ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intermediate

IH2 N T ER0 M IY1 D IY0 IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intermediate-, *intermediate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intermediate(n) คนกลาง, See also: ตัวกลาง, สื่อกลาง, Syn. ge-between, intermediary, mediator
intermediate(adj) ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง, Syn. in-between
intermediate(vi) เป็นคนกลาง, See also: เป็นตัวกลาง, เป็นสื่อกลาง, Syn. mediate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง, ปานกลาง, n. สิ่งปานกลาง, ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) , รถยนต์ขนาดปานกลาง, คนไกล่เกลี่ย, คนกลาง, ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง, ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย, สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator

English-Thai: Nontri Dictionary
intermediate(adj) กลางทาง, อยู่ระหว่างกลาง, ปานกลาง
intermediate(n) สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง, คนกลาง, สื่อกลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intermediateระยะกลาง, ขั้นกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermediate๑. เป็นกลาง๒. สีกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intermediateระหว่างกลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
intermediate abutment; intermediate tooth abutmentฟันหลักยึดกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermediate contourเส้นชั้นรอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intermediate coronary care unit (ICCU)หน่วยมัธยาภิบาลโรคหัวใจ (ไอซีซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermediate foetal mortalityภาวะการตายของทารกในครรภ์ระยะกลาง (ระหว่างสัปดาห์ที่ ๒๐-๒๘) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intermediate host; host, secondaryตัวถูกเบียนมัธยันตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermediate movement; intermediary movementการเคลื่อนภายในขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermediate phalanx; phalanx, middleกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intermediateระหว่างปฎิกิริยา, ปานกลาง, ระยะกลาง, ระดับกลาง, อินเทอร์มิเดียต [การแพทย์]
Intermediate Actionออกฤทธิ์ในเวลาปานกลาง [การแพทย์]
Intermediate Careหอผู้ป่วยทั่วไป [การแพทย์]
Intermediate Care Zoneบริเวณสำหรับผู้ป่วยขั้นปานกลาง [การแพทย์]
Intermediate Cuttingsการตัดฟันเมื่อไม้โตปานกลาง, Example: การตัดฟันหรือการปฏิบัติกับหมู่ไม้ในช่วงของ รอบตัดฟัน (Rotation) ซึ่งไม่รวมอยู่ในช่วงของการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ เป็นการตัดฟันหลายอย่างที่กระทำในช่วงตั้งแต่หลังการสืบพันธุ์ จนถึงเมื่อต้นไม้แก่หรือพร้อมที่จะถูกตัดในรอบตัดฟันต่อไป การตัดฟันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหมู่ไม้ในป่า เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ และเป็นการถอนทุนคืนก่อนถึงกำหนดตัดฟันโดยการนำไม้ที่ตัดออกนั้นไปขายถ้าขาย ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Intermediate Differentiatedเจริญปานกลาง [การแพทย์]
Intermediate Fillingการอุดตันถาวรในคราวต่อไป [การแพทย์]
Intermediate goodsสินค้ากึ่งสำเร็จรูป [เศรษฐศาสตร์]
Intermediate goodsสินค้าขั้นกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Intermediate Goodsสินค้าชั้นกลาง, Example: สินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตสินค้า โดยที่มิใช่เป็นสินค้าประเภทวัตถุดินและมิใช่สินค้าสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm interested in intermediate range system, high cyclic rate.ผมสนใจปืนกลที่แม่นยำ ในระยะกลาง The Jackal (1997)
And, you know, there are a Iot of people who go straight from denial to despair without pausing on the intermediate step of actually doing something about the problem.รู้ไหมว่ามีผู้คนมากมายที่ตรงดิ่งจากการปฏิเสธ กลับไปเป็นสิ้นหวัง โดยไม่มีการหยุดระหว่างกลาง An Inconvenient Truth (2006)
I do not think its intermediate from the alarm and locked the doors.ฉันไม่คิดว่าสัญญาญมันจะดังขึ้น จากการที่เราล๊อกประตูหรอก Paranormal Activity (2007)
He told me I did not pass the course, - alternately surprised intermediate exam and cope with it honorably.เขาบอกฉันว่าฉันไม่ผ่านวิชา... ฉันแปลกใจกับการสอบกลางภาค และฉันทำที่สุดแล้วนะ Paranormal Activity (2007)
It's an intermediate level move. Watch itยากขึ้นมาอีกหน่อย เป็นท่าระดับปานกลางน่ะ ดูซะ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
I mean, take an intermediate classฉันหมายความว่าไปลงเรียนคลาสขั้นกลางสิ Beginner Pottery (2010)
We're close, but there's an intermediate step.เราใกล้ชิด แต่ม ขั้นกลาง. Scary Movie 5 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intermediateC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลาง(adj) middle, See also: intermediate, Syn. กึ่งกลาง, ตอนกลาง, Example: ฉันคิดว่าจะไปศึกษาต่อในช่วงกลางปีหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดกึ่งกลาง[jut keungklāng] (n, exp) EN: middle point ; midpoint = mid point ; intermediate point  FR: point central [ m ]
การวางแผนระยะปานกลาง[kān wāngphaēn raya pānklāng] (n, exp) EN: intermediate range planning
ขั้นกลาง[khan klāng] (n, exp) EN: intermediate stage ; medium stage  FR: étape intermédiaire [ f ] ; étape de transition [ f ]
กลาง[klāng] (adj) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral  FR: central ; moyen ; intermédiaire
มัชฌิม-[matchima- = matchim-] (pref, (adj)) EN: middle ; middling ; medium ; moderate ; intermediate  FR: moyen
มัธยม[matthayom] (adj) EN: middle ; medium ; intermediate  FR: secondaire ; moyen ; intermédiaire
นกยางโทนน้อย[nok yāng thøn nøi] (n, exp) EN: Intermediate Egret ; Plumed Egret  FR: Héron intermédiaire [ m ] ; Aigrette intermédiaire [ f ] ; Aigrette à bec jaune [ f ]
ระยะปานกลาง[raya pānklāng] (x) EN: intermediate range  FR: à moyen terme

