ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adjoin

AH0 JH OY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adjoin-, *adjoin*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
adjoining room[แอดจอยนิ่ง รูมส์] (n) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjoin(vt) ติด, See also: ชิด
adjoin(vi) มีเขตแดนติดกัน, Syn. beside, be adjacent to
adjoin(vt) มีเขตแดนติดกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjoin(อะจอยน์') vt., vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border
adjoining(อะจอย' นิง) adj. ซึ่งอยู่ประชิดกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
adjoin(vi, vt) ใกล้กัน, ประชิดกับ, ชิดกัน, ติดกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjoining ownersบรรดาเจ้าของที่ดินที่ติดต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjoining propertyทรัพย์สินที่อยู่ติดต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjoining; adjacentข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjointผูกพัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjoint equationสมการผูกพัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjoint matrixเมทริกซ์ผูกพัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjoint operatorตัวดำเนินการผูกพัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adjoinGermany adjoins Holland.
adjoinOur house adjoins his.
adjoinThe hotel adjoins a lake on the east.
adjoinTheir farms adjoin.
adjoinThe living room adjoins the dining room.
adjoinThere is an anteroom adjoining the library.
adjoinThe two buildings adjoin.
adjoinThe two villages adjoin each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จด(v) be contiguous, See also: adjoin, border, Syn. ติด, เชื่อม, Ant. ห่าง, แยก, Example: ทิศเหนือของประเทศไทยจดประเทศพม่า, Thai Definition: จ่อให้ถึงกัน, ถึง, จนถึง
เผาขน(adv) at close range, See also: adjoiningly, Example: แม้ตำรวจจะสาดกระสุนปืนเข้าใส่คนร้ายในระยะเผาขน แต่คนร้ายก็ยังหลบหนีไปได้อีก, Thai Definition: อย่างใกล้ในระยะประชิดตัว
เผาขน(adv) at close range, See also: adjoiningly, Syn. ประชิด, Ant. ไกล, Example: ้ตำรวจสาดกระสุนปืนเข้าใส่คนร้ายในระยะเผาขน, Thai Definition: ใกล้ในระยะประชิดตัว
ติดกับ(conj) adjoin, See also: be contiguous, close to, connect, be adjacent to, border on, join to, Syn. ใกล้กับ, ติด, ชิดกับ, Ant. ห่าง, Example: เขาสร้างบ้านใหม่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai Definition: อยู่ชิดกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตีคู่(v) adjoin, See also: be neck and neck, be side by side, be in tandem, keep abreast of, Ant. ทิ้งห่าง, Example: การเคลื่อนไหวที่จะขับ นายทวีพ้นพรรคตีคู่มาพร้อมกับความสงสัยของสาธารณชน, Thai Definition: ทำให้ขึ้นมาเป็นคู่
แนบสนิท(v) be close to, See also: adjoin, Example: เมื่อทากาวแล้วให้รอสักพัก กะว่ามันแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันจึงค่อยใช้ได้, Thai Definition: แนบชิดติดกันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิด[chit] (v) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to  FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
จด[jot] (v) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with  FR: être limitrophe ; border ; se toucher
ข้างเคียง[khāngkhīeng] (adj) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside  FR: adjacent ; proche ; voisin
คนช่วย[khonchūay] (n) EN: assistant  FR: assistant [ m ] ; assistante [ f ] ; adjoint [ m ] ; adjointe [ f ] ; aidant [ m ] (vx)
ใกล้เคียง[klaikhīeng] (adj) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; in the vicinity  FR: voisin ; proche ; avoisinant
