ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

credit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -credit-, *credit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
tax credit(n) เงินลดหย่อนภาษี เช่น A tax credit can provide significant savings. It reduces the amount of income tax you have to pay.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
credit(n) การซื้อเชื่อ
credit(n) ความไว้วางใจ, Syn. belief, reliance, faith, trust
credit(n) จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี
credit(n) ชื่อเสียง
credit(vt) เชื่อถือ, Syn. believe, trust, rely on
credit(n) ฐานะทางการเงิน
credit(n) ยอดคงเหลือในบัญชี
credit(n) ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ
credit(vt) ลงบัญชีรายรับ
credit(n) สินเชื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
credit(เครด'ดิท) { credited, crediting, credits } n. ความน่าไว้วางใจ, ความเชื่อถือ, ชื่อเสียง, เกียรติยศ, เกียรติภูมิ, ฐานะ, หลักฐาน, สินเชื่อ, การเชื่อของ, เงินสินเชื่อ, เงินคงเหลือในธนาคาร, บัญชีรายรับ, หน่วยกิตวิชา, หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ, ไว้วางใจ, เลื่อมใส, นำชื่อ
creditable(เครด'ดิทะเบิล) adj. น่าเชื่อถือ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, See also: creditableness n. ดูcreditable creditability n. ดูcreditable, Syn. meritorious -Conf. credible, credulous
creditor(เครด'ดิทเทอะ) n. เจ้าหนี้, ผู้เป็นเจ้าหนี้
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
discredit(ดิส'เครดิท) vt. ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ทำให้สูญเสียความเชื่อถือ, ทำให้ขายหน้า, ทำให้ไม่เชื่อ. n. ความไม่เชื่อถือ, การสูญเสียชื่อเสียง, สิ่งที่ทำให้เสียชื่อ, Syn. disparage, slur
discreditable(ดิสเคร'ดิททะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ, เสียหน้า, น่าขายหน้า
letter of creditn. หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้
revolving credit n.เงินกู้หมุนเวียน

