facing all those on board.ข้าไม่ชอบขี้หน้าไอ้พวกปิศาจห้าร้อย ที่คอยรังควานข้าอยู่นอกทะเลนั่นสักคน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Having too good a time here to contemplate leaving?ว่าอยู่ที่นี่จะสบาย จนไม่อยากออกไปใช่มั้ย? Photo Finish (2007)
My mother married an entertainment lawyer. So I need to just stop moving and contemplate the failure of my life.โอ้ ฉันฝันถึงสิ่งนี้มานานแล้ว The Goodbye Gossip Girl (2009)
Why even contemplate tying yourself down when you could have any girl that you want?ทำไมถึงคิดจะผูกมัดตัวเองแล้วล่ะ ในเมื่อนายสามารถได้ผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่นายต้องการ? Pilot (2009)
Too complicated to even contemplate dating? Double check.ซับซ้อนเกินไปแม้แต่เดทที่ซับซ้อน The Night of the Comet (2009)
It's supposed to be a time to contemplate your future faith.มันน่าจะเป็นเวลา พิจารณาถึงศรัทธาในชีวิตของคุณเอง The Plain in the Prodigy (2009)
I will not even contemplate paying that priceฉันคงจะไม่จ่าย Don't Walk on the Grass (2009)
So I invite you to contemplate how insignificant I find you.ฉันขอให้นายใคร่ครวญดู ว่าฉันเห็นนายเล็กจ้อยแค่ไหน Two Minutes to Midnight (2010)
You should rather contemplate why our crown prince... cannot even gain a mere councilor's confidence.องค์ชายควรคิดว่าทำไมตำแหน่งรัชทายาทของท่าน... ไม่สามารถได้รับความเชื่อถือจากท่านสมาชิกสภา Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contemplateHe contemplated taking a trip to Paris.
contemplateHe contemplated their plan.
contemplateThe doctor contemplated the difficult operation.
contemplateThe teacher contemplated me for a while.
contemplateWhen I contemplate the sea I feel calm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดคำนึง(v) consider, See also: contemplate, think of, reflect, mediate, propose, Syn. ใคร่ครวญ, ตรอง, ครุ่นคิด, Example: การจะกระทำสิ่งใดเราจะต้องคิดคำนึงถึงในฐานะที่เป็นนักเขียนคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคม
คำนึง(v) consider, See also: contemplate, think of, mediate, Syn. พิจารณา, ทบทวน, นึกตรอง, Example: พรรคการเมืองทุกพรรคประกาศว่าพรรคจะคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมก่อน
ปรารมภ์(v) worry, See also: contemplate, be concerned, consider, ponder, be anxious, be worried, Syn. วิตก, รำพึง, ครุ่นคิด, Example: อย่าปรารมภ์ไปไย
วิเคราะห์(v) analyze, See also: contemplate, consider, Syn. พินิจพิจารณา, Example: การจับคนมาขึ้นเขียงเพื่อวิเคราะห์นั้น เราอาจจะทำได้หลายแง่หลายมุม, Thai Definition: พิจารณาอย่างละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำริ[damri] (v) EN: contemplate ; intend ; plan  FR: avoir l'intention de ; envisager
กำหนดใจ[kamnotjai] (v) EN: intend ; concentrate ; contemplate ; determine
คำนึง[khamneung] (v) EN: think of ; meditate ; contemplate  FR: réfléchir ; méditer
คะนึง[khaneung] (v) EN: think of ; consider ; contemplate ; reflect  FR: penser à ; considérer
คิด[khit] (v) EN: think ; meditate ; imagine ; contemplate  FR: penser ; songer ; imaginer ; réfléchir
คิดคำนึง[khit khamneung] (v, exp) EN: consider ; contemplate ; think of ; reflect ; propose  FR: imaginer
วิเคราะห์[wikhrǿ] (v) EN: analyze ; consider ; ponder ; contemplate ; analyze chemically  FR: analyser ; considérer ; analyser chimiquement
วินิจฉัย[winitchai] (v) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider  FR: juger ; décider

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTEMPLATE K AA1 N T AH0 M P L EY2 T
CONTEMPLATED K AA1 N T AH0 M P L EY2 T IH0 D
CONTEMPLATES K AA1 N T AH0 M P L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contemplate (v) kˈɒntəmplɛɪt (k o1 n t @ m p l ei t)
contemplated (v) kˈɒntəmplɛɪtɪd (k o1 n t @ m p l ei t i d)
contemplates (v) kˈɒntəmplɛɪts (k o1 n t @ m p l ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉思[chén sī, ㄔㄣˊ ㄙ, ] contemplate; contemplation; meditation; ponder #11,759 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
観じる[かんじる, kanjiru] (v1) (See 観ずる) to view; to contemplate [Add to Longdo]
観ずる[かんずる, kanzuru] (vz, vt) (See 観じる) to view; to contemplate [Add to Longdo]
企てる[くわだてる, kuwadateru] (v1, vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P) [Add to Longdo]
思い入る[おもいいる, omoiiru] (v5r) to ponder; to contemplate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contemplate \Con"tem*plate\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Contemplated} (# or #); p. pr. & vb. n. {Contemplating}.]
   [L. contemplatus, p. p. of contemplari to contemplate; con- +
   templum a space for observation marked out by the augur. See
   {Temple}.]
   1. To look at on all sides or in all its bearings; to view or
    consider with continued attention; to regard with
    deliberate care; to meditate on; to study.
    [1913 Webster]
 
       To love, at least contemplate and admire,
       What I see excellent.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       We thus dilate
       Our spirits to the size of that they contemplate.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To consider or have in view, as contingent or probable; to
    look forward to; to purpose; to intend.
    [1913 Webster]
 
       There remain some particulars to complete the
       information contemplated by those resolutions. --A.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       If a treaty contains any stipulations which
       contemplate a state of future war.  --Kent.
 
   Syn: To view; behold; study; ponder; muse; meditate on;
     reflect on; consider; intend; design; plan; propose;
     purpose. See {Meditate}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contemplate \Con"tem*plate\, v. i.
   To consider or think studiously; to ponder; to reflect; to
   muse; to meditate.
   [1913 Webster]
 
      So many hours must I contemplate.    --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contemplate
   v 1: look at thoughtfully; observe deep in thought; "contemplate
      one's navel"
   2: consider as a possibility; "I contemplated leaving school and
     taking a full-time job"
   3: think intently and at length, as for spiritual purposes; "He
     is meditating in his study" [syn: {study}, {meditate},
     {contemplate}]
   4: reflect deeply on a subject; "I mulled over the events of the
     afternoon"; "philosophers have speculated on the question of
     God for thousands of years"; "The scientist must stop to
     observe and start to excogitate" [syn: {chew over}, {think
     over}, {meditate}, {ponder}, {excogitate}, {contemplate},
     {muse}, {reflect}, {mull}, {mull over}, {ruminate},
     {speculate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top