ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -馬-, *馬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[馬, mǎ, ㄇㄚˇ] horse; surname
Radical: Decomposition: 灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictographic] A horse galloping to the left,  Rank: 7,059
[驗, yàn, ㄧㄢˋ] to examine, to inspect, to test, to verify
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  僉 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 5,071
[驚, jīng, ㄐㄧㄥ] to frighten, to startle; surprise, alarm
Radical: Decomposition: 敬 (jìng ㄐㄧㄥˋ)  馬 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 6,440
[駮, bó, ㄅㄛˊ] fierce animal; piebald horse; to argue; to join, to transfer
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 6,971
[騾, luó, ㄌㄨㄛˊ] mule
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  累 (lèi ㄌㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 7,167
[驅, qū, ㄑㄩ] to spur a horse on; to expel, to drive away
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  區 (qū ㄑㄩ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 7,213
[驀, mò, ㄇㄛˋ] suddenly, quickly, abruptly
Radical: Decomposition: 莫 (mò ㄇㄛˋ)  馬 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 7,364
[驟, zhòu, ㄓㄡˋ] procedure; sudden, abrupt; to gallop
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  聚 (jù ㄐㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 7,492
[駕, jià, ㄐㄧㄚˋ] to drive, to ride, to sail; carriage, cart
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  馬 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 7,904
[驌, sù, ㄙㄨˋ] a famous horse
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  肅 (sù ㄙㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 7,906

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎ, ㄇㄚˇ, / ] horse; horse or cavalry piece in Chinese chess; knight in Western chess, #722 [Add to Longdo]
[Mǎ, ㄇㄚˇ, / ] surname Ma; abbr. for Malaysia 來西亞|马来西亚, #722 [Add to Longdo]
马上[mǎ shàng, ㄇㄚˇ ㄕㄤˋ, / ] at once; right away; immediately; lit. on horseback; mounted, #1,357 [Add to Longdo]
马路[mǎ lù, ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ, / ] street; road, #5,149 [Add to Longdo]
马克思主义[Mǎ kè sī zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Marxism, #5,264 [Add to Longdo]
马来西亚[Mǎ lái xī yà, ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Malaysia, #6,190 [Add to Longdo]
罗马[Luó mǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ, / ] Rome (capital of Italy), #6,783 [Add to Longdo]
马克[Mǎ kè, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ, / ] Mark (name), #7,734 [Add to Longdo]
马克思[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, / ] Marx (name); Groucho Marx (the star of Duck Soup, 1933); Karl Marx (1818-1883), German socialist philosopher, political activist and founder of Marxism, #8,425 [Add to Longdo]
哈马斯[Hā mǎ sī, ㄏㄚ ㄇㄚˇ ㄙ, / ] Hamas (radical Palestinian group), #9,278 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うま, uma] (n) ม้า
[ばりき, bariki] (n) แรงม้า, กำลังม้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
鹿やろう[ばかやろう, bakayarou] (phrase vulgar) ไอ้โง่, ไอ้บ้า
乗り[うまのり, umanori] (vt ) ขี่หลังม้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
小屋[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うま, uma] (n) (1) horse; (2) promoted bishop (shogi); (P) [Add to Longdo]
が合う[うまがあう, umagaau] (exp,v5u) (See 気が合う) to get on well (with a person); to be a good match with one's horse (e.g. of a rider) [Add to Longdo]
に乗る[うまにのる, umaninoru] (exp,v5r) to get on a horse; to mount a horse [Add to Longdo]
の合う[うまのあう, umanoau] (exp,v5u) to get along well with [Add to Longdo]
の骨;のほね[うまのほね, umanohone] (n) (derog) person of doubtful origin [Add to Longdo]
の耳に念仏[うまのみみにねんぶつ, umanomimininenbutsu] (exp) not heeding what others say; in one ear and out the other; (lit [Add to Longdo]
の足[うまのあし, umanoashi] (n) minor or untalented actor (relegated to roles such as the legs of a stage horse) [Add to Longdo]
の背[うまのせ, umanose] (n) horseback [Add to Longdo]
連れ[うまはうまづれ, umahaumadure] (exp) (id) Birds of a feather flock together [Add to Longdo]
を水辺に導く事は出来るがに水を飲ませる事は出来ない[うまをみずべにみちびくことはできるがうまにみずをのませることはできない, umawomizubenimichibikukotohadekirugaumanimizuwonomaserukotohadekinai] (exp) (id) You may take a horse to the water, but you cannot make him drink [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Don't say such rubbish!" said the farmer.「おんどりゃー鹿言ってんじゃねー」農家は言った。
"Is your young friend an idiot or what?" asked the father.「君の友達は鹿か何かか」と父親はたずねた。 [M]
It constantly appalls me how stupid he can be.あいつの鹿さ加減には、もう、あきれちゃうよ。
That fellow is a thorough fool.あいつは全くの鹿だ。
He is too dumb to fear danger.あいつは鹿だから、怖いもの知らずだ。
If you act like a fool, you must be treated as such.あなたが鹿者のように振る舞えば、鹿者として扱われる。
You ought to know better than to do such a thing.あなたはそのような鹿なことはしない筈だ。
Are you trying to make a fool of me?あなたは私を鹿にしようとしているのですか。
Can you ride a horse?あなたはに乗ることができますか。
Don't call that student a fool.あの学生を鹿者呼ばわりするな。
That horse may be a good bet.あのに賭ければ勝つかもしれない。
How fast that horse runs!あのの速くはしること!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mark.[CN]  17 Again (2009)
I guess I'm gonna be the little old excess baggage around here from now on.[CN] 我猜我上就成為這兒的沉重負擔了 Applause (1929)
Besides, it was stupid of me to leave all that money on a dead man.[JA] 死人に金持たせるなんて 鹿げてる Detour (1945)
Now, Coachman...[JA] 車屋のだんな Pinocchio (1940)
A waxed moustache and a beaver coat A pony cart and a billy goat[JA] 口ひげに毛皮のコート 車に乗り Pinocchio (1940)
Now![CN] 上去! Wild Child (2008)
Stupid kid![JA] - 鹿な子! 8 Women (2002)
A mighty mare for him was the world![CN] 以前他的眼裏就只有一匹強壯的母 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
He would have to be a fool to stay on the island.[JA] 島に留まるなんて 鹿もいいところだ And Then There Were None (1945)
How many?[CN] 有多少人 Saving General Yang (2013)
No, April's gonna be married.[CN] 沒有,April上要結婚了 Applause (1929)
I'm stupid.[JA] 私は鹿よ The Bear and the Maiden Fair (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うま, uma] Pferd [Add to Longdo]
[ばりき, bariki] PS, Pferdestaerke [Add to Longdo]
小屋[うまごや, umagoya] Pferdestall [Add to Longdo]
[ばじゅつ, bajutsu] Reitkunst, Dressurreiten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top