Search result for

ทบทวน

(51 entries)
(0.0035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทบทวน-, *ทบทวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทบทวน[V] repeat, See also: go over, revise, Syn. ทวน, ทวนทบ, Example: ผู้เข้าสอบควรทบทวนข้อสอบก่อนออกจากห้องสอบ, Thai definition: ย้อนกลับทำซ้ำอีกเพื่อให้แม่นยำ
ทบทวน[V] reconsider, See also: review, Syn. พิจารณา, Example: คุณลองอ่านดูหลายๆ เที่ยวและทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นตามที่เล่ามาข้างต้น คุณก็จะเข้าใจดีขึ้น, Thai definition: พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทบทวนก. ย้อนกลับทำซํ้าอีกเพื่อให้แม่นยำ เช่น ทบทวนตำรา
ทบทวนพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เช่น ทบทวนนโยบาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reviewทบทวน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The fire captain can be convinced to rethink his report.หัวหน้าดับเพลิงไว้ใจได้ ให้เขาทบทวนการรายงานใหม่ Pilot (2008)
I'm sure you can understand my need to reassess your effectiveness.ข้ามั่นใจว่าเจ้าจะเข้าใจ ความต้องการของข้า ที่จะคิดทบทวนถึง ประสิทธิภาพของเจ้าใหม่ Lair of Grievous (2008)
We'll do introductions later.เราค่อยทบทวนกันทีหลังนะ Baby and I (2008)
I am rethinking your marriage as it is.ข้าคงจะต้องทบทวนเรื่องการแต่งงานของเจ้าซะที Hong Gil Dong, the Hero (2008)
So you go back to your diary and recall what it is.ดังนั้นคุณถึงต้องกลับไปอ่านไดอารี่และทบทวนมัน Heartbreak Library (2008)
Eric, it's really important that we mean to revisit your experience.อ๊ริค,มันสำคัญมากนะที่เราต้อง ทบทวนเหตุการณ์กันอีกครั้ง Passengers (2008)
Let me get this straight.ขอผมทบทวนให้ชัดๆนะ The Love Guru (2008)
So, let me get this straight.เดี๋ยวนะ ขอฉันทบทวนให้ชัดๆ The Love Guru (2008)
With the inauguration less than two hours away President Daniels is scheduled to meet with his successor at the White House to review final details for the transfer of power.พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง จะเริ่มในไม่ถึงสองชั่วโมงแล้ว กำหนดการของท่านประธานาธิบดีแดเนียลส์ ที่จะพบผู้สืบทอดตำแหน่งที่ทำเนียบขาว เพื่อทบทวนรายละเอียดสุดท้าย สำหรับการโอนถ่ายอำนาจ 24: Redemption (2008)
- I'm just processing that last bit.- ผมกำลังทบทวนคำพูดสุดท้ายนั่น Pineapple Express (2008)
Well, I think it's an excellent idea to rethink the Christmas pageant.อืม,ผมว่ามันเป็นความคิดที่เยี่ยมความคิดหนึ่ง เพื่อทบทวนใช้ในงานประกวดคริสมาต์ Doubt (2008)
I kept going over and over this operation.ผมทบทวนแล้วทบทวนอีกถึงการผ่าตัดครั้งนี้ Nights in Rodanthe (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: repeat ; go over ; revise ; refresh ; reread   FR: réviser ; répéter ; revoir ; relire ; rafraîchir ses notions
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: review ; reconsider ; verify ; retrace ; reexamine ; go over   FR: revoir ; reconsidérer ; vérifier ; réexaminer ; reprendre ; retracer
ทบทวนข้อตกลง[v. exp.] (thopthūan khøtoklong) EN: review an agreement   
ทบทวนโยบาย[v. exp.] (thopthūan yōbāi) EN: review a policy   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chew on[PHRV] ทบทวน, See also: พิจารณาซ้ำ, ไตร่ตรอง, Syn. bite on
chew upon[PHRV] ทบทวน, See also: พิจารณาซ้ำ, ไตร่ตรอง, Syn. bite on
go through[PHRV] ทบทวน
look towards[PHRV] ทบทวน, See also: คิดอย่างรอบคอบ, Syn. look to, see about, see to
review[VT] ทบทวน, See also: พิจารณาใหม่, Syn. reconsider, rethink
revise[VT] ทบทวน, Syn. go over, review, study
run through[PHRV] ทบทวน, See also: ฝึกฝน, Syn. go over, go through
think again[PHRV] คิดใหม่, See also: ทบทวนใหม่, เปลี่ยนใจ
think over[PHRV] ทบทวน, See also: ไตร่ตรอง, Syn. think out, think through

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brushupn. การทบทวนศึกษาใหม่,การตกแต่ง,การทาสีใหม่
cai(ซีเอไอ) ย่อมาจาก computer-aided instruction หรือ computer assissted instruction (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction
computer-assissted instruใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer aided instruction
countercheck(เคา'เทอะเชค) vt.,n. (การ) หยุดยั้ง,ยับยั้ง,ตรวจสอบซ้ำ,ตรวจทบทวน, Syn. blank check
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
ditto(ดิท'โท) n. สิ่งที่กล่าวมาก่อน,สิ่งที่เหมือนกัน. -adj. เช่นที่กล่าวมาแล้ว,เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน. vt. ทบทวน,ซ้ำ
reconsider(รีคันซิด'เดอะ) vt.,vi. พิจารณาใหม่,พิจารณาทบทวน,คิดใหม่,แปรญัตติใหม่, See also: reconsideration n., Syn. rethink

English-Thai: Nontri Dictionary
countercheck(vt) ทบทวน,ตรวจทาน,หยุดยั้ง,ยับยั้ง
introspection(n) การพิจารณา,การใคร่ครวญ,การทบทวน,การครุ่นคิด
muse(vi) ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,คิดทบทวน,รำพึง
repeat(vt) กลับมาอีก,ทำซ้ำ,ทบทวน,ย้ำ,ท่อง,ว่าตาม
retrospective(adj) มีผลย้อนหลัง,หวนคิด,ทบทวนความหลัง,หวนรำลึก
review(n) การวิจารณ์หนังสือ,การสวนสนาม,บทวิจารณ์,การทบทวน
review(vt) ทบทวน,วิจารณ์,สังเกตการณ์,พิจารณาใหม่
revise(vt) แก้ไขใหม่,ทบทวน,ตรวจแก้ใหม่,ปรับปรุงใหม่
revision(n) การแก้ไขใหม่,การทบทวน,การปรับปรุงแก้ไข,ฉบับปรับปรุงใหม่
revolve(vt) คิดทบทวน,ตรึกตรอง,พิจารณา,ครุ่นคิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
見直し[みなおし, minaoshi] (n) ทบทวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top