Search result for

instant

(93 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instant-, *instant*.
English-Thai: Longdo Dictionary
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
instant noodle (n) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instant    [ADJ] รีบด่วน, See also: ทันที, ฉับพลัน
instantly    [ADV] โดยทันที, See also: ทันที, ทันทีทันใด, ในไม่ช้า
instantiate    [VT] ยกตัวอย่างประกอบ
instantaneous    [ADJ] ทันที
instant replay    [N] การถ่ายทอด (โทรทัศน์) ซ้ำทันทีหลังจากบันทึกเทปไว้
instantaneously    [ADV] อย่างทันที

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instant certificatesใบรับรองชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instantaneous accelerationความเร่งบัดดล, ความเร่งขณะหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
instantaneous death rateอัตราตาย ณ ขณะอายุหนึ่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instantaneous efficiencyประสิทธิภาพขณะหนึ่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
instantaneous rateอัตรา ณ ขณะหนึ่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instantaneous rate of growthอัตราเพิ่ม ณ ขณะหนึ่ง, อัตราเติบโต ณ ขณะหนึ่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instantaneous velocityความเร็วบัดดล, ความเร็วขณะหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
instantanious crimeความผิดที่สำเร็จทันที (โดยการกระทำครั้งเดียว) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instantiationการสร้างกรณีตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instant coffeeกาแฟสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Instant messagingเมสเซนเจอร์หรือระบบส่งข้อความทันที [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
instantaneous speedอัตราเร็วขณะหนึ่ง, อัตราเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (ดู average speed ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
instantaneous velocityความเร็วขณะหนึ่ง, ความเร็วขณะหนึ่ง ความเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instantHe disappeared in an instant.
instantShe always gives an instant answer.
instantThis instant soup comes in individual packets.
instantIn such cases, adults should not scold them instantly, but be patient with them, considering their mental growth.
instantThe jet plane flew away in an instant.
instantBut in return they get a clear look at important games, and if they miss something, they can always rely on the commentator's description or the instant replay.
instantThe instant he saw the policeman, he ran away.
instantThe instant the girl saw her mother, she burst out crying.
instantWe must deal with the problem instantly.
instantThe medicine gave instant relief.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instant(อิน'สเทินทฺ) adj.,adv. รีบด่วน,เร่งด่วน,ชั่วประเดี๋ยว,ทันทีทันใด,ของเดือนนี้., Syn. immediate
instant replayการถ่ายทอด (โทรทัศน์) ซ้ำทันที
instantaneous(อินสทันเท'เนียส) adj. ทันทีทันใด,ฉับพลัน., See also: instantaneity n., Syn. immediate
instantly(อิน'สเทินทฺลี) adv.,conj. ทันทีทันควัน,ฉับพลัน,รีบด่วน ้,โดยตรง, Syn. directly,immediately

English-Thai: Nontri Dictionary
instant(adj) ด่วน,ปัจจุบัน,ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจเดียว,ชั่วพริบตา
instant(adv) ทันทีทันใด,ฉับพลัน
instantaneous(adj) ชั่วขณะ,ในพริบตาเดียว,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
instantly(adv) ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจ,บัดดล,ทันใดนั้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารสำเร็จรูป    [N] delicatessen, See also: instant food, Example: อาหารสำเร็จรูปที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม, Thai definition: อาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับประทานได้เลย
สำเร็จรูป    [ADJ] instant
ทันทีทันควัน    [ADV] immediately, See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away, Syn. ทันทีทันใด, ฉับพลัน, ทันที, Example: ผมต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันทีทันควัน
พลัน    [ADV] at once, See also: instantly, immediately, promptly, suddenly, Syn. ฉับพลัน, ทันที, โดยพลัน, Example: ปีนี้ตลาดผงซักฟอกสูตรมาตรฐานสำหรับซักด้วยมือที่สงบมานานก็พลันระเบิดศึกโปรโมชั่นกันขึ้นอีกครั้ง
โดยพลัน [ADV] immediately, See also: instantly, promptly, at once, right away, Syn. โดยฉับพลัน, ทันที, โดยทันทีทันใด, Example: รอยยิ้มบนใบหน้ารื่นรมย์นั้นก็ขรึมลงโดยพลัน
ทันใดนั้น    [ADV] instantly, See also: immediately, abruptly, at once, promptly, suddenly, Syn. ทันทีทันใด, ในทันทีนั้น, เดี๋ยวนั้น, บัดดลนั้น, Example: ด้วยความกระหายน้ำเขาจึงเปิดตู้เย็น เพื่อสำรวจภายในตู้ ทันใดนั้นเขาต้องเผชิญกับกลิ่นอบอวลของผลไม้เน่าในตู้เย็นใบนั้น
ประเดี๋ยวนี้    [ADV] immediately, See also: instantly, forthwith, at once, Syn. เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ทันที, เวลานี้, ในเวลานี้, Example: ท่านเพิ่งขึ้นรถไปกรุงเทพฯประเดี๋ยวนี้เอง
ครู่    [N] moment, See also: instant, while, Syn. ประเดี๋ยว, ขณะหนึ่ง, ชั่วครู่, สักครู่, Example: กรุณาคอยดิฉันเพียงครู่เดียวได้ไหม, Thai definition: เวลาชั่วขณะหนึ่ง
ขวับ    [ADV] instantly, See also: suddenly, abruptly, rapidly, Syn. เร็ว, ทันที, Example: เธอค้อนเขาขวับ
อึดใจ    [N] one moment, See also: instant, the time for which one's breath can be held, Example: ข้าพเจ้าไม่เคยแม้แต่จะนึกสักอึดใจว่าจะยึดอาชีพเป็นตำรวจ, Count unit: อึดใจ, Thai definition: เวลาชั่วกลั้นลมหายใจไว้คราวหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ชาผงสำเร็จรูป [n. exp.] (chā phong samretrūp) EN: instant tea   FR: thé instantané [m]
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous   FR: immédiat ; instantané ; simultané
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ชงทันที[adj.] (chong thanthī) FR: instantané ; soluble
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly   FR: survenir ; arriver soudainement
เดี๋ยว[n.] (dīo) EN: moment ; instant   FR: instant [m] ; moment [m]
เดี๋ยว[adv.] (dīo) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment   FR: un instant ; un moment