English-Thai: Nontri Dictionary
credit(n) ความน่าเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, เกียรติยศ, สินเชื่อ, การซื้อเชื่อ
credit(vt) เชื่อถือ, เลื่อมใส, ไว้วางใจ, ให้เครดิต, ให้เชื่อ
CREDIT credit card(n) บัตรสินเชื่อ, บัตรเครดิต
creditable(adj) น่าเชื่อถือ, น่าภูมิใจ, น่าสรรเสริญ, น่าเลื่อมใส
creditor(n) เจ้าหนี้, ผู้ให้เครดิต
accredit(vt) รับรอง, เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, ให้อำนาจ
discredit(n) ความไม่เชื่อถือ, ความอัปยศ, ความขายหน้า, การเสียชื่อเสียง
discredit(vt) ทำให้ไม่เชื่อถือ, ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียชื่อเสียง
discreditable(adj) น่าอดสู, น่าขายหน้า, ไม่น่าเชื่อ, เสียหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
credit agentตัวแทนเครดิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
credit card insuranceการประกันภัยบัตรเครดิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
credit insuranceการประกันภัยสินเชื่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
credit life assuranceการประกันชีวิตเพื่อสินเชื่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creditสินเชื่อ [เศรษฐศาสตร์]
Creditสินเชื่อ [TU Subject Heading]
Creditเครดิต [การบัญชี]
Creditเครดิต [การแพทย์]
Credit analysisการวิเคราะห์สินเชื่อ [TU Subject Heading]
Credit balanceระบบบัญชีลูกค้าเงินกู้เพื่อหลักทรัพย์, Example: เป็นระบบบัญชีลูกค้าเงินกู้เพื่อหลักทรัพย์ (margin account) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้นำมาใช้แทนระบบ margin account ที่ใช้กันมาแต่เดิม ตามระบบ credit balance ผู้ลงทุนที่ต้องการกู้เงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำเงินสดจำนวนหนึ่งมาวางไว้กับบริษัทนายหน้าของตน เช่น 1, 000, 000 บาท จากนั้นบริษัทนายหน้าก็จะกำหนดวงเงินให้ซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับ initial margin rate ที่กำหนดไว้ หาก initial margin เท่ากับ 50% วงเงินให้ซื้อหลักทรัพย์จะเท่ากับ 1, 000, 000 / 50% = 2, 000, 000 บาท ซึ่งความหมายว่า 1, 000, 000 บาทแรกซื้อด้วยเงินสดของผู้ลงทุนส่วนที่เกินจากนั้นอีก 1, 000, 000 บาทเป็นเงินที่บริษัทสมาชิกให้กู้หากผู้ลงทุนซื้อหุ้นน้อยกว่า 1, 000, 000 บาทที่วางไว้ เช่นซื้อหุ้นเพียง 400, 000 บาท เงินสดส่วนที่เหลืออีก 600, 000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยทำนองเดียวกับการฝากเงิน หากซื้อหุ้น 1, 700, 000 บาท ส่วน 700, 000 บาทที่เกินจากเงินสดของตน ผู้ลงทุนต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่บริษัทสมาชิกผู้ให้กู้นอกจากนี้หลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนซื้อไว้ในบัญชี credit balance จะต้องมีการ mark to market (ปรับมูลค่าตามราคาตลาด) ทุกวัน เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หากราคาของหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้ปรับตัวสูงขึ้นจะมีผลให้กำลังซื้อของผู้ลงทุนรายนี้เพิ่มสูงขึ้นเท่ากับมูลค่าที่สูงขึ้นของหลักทรัพย์ แต่ถ้าหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้นั้นมีราคาลดลง กำลังซื้อของผู้ลงทุนนั้นก็จะลดลงตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลดลง [ตลาดทุน]
Credit balanceยอดดุลเครดิต [การบัญชี]
Credit Balanceยอดคงเหลือทางด้านเครดิต [การแพทย์]
Credit bureausศูนย์ข้อมูลสินเชื่อ [TU Subject Heading]
Credit card fraudการฉ้อโกงบัตรเครดิต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
credit bureauข้อมูลเครดิต
credit fee(n) ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน
credit lineวงเงินที่ทางธนาคารเปิดให้แก่เรา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is my credit good enough to buy you out?Is my credit good enough to buy you out? The Godfather (1972)
They probably won't give me credit for it.ฉันคงอดได้ความดีความชอบแน่ Blazing Saddles (1974)
Ladies and gentlemen, credit where it's due.ฉันว่ายน้ำไม่เป็น สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ทำดีได้ดี An American Tail (1986)
I cut the end credits to go faster.ฉันตัดตรง เครดิตตอนจบ จะได้เร็วขึ้น. Cinema Paradiso (1988)
Inspector Dayton recovered your credit cards--insignificant reporter who started their own paper, don't underestimate them. Hero (1992)
They caught the guy who stole your credit cards--I want to be a reporter that gives hope Hero (1992)
I don't think you should get credit for your ice cream anymore.ฉันไม่คิดว่าคุณควรจะได้เครดิต สำหรับไอศกรีมของคุณอีกต่อไป The Joy Luck Club (1993)
Excuse me, my phone's not working. Can I use yours to make a credit card call, please?ขอโทษค่ะ โทรศัพท์ฉันใช้การไม่ได้ ฉันขอใช้เครดิตการ์ดโทรเครื่องคุณได้ไหม ? Squeeze (1993)
You want me to leave a deposit or my credit card or something?ต้องวางมัดจำหรือเครดิตการ์ดอะไรก่อนมั้ยครับ In the Mouth of Madness (1994)
Are you kidding? I take credit for Paul.ล้อเล่นเหรอ ฉันช่วยพอลเขานะ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
- Uh, credit card.- บัตรเครดิต The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Your uncle, instead of being allowed to be of use to his niece, had to accept having the credit of it.ลุงของหลานแทนที่จะเป็นคนต้องทำเพื่อหลานของเขา ได้ตกลงยอมรับที่จะเป็นคนได้ชื่อเสียงไว้เอง Episode #1.6 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creditAll major credit cards accepted.
creditBut, to his credit, he didn't say anything against her.
creditCan I make a credit card call on this public phone?
creditCan I pay a credit card?
creditCan I pay by credit card?
creditCan I pay on credit?
creditCan I pay with a credit card?
creditCan I use my credit card?
creditCould have your credit card?
creditCredit card companies are not looking so hard at credit ratings.
creditCredit cards are useful but dangerous.
creditCredit companies send their customers monthly bills.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินเชื่อ(n) credit
หน่วยกิต(n) credit, Syn. เครดิต, Example: นักศึกษาที่จะจบการศึกษาได้ต้องเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่คณะกำหนดไว้, Count Unit: หน่วยกิต, หน่วย, Thai Definition: ตัวเลขที่แสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาจะพึงได้รับ เมื่อได้ศึกษาตรงตามกำหนดเวลาและสอบวิชานั้นๆ ได้
เครดิต(n) credit, See also: trust, belief, confidence, reliance, faith, Syn. ความน่าเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, Example: เราไปยืมเงินธนาคาร ธนาคารบอกว่าต้องดูว่ามีเครดิตดีหรือเปล่า, Thai Definition: ชื่อเสียงหรือความเชื่อถือเกี่ยวกับความสามารถที่จะชำระหนี้ของบุคคลหรือสถาบัน, Notes: (อังกฤษ)
เงินเชื่อ(n) credit, Syn. เครดิต, Example: พนักงานกำลังบันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อของลูกค้าในแผนกสินค้า, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินที่ติดค้างอยู่ ไม่ต้องชำระทันทีเมื่อซื้อขายโดยเชื่อถือซึ่งกันและกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สินเชื่อ[sincheūa] (n) EN: credit  FR: crédit [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
credit
credit
credito
credits
credit's
credited
credited
creditor
creditor
crediting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
credit
credits
credited
creditor
crediting
creditors
creditable
creditably
credit-side
credit-sides

