ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

middle

M IH1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -middle-, *middle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
middle(adj) ตรงกลาง, See also: กลาง, กึ่งกลาง
middle(adj) ปานกลาง, See also: พอประมาณ, เป็นกลาง, กลางๆ, Syn. average, central, halfway, in-between
middle(n) จุดกึ่งกลาง, See also: จุดกลาง, Syn. midpoint, center
middleman(n) คนกลาง, See also: ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. agent
middleman(n) พ่อค้าคนกลาง, Syn. agent, merchant
middle age(n) อายุวัยกลางคน, Syn. midlife, adulthood, prime
middle ear(n) หูชั้นกลาง
middleaged(adj) วัยกลางคน, Syn. mature, ripe, mellow
middlebrow(adj) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
middlebrow(sl) สามัญ, See also: ชนชั้นกลาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
middle(มิด'เดิล) adj., n. กึ่งกลาง, ตอนกลาง, กลาง, ปานกลาง, พอประมาณ., Syn. central
middle ageอายุวัยกลางคน (45-65ปี)
middle eastตะวันออกกลางเป็นบริเวณตั้งแต่ลิเบียจนถึงอาฟกานิสถานโดยรวมถึงอียิปต์ ชูดาน อิสราเอล
middle nameชื่อกลางระหว่างชื่อตัวกับชื่อสกุล
middlebrow(มิด'เดิลเบรา) n. ผู้ที่มีรสนิยมและความสนใจต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับกันโดยส่วนใหญ่.
middleman(มิด'เดิลแมน) n. คนกลาง, พ่อค้าคนกลาง, Syn. intermediary pl. middlemen
middleweight(มิด'เดิลเวท) n. บุคคลหนือคู่ต่อสู้ที่มีน้ำหนักปานกลาง (147-160ปอนด์) adj. เกี่ยวกับน้ำหนักดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
middle(adj) กลาง, ตอนกลาง, ปานกลาง, กึ่งกลาง, พอประมาณ
middle(n) ตอนกลาง, ส่วนกลาง, จุดกลาง, สื่อกลาง
MIDDLE Middle Ages(n) มัชฌิมยุค, มัธยสมัย, ยุคกลาง, สมัยกลาง
MIDDLE-middle-aged(adj) ในมัชฌิมวัย, วัยกลางคน
middleman(n) คนกลาง, พ่อค้าคนกลาง, นายหน้า
middleweight(n นักมวยหนักระหว่าง 143-160) ปอนด์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
middle-กลาง, -ชั้นกลาง, -ส่วนกลาง, -ท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
middle๑. ช่วงกลาง๒. ตอนกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
middle 1/3๑. ส่วนกลางฟัน(ตามแนวยาว)๒. ส่วนกลางฟัน(แนวตัดขวาง) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
middle classชนชั้นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
middle earหูชั้นกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
middle ear cavity; cavity, tympanicโพรงหูส่วนกลาง [ มีความหมายเหมือนกับ tympanum ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Middle Englishภาษาอังกฤษกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
middle groundฉากกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
middle lamellaมิดเดิลลาเมลลา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
middle line of main channelเส้นกลางร่องน้ำใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Middleส่วนกลาง [การแพทย์]
Middle ageวัยกลางคน [TU Subject Heading]
Middle Ageสมัยกลาง [การแพทย์]
Middle aged personsบุคคลวัยกลางคน [TU Subject Heading]
Middle aged womenสตรีวัยกลางคน [TU Subject Heading]
Middle Agesยุคกลาง [TU Subject Heading]
Middle Ages--Historyประวัติศาสตร์สมัยกลาง [TU Subject Heading]
Middle classชนชั้นกลาง [TU Subject Heading]
Middle Earth (Imaginary place)มิดเดิ้ล เอิร์ธ (สถานที่ในจินตนาการ) [TU Subject Heading]
