ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cash

K AE1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cash-, *cash*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Cash Surrender Value(n) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cash(n) เงินสด
cash(vt) รับหรือจ่ายเงิน, Syn. cash in, realize
cashew(n) มะม่วงหิมพานต์
cash in(phrv) ตาย (คำสแลง), Syn. die
cash in(phrv) ถอนตัว (ธุรกิจ), Syn. withdraw
cash in(phrv) แลกเป็นเงินสด
cash in(phrv) แลกเป็นเงินสด, See also: เปลี่ยนเป็นเงินสด
cash in(phrv) ได้เปรียบ, See also: ได้ประโยชน์จาก, ได้กำไรจาก
cash up(phrv) รวมเงิน (โดยเฉพาะเมื่อสิ้นสุดแต่ละวันในร้านค้าหรือร้านขายของ)
cash up(phrv) หาเงิน (เพื่อ), See also: หาเงิน, สร้างรายได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cash(แคช) { cashed, cashing, cashes } n. เงินสด, เหรียญเงิน, ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด, รับเงินสด, ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด, หยุดกิจการ, ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren
cash discountn. ส่วนลดเงินสด
cash on deliveryn. จ่ายสดเมื่อของถึง ใช้อักษรย่อว่า C.O.D.
cash registern. เครื่องบันทึกจำนวนเงินที่ซื้อสำหรับลูกค้าและเจ้าของ
cash-and-carryadj. จ่ายสดงดเชื่อ
cash-in(แคช' อิน) n. เอกสารที่ขึ้นเป็นเงินสดได้, การขึ้นเป็นเงินสดได้
cashbookn. สมุดบันทึกการจ่ายเงินและการนับเงิน, บัญชีเงินสด
cashew(แคช'ชู?ู) n. ต้นมะม่วงหิมพานต์, มะม่วงหิมพานต์
cashier(แคช'เชียร์) n. พนักงานรับจ่ายเงิน
cashier's checkn. เช็คสั่งจ่ายโดยธนาคารเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
cash(n) เงินสด, ธนบัตร
cash(vt) ขึ้นเงินสด, จ่ายเงินสด
cashew(n) ต้นมะม่วงหิมพานต์
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน, พนักงานแคชเชียร์
cashmere(n) ผ้าขนสัตว์ชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cash accountบัญชีเงินสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash agentตัวแทนเงินสด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash and carry policyนโยบายขายเงินสดและขนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cash bailการประกันตัวด้วยเงินสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash bonusเงินปันผลเงินสด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash budgetงบประมาณเงินสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash flowงบเงินสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash lossค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันที [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash market valueราคาตลาดเป็นเงินสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash optionสิทธิเลือกเงินสด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cashเงินสด [การบัญชี]
Cash accountบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด, Example: บัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าให้แก่ผู้ลงทุนนั้น จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Cash accountบัญชีเงินสด [การบัญชี]
Cash at bankเงินฝากธนาคาร [การบัญชี]
Cash basisเกณฑ์เงินสด [การบัญชี]
Cash basis accountingการบัญชีแบบเกณฑ์เงินสด [TU Subject Heading]
Cash Bookสมุดบัญชีเงินสด [การบัญชี]
Cash budgetงบประมาณเงินสด [การบัญชี]
Cash disbursement journalสมุดรายวันเงินสดจ่าย [การบัญชี]
Cash discountส่วนลดเงินสด [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cash before cover(n) การทำ/ต่ออายุประกันภัยก่อนวันคุ้มครอง
cash flow(n) กระแสเงินสด
cashflow(vi) กระแสเงินสด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe Baker would like to know Just what you and Jackson had to say about the cash box.บางทีเบเกอร์อาจจะอยากรู้ ที่นายกับแจ๊คสันพูด ...เกี่ยวกับเงินนั่น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He also mentioned somethin' about a certain cash box which Just happened to disappear.เขาพูดถึงบางอย่างที่ เกี่ยวกับสถานที่... ...ที่เงินนั้นปรากฎ และหายไป The Good, the Bad and the Ugly (1966)
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If you consider a million dollars in cash just finance, te salud Don Corleone.หากคุณพิจารณาล้านดอลลาร์ในเงินสดเพียงแค่เงินทุน, TE Salud Don Corleone The Godfather (1972)
Is that $3, 000 bounty on the shark in cash or check?รางวัล 3, 000 ดอลลาร์นั่น จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คครับ Jaws (1975)