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERMEDIATE IH2 N T ER0 M IY1 D IY0 IH0 T
INTERMEDIATE IH2 N ER0 M IY1 D IY0 IH0 T
INTERMEDIATES IH2 N T ER0 M IY1 D IY0 AH0 T S
INTERMEDIATES IH2 N T ER0 M IY1 D IY0 EY0 T S
INTERMEDIATES(2) IH2 N ER0 M IY1 D IY0 AH0 T S
INTERMEDIATES(3) IH2 N ER0 M IY1 D IY0 EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intermediate (n) ˌɪntəmˈiːdɪəʳt (i2 n t @ m ii1 d i@ t)
intermediates (n) ˌɪntəmˈiːdɪəʳts (i2 n t @ m ii1 d i@ t s)
intermediately (a) ˌɪntəmˈiːdɪəʳtliː (i2 n t @ m ii1 d i@ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中间纤维[zhōng jiān xiān wéi, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] intermediate filament [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassungsteil { n }intermediate device [Add to Longdo]
nukleare Mittelstreckenwaffen { pl } [ mil. ]intermediate range nuclear forces (INF) [Add to Longdo]
Steigleitung { f }intermediate cable; riser cable [Add to Longdo]
Vorgelege { n } [ techn. ]intermediate gear [Add to Longdo]
Zwischenbescheid { m } | Zwischenbescheide { pl }intermediate reply; provisional notification | intermediate replies [Add to Longdo]
Zwischenblick { m } (Vermessung)intermediate sight [Add to Longdo]
Zwischenfrequenz { f }intermediate frequency [Add to Longdo]
Zwischengetriebe { n }intermediate gear [Add to Longdo]
Zwischenhandel { m }intermediate trade [Add to Longdo]
Zwischenlandung { f } | ohne Zwischenlandungintermediate landing; flight stop-over; stopover | without stopover [Add to Longdo]
Zwischenlauf { m } [ sport ]intermediate heat [Add to Longdo]
Zwischenprüfung { f }intermediate examination [Add to Longdo]
Zwischenring { m }intermediate ring; spacer; adaptor [Add to Longdo]
Zwischenschicht { f }intermediate layer; intermediate plating [Add to Longdo]
Zwischenschritt { m }intermediate step [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
アイドルギヤ;アイドルギア[aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear [Add to Longdo]
権現造り;権現造[ごんげんづくり, gongendukuri] (n) style of Shinto architecture in which the main hall and worship hall share one roof, and are connected via an intermediate passageway [Add to Longdo]
口入れ人[くちいれにん, kuchiirenin] (n) go-between; intermediate; agent (e.g. for employing servants) [Add to Longdo]
控訴棄却[こうそききゃく, kousokikyaku] (n) dismissal of an intermediate appeal [Add to Longdo]
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g, vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P) [Add to Longdo]
草仮名[そうがな, sougana] (n) cursive form of man'yougana; man'yougana written in sousho style, an intermediate stage between hiragana and man'yougana [Add to Longdo]
中陰[ちゅういん, chuuin] (n) (in Buddhism) state (or period) of intermediate existence (bardo) between one's death and rebirth (in Japan, 49 days) [Add to Longdo]
中間コード[ちゅうかんコード, chuukan ko-do] (n) { comp } intermediate code [Add to Longdo]
中間システム[ちゅうかんシステム, chuukan shisutemu] (n) { comp } intermediate system; IS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node [Add to Longdo]
中間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] intermediate byte [Add to Longdo]
中間言語[ちゅうかんげんご, chuukangengo] intermediate language [Add to Longdo]
中間言語レベル[ちゅうかんげんごレベル, chuukangengo reberu] intermediate language level [Add to Longdo]
中間節点[ちゅうかんせってん, chuukansetten] intermediate node [Add to Longdo]
中間装置[ちゅうかんそうち, chuukansouchi] intermediate equipment [Add to Longdo]
中間配線盤[ちゅうかんはいせんばん, chuukanhaisenban] IDF, Intermediate Division Frame [Add to Longdo]
中間文字[ちゅうかんもじ, chuukanmoji] intermediate character [Add to Longdo]
中軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intermediate \In`ter*me"di*ate\, a. [Pref. inter- + mediate: cf.
   F. interm['e]diat.]
   1. Lying or being in the middle place or degree, or between
    two extremes; coming or done between; intervening;
    interposed; interjacent; as, an intermediate space or
    time; intermediate colors.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Of or pertaining to an intermediate school; as,
    intermediate education.
    [PJC]
 
