Search result for

(57 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -緩-, *緩*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ゆるい, yurui] (adj) หลวม, หย่อน, ไม่เข้มงวด, ช้า
[ゆるみ, yurumi] หลวม ไม่แน่น คลายออก นิ่มยวบ แย้มรุ่น รุนแรงหรือเข้มงวดน้อยลง
[ゆるみ, yurumi] หย่อนยาน ผ่อน คลายตัว

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[緩, huǎn, ㄏㄨㄢˇ] slow, gradual; to postpone, to delay
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  爰 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 5,903

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆるい, yurui] (adj-i) (1) loose; (2) lenient; lax; (3) gentle (curve, slope, etc.); (4) slow; weak; (5) soft; not firm; (P) [Add to Longdo]
いカーブ[ゆるいカーブ, yurui ka-bu] (n) gentle curve [Add to Longdo]
い規則[ゆるいきそく, yuruikisoku] (n) lenient regulations [Add to Longdo]
まる;弛まる[ゆるまる, yurumaru] (v5r,vi) to become loose; to slacken; to soften [Add to Longdo]
[ゆるみ, yurumi] (n) slack; looseness [Add to Longdo]
む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
める[ゆるめる, yurumeru] (v1,vt) to loosen; to slow down; (P) [Add to Longdo]
やか[ゆるやか, yuruyaka] (adj-na) (1) loose; slack; (2) gentle; easy; slow; (3) lenient; liberal; lax; (P) [Add to Longdo]
やかに進む[ゆるやかにすすむ, yuruyakanisusumu] (exp,v5m) to proceed slowly [Add to Longdo]
[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缓解[huǎn jiě, ㄏㄨㄢˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] to ease; to help relieve (a crisis), #3,449 [Add to Longdo]
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, / ] slow; unhurried; sluggish; gradual; not tense; relaxed; to postpone; to stall; to stave off; to revive; to recuperate, #3,996 [Add to Longdo]
缓慢[huǎn màn, ㄏㄨㄢˇ ㄇㄢˋ, / ] slow; slow moving, #5,145 [Add to Longdo]
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ, / ] slowly; unhurriedly; little by little, #5,247 [Add to Longdo]
缓和[huǎn hé, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄜˊ, / ] to ease (tension); to alleviate; to moderate; to allay; to make more mild, #10,269 [Add to Longdo]
缓冲[huǎn chōng, ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ, / ] to buffer, #13,784 [Add to Longdo]
缓刑[huǎn xíng, ㄏㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] stay of execution, #20,677 [Add to Longdo]
缓步[huǎn bù, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄨˋ, / ] stroll; unhurried walk, #23,630 [Add to Longdo]
缓兵之计[huǎn bīng zhī jì, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄓ ㄐㄧˋ, / ] delaying tactics; stalling; measures to stave off an attack; strategem to win a respite, #72,514 [Add to Longdo]
缓冲器[huǎn chōng qì, ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] buffer (computer science), #74,196 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The wider the V, the slower the speed.Vの角度が広ければ広いほど、スピードはやかになる。
You're always there for me so if you're ever in dire straits just let me know and I'll come running (to help).いつもお世話になっていますから、一旦急あれば、すぐさま馳せ参じます。
This shirt is a little bit loose.このシャツは少しいです。
This button is loose.このボタンはい。
Discipline is rather mild at this school.この学校は規律がやややかだ。
These shoes are a little loose.この靴は少しい。
Computers caused a great, if gradual, change.コンピューターは、たとえ慢にせよ大きな変化を引き起こした。
The rules were recently relaxed.その規則は最近められた。
The success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.その実現もユーザーニーズを考えたアプリケーションの開発と行政による規制和が大きなポイントとなると考えられる。
The land slopes gently toward the river.その土地は川に向かってやかに傾斜している。
The road curves gently towards the west.その道はやかに西にカーブしている。
Meg's shoes are a little loose.メグの靴は少しい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Sir. -Yes? Could you please slow down?[JA] 運転手さん スピードを めてもらっていいですか? Ready (2017)
I'm sure she didn't realize it, but whenever her hands would relax...[JA] 多分 あっちは 何も考えてないんだろうけど 手がね... こうやって 力をめた時に こうやって Always Smiling with You (2016)
Just not too tight, okay?[JA] めに... しとけよな ARQ (2016)
Where the security zone. Distills. - Right now we leave, commander.[JA] ─ 衝地帯は車両禁止 ─ どけますよ Attraction (2017)
Ifsloose.[JA] 少しんだ Race (2016)
Humans are slow.[CN] 人類是慢的。 Thank You (2014)
However, I have managed to recover a sizable data cache.[CN] 然而 我試著恢復了一個相當大的數據存區 However, I have managed to recover a sizable data cache. Pilot - Part 1 (2015)
Probably it'll loosen if you endure for a while[JA] 我慢してればむんじゃないかな The Monkey King 2 (2016)
They didn't tie me up tight enough.[JA] 結び目が かっただけ Alex (2016)
Gotta get some blood flowing.[JA] 止血帯をめて The Shallows (2016)
We can only hold it off, and then that's conditional.[CN] 所以我們只能延退化狀況 這些都是息息相關的 尤金尼 Corrections Class (2014)
We loosened the bars on one of the windows.[JA] 窓の留め金を めてるから Cease Forcing Enemy (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
衝記憶[かんしょうきおく, kanshoukioku] buffer storage, buffer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆるい, yurui] -lose, -locker, nachsichtig, -mild, -langsam [Add to Longdo]
[ゆるむ, yurumu] lose_werden, locker_werden, abnehmen, nachlassen, nachgeben [Add to Longdo]
める[ゆるめる, yurumeru] lockern, mildern, lindern, vermindern [Add to Longdo]
やか[ゆるやか, yuruyaka] -lose, nicht_fest, -langsam, -sanft [Add to Longdo]
[かんわ, kanwa] mildern, lindern, verringern [Add to Longdo]
[かんきゅう, kankyuu] schnelle_und_langsame_Bewegung, Notfall [Add to Longdo]
[かんまん, kanman] langsam, traege [Add to Longdo]
衝地帯[かんしょうちたい, kanshouchitai] Pufferzone [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top