Middle Eastตะวันออกกลาง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Middle class[มิดเดิล คลาส] ฐานะปานกลาง
middle of the road(n) ทางสายกลาง
middler(n) ส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงกลาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After all, it was the middle of the night. He figured it'd be found the next day.หลังจากทั้งหมดมันเป็นตอนกลางคืน เขาคิดว่ามันต้องการจะพบในวันถัดไป 12 Angry Men (1957)
It was quite a storm we had. It was right in the middle of a game.มันก็ค่อนข้างพายุที่เรามี มันถูกต้องในช่วงกลางของเกม 12 Angry Men (1957)
Oblique, middle and near east.เอียงกลางและตะวันออกที่อยู่ ใกล้ เอียง, สีเหลือง How I Won the War (1967)
I used to be put off my supper should I see a cat dead in the middle of the road.ฉันเคยถูกนำออกอาหารมื้อเย็น ของฉันฉันควรจะเห็น แมวตายในช่วงกลางของถนน How I Won the War (1967)
The middle South Midlands Victorian phase.กลางภาคใต้ระยะที่วิคตอเรีย Yellow Submarine (1968)
All right, folks, I know you're a bit confused wondering what you're doing out in the middle of the prairie in the middle of the night.พวกคุณคงงงๆ อยากรู้ว่า เรามาทำอะไรกลางทุ่งดึกดื่นป่านนี้ Blazing Saddles (1974)
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara.ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า The Little Prince (1974)
I saw a man lying on the bed and a coffin in the middle of the roomฉันเห็นการพูดเท็จผู้ชายบนเตียง... ...และโลงศพใน middle of ห้อง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
After these preliminaries, he opens the window and places a girl standing in the middle of the room, facing the windowขั้นต้นเหล่านี้หลังจาก, \ Nhe เปิดหน้าต่าง... ...และสถานที่ตำแหน่งเด็กผู้หญิงในของ the middle ห้อง, ชั้นพื้นผิวหน้าต่าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
look at the middle of Discovery.มองไปที่ตรงกลางของดิสคัเฟอ รี ตรงกลางไม่สิ้นสุด 2010: The Year We Make Contact (1984)
I know you people are caught in the middle of this.ฉันรู้ว่าคุณคนที่ติดอยู่ใน กลางนี้ ในความรู้สึกเราทุกคน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Decomposition occurs first in the frontal lobes, the neocortex, and next in the limbic system, the middle brain.กลีบสมองส่วนหน้าจะเน่าก่อน และต่อไปก็สมองส่วนกลาง Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
middleA broken-down car was standing in the middle of the road.
middleAccording to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.
middleA fire broke out in the middle of the city.
middleAnyhow, just why is it that I have to be sent out in the middle of the night to buy a canned drink?
middleAs I glanced at the street there was somebody looking down at me in the middle of those walking past each other.
middleA truck was standing in the middle of the road.
middleBy then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.
middleChicago is the principal city of the Middle West.
middleCindy dozed off in the middle of her graduation exercises.
middle"Do I really have that good a personality?" "Impossible. After all, there's this time as well, but in middle school you sold off girl's pants all over to bring in the money."
middleDon't speak in the middle of a lesson.
