ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

now

N AW1   
140 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -now-, *now*
English-Thai: Longdo Dictionary
snow-covered(adj ) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
now[ADV] ตอนนี้, See also: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, Syn. nowadays, at present, currently, today, just now, presently
now[CONJ] เนื่องจาก, See also: ด้วยเหตุที่, Syn. since
now[N] ตอนนี้, See also: ขณะปัจจุบัน
nowt[PRON] ไม่มีอะไรเลย (คำไม่เป็นทางการ)
nowhere[ADV] ไม่มีที่ไหน, See also: ไม่ปรากฏว่ามีที่ไหน, Syn. not anywhere, in no place
nowhere[N] สถานที่ที่ไม่เป็นที่รู้จัก, See also: สถานที่ที่ไม่มีอยู่จริง, สถานที่ห่างไกล, Syn. no place
now that[CONJ] เพราะว่า (ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น)
now then[IDM] ขณะนี้, See also: เดี๋ยวนี้, Syn. now, now
nowadays[ADV] ทุกวันนี้, See also: ปัจจุบันนี้, ขณะนี้, Syn. now, at present, currently
Now what?[IDM] ใช้กล่าวเมื่อรำคาญคนที่พูดขัดจังหวะหรือทำให้รำคาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
now(เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้
nowadays(เนา'อะเดซ) adv.,n. เดี๋ยวนี้,ปัจจุบันนี้
noway(โน'เว ,โนเวซ) adv. ไม่มีทาง,ไม่มีวัน,ไม่เลย
noways(โน'เว ,โนเวซ) adv. ไม่มีทาง,ไม่มีวัน,ไม่เลย
nowhere(โน'แวร์) adv. ไม่มีที่ไหน n. ความไม่มีตัวตน
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
erenow(แอร์นาว') adv. ก่อนเวลานี้
know(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน), Syn. un
know-how(โน'ฮาว) n. ความชำนาญ,ความรู้ว่าจะทำอย่างไร, Syn. savvy,expertise

English-Thai: Nontri Dictionary
now(adv) เดี๋ยวนี้,ขณะนี้,ปัจจุบันนี้,บัดนี้,ประเดี๋ยว
nowaday(adv) เดี๋ยวนี้,ในปัจจุบันนี้,ในสมัยนี้,ในยุคนี้
noway(adv) ไม่มีทางใดเลย,ไม่มีวัน
nowhere(adv) ไม่มีที่ไหนเลย
nowise(adv) ไม่มีทางใดเลย,ไม่เลย,ไม่ฉลาดเลย
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
foreknow(vt) รู้ล่วงหน้า,เห็นการณ์ล่วงหน้า
foreknowledge(n) การรู้ล่วงหน้า,ฌาณ,การเห็นการณ์ล่วงหน้า
know(vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nowhere denseทุกที่ไม่หนาแน่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now I...ตอนนี้ An Inconvenient Lie (2007)
Now that I've found youตอนนี้ที่ฉันได้พบคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Hurry, men. It's now or never!รีบผู้ชาย ก็ตอนนี้หรือไม่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Piсk uр the soaр Now don't try to bluffกอบสบู่ ตอนนี้ไม่ได้พยายามที่ จะตรงไปตรงมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Magic Mirror on the wall, who now is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ซึ่งตอนนี้เป็นสังขารหนึ่ง ทั้งหมดหรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now you do something.ตอนนี้คุณทำอะไรบางอย่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now don't you worry about us.ตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ เรา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now I'm warnin' ya.ตอนนี้ฉันเตือน 'ยา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now take a bite.ตอนนี้จะกัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now I'll be fairest in the land!ตอนนี้ฉันจะโสภาในแผ่นดิน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He now speaks to Field Marshal Herring, Minister of War.รัฐมนตรีการสงคราม The Great Dictator (1940)
Now Herr Garbitsch, Minister of the Interior.รมต.มหาดไทย The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nowA bad cold is going about now.
nowAbove all, you must work now.
nowAccording to my calculation, she should be in India by now.
nowAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
nowA computer is an absolute necessity now.
now"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
nowActually it might be a good idea to start right now.
nowA fishing boat putt off just now.
nowAfter many hardships, he now lives in comparative ease.
nowAfter reflecting on my life up to now, I decided that I needed to change my goals.
nowAfter three hours of discussion we got nowhere.
nowAh, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [XXX]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะนี้[N] at the moment, See also: now, Syn. ช่วงนี้, ตอนนี้, เวลานี้, Example: ระยะนี้ผมไม่ว่างเลย คุณคงต้องรออีกประมาณ 2 เดือน ผมจึงจะทำงานให้คุณได้, Thai definition: เวลาขณะที่กำลังพูดและเวลาใกล้เคียง
เอาละ[INT] now then, Example: เมื่อแก้ไขด้วยวิธีไหนไม่ได้ เอาละใช้วิธีตามเดิมก็แล้วกัน, Thai definition: คำแสดงการลงความเห็น หรือสรุปข้อตกลง
ครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: now and then, now and again, at intervals, Syn. บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อยๆ, เสมอๆ, Example: ทรัพย์สินถาวรต่างๆ จะไม่ค่อยสูญหาย หากมีการตรวจนับเป็นครั้งคราวว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่
เป็นครั้งเป็นคราว[ADV] sometimes, See also: now and then, occasionally, in times, Syn. เป็นบางครั้ง, Ant. เป็นประจำ, เสมอ, บ่อย, Example: เขามาไถเงินไปจากผมเป็นครั้งเป็นคราว
ปัจจุบัน[ADV] at present, See also: now, at this time, currently, at the present moment, Syn. ปัจจุบันนี้, Example: ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ, Thai definition: เวลาเดี๋ยวนี้, เวลาไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต
ปัจจุบันนี้[ADV] nowadays, See also: at present, now, today, at the present time, Syn. ปัจจุบัน, Example: ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นมากจนเกือบเท่าเทียมกับประเทศมหาอำนาจเช่น อเมริกาแล้ว, Thai definition: เวลาเดี๋ยวนี้, เวลาไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต
เดี๋ยวนี้[N] now, See also: (at) present, today, these days, Syn. ตอนนี้, ทุกวันนี้, ปัจจุบันนี้, Ant. ก่อนนี้, อดีต, Example: เดี๋ยวนี้มลพิษในเมืองใหญ่มีมากขึ้น
เดี๋ยวนี้[ADV] at this moment, See also: now, instantly, at once, right now, immediately, Syn. ปัจจุบัน, ทันที, เวลานี้, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, บัดนี้, ตอนนี้, Ant. ก่อนนี้, Example: ผู้อำนวยการต้องเข้าร่วมประชุมเดี๋ยวนี้แล้ว, Thai definition: ณ เวลานี้
ตอนนี้[ADV] now, See also: then, at present, at this time, right now, at this moment, Syn. ทันที, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ช่วงนี้, Example: ตอนนี้ลูกคนโตอายุ 2 ขวบแล้ว
ตอนนี้[ADV] now, See also: then, at present, at this time, right now, at this moment, Syn. ทันที, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ช่วงนี้, Example: ตอนนี้ลูกคนโตอายุ 2 ขวบแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อวิชชา[n.] (awitchā) EN: ignorance ; condition without knowledge   FR: ignorance [f]
ใบตอบรับ[n. exp.] (bai tøprap) EN: acknowledgement   
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ใช้เงินอย่างระมัดระวัง[v. exp.] (chai ngoen yāng ramatrawang) EN: know how to handle money   
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige   FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement

CMU English Pronouncing Dictionary
NOW N AW1
NOWA N AW1 AH0
NOW'S N AW1 Z
NOWAK N OW1 V AE0 K
NOWELS N AW1 AH0 L Z
NOWLAN N AW1 L AH0 N
NOWLIN N AW1 L IH0 N
NOWACK N AW1 AH0 K
NOWELL N OW1 AH0 L
NOWADAY N AW1 AH0 D EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
now (a) nau (n au)
nowise (a) nˈouwaɪz (n ou1 w ai z)
nowhere (a) nˈouwɛəʳr (n ou1 w e@ r)
nowadays (a) nˈauədɛɪz (n au1 @ d ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现在[xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] now; at present; modern; current; nowadays, #99 [Add to Longdo]
如今[rú jīn, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄣ, ] nowadays, #1,346 [Add to Longdo]
此时[cǐ shí, ㄘˇ ㄕˊ, / ] now; this moment, #1,708 [Add to Longdo]
眼前[yǎn qián, ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ, ] now; present, #2,490 [Add to Longdo]
眼下[yǎn xià, ㄧㄢˇ ㄒㄧㄚˋ, ] now; at present, #6,907 [Add to Longdo]
现今[xiàn jīn, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] now; nowadays; modern, #13,511 [Add to Longdo]
而今[ér jīn, ㄦˊ ㄐㄧㄣ, ] now; at the present (time), #14,143 [Add to Longdo]
现下[xiàn xià, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] now; at this moment, #34,513 [Add to Longdo]
[, , ] now, here; this; time, year, #199,632 [Add to Longdo]
晚世[wǎn shì, ㄨㄢˇ ㄕˋ, ] nowadays, #332,488 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ab und zu; gelegentlich; zwischendurchnow and then [Add to Longdo]
gelegentlich; fallweise {adv}now and again; occasionally [Add to Longdo]
nun alsonow then [Add to Longdo]
Der Groschen ist gefallen!Now he gets the point! [Add to Longdo]
Jetzt bin ich wieder obenauf.Now I'm back to normal. [Add to Longdo]
Jetzt endlich lege ich letzte Hand daran.Now I'm finally putting the finishing touches to it. [Add to Longdo]
Jetzt erst recht.Now more than ever. [Add to Longdo]
Jetzt geht mir ein Licht auf.Now I begin to see. [Add to Longdo]
Jetzt geht mir ein Licht auf.Now I get it. [Add to Longdo]
Jetzt mucks' dich aber ja nicht!Now stay put! [Add to Longdo]
Jetzt redest du vernünftig.Now you're talking sense. [Add to Longdo]
Jetzt verstehe ich, was Sie meinen.Now you're making sense. [Add to Longdo]
Man muss die Kirche im Dorf lassen. [übtr.]Now that's going too far. [Add to Longdo]
Nun endlich hat er den Bogen (den Dreh) heraus.Now finally he's got the hang of it. [Add to Longdo]
Nun erst recht nicht!Now less then ever! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK [Add to Longdo]
X;x[エックス, ekkusu] (n) (1) X; x; (2) unknown quantity; an unknown [Add to Longdo]
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]
肯定応答[こうていおうとう, kouteioutou] acknowledge (ACK) [Add to Longdo]
受信通知[じゅしんつうち, jushintsuuchi] acknowledgment [Add to Longdo]
精通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know [Add to Longdo]
知識[ちしき, chishiki] information, knowledge [Add to Longdo]
知識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] knowledge base [Add to Longdo]
知識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering [Add to Longdo]
知識参照[ちしきさんしょう, chishikisanshou] knowledge reference [Add to Longdo]
知識情報[ちしきじょうほう, chishikijouhou] knowledge information [Add to Longdo]
知識情報処理システム[ちしきじょうほうしょりシステム, chishikijouhoushori shisutemu] knowledge information processing system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Now \Now\ (nou), adv. [OE. nou, nu, AS. n[=u], nu; akin to D.,
   OS., & OHG. nu, G. nu, nun, Icel., n[=u], Dan., Sw., & Goth.
   nu, L. nunc, Gr. ny`, ny^n, Skr. nu, n[=u]. [root]193. Cf.
   {New}.]
   [1913 Webster]
   1. At the present time; at this moment; at the time of
    speaking; instantly; as, I will write now.
    [1913 Webster]
 