   {Intermediate state} (Theol.), the state or condition of the
    soul between the death and the resurrection of the body.
    
 
   {Intermediate terms} (Math.), the terms of a progression or
    series between the first and the last (which are called
    the extremes); the means.
 
   {Intermediate tie}. (Arch.) Same as {Intertie}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intermediate \In`ter*me"di*ate\, v. i.
   To come between; to intervene; to interpose. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intermediate \In`ter*me"di*ate\, n.
   1. A person who intermediates between others, especially in
    negotiations; an intermediary; a mediator.
    [PJC]
 
   2. Something that is intermediate.
    [PJC]
 
   3. Specifically: (Chem.) A compound which is produced in the
    course of a chemical synthesis, which is not itself the
    final product, but is used in further reactions which
    produce the final product; also called {synthetic
    intermediate}, {intermediate compound} or {intermediate
    product}; -- contrasted to {starting material} and {end
    product} or {final product}. There may be many different
    intermediates between the {starting material} and end
    product in the course of a complex synthesis; as, many
    industrial chemicals are produced primarily to be used as
    intermediates in other syntheses.
 
   Note: The term has the same meaning with respect to
      intermediate compounds produced in a biosynthetic
      pathway in living organisms.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intermediate
   adj 1: lying between two extremes in time or space or state;
       "going from sitting to standing without intermediate
       pushes with the hands"; "intermediate stages in a
       process"; "intermediate stops on the route"; "an
       intermediate range plane" [ant: {terminal}]
   2: around the middle of a scale of evaluation; "an orange of
     average size"; "intermediate capacity"; "medium bombers"
     [syn: {average}, {intermediate}, {medium}]
   n 1: a substance formed during a chemical process before the
      desired product is obtained
   v 1: act between parties with a view to reconciling differences;
      "He interceded in the family dispute"; "He mediated a
      settlement" [syn: {intercede}, {mediate}, {intermediate},
      {liaise}, {arbitrate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top