middleDuring the Middle Ages, astronomers had clung to the theory of a Greek philosopher.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยผู้ใหญ่(n) adult age, See also: middle age, Ant. วัยเด็ก, วัยเยาว์, Example: ความต้องการไขมันในวัยผู้ใหญ่จะลดลงแต่ต้องการแคลเซียมมากขึ้น, Count Unit: วัย, Thai Definition: วัยที่มีอายุมากเกินช่วงหนุ่มสาวไปแล้วแต่ยังไม่ถึงชรา
สายกลาง(n) moderation, See also: middle way, Syn. ทางสายกลาง, Example: พระพุทธเจ้าสอนให้เรายึดหลักสายกลางในการดำเนินชีวิต, Thai Definition: แนวทางในการปฏิบัติที่ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป
มัธยม(adj) medium, See also: middle, moderate, Syn. ปานกลาง, กลาง, ระหว่างกลาง, Notes: (สันสกฤต)
มัธยม(n) secondary (education), See also: middle school, high school, Syn. มัธยมศึกษา, Example: ถึงแม้ว่าพระยาอนุมานราชธนจะจบแค่มัธยม 4 แต่ท่านเป็นพระยาเมื่ออายุเพียง 36 ปีเท่านั้น, Thai Definition: ชั้นการศึกษา หลักสูตรสูงกว่าชั้นประถม ต่ำกว่าอุดมศึกษา, Notes: (สันสกฤต)
พ่อค้าคนกลาง(n) middleman, See also: intermediary, go-between, Syn. คนกลาง, ตัวแทนขาย, Example: วิธีนี้เป็นการป้องกันพ่อค้าคนกลางกดราคาข้าวชาวนา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้
กึ่ง(n) half, See also: middle, midway, Syn. ครึ่ง, เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง, Example: สถานที่นี้ถูกรื้อฟื้นสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี 2527 ครั้งฉลองกึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์
กึ่งกลาง(n) center, See also: middle, half, central, Syn. ตรงกลาง, ใจกลาง, กลาง, Example: ศาลแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลานคอนกรีต บริเวณหน้าโรงเรียน, Thai Definition: ส่วนที่ไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง, โดยปริยายหมายความว่า ในที่หรือเวลาระหว่าง
คนกลาง(n) middleman, See also: mediator, go-between, intermediary, Syn. ผู้ไกล่เกลี่ย, ผู้ตัดสิน, Example: เวลาทะเลาะกันทีไรฉันต้องรับหน้าที่เป็นคนกลางทุกที, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
วัยกลางคน(n) middle-aged person, Syn. กลางคน, Example: ชีวิตสมรสมักจะเริ่มมาสั่นคลอนเอาตอนวัยกลางคน, Thai Definition: มีอายุพ้นวัยหนุ่มสาว แต่ยังไม่แก่
ส่วนกลาง(adj) central, See also: middle, mid, Example: สมองส่วนกลางเป็นส่วนแคบระหว่างสมองส่วนหน้าและสมองส่วนหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรกลาง[aksøn klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [ f ]
อักษรเสียงกลาง[aksøn sīeng klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [ f ]
ชื่อรอง[cheū røng] (n, exp) EN: middle name  FR: deuxième prénom [ m ]
ชนชั้นกลาง[chonchan klāng] (n, exp) EN: middle class  FR: classe moyenne [ f ]
หาม[hām] (v) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole  FR: porter à deux avec un bâton
ใจกลาง[jaiklāng] (n) EN: center ; heart ; middle ; core  FR: centre [ m ] ; milieu [ m ] ; coeur [ m ] ; sein [ m ] (litt.)
จุดกึ่งกลาง[jut keungklāng] (n, exp) EN: middle point ; midpoint = mid point ; intermediate point  FR: point central [ m ]
จุดรวม[jut rūam] (n, exp) EN: center ; hub ; middle point ; focal point ; focus  FR: point focal [ m ]
จุดศูนย์กลาง[jutsūnklāng] (n) EN: centre = center (Am.) ; middle point ; hub ; center  FR: centre [ m ] ; point focal [ m ]
กึ่ง[keung-] (pref, (adj)) EN: half ; middle ; midway ; half-and-half ; fifty-fifty  FR: semi- ; demi- ; à moitié ; à demi ; moitié-moitié ; cinquante-cinquante ; fifty-fifty