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信贷[xìn dài, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄞˋ,   /  ] credit; borrowed money #4,366 [Add to Longdo]
信用卡[xìn yòng kǎ, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄎㄚˇ,   ] credit card #5,558 [Add to Longdo]
债权人[zhài quán rén, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄣˊ,    /   ] creditor #13,425 [Add to Longdo]
赊销[shē xiāo, ㄕㄜ ㄒㄧㄠ,   /  ] credit transaction; to sell on account #55,631 [Add to Longdo]
贷方[dài fāng, ㄉㄞˋ ㄈㄤ,   /  ] credit; credit side (of a balance sheet) #65,275 [Add to Longdo]
债权国[zhài quán guó, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ,    /   ] creditor country #88,279 [Add to Longdo]
信用等级[xìn yòng děng jí, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄉㄥˇ ㄐㄧˊ,     /    ] credit level [Add to Longdo]
信用评等[xìn yòng píng děng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ,     /    ] credit rating [Add to Longdo]
信用额[xìn yòng é, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄜˊ,    /   ] credit limit [Add to Longdo]
信用风险[xìn yòng fēng xiǎn, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ,     /    ] credit risk [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfallrisiko { n }; Kreditrisiko { n }credit risk [Add to Longdo]
Gutschein { m }; Gutschrift { f } | Gutscheine { pl }credit note | credit notes [Add to Longdo]
Gutschrift { f } (Betrag) | Gutschriften { pl }credit item | credit items [Add to Longdo]
Gutschrift { f }credit memo; credit note [Add to Longdo]
Gutschrift { f }credit advice [Add to Longdo]
Kredit { m }; Darlehen { n } | Kredite { pl } | auf Kredit; auf Pumpcredit | credits | on credit; on tick [ Br. ] [Add to Longdo]
Kreditabteilung { f } | Kreditabteilungen { pl }credit department | credit departments [Add to Longdo]
Kreditanstalt { f } | Kreditanstalten { pl }credit institute | credit institutes [Add to Longdo]
Kreditauskunft { f } [ fin. ]credit report [Add to Longdo]
Kreditbank { f } | Kreditbanken { pl }credit bank | credit banks [Add to Longdo]
Kreditgeber { m } | Kreditgeber { pl }credit grantor | credit grantors [Add to Longdo]
Kreditgeschäft { n }; Kreditgewerbe { n }credit business [Add to Longdo]
Kreditkarte { f }credit card [Add to Longdo]
Kreditverkehr { m }credit transactions [Add to Longdo]
Kreditwürdigkeitsprüfung { f }credit analysis [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter

