ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interpose

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interpose-, *interpose*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interpose(vi) สอดแทรก, See also: แทรก, คั่นกลาง, Syn. interpose, interfere, Ant. stand aside
interpose in(phrv) ช่วยกั้นขวาง, See also: ช่วยขวาง, Syn. intervene in
interpose between(phrv) สอดแทรกระหว่าง, See also: กั้นขวางระหว่าง, กีดขวางระหว่าง, Syn. intervene between

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interpose(อินเทอโพซ') vt., vi. สอดแทรก, ก้าวก่าย, กีดกั้น, ขวาง, พูดสอด., See also: interposable adj. interposal n. interposer n. interposingly adv., Syn. intervene

English-Thai: Nontri Dictionary
interpose(vi, vt) สอดแทรก, พูดสอด, ขวาง, ก้าวก่าย, แทรกแซง, กั้นกลาง, ห้ามปราม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interposeJust as the argument got heated he interposed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้อน(v) intervene, See also: interpose, Syn. แทรก, Example: มีปัญหาใหม่ซ้อนขึ้นมา ในขณะที่ปัญหาเก่าก็ยังสะสางไม่เสร็จ
กันท่า(v) interpose, See also: balk another's way or plan, Example: เขากันท่าผมอยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: แสดงกิริยาอาการขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERPOSE

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interpose
interposed
interposes

Japanese-English: EDICT Dictionary
挟む(P);挾む(P);挿む[はさむ, hasamu] (v5m, vt) to interpose; to hold between; to insert; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interpose \In`ter*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Interposed}; p.
   pr. & vb. n. {Interposing}.] [F. interposer. See {Inter-},
   and {Pose}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. To place between; as, to interpose a screen between the
    eye and the light.
    [1913 Webster]
 
       Mountains interposed
       Make enemies of nations.       --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust; to intrude; to put between, either for aid or
    for troubling.
    [1913 Webster]
 
       What watchful cares do interpose themselves
       Betwixt your eyes and night?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The common Father of mankind seasonably interposed
       his hand, and rescues miserable man. --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   3. To introduce or inject between the parts of a conversation
    or argument. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interpose \In`ter*pose"\, v. i.
   1. To be or come between.
    [1913 Webster]
 
       Long hid by interposing hill or wood. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To step in between parties at variance; to mediate; as,
    the prince interposed and made peace. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To utter a sentiment by way of interruption. --Boyle.
 
   Syn: To intervene; intercede; mediate; interfere;
     intermeddle.
 
   Usage: To {Interpose}, {Intermeddle}, {Interfere}. A man may
      often interpose with propriety in the concerns of
      others; he can never intermeddle without being
      impertinent or officious; nor can be interfere without
      being liable to the same charge, unless he has rights
      which are interfered with. "In our practical use,
      interference is something offensive. It is the pushing
      in of himself between two parties on the part of a
      third who was not asked, and is not thanked for his
      pains, and who, as the feeling of the word implies,
      had no business there; while interposition is employed
      to express the friendly, peacemaking mediation of one
      whom the act well became, and who, even if he was not
      specially invited thereunto, is still thanked for what
      he has done." --Trench.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interpose \In"ter*pose\, n.
   Interposition. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interpose
   v 1: be or come between; "An interposing thicket blocked their
      way"
   2: introduce; "God interposed death"
   3: to insert between other elements; "She interjected clever
     remarks" [syn: {interject}, {come in}, {interpose}, {put in},
     {throw in}, {inject}]
   4: get involved, so as to alter or hinder an action, or through
     force or threat of force; "Why did the U.S. not intervene
     earlier in WW II?" [syn: {intervene}, {step in}, {interfere},
     {interpose}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top