Fresh cash money.เงินสด ๆ นะ *batteries not included (1987)
I don't even hate that clown at the bank who tells me. I can't cash my check for 10 days.ผมไม่เกลียดพนง.ธนาคารที่บอกว่า ผมขึ้นเช็คใน 10 วันไม่ได้ Punchline (1988)
Oh, nobody uses cash anymore.ไม่มีใครเขาใช้เงินสดกันอีกแล้วครับ Mannequin: On the Move (1991)
The New Jersey one. Will this be cash or charge?ที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะ จะรับเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตดีคะ Mannequin: On the Move (1991)
Who uses cash these days?แหม เดี๋ยวนี้ใครเขาใช้เงินสดกันล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
I pay the rent, and I want to cash my checks now... because I want to buy some new clothes.ผมจ่ายค่าเช่า ผมต้องการเบิกเงินเดือน เพราะผมจะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ The Lawnmower Man (1992)
list, lower drawer of my desk, which you handle... as cash contributions to legitimate charities sent to each official's office.ทำเป็นรายงานบริจาคการกุศล Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cashAll orders must be accompanied with cash.
cashAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
cashA ring and some cash are missing.
cashAs I've got no cash, can I pay by check?
cashCan I borrow cash with this card?
cashCan you cash these for me?
cashCan you cash this check for me?
cashCash or charge?
cashCould I get a discount if I pay in cash?
cashCould you lend me some money? I'm short of cash at the moment.
cashDo I pay you or the cashier?
cashDo you pay for it in cash or by check?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคชเชียร์(n) cashier, Syn. พนักงานบัญชี, Example: เขาไต่เต้าด้วยการเป็นเด็กล้างจาน ขยับขึ้นมาเป็นบ๋อยและกระทั่งได้เป็นแคชเชียร์, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานรับ-จ่ายเงินในธนาคาร สำนักงานร้านค้า, Notes: (อังกฤษ)
แคชเชียร์(n) cashier
พนักงานเก็บเงิน(n) cashier
สตางค์(n) money, See also: cash, coin, readies, legal tender, Syn. ตังค์, เงิน, Example: รายจ่ายแต่ละเดือนมีมากเสียจนเขาแทบจะไม่มีสตางค์ไว้จับจ่ายซื้อของในแต่ละเดือน, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินที่ใช้สอยในชีวิตประจำวัน
มะม่วงหิมพานต์(n) cashew nut, Example: ี่กำนันท่านนี้เป็นผู้แนะนำให้ชาวบ้านเริ่มปลูกมะม่วงหิมพานต์ในสวนยางพารา, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Anacardium occidentale Linn. ในวงศ์ Anacardiaceae ผลรูปคล้ายไต เปลือกแข็ง มีเมล็ดอยู่ภายใน คั่วแล้วกินได้ ยางเป็นพิษ ก้านผลอวบน้ำ ลักษณะคล้ายผลชมพู่, คนทั่วๆ ไปมักเข้าใจว่าก้านผลนี้คือ ผล ส่วนผลรูปคล้ายไตคือ เมล็ด
ขึ้นเงิน(v) cash, See also: draw the money, Example: ผมจะเอาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร, Thai Definition: เอาสิ่งที่แทนจำนวนเงินไปรับตัวเงินจริงๆ
เงินสด(n) cash, See also: coins, bills, hard cash, petty cash, Ant. เงินผ่อน, Example: ระบบย่อยเงินสดจะพิมพ์ใบนำฝากและเช็คความถูกต้องอีกครั้งหลังจากนำเงินฝากเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: ตัวเงินที่มีอยู่ อาจจ่ายได้ทันที, เงินที่ชำระให้ทันทีเมื่อซื้อหรือขายกัน
ตัวเงิน(n) cash, See also: money, Syn. เงินสด, Ant. ตั๋วเงิน, เช็ค, Example: เขายกมรดกที่เป็นตัวเงินทั้งหมดให้หลานชาย, Thai Definition: ทรัพย์สินที่เป็นเงินสด
ตัวเงิน(n) cash, See also: money, Syn. เงินสด, Example: เขายกมรดกที่เป็นตัวเงินทั้งหมดให้หลานชาย, Thai Definition: ทรัพย์สินที่เป็นเงินสด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิกเงิน[baiboēk ngoen] (n, exp) EN: cash voucher ; withdrawal slip
บัญชีเงินสด[banchī ngoensot] (n, exp) EN: cash account
บัตรเบิกเงินสด[bat boēk ngoen sot] (n, exp) EN: cash card
ชำระเงินสด[chamra ngoensot] (v, exp) EN: pay cash  FR: payer comptant ; payer cash
เช็คที่สั่งจ่ายโดยธนาคาร[chek thī sang jāi dōi thanākhān] (n, exp) EN: cashier's check
จ่ายเงินสด[jāi ngoensot] (v, exp) EN: pay in cash  FR: payer comptant ; payer cash
จ่ายสด[jāi sot] (v, exp) EN: pay cash  FR: payer comptant ; payer cash
จ่ายสดงดเชื่อ[jāi sot ngot cheūa] (v, exp) EN: cash down
เจ้าหน้าที่การเงิน[jaonāthī kān ngoēn] (n, exp) EN: cashier  FR: caissier
การชำระเงินหลังการส่งมอบสินค้า[kān chamra ngoen lang kān songmøp sinkhā] (n, exp) EN: cash on delivery (COD)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CASH K AE1 SH