       I have a patient now living, at an advanced age, who
       discharged blood from his lungs thirty years ago.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Very lately; not long ago.
    [1913 Webster]
 
       They that but now, for honor and for plate,
       Made the sea blush with blood, resign their hate.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. At a time contemporaneous with something spoken of or
    contemplated; at a particular time referred to.
    [1913 Webster]
 
       The ship was now in the midst of the sea. --Matt.
                          xiv. 24.
    [1913 Webster]
 
   4. In present circumstances; things being as they are; --
    hence, used as a connective particle, to introduce an
    inference or an explanation.
    [1913 Webster]
 
       How shall any man distinguish now betwixt a parasite
       and a man of honor?          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       Why should he live, now nature bankrupt is? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Then cried they all again, saying, Not this man, but
       Barabbas. Now, Barabbas was a robber. --John xviii.
                          40.
    [1913 Webster]
 
       The other great and undoing mischief which befalls
       men is, by their being misrepresented. Now, by
       calling evil good, a man is misrepresented to others
       in the way of slander.        --South.
    [1913 Webster]
 
   {Now and again}, now and then; occasionally.
 
   {Now and now}, again and again; repeatedly. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Now and then}, at one time and another; indefinitely;
    occasionally; not often; at intervals. "A mead here, there
    a heath, and now and then a wood." --Drayton.
 
   {Now now}, at this very instant; precisely now. [Obs.] "Why,
    even now now, at holding up of this finger, and before the
    turning down of this." --J. Webster (1607).
 
   {Now . . . now}, alternately; at one time . . . at another
    time. "Now high, now low, now master up, now miss."
    --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Now \Now\, a.
   Existing at the present time; present. [R.] "Our now
   happiness." --Glanvill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Now \Now\, n.
   The present time or moment; the present.
   [1913 Webster]
 
      Nothing is there to come, and nothing past;
      But an eternal now does ever last.    --Cowley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 now
   adv 1: in the historical present; at this point in the narration
       of a series of past events; "President Kennedy now calls
       in the National Guard"; "Washington now decides to cross
       the Delaware"; "the ship is now listing to port"
   2: in these times; "it is solely by their language that the
     upper classes nowadays are distinguished"- Nancy Mitford; "we
     now rarely see horse-drawn vehicles on city streets"; "today
     almost every home has television" [syn: {nowadays}, {now},
     {today}]
   3: used to preface a command or reproof or request; "now hear
     this!"; "now pay attention"
   4: at the present moment; "goods now on sale"; "the now-aging
     dictator"; "they are now abroad"; "he is busy at present
     writing a new novel"; "it could happen any time now" [syn:
     {now}, {at present}]
   5: without delay or hesitation; with no time intervening; "he
     answered immediately"; "found an answer straightaway"; "an
     official accused of dishonesty should be suspended
     forthwith"; "Come here now!" [syn: {immediately},
     {instantly}, {straightaway}, {straight off}, {directly},
     {now}, {right away}, {at once}, {forthwith}, {like a shot}]
   6: (prefatory or transitional) indicates a change of subject or
     activity; "Now the next problem is..."
   7: in the immediate past; "told me just now"
   n 1: the momentary present; "Now is a good time to do it"; "it
      worked up to right now"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NOW
     Network Of Workstations (Cluster)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top