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MIDDLE M IH1 D AH0 L
MIDDLEMEN M IH1 D AH0 L M EH2 N
MIDDLESEX M IH1 D AH0 L S EH2 K S
MIDDLEMAN M IH1 D AH0 L M AE2 N
MIDDLETON M IH1 D AH0 L T AH0 N
MIDDLEBURG M IH1 D AH0 L B ER0 G
MIDDLEMISS M IH1 D AH0 L M IH2 S
MIDDLETOWN M IH1 D AH0 L T AW2 N
MIDDLEBURY M IH1 D AH0 L B EH2 R IY0
MIDDLEKAUFF M IH1 D AH0 L K OW0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
middle (n) mˈɪdl (m i1 d l)
middles (n) mˈɪdlz (m i1 d l z)
Middlesex (n) mˈɪdlsɛks (m i1 d l s e k s)
Middleton (n) mˈɪdltən (m i1 d l t @ n)
middleman (n) mˈɪdlmæn (m i1 d l m a n)
middlemen (n) mˈɪdlmɛn (m i1 d l m e n)
Middlewich (n) mˈɪdlwɪtʃ (m i1 d l w i ch)
middle-aged (j) mˌɪdl-ˈɛɪʤd (m i2 d l - ei1 jh d)
middle-class (j) mˌɪdl-klˈaːs (m i2 d l - k l aa1 s)
middleweight (n) mˈɪdlwɛɪt (m i1 d l w ei t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中学[zhōng xué, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] middle school #3,250 [Add to Longdo]
中年[zhōng nián, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ, ] middle-aged #4,876 [Add to Longdo]
中旬[zhōng xún, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄣˊ, ] middle third of a month #5,059 [Add to Longdo]
中部[zhōng bù, ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ, ] middle part; central section #5,603 [Add to Longdo]
中学生[zhōng xué shēng, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] middle-school student; high school student #8,100 [Add to Longdo]
中级[zhōng jí, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˊ, / ] middle level (in a hierarchy) #10,097 [Add to Longdo]
中老年[zhōng lǎo nián, ㄓㄨㄥ ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, ] middle and old age #13,704 [Add to Longdo]
中指[zhōng zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˇ, ] middle finger #14,846 [Add to Longdo]
中青年[zhōng qīng nián, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, ] middle-aged #16,773 [Add to Longdo]
中层[zhōng céng, ㄓㄨㄥ ㄘㄥˊ, / ] middle-ranking #17,619 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürgertum { n }middle classes [Add to Longdo]
Mitte { f }; Mittel... | Mitten { pl }middle | middles [Add to Longdo]
Mittelalter { n }Middle Ages [Add to Longdo]
Mittelfinger { m }middle finger [Add to Longdo]
Mittelhochdeutsch { n }Middle High German [Add to Longdo]
Mittelohr { n }; Tympanum { n } [ anat. ]middle ear; tympanum [Add to Longdo]
Mittelstand { m }middle classes [Add to Longdo]
Mittelstufe { f } (Schule)middle school [ Br. ]; junior high [ Am. ] [Add to Longdo]
mittelhochdeutsch { adj }Middle High German [Add to Longdo]
Mittelspecht { m } [ ornith. ]Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
[なか, naka] (n) (1) inside; in; (2) among; within; (3) center (centre); middle; (4) during; while; (P) #80 [Add to Longdo]
中央[ちゅうおう, chuuou] (n, adj-no) centre; central; center; middle; (P) #379 [Add to Longdo]
中国[ちゅうごく, chuugoku] (n) (1) China; (2) South-west most region of Honshu; middle of a country; the Hiroshima area; (P) #390 [Add to Longdo]
中学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] (n) junior high school; middle school; lower secondary school; (P) #446 [Add to Longdo]
中心[ちゅうしん, chuushin] (n, adj-no) (1) center; centre; middle; heart; core; focus; pivot; emphasis; balance; (suf) (2) -centered; -centred; -focussed; -oriented; centered on; focussed on; (P) #593 [Add to Longdo]
途中[とちゅう, tochuu] (n-adv, n-t) (1) on the way; en route; (2) in the middle of; midway; (P) #1,584 [Add to Longdo]
[たけ, take] (n) (1) bamboo; (2) middle (of a three-tier ranking system); (P) #1,867 [Add to Longdo]
中学[ちゅうがく, chuugaku] (n) (abbr) (See 中学校) middle school; junior high school; (P) #2,258 [Add to Longdo]
中日[なかび, nakabi] (n) (1) China and Japan; (2) the middle day; (3) the equinoctial day; (P) #2,268 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミドルウェア[みどるうえあ, midoruuea] middleware [Add to Longdo]
中間速度[ちゅうかんそくど, chuukansokudo] middle speed (vs. low or high speed) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Middle \Mid"dle\, n. [AS. middel. See {Middle}, a.]
   The point or part equally distant from the extremities or
   exterior limits, as of a line, a surface, or a solid; an
   intervening point or part in space, time, or order of series;
   the midst; central portion; specif., the waist. --Chaucer.
   "The middle of the land." --Judg. ix. 37.
   [1913 Webster]
 