CASHON K AE1 SH AH0 N
CASHEW K AE1 SH UW2
CASHES K AE1 SH IH0 Z
CASHER K AE1 SH ER0
CASHEN K AE1 SH AH0 N
CASHED K AE1 SH T
CASHIN K AE1 SH IH0 N
CASHEWS K AE1 SH UW2 Z
CASHATT K AE1 SH AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cash (v) kˈæʃ (k a1 sh)
cashed (v) kˈæʃt (k a1 sh t)
cashes (v) kˈæʃɪz (k a1 sh i z)
cashew (n) kˈæʃuː (k a1 sh uu)
cashews (n) kˈæʃuːz (k a1 sh uu z)
cashier (v) kˈæʃˈɪəʳr (k a1 sh i@1 r)
cashing (v) kˈæʃɪŋ (k a1 sh i ng)
cashable (j) kˈæʃəbl (k a1 sh @ b l)
cashiers (v) kˈæʃˈɪəʳz (k a1 sh i@1 z)
cashmere (n) kˈæʃmˈɪəʳr (k a1 sh m i@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现金[xiàn jīn, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] cash #2,082 [Add to Longdo]
收支[shōu zhī, ㄕㄡ ㄓ, ] cash flow; financial balance; income and expenditure #8,477 [Add to Longdo]
出纳[chū nà, ㄔㄨ ㄋㄚˋ, / ] cashier; to receive and hand over payment; to lend and borrow books #25,986 [Add to Longdo]
现款[xiàn kuǎn, ㄒㄧㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] cash #41,311 [Add to Longdo]
腰果[yāo guǒ, ㄧㄠ ㄍㄨㄛˇ, ] cashew nuts #49,293 [Add to Longdo]
出纳员[chū nà yuán, ㄔㄨ ㄋㄚˋ ㄩㄢˊ, / ] cashier; teller; treasurer #57,994 [Add to Longdo]
现钱[xiàn qián, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] cash #59,112 [Add to Longdo]
本票[běn piào, ㄅㄣˇ ㄆㄧㄠˋ, ] cashier's check #59,660 [Add to Longdo]
收银机[shōu yín jī, ㄕㄡ ㄧㄣˊ ㄐㄧ, / ] cash register #97,713 [Add to Longdo]
手头现金[shǒu tóu xiàn jīn, ㄕㄡˇ ㄊㄡˊ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] cash in hand [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barausschüttung { f }; Bardividende { f }; ausgeschüttete Dividende { f }cash dividend [Add to Longdo]
Barbestand { m }cash reserve; cash in hand [Add to Longdo]
Bareinnahme { f } | Bareinnahmen { pl }cash receipts | cash receipts baren bars [Add to Longdo]
Bargeld { n } | Bargeld einnehmencash | to take in cash [Add to Longdo]
Barkauf { m }cash purchase [Add to Longdo]
Barreserve { f }cash reserver [Add to Longdo]
Barverkauf { m }cash sale [Add to Longdo]
Barzahlung { f }cash payment [Add to Longdo]
Barzahlungsrabatt { m }cash discount [Add to Longdo]
Cashewbaum { m }; Nierenbaum { m } [ bot. ]cashew tree [Add to Longdo]
Cashewnuss { f }cashew nut [Add to Longdo]
Cashflow { m } [ econ. ]cash flow [Add to Longdo]
Geldausgabeautomat { m }; Geldautomat { m }cash dispenser [Add to Longdo]
Geldpreis { m }; Barpreis { m } (bei Gewinnspielen)cash prize; prize money [Add to Longdo]
Geldsendung { f } | Geldsendungen { pl }cash remittance | remittances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひた, hita] (adj-na, adv, n) (1) soon; in a moment; before long; shortly; (2) nearby; close; (adj-no, n) (3) direct; (4) (See 直取引) spot transaction; cash transaction; (P) #1,785 [Add to Longdo]
キャッシュ[kyasshu] (n) (1) cache; (2) cash; (P) #7,600 [Add to Longdo]
現金[げんきん, genkin] (adj-na, n) cash; ready money; mercenary; self-interested; (P) #8,283 [Add to Longdo]
金銭[きんせん, kinsen] (n, adj-no) money; cash; (P) #9,188 [Add to Longdo]
賃金(P);賃銀[ちんぎん(P);ちんきん(賃金), chingin (P); chinkin ( chingin )] (n, adj-no) (1) wages; (n) (2) (ちんきん only) cash payment of rent; (P) #9,293 [Add to Longdo]
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P) #16,106 [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n, vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
お宝;御宝[おたから, otakara] (n, adj-no) (1) (pol) (See 宝) treasure; (2) (See 宝船) picture of a treasure ship; (3) money; cash [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現金自動支払機[げんきんじどうしはらいき, genkinjidoushiharaiki] cash dispenser [Add to Longdo]
登録器[とうろくき, tourokuki] register (e.g. cash) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cash \Cash\ (k[a^]sh), n. [F. caisse case, box, cash box, cash.
   See {Case} a box.]
   A place where money is kept, or where it is deposited and
   paid out; a money box. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      This bank is properly a general cash, where every man
      lodges his money.            --Sir W.
                          Temple.
   [1913 Webster]
 
