Search result for

suddenly

(56 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suddenly-, *suddenly*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suddenly    [ADV] อย่างกะทันหัน, See also: โดยทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, อย่างปัจจุบันทันด่วน, Syn. abruptly, instantaneously, unexpectedly, swiftly, quickly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suddenly"Now I must say good-bye," he said suddenly.
suddenlyI had been working for two hours when I suddenly felt sick.
suddenlyThey were treating me so rudely that I suddenly just lost it.
suddenlyThe gas tank suddenly blew up.
suddenlyCake? I'm suddenly hungry again.
suddenlyBut he suddenly felt dizzy and he sat down again in his old chair.
suddenlyFrom this point the climb became suddenly steep.
suddenlyHe suddenly noticed his wallet was missing.
suddenlyMr Jordan woke up suddenly.
suddenlyJohn put his foot on the brake and we stopped suddenly.

English-Thai: Nontri Dictionary
suddenly(adv) โดยฉับพลัน,ทันใดนั้น,โดยกะทันหัน,อย่างรวดเร็ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาบ    [ADV] suddenly, See also: immediately, at once, Example: เขารู้สึกใจหายวาบ ทิ้งรถคันนั้นไว้ตรงนั้น รีบเดินลัดเลาะไปตามตรอก, Thai definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
อย่างกะทันหัน    [ADV] immediately, See also: suddenly, at once, Syn. ทันทีทันใด, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงอย่างกะทันหันจนต้องนำส่งโรงพยาบาล
ในทันที [ADV] suddenly, See also: all of a sudden, abruptly, all at once, unexpectedly, Syn. ในทันทีทันใด, Example: ผมจะเดินทางไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในทันทีที่ถึงจังหวัด
เดี๋ยวนั้น [ADV] at once, See also: suddenly, abruptly, all of a sudden, unexpectedly, Example: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น ทำให้ผมตั้งตัวไม่ติด, Thai definition: อย่างทันทีขณะนั้น
โดยฉับพลัน [ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, อย่างฉับพลัน, Example: เขาตัดสินใจโดยฉับพลัน ไม่รอฟังความคิดเห็นของคนอื่น, Thai definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างทันทีทันควัน
โดยกะทันหัน [ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับพลัน, Example: เขาต้องไปต่างประเทศโดยกะทันหันเพราะเกิดปัญหาที่บริษัทแม่, Thai definition: อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างจวนแจ
กึก    [ADV] suddenly, See also: abruptly, precipitately, headlong, impetuously, Syn. ทันที, Example: เสียงกลองและฉาบดังสนั่นหวั่นไหวสุดขีดแล้วก็หยุดกึกพร้อมกันทำให้หัวใจของผู้ยืนล้อมวงสะดุ้งตื่น
กึง    [ADV] bang, See also: suddenly and loudly, Example: ผมสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงลั่นกึงมากระทบหูผม, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น, ดังก้อง
เร็ว [ADV] suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. ด่วน, ไว, รวดเร็ว, Ant. ช้า, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เร็วขึ้น, Thai definition: เกี่ยวกับการใช้เวลาน้อย
ปัจจุบันทันด่วน    [ADV] suddenly, See also: urgently, abruptly, Syn. ทันทีทันใด, กะทันหัน, ทันใด, Example: พอสั่งเสียในเรื่องนี้เสร็จท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างปัจจุบันทันด่วนแสดงว่าท่านห่วงงานและทำงานจนวาระสุดท้ายของชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly   
ดับวูบ[v. exp.] (dap wūp) EN: go out suddenly   FR: disparaître soudainement
โดยฉับพลัน[adv.] (dōi chapphlan) EN: suddenly   
โดยกะทันหัน[adv.] (dōi kathanhan) EN: suddenly   
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
ฮวบฮาบ[adv.] (hūaphāp) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUDDENLY    S AH1 D AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suddenly    (a) (s uh1 d n l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がくんと[, gakunto] (adv) (on-mim) suddenly; with a jerk [Add to Longdo]
がらっと[, garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180 [Add to Longdo]
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre [Add to Longdo]
こっくり;こくり[, kokkuri ; kokuri] (n,vs,adv-to) (1) nodding; dozing off; (adv,adv-to) (2) (See ぽっくり) suddenly [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
ごぼっ[, gobotsu] (adv-to) gurgling down; being sucked into; caving in suddenly [Add to Longdo]
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[é, ㄜˊ, ] suddenly; very soon; Russian [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] suddenly; to embrace [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] suddenly [Add to Longdo]
忽然[hū rán, ㄏㄨ ㄖㄢˊ, ] suddenly; all of a sudden [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] suddenly [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] suddenly [Add to Longdo]
猛然[měng rán, ㄇㄥˇ ㄖㄢˊ, ] suddenly; abruptly [Add to Longdo]
猝然[cù rán, ㄘㄨˋ ㄖㄢˊ, ] suddenly; abruptly [Add to Longdo]
豁然开朗[huò rán kāi lǎng, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ ㄎㄞ ㄌㄤˇ, / ] suddenly see the light; be suddenly enlightened; open and clear; suddenly become extensive [Add to Longdo]
陡然[dǒu rán, ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ, ] suddenly; unexpectedly; abruptly; precipitously; stumbling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sudden \Sud"den\, a. [OE. sodian, sodein, OF. sodain, sudain, F.
   soudain, L. subitaneus, fr. subitus sudden, that has come
   unexpectedly, p. p. of subire to come on, to steal upon; sub
   under, secretly + ire to go. See {Issue}, and cf.
   {Subitaneous}.]
   1. Happening without previous notice or with very brief
    notice; coming unexpectedly, or without the common
    preparation; immediate; instant; speedy. "O sudden wo!"
    --Chaucer. "For fear of sudden death." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Sudden fear troubleth thee.      --Job xxii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   2. Hastly prepared or employed; quick; rapid.
    [1913 Webster]
 
       Never was such a sudden scholar made. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The apples of Asphaltis, appearing goodly to the
       sudden eye.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Hasty; violent; rash; precipitate. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Unexpected; unusual; abrupt; unlooked-for.
     [1913 Webster] -- {Sud"den*ly}, adv. -- {Sud"den*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suddenly
   adv 1: happening unexpectedly; "suddenly she felt a sharp pain
       in her side" [syn: {suddenly}, {all of a sudden}, {of a
       sudden}]
   2: quickly and without warning; "he stopped suddenly" [syn:
     {abruptly}, {suddenly}, {short}, {dead}]
   3: on impulse; without premeditation; "he decided to go to
     Chicago on the spur of the moment"; "he made up his mind
     suddenly" [syn: {on the spur of the moment}, {suddenly}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top