ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทบทวน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทบทวน-, *ทบทวน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทบทวน(v) repeat, See also: go over, revise, Syn. ทวน, ทวนทบ, Example: ผู้เข้าสอบควรทบทวนข้อสอบก่อนออกจากห้องสอบ, Thai Definition: ย้อนกลับทำซ้ำอีกเพื่อให้แม่นยำ
ทบทวน(v) reconsider, See also: review, Syn. พิจารณา, Example: คุณลองอ่านดูหลายๆ เที่ยวและทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นตามที่เล่ามาข้างต้น คุณก็จะเข้าใจดีขึ้น, Thai Definition: พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทบทวนก. ย้อนกลับทำซํ้าอีกเพื่อให้แม่นยำ เช่น ทบทวนตำรา
ทบทวนพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เช่น ทบทวนนโยบาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reviewทบทวน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Fire Chief wants you to go over the Fourth of July...หัวหน้าหน่วยดับเพลิง ต้องการให้คุณทบทวนงานวันชาติ... Jaws (1975)
Give me a chance to think it over.ให้เวลาฉันคิดทบทวนหน่อย. Suspiria (1977)
Let us adjourn ourselves to the nearest table... and overlook this establishment's board offare.พวกเราจะเลื่อนที่โต๊ะใกล้ที่สุด และการทบทวนรายการอาหารของสถานที่นี้ The Blues Brothers (1980)
Like all discoveries this one will continue to be reviewed examined and scrutinized.เช่นเดียวกับการค้นพบทั้งหมด หนึ่งนี้จะยังคงได้รับการทบทวน การตรวจสอบ Contact (1997)
Then you'll have time to think about it, won't you?ถ้าอย่างนั้น เธอก็จะมีเวลา ทบทวนว่าทำอะไรไป The Education of Little Tree (1997)
It's okay. Just try to remember anything, anything at all.ไม่เป็นไร ลองทบทวนความจำดู Titanic (1997)
Let's remind viewers why Dad was written outing' the first place.ผมจะทบทวนว่าทำไม บทพ่อถึงโดนเขี่ยออกไป The Truman Show (1998)
Restate my assumptions.45 ทบทวนสมมุติฐานอีกครั้ง Pi (1998)
13:26. Restate my assumptions.26, ทบทวนสมมุติฐานอีกครั้ง : Pi (1998)
It has given me the time to think of many things, including why you pretended not to speak English.ให้เวลากับฉันได้ คิดทบทวน ทุกๆสิ่งทุกอย่าง รวมทั้ง ว่าทำไมท่านถึงไม่ยอมพูด ภาษาอังกฤษ Anna and the King (1999)
Well, there's a time to hit that shot, and there's a time to leave it in the bag.ยังมีเวลาคิดทบทวนว่าจะใช้มัน หรือเก็บไว้ในถุงดี The Legend of Bagger Vance (2000)
Real still. - And remember.ให้นิ่งจริงๆ แล้วทบทวนความจำ The Legend of Bagger Vance (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทบทวน[thopthūan] (v) EN: repeat ; go over ; revise ; refresh ; reread  FR: réviser ; répéter ; revoir ; relire ; rafraîchir ses notions
ทบทวน[thopthūan] (v) EN: review ; reconsider ; verify ; retrace ; reexamine ; go over  FR: revoir ; reconsidérer ; vérifier ; réexaminer ; reprendre ; retracer
ทบทวนข้อตกลง[thopthūan khøtoklong] (v, exp) EN: review an agreement
ทบทวนโยบาย[thopthūan yōbāi] (v, exp) EN: review a policy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chew on(phrv) ทบทวน, See also: พิจารณาซ้ำ, ไตร่ตรอง, Syn. bite on
chew upon(phrv) ทบทวน, See also: พิจารณาซ้ำ, ไตร่ตรอง, Syn. bite on
go through(phrv) ทบทวน
look towards(phrv) ทบทวน, See also: คิดอย่างรอบคอบ, Syn. look to, see about, see to
review(vt) ทบทวน, See also: พิจารณาใหม่, Syn. reconsider, rethink
revise(vt) ทบทวน, Syn. go over, review, study
run through(phrv) ทบทวน, See also: ฝึกฝน, Syn. go over, go through
think again(phrv) คิดใหม่, See also: ทบทวนใหม่, เปลี่ยนใจ
think over(phrv) ทบทวน, See also: ไตร่ตรอง, Syn. think out, think through

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brushupn. การทบทวนศึกษาใหม่, การตกแต่ง, การทาสีใหม่
cai(ซีเอไอ) ย่อมาจาก computer-aided instruction หรือ computer assissted instruction (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction
computer-assissted instruใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer aided instruction
countercheck(เคา'เทอะเชค) vt., n. (การ) หยุดยั้ง, ยับยั้ง, ตรวจสอบซ้ำ, ตรวจทบทวน, Syn. blank check
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
ditto(ดิท'โท) n. สิ่งที่กล่าวมาก่อน, สิ่งที่เหมือนกัน. -adj. เช่นที่กล่าวมาแล้ว, เหมือนกัน, อย่างเดียวกัน. vt. ทบทวน, ซ้ำ
reconsider(รีคันซิด'เดอะ) vt., vi. พิจารณาใหม่, พิจารณาทบทวน, คิดใหม่, แปรญัตติใหม่, See also: reconsideration n., Syn. rethink

English-Thai: Nontri Dictionary
countercheck(vt) ทบทวน, ตรวจทาน, หยุดยั้ง, ยับยั้ง
introspection(n) การพิจารณา, การใคร่ครวญ, การทบทวน, การครุ่นคิด
muse(vi) ครุ่นคิด, ใคร่ครวญ, คิดทบทวน, รำพึง
repeat(vt) กลับมาอีก, ทำซ้ำ, ทบทวน, ย้ำ, ท่อง, ว่าตาม
retrospective(adj) มีผลย้อนหลัง, หวนคิด, ทบทวนความหลัง, หวนรำลึก
review(n) การวิจารณ์หนังสือ, การสวนสนาม, บทวิจารณ์, การทบทวน
review(vt) ทบทวน, วิจารณ์, สังเกตการณ์, พิจารณาใหม่
revise(vt) แก้ไขใหม่, ทบทวน, ตรวจแก้ใหม่, ปรับปรุงใหม่
revision(n) การแก้ไขใหม่, การทบทวน, การปรับปรุงแก้ไข, ฉบับปรับปรุงใหม่
revolve(vt) คิดทบทวน, ตรึกตรอง, พิจารณา, ครุ่นคิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
見直し[みなおし, minaoshi] (n) ทบทวน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top