      [pounds]20,000 are known to be in her cash. --Sir R.
                          Winwood.
   [1913 Webster]
 
   2. (Com.)
    (a) Ready money; especially, coin or specie; but also
      applied to bank notes, drafts, bonds, or any paper
      easily convertible into money.
    (b) Immediate or prompt payment in current funds; as, to
      sell goods for cash; to make a reduction in price for
      cash.
      [1913 Webster]
 
   {Cash account} (Bookkeeping), an account of money received,
    disbursed, and on hand.
 
   {Cash boy}, in large retail stores, a messenger who carries
    the money received by the salesman from customers to a
    cashier, and returns the proper change. [Colloq.]
 
   {Cash credit}, an account with a bank by which a person or
    house, having given security for repayment, draws at
    pleasure upon the bank to the extent of an amount agreed
    upon; -- called also {bank credit} and {cash account}.
 
   {Cash sales}, sales made for ready, money, in distinction
    from those on which credit is given; stocks sold, to be
    delivered on the day of transaction.
 
   Syn: Money; coin; specie; currency; capital.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cash \Cash\, v. t. [imp. & p. p. {Cashed}; p. pr. & vb. n.
   {Casing}.]
   To pay, or to receive, cash for; to exchange for money; as,
   cash a note or an order.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cash \Cash\, v. t. [See {Cashier}.]
   To disband. [Obs.] --Garges.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cash \Cash\, n. sing. & pl.
   A Chinese coin.
   [1913 Webster]
 
   Note: In 1913 the cash (Chinese tsien) was the only current
      coin made by the chinese government. It is a thin
      circular disk of a very base alloy of copper, with a
      square hole in the center. 1,000 to 1,400 cash were
      equivalent to a dollar.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cash
   n 1: money in the form of bills or coins; "there is a desperate
      shortage of hard cash" [syn: {cash}, {hard cash}, {hard
      currency}]
   2: prompt payment for goods or services in currency or by check
     [syn: {cash}, {immediate payment}] [ant: {credit}, {deferred
     payment}]
   3: United States country music singer and songwriter (1932-2003)
     [syn: {Cash}, {Johnny Cash}, {John Cash}]
   v 1: exchange for cash; "I cashed the check as soon as it
      arrived in the mail" [syn: {cash}, {cash in}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CASH
     Computer Aided Service Handling (Ashton-Tate), "C.A.S.H."
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 cash /kɛʃ/
  incash

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top