ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไกล่เกลี่ย

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไกล่เกลี่ย-, *ไกล่เกลี่ย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไกล่เกลี่ย[V] reconcile, See also: conciliate, arbitrate, mediate, smooth, make peace, patch up, Syn. ประนีประนอม, Example: ตำรวจกำลังไกล่เกลี่ยคู่กรณี, Thai definition: พูดจาให้ปรองดองกัน, พูดจาให้ตกลงกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไกล่เกลี่ยก. พูดจาให้ตกลงกัน, พูดจาให้ปรองดองกัน
ไกล่เกลี่ยทำให้เรียบร้อย, ทำให้มีส่วนเสมอกัน
ไกล่เกลี่ยเกลี่ยไกล่ ก็ว่า
ไกล่เกลี่ยลูบไล้.
เกลี่ยไกล่ไกล่เกลี่ย ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He patched things up with the Okadas.เจรจาไกล่เกลี่ยกับพวกโอกาดะแล้ว Blues Harp (1998)
Then a third party will step in to mediate...แล้วก็จะมีมือที่สามเข้ามาไกล่เกลี่ย Blues Harp (1998)
I've already talked to potential mediators.ฉันติดต่อคนไกล่เกลี่ยชั้นเยี่ยมไว้แล้ว Blues Harp (1998)
They're usually nothing incriminating, but a lot of people have accounts they haven't reconciled - things they're just not ready to share.ส่วนมากไม่มีอะไรพัวพันหรอก แต่คนหลายคนมีบัญชี ที่ยังไม่ได้ไกล่เกลี่ย สิ่งของที่พวกเขายังไม่พร้อมจะแบ่งให้ใคร Shall We Dance (2004)
Now I get him patched up and tell the locals that these are federal prisoners and we get them back to level five.เดี๋ยวฉันจะไปไกล่เกลี่ยพวกเขาและเดี๋ยวจะบอกตำแหน่งให้ นี่เป็นนักโทษ และเราก็นำเค้ากลับมาที่ชั้น 5 Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
I do anything to compromise this case...ฉันทำทุกอย่าง ในการไกล่เกลี่ยคดีนี้ Fun Town (2008)
I'm not asking you to compromise. Just tell us what you know.ผมไม่ได้ถามคุณเรื่องการไกล่เกลี่ย แค่บอกเราในสิ่งที่คุณรู้ Fun Town (2008)
The judge has ordered the case into mediation. He wants us to settle.ผู้พิพากษาต้องไกล่เกลี่ยคดีนี้ เขาต้องการให้เราจ่าย A Pretty Girl in a Leotard (2009)
He's gonna push to have it tossed and most of the families at the Christian Center don't want to get involved.เขาพยายามไกล่เกลี่ยขอยื่นอุทธรณ์ กับทุกครอบครัว ที่ศูนย์คริสเตียน ไม่ต้องการพัวพันกับคดีอาญา Fa Guan (2009)
While i appreciate you playing the peacemaker, chuck,ขณะที่ฉันชื่นชมการเล่นเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของนาย ชัค Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
I have a source that says the oakland county prosecutor - Is gonna intervene. - Seriously mr.แหล่งข่าวบอกว่าอัยการ ของโอ๊คแลนด์เคาน์ตี้คิดจะไกล่เกลี่ย You Don't Know Jack (2010)
Our marriage, their wedding. Look, Pops, just wear the black tux.ฉันจึงต้องการใครสักคนไกล่เกลี่ยระหว่างเรา Our Family Wedding (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene   FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท[v. exp.] (klaiklīa khøphiphāt) EN: settle a dispute ; arrange differences ; reconcile differencies   
ไกล่เกลี่ยคู่กรณี[v. exp.] (klaiklīa khūkaranī = klaiklīa khūkøranī ) EN: mediate   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intercede for[PHRV] ไกล่เกลี่ยให้กับ, See also: ขอร้องให้กับ, Syn. intercede with
intercede with[PHRV] ไกล่เกลี่ยให้กับ, See also: ขอร้องให้กับ, Syn. intercede for
mediate between[PHRV] ไกล่เกลี่ยระหว่าง
mediate[VT] ไกล่เกลี่ย, See also: ทำให้ประนีประนอม, ทำให้เห็นพ้องต้องกัน, ทำให้ตกลงกันได้, Syn. reconcile, harmonize, compromise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust ###A. disarrange)
conciliate(คันซิล'ลีเอท) {conciliated,conciliating,conciliates} vt. ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ผูกไมตรี,ชนะใจ,ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease,placate
conciliator(คันซิล'ลีเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ทำให้ปรองดองกันได้,ผู้ประนีประนอมให้ยอมกัน
conciliatory(คันซิล'ลีอะโทรี) adj.เป็นการไกล่เกลี่ย, See also: conciliatoriness n. ดูconciliatory, Syn. placatory,compromising,conciliative
go-between(โก'บิทวีน) n. คนกลาง,นายหน้า,ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. mediator
good officesการบริการของผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทอิทธิพล
intercede(อินเทอะซีด') vi. ขอร้อง,ร้องขอ,ไกล่เกลี่ย,พยายามให้มีการประนีประนอมกัน., See also: interceder n., Syn. arbitrate
intermediary(อินเทอมี'เดียรี) adj. ระหว่างกลาง,ระหว่างเวลา,เป็นคนกลาง,เป็นสื่อ,เป็นสื่อนำทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย. n. คนกลาง,สื่อ,คนไกล่เกลี่ย, Syn. mediator,middleman
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง,ปานกลาง,n. สิ่งปานกลาง,ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) ,รถยนต์ขนาดปานกลาง,คนไกล่เกลี่ย,คนกลาง,ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง,ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย,สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator
mediate(มี'ดิเอท) vt.,vi.,adj. ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้าอยู่ระหว่างกลาง., See also: mediateness n., Syn. reconcile,settle

English-Thai: Nontri Dictionary
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน,ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม
conciliator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ประนีประนอม
intercede(vi) ร้องขอ,ไกล่เกลี่ย,ขอความกรุณาให้
intermediary(n) คนกลาง,สื่อ,คนไกล่เกลี่ย
mediate(n) คนกลาง,ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง
mediate(vi,vt) ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้ากล่อม,ทำให้ประนีประนอม
mediation(n) การไกล่เกลี่ย,การเป็นสื่อ,การประนีประนอม
mediator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง
moderator(n) ผู้เป็นประธาน,ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ดำเนินรายการ,พิธีกร
reconcile(vt) ทำให้ปรองดอง,ทำให้คืนดี,ไกล่เกลี่ย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top