      In this, as in most questions of state, there is a
      middle.                 --Burke.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Midst}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Middle \Mid"dle\ (m[i^]d"d'l), a. [OE. middel, AS. middel; akin
   to D. middel, OHG. muttil, G. mittel. [root]271. See {Mid},
   a.]
   [1913 Webster]
   1. Equally distant from the extreme either of a number of
    things or of one thing; mean; medial; as, the middle house
    in a row; a middle rank or station in life; flowers of
    middle summer; men of middle age.
    [1913 Webster]
 
   2. Intermediate; intervening.
    [1913 Webster]
 
       Will, seeking good, finds many middle ends. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   Note: Middle is sometimes used in the formation of
      self-explaining compounds; as, middle-sized,
      middle-witted.
      [1913 Webster]
 
   {Middle Ages}, the period of time intervening between the
    decline of the Roman Empire and the revival of letters.
    Hallam regards it as beginning with the sixth and ending
    with the fifteenth century.
 
   {Middle class}, in England, people who have an intermediate
    position between the aristocracy and the artisan class. It
    includes professional men, bankers, merchants, and small
    landed proprietors
    [1913 Webster]
 
       The middle-class electorate of Great Britain. --M.
                          Arnold.
    [1913 Webster]
 
   {Middle distance}. (Paint.) See {Middle-ground}.
 
   {Middle English}. See {English}, n., 2.
 
   {Middle Kingdom}, China.
 
   {Middle oil} (Chem.), that part of the distillate obtained
    from coal tar which passes over between 170[deg] and
    230[deg] Centigrade; -- distinguished from the {light
    oil}, and the {heavy oil} or {dead oil}.
 
   {Middle passage}, in the slave trade, that part of the
    Atlantic Ocean between Africa and the West Indies.
 
   {Middle post}. (Arch.) Same as {King-post}.
 
   {Middle States}, New York, New Jersey, Pennsylvania, and
    Delaware; which, at the time of the formation of the
    Union, occupied a middle position between the Eastern
    States (or New England) and the Southern States. [U.S.]
 
   {Middle term} (Logic), that term of a syllogism with which
    the two extremes are separately compared, and by means of
    which they are brought together in the conclusion.
    --Brande.
 
   {Middle tint} (Paint.), a subdued or neutral tint.
    --Fairholt.
 
   {Middle voice}. (Gram.) See under {Voice}.
 
   {Middle watch}, the period from midnight to four a. m.; also,
    the men on watch during that time. --Ham. Nav. Encyc.
 
   {Middle weight}, a pugilist, boxer, or wrestler classed as of
    medium weight, i. e., over 140 and not over 160 lbs., in
    distinction from those classed as {light weights}, {heavy
    weights}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 middle
   adj 1: being neither at the beginning nor at the end in a
       series; "adolescence is an awkward in-between age"; "in a
       mediate position"; "the middle point on a line" [syn:
       {in-between}, {mediate}, {middle}]
   2: equally distant from the extremes [syn: {center(a)},
     {halfway}, {middle(a)}, {midway}]
   3: of a stage in the development of a language or literature
     between earlier and later stages; "Middle English is the
     English language from about 1100 to 1500"; "Middle Gaelic"
     [ant: {early}, {late}]
   4: between an earlier and a later period of time; "in the middle
     years"; "in his middle thirties" [ant: {early}, {late}]
   n 1: an area that is approximately central within some larger
      region; "it is in the center of town"; "they ran forward
      into the heart of the struggle"; "they were in the eye of
      the storm" [syn: {center}, {centre}, {middle}, {heart},
      {eye}]
   2: an intermediate part or section; "A whole is that which has
     beginning, middle, and end"- Aristotle [ant: {beginning},
     {end}]
   3: the middle area of the human torso (usually in front); "young
     American women believe that a bare midriff is fashionable"
     [syn: {middle}, {midriff}, {midsection}]
   4: time between the beginning and the end of a temporal period;
     "the middle of the war"; "rain during the middle of April"
     [ant: {beginning}, {commencement}, {end}, {ending}, {first},
     {get-go}, {kickoff}, {offset}, {outset}, {showtime}, {start},
     {starting time}]
   v 1: put in the middle

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top