Japanese-English: EDICT Dictionary
付け[づけ, duke] (n) (1) fixed; (2) bill; bill of sale; (3) tab (for later payment); credit; (P) #1,093 [Add to Longdo]
名誉[めいよ, meiyo] (adj-na, n) honor; honour; credit; prestige; (P) #1,503 [Add to Longdo]
単位[たんい, tan'i] (n) (1) unit; denomination; (2) credit (in school); (P) #1,555 [Add to Longdo]
金融[きんゆう, kinyuu] (n, adj-no) financing; credit transacting; loaning of money; circulation of money; (P) #1,872 [Add to Longdo]
クレジット[kurejitto] (n) credit; (P) #3,371 [Add to Longdo]
公認[こうにん, kounin] (n, vs, adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P) #3,944 [Add to Longdo]
掛け(P);懸け;掛;懸[かけ, kake] (n) (1) (abbr) (See 掛け売り, 掛け買い) credit; (2) money owed on an account; bill; (3) (abbr) (uk) (See 掛け蕎麦・かけそば, 掛けうどん・かけうどん) hot noodles in broth; (n, n-suf) (4) (See 掛け・がけ・3) proportion (as tenths of a wholesale price); (suf) (5) (after a -masu stem) (See 掛け・がけ・2) in the midst of; (6) (after a noun) rest; rack; hanger; (P) #4,502 [Add to Longdo]
信用[しんよう, shinyou] (n, vs) confidence; dependence; credit; faith; reliance; belief; credence; (P) #5,335 [Add to Longdo]
信用金庫[しんようきんこ, shinyoukinko] (n) credit union; (P) #9,971 [Add to Longdo]
出入り(P);出這入り[でいり(出入り)(P);ではいり, deiri ( deiri )(P); dehairi] (n, vs) in and out; coming and going; free association; income and expenditure; debits and credit; (P) #11,410 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Credit \Cred"it\ (kr[e^]d"[i^]t), n. [F. cr['e]dit (cf. It.
   credito), L. creditum loan, prop. neut. of creditus, p. p. of
   credere to trust, loan, believe. See {Creed}.]
   1. Reliance on the truth of something said or done; belief;
    faith; trust; confidence.
    [1913 Webster]
 
       When Jonathan and the people heard these words they
       gave no credit unto them, nor received them. --1
                          Macc. x. 46.
    [1913 Webster]
 
   2. Reputation derived from the confidence of others; esteem;
    honor; good name; estimation.
    [1913 Webster]
 
       John Gilpin was a citizen
       Of credit and renown.         --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. A ground of, or title to, belief or confidence; authority
    derived from character or reputation.
    [1913 Webster]
 
       The things which we properly believe, be only such
       as are received on the credit of divine testimony.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   4. That which tends to procure, or add to, reputation or
    esteem; an honor.
    [1913 Webster]
 
       I published, because I was told I might please such
       as it was a credit to please.     --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Influence derived from the good opinion, confidence, or
    favor of others; interest.
    [1913 Webster]
 
       Having credit enough with his master to provide for
       his own interest.           --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   6. (Com.) Trust given or received; expectation of future
    playment for property transferred, or of fulfillment or
    promises given; mercantile reputation entitling one to be
    trusted; -- applied to individuals, corporations,
    communities, or nations; as, to buy goods on credit.
    [1913 Webster]
 