CMU English Pronouncing Dictionary
INSTANT    IH1 N S T AH0 N T
INSTANTLY    IH1 N S T AH0 N T L IY0
INSTANTANEOUS    IH2 N S T AH0 N T AE1 N IY0 AH0 S
INSTANTANEOUSLY    IH2 N S T AH0 N T AE1 N IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instant    (n) (i1 n s t @ n t)
instants    (n) (i1 n s t @ n t s)
instantly    (a) (i1 n s t @ n t l ii)
instantaneous    (j) (i2 n s t @ n t ei1 n i@ s)
instantaneously    (a) (i2 n s t @ n t ei1 n i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehmittelpunkt {m}instant center [Add to Longdo]
Sofortbildkamera {f}instant camera [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
ひと思いに;一思いに[ひとおもいに, hitoomoini] (adv) instantly; resolutely [Add to Longdo]
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] (n) {comp} instantiate [Add to Longdo]
インスタント[, insutanto] (adj-na,n) instant; (P) [Add to Longdo]
インスタントカメラ[, insutantokamera] (n) instant camera [Add to Longdo]
インスタントコーヒー[, insutantoko-hi-] (n) instant coffee [Add to Longdo]
インスタントメッセージ[, insutantomesse-ji] (n) instant message; IM [Add to Longdo]
インスタントメッセージング[, insutantomesse-jingu] (n) {comp} instant messaging; IM [Add to Longdo]
インスタントメッセンジャー[, insutantomessenja-] (n) instant messenger; IM [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
即时通讯[jí shí tōng xùn, ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ, / ] Instant Messaging; IM [Add to Longdo]
吹糠见米[chuī kāng jiàn mǐ, ㄔㄨㄟ ㄎㄤ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧˇ, / ] instant results; lit. blow the husk and see the rice [Add to Longdo]
方便面[fāng biàn miàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, 便 / 便] instant noodles [Add to Longdo]
瞬时[shùn shí, ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ, / ] instantaneous [Add to Longdo]
速食面[sù shí miàn, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] instant noodles [Add to Longdo]
马到成功[mǎ dào chéng gōng, ㄇㄚˇ ㄉㄠˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, / ] instant success; beginner's luck [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate [Add to Longdo]
有意瞬間[ゆういしゅんかん, yuuishunkan] significant instant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instant \In"stant\, a. [L. instans, -antis, p. pr. of instare to
   stand upon, to press upon; pref. in- in, on + stare to stand:
   cf. F. instant. See {Stand}.]
   [1913 Webster]
   1. Pressing; urgent; importunate; earnest.
    [1913 Webster]
 
       Rejoicing in hope; patient in tribulation;
       continuing instant in prayer.     --Rom. xii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       I am beginning to be very instant for some sort of
       occupation.              --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. Closely pressing or impending in respect to time; not
    deferred; immediate; without delay.
    [1913 Webster]
 
       Impending death is thine, and instant doom. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. Present; current.
    [1913 Webster]
 
       The instant time is always the fittest time.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word in this sense is now used only in dates, to
      indicate the current month; as, the tenth of July
      instant.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instant \In"stant\, adv.
   Instantly. [Poetic]
   [1913 Webster]
 
      Instant he flew with hospitable haste.  --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instant \In"stant\, n. [F. instant, fr. L. instans standing by,
   being near, present. See {Instant}, a.]
   [1913 Webster]
   1. A point in time; a moment; a portion of time too short to
    be estimated; also, any particular moment; as, the
    situation may change in an instant.
    [1913 Webster +PJC]
 
       There is scarce an instant between their flourishing
       and their not being.         --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. A day of the present or current month; as, the sixth
    instant; -- an elliptical expression equivalent to the
    sixth of the month instant, i. e., the current month. See
    {Instant}, a., 3.
 
   Syn: Moment; flash; second.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instant
   adj 1: occurring with no delay; "relief was instantaneous";
       "instant gratification" [syn: {instantaneous},
       {instant(a)}]
   2: in or of the present month; "your letter of the 10th inst"
     [syn: {instant}, {inst}]
   3: demanding attention; "clamant needs"; "a crying need";
     "regarded literary questions as exigent and momentous"-
     H.L.Mencken; "insistent hunger"; "an instant need" [syn:
     {clamant}, {crying}, {exigent}, {insistent}, {instant}]
   n 1: a very short time (as the time it takes the eye to blink or
      the heart to beat); "if I had the chance I'd do it in a
      flash" [syn: {blink of an eye}, {flash}, {heartbeat},
      {instant}, {jiffy}, {split second}, {trice}, {twinkling},
      {wink}, {New York minute}]
   2: a particular point in time; "the moment he arrived the party
     began" [syn: {moment}, {minute}, {second}, {instant}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 instant [ɛ̃stã]
   instant; moment
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top