ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immediate

IH2 M IY1 D IY2 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immediate-, *immediate*
Possible hiragana form: いんめぢあて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immediate(adj) ทันทีทันใด, See also: ฉับพลัน, ปุบปับ, รวดเร็ว, กะทันหัน, ปัจจุบันทันด่วน, Syn. instant, prompt, sudden, Ant. later
immediate(adj) ที่ส่งผลโดยตรง, Syn. direct
immediately(adv) โดยทันทีทันใด, See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างป, Syn. instantaneously, instantly, Ant. later

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immediate(อิมี'เดียท) adj. ฉับพลัน, ไม่รีรอ, ทันที, กะทันหัน, โดยตรง, ใกล้ชิด, See also: immediateness n. -conj. ทันทีที่, Syn. suddenly, primary, next
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access

English-Thai: Nontri Dictionary
immediate(adj) ทันทีทันใด, ปัจจุบัน, ใกล้ชิด, ถัดมา, โดยกะทันหัน, ฉับพลัน
immediate(adv) โดยทันทีทันใด, อย่างกะทันหัน, เดี๋ยวนี้, อย่างฉับพลัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immediate accessการเข้าถึงทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
immediate access storage (IAS)หน่วยเก็บเข้าถึงทันที (ไอเอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
immediate addressข้อมูลใช้ทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
immediate addressingการกำหนดข้อมูลใช้ทันที [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
immediate annuityเงินรายปีจ่ายทันที [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
immediate causeสาเหตุที่ใกล้ชิด, สาเหตุที่ใกล้เคียงที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immediate cause of deathสาเหตุสุดท้ายของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
immediate cause; cause, precipitatingเหตุกระตุ้น, ชนวนเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immediate controlการควบคุมได้ทันที [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immediate dangerภยันตรายฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immediateชนิดเกิดทันที [การแพทย์]
Immediate Typeชนิดเกิดฉับพลัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am making the immediate arrangements for my necessary...ฉันกำลังการเตรียมการได้ทันที สำหรับฉันสิ่งที่จำคือ Help! (1965)
Signora Maggi's story merits immediate re-enactmentมาดามเรื่องราวของ Maggi merit immediate อีกครั้ง-ประกาศใช้เป็นกฎหมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I demand you place me in immediate communication with the president!- ผมขอติดต่อประธานาธิบดี เดี๋ยวนี้! Spies Like Us (1985)
Request immediate assistance!ขอกำลังเสริมโดยด่วน! Akira (1988)
Don't go around your immediate superior.แกข้ามหัวผู้บังคับบัญชาไม่ได้ Casualties of War (1989)
Is everything in readiness for our immediate departure?ทุกอย่างพร้อมออกเดินทางทันทีใช่มั้ย Mannequin: On the Move (1991)
The white zone is for immediate pizza-พื้นที่สีขาวจะไปถึงพิซซ่าทันที- Toy Story (1995)
And Jane writes to beg my uncle's immediate assistance.แล้วเจนก็เขียนจดหมายมาขอร้อง ความช่วยเหลือจากลุงทันทีทันใด Episode #1.5 (1995)
Tell whoever responds that we're going down by the head... and need immediate assistance.บอกใครก็ตาม ที่ตอบมาว่าเรากำลังจะจม ต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน Titanic (1997)
She just checked in with a request for immediate unpack and press.She just checked in with a request for immediate unpack and press. Maid in Manhattan (2002)
This is Control requesting immediate stand-down of arms at Gate Three.นี่ศูนย์ควบคุม ขอลดระดับการป้องกันที่ประตู 3 The Matrix Reloaded (2003)
Requests your immediate counsel, sir....ขอให้ท่านเข้าพบทันที The Matrix Reloaded (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immediate3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
immediate"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
immediateAdditions and deletions are not shown immediately.
immediateAn ambulance arrived immediately.
immediateAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
immediateCall the doctor in immediately.
immediateGet out of here immediately!
immediateHaving once landed the monster immediately jumped again and was over my head.
immediateHe arrived at Paris and immediately started for London.
immediateHe commanded me to leave the room immediately.
immediateHe composed a resignation immediately.
immediateHe demands immediate payment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างรีบด่วน(adv) immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
วาบ(adv) suddenly, See also: immediately, at once, Example: เขารู้สึกใจหายวาบ ทิ้งรถคันนั้นไว้ตรงนั้น รีบเดินลัดเลาะไปตามตรอก, Thai Definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
อย่างกะทันหัน(adv) immediately, See also: suddenly, at once, Syn. ทันทีทันใด, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงอย่างกะทันหันจนต้องนำส่งโรงพยาบาล
ทันทีทันควัน(adv) immediately, See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away, Syn. ทันทีทันใด, ฉับพลัน, ทันที, Example: ผมต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันทีทันควัน
โดยด่วน(adv) urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai Definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว
ปั๊บ(adv) at once, See also: immediately, suddenly, Syn. ทันควัน, ทันทีทันใด, Example: หลักการทำงานของผมคือมีอะไรดีๆ ผ่านมาในสมองปุ๊บจดปั๊บเลย
โดยทันที(adv) immediately, See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly, Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับพลัน, Example: เขาไปสมัครงานโดยทันทีที่รู้ว่าบริษัทมีตำแหน่งว่าง
โดยทันทีทันใด(adv) immediately, See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly, Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น, Example: เธอรีบไปโรงพยาลโดยทันทีทันใดเมื่อทราบข่าว
โดยพลัน(adv) immediately, See also: instantly, promptly, at once, right away, Syn. โดยฉับพลัน, ทันที, โดยทันทีทันใด, Example: รอยยิ้มบนใบหน้ารื่นรมย์นั้นก็ขรึมลงโดยพลัน
โดยเร็ว(adv) quickly, See also: immediately, instantly, rapidly, urgently, readily, Syn. อย่างรวดเร็ว, อย่างเร็ว, โดยด่วน, Ant. อย่างช้า, Example: เพื่อนคนนั้นรีบบุ้ยใบ้ให้เขารีบปลีกตัวไปโดยเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดนี้[batnī] (adv) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now  FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ฉับ[chap] (adv) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly  FR: soudainement ; abruptement
ชิด[chit] (v) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to  FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
เดี๋ยวนี้[dīonī] (adv) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately  FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
โดยด่วน[dōi duan = dōi dūan] (adv) EN: urgently ; immediately  FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยไม่ชักช้า[dōi mai chakchā] (adv) EN: immediately ; without delay  FR: sans tarder ; sans délai
โดยพลัน[dōi phlan] (adv) EN: immediately
โดยเร็ว[dōi reo] (adv) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily  FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
โดยทันที[dōi thanthī] (adv) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly  FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โดยทันทีทันใด[dōi thanthīthandai] (adv) EN: immediately