       Credit is nothing but the expectation of money,
       within some limited time.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. The time given for payment for lands or goods sold on
    trust; as, a long credit or a short credit.
    [1913 Webster]
 
   8. (Bookkeeping) The side of an account on which are entered
    all items reckoned as values received from the party or
    the category named at the head of the account; also, any
    one, or the sum, of these items; -- the opposite of
    {debit}; as, this sum is carried to one's credit, and that
    to his debit; A has several credits on the books of B.
    [1913 Webster]
 
   {Bank credit}, or {Cash credit}. See under {Cash}.
 
   {Bill of credit}. See under {Bill}.
 
   {Letter of credit}, a letter or notification addressed by a
    banker to his correspondent, informing him that the person
    named therein is entitled to draw a certain sum of money;
    when addressed to several different correspondents, or
    when the money can be drawn in fractional sums in several
    different places, it is called a {circular letter of
    credit}.
 
   {Public credit}.
    (a) The reputation of, or general confidence in, the
      ability or readiness of a government to fulfill its
      pecuniary engagements.
    (b) The ability and fidelity of merchants or others who
      owe largely in a community.
      [1913 Webster]
 
         He touched the dead corpse of Public Credit, and
         it sprung upon its feet.     --D. Webster.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Credit \Cred"it\ (kr[e^]d"[i^]t), v. t. [imp. & p. p.
   {Credited}; p. pr. & vb. n. {Crediting}.]
   1. To confide in the truth of; to give credence to; to put
    trust in; to believe.
    [1913 Webster]
 
       How shall they credit
       A poor unlearned virgin?       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring honor or repute upon; to do credit to; to raise
    the estimation of.
    [1913 Webster]
 
       You credit the church as much by your government as
       you did the school formerly by your wit. --South.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bookkeeping) To enter upon the credit side of an account;
    to give credit for; as, to credit the amount paid; to set
    to the credit of; as, to credit a man with the interest
    paid on a bond.
    [1913 Webster]
 
   {To credit with}, to give credit for; to assign as justly due
    to any one.
    [1913 Webster]
 
       Crove, Helmholtz, and Meyer, are more than any
       others to be credited with the clear enunciation of
       this doctrine.            --Newman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 credit
   n 1: approval; "give her recognition for trying"; "he was given
      credit for his work"; "give her credit for trying" [syn:
      {recognition}, {credit}]
   2: money available for a client to borrow
   3: an accounting entry acknowledging income or capital items
     [syn: {credit}, {credit entry}] [ant: {debit}, {debit entry}]
   4: used in the phrase `to your credit' in order to indicate an
     achievement deserving praise; "she already had several
     performances to her credit";
   5: arrangement for deferred payment for goods and services [syn:
     {credit}, {deferred payment}] [ant: {cash}, {immediate
     payment}]
   6: recognition by a college or university that a course of
     studies has been successfully completed; typically measured
     in semester hours [syn: {credit}, {course credit}]
   7: a short note recognizing a source of information or of a
     quoted passage; "the student's essay failed to list several
     important citations"; "the acknowledgments are usually
     printed at the front of a book"; "the article includes
     mention of similar clinical cases" [syn: {citation}, {cite},
     {acknowledgment}, {credit}, {reference}, {mention},
     {quotation}]
   8: an entry on a list of persons who contributed to a film or
     written work; "the credits were given at the end of the film"
   9: an estimate, based on previous dealings, of a person's or an
     organization's ability to fulfill their financial commitments
     [syn: {credit rating}, {credit}]
   v 1: give someone credit for something; "We credited her for
      saving our jobs"
   2: ascribe an achievement to; "She was not properly credited in
     the program" [syn: {accredit}, {credit}]
   3: accounting: enter as credit; "We credit your account with
     $100" [ant: {debit}]
   4: have trust in; trust in the truth or veracity of

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 credit /kredit/
  credit

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top