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMMEDIATE IH2 M IY1 D IY2 AH0 T
IMMEDIATELY IH2 M IY1 D IY2 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immediate (j) ˈɪmˈiːdɪəʳt (i1 m ii1 d i@ t)
immediately (a) ˈɪmˈiːdɪəʳtliː (i1 m ii1 d i@ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
立即[lì jí, ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ, ] immediately, #1,125 [Add to Longdo]
随即[suí jí, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ, / ] immediately; presently; following which, #3,933 [Add to Longdo]
即时[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, / ] immediate, #9,540 [Add to Longdo]
即刻[jí kè, ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ, ] immediately; instant; instantly, #12,667 [Add to Longdo]
登时[dēng shí, ㄉㄥ ㄕˊ, / ] immediately; at once, #17,866 [Add to Longdo]
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, ] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip, #37,922 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sofortabschreibung { f }immediate write-off [Add to Longdo]
Soforthilfe { f }immediate aid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すぐそこ[sugusoko] (adv, adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P) [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
イミディエイト[imideieito] (adj-na) immediate [Add to Longdo]
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P) [Add to Longdo]
一口商い[ひとくちあきない, hitokuchiakinai] (n) an immediate definite deal [Add to Longdo]
一刻も早く[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible [Add to Longdo]
一寸先[いっすんさき, issunsaki] (n) an inch ahead; the immediate future [Add to Longdo]
一等親;1等親[いっとうしん, ittoushin] (n) first-degree relative; member of one's immediate family [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
即時[そくじ, sokuji] real-time (a-no), immediately [Add to Longdo]
即接続[そくせつぞく, sokusetsuzoku] immediate connection, direct connection [Add to Longdo]
即値[そくち, sokuchi] immediate [Add to Longdo]
即値アドレス[そくちアドレス, sokuchi adoresu] immediate address [Add to Longdo]
即値データ[そくちデータ, sokuchi de-ta] immediate data [Add to Longdo]
即値命令[そくちめいれい, sokuchimeirei] immediate instruction [Add to Longdo]
対象受信者[たいしょうじゅしんしゃ, taishoujushinsha] immediate recipient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immediate \Im*me"di*ate\, a. [F. imm['e]diat. See {In-} not, and
   {Mediate}.]
   1. Not separated in respect to place by anything intervening;
    proximate; close; as, immediate contact.
    [1913 Webster]
 
       You are the most immediate to our throne. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not deferred by an interval of time; present; instant.
    "Assemble we immediate council." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Death . . . not yet inflicted, as he feared,
       By some immediate stroke.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Acting with nothing interposed or between, or without the
    intervention of another object as a cause, means, or
    agency; acting, perceived, or produced, directly; as, an
    immediate cause.
    [1913 Webster]
 
       The immediate knowledge of the past is therefore
       impossible.              --Sir. W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   {Immediate amputation} (Surg.), an amputation performed
    within the first few hours after an injury, and before the
    the effects of the shock have passed away.
 
   Syn: Proximate; close; direct; next.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immediate
   adj 1: of the present time and place; "the immediate revisions"
   2: very close or connected in space or time; "contiguous
     events"; "immediate contact"; "the immediate vicinity"; "the
     immediate past" [syn: {contiguous}, {immediate}]
   3: having no intervening medium; "an immediate influence" [ant:
     {mediate}]
   4: immediately before or after as in a chain of cause and
     effect; "the immediate result"; "the immediate cause of the
     trouble"
   5: performed with little or no delay; "an immediate reply to my
     letter"; "a prompt reply"; "was quick to respond"; "a
     straightaway denial" [syn: {immediate}, {prompt}, {quick},
     {straightaway}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top