ลูกมือ[lūk meū] (n) EN: assistant ; helper  FR: assistant [ m ] ; aide [ m ] ; adjoint [ m ] ; auxiliaire [ m ]
ปลัด[palat] (x) EN: deputy ; administrative assistant ; deputy chief  FR: adjoint [ m ] ; assistant [ m ]
ผู้ช่วย[phūchūay] (n) EN: assistant ; helper  FR: assistant [ m ] ; assistante [ f ] ; adjoint [ m ] ; adjointe [ f ] ; aide [ m ] ; adjuteur [ m ] (vx)
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน[phūchūay phūfeuksøn] (n, exp) EN: assistant coach  FR: entraîneur adjoint [ m ]
ประชิด[prachit] (v) EN: adjoin ; come very close to ; come up against ; be adjacent to  FR: s'approcher de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADJOIN AH0 JH OY1 N
ADJOINS AH0 JH OY1 N Z
ADJOINING AH0 JH OY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjoin (v) ˈəʤˈɔɪn (@1 jh oi1 n)
adjoins (v) ˈəʤˈɔɪnz (@1 jh oi1 n z)
adjoined (v) ˈəʤˈɔɪnd (@1 jh oi1 n d)
adjoining (v) ˈəʤˈɔɪnɪŋ (@1 jh oi1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pí, ㄆㄧˊ, ] adjoin; border, #29,734 [Add to Longdo]
毗连[pí lián, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] adjoin, #72,736 [Add to Longdo]
[pí, ㄆㄧˊ, ] adjoin; border, #344,056 [Add to Longdo]
[ruán, ㄖㄨㄢˊ, ] adjoin, #985,458 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n, adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor [Add to Longdo]
間続き[まつづき, matsuduki] (n, adj-no) adjoining; adjoining rooms [Add to Longdo]
近接[きんせつ, kinsetsu] (n, vs, adj-no) neighboring; neighbouring; adjacent; adjoin [Add to Longdo]
自己共役[じこきょうやく, jikokyouyaku] (n, adj-na) { math } self adjoint [Add to Longdo]
随伴[ずいはん, zuihan] (n, vs) (1) attendance; accompanying; following; (2) { math } adjoint [Add to Longdo]
続き部屋[つづきべや;つづきへや, tsudukibeya ; tsudukiheya] (n) adjoining rooms [Add to Longdo]
地続き[じつづき, jitsuduki] (n) adjoining land [Add to Longdo]
裏地[うらじ, uraji] (n) (1) (See 表地) lining; (2) (obsc) (See 袋地・2) land that does not adjoin to public or private roads [Add to Longdo]
隣り合う(P);隣合う(io)(P)[となりあう, tonariau] (v5u, vi) to adjoin each other; to sit side by side; (P) [Add to Longdo]
隣り合わせ(P);隣合わせ(P);隣り合せ;隣合せ[となりあわせ, tonariawase] (n, adj-no) adjoining each other; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjoin \Ad*join"\, v. t. [imp. & p. p. {Adjoined}; p. pr. & vb.
   n. {Adjoining}.] [OE. ajoinen, OF. ajoindre, F. adjoindre,
   fr. L. adjungere; ad + jungere to join. See {Join}, and cf.
   {Adjunct}.]
   To join or unite to; to lie contiguous to; to be in contact
   with; to attach; to append.
   [1913 Webster]
 
      Corrections . . . should be, as remarks, adjoined by
      way of note.               --Watts.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjoin \Ad*join"\ ([a^]d*join"), v. i.
   1. To lie or be next, or in contact; to be contiguous; as,
    the houses adjoin.
    [1913 Webster]
 
       When one man's land adjoins to another's.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Note: The construction with to, on, or with is obsolete or
      obsolescent.
      [1913 Webster]
 
   2. To join one's self. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She lightly unto him adjoined side to side.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adjoin
   v 1: lie adjacent to another or share a boundary; "Canada
      adjoins the U.S."; "England marches with Scotland" [syn:
      {border}, {adjoin}, {edge}, {abut}, {march}, {butt}, {butt
      against}, {butt on}]
   2: be in direct physical contact with; make contact; "The two
     buildings touch"; "Their hands touched"; "The wire must not
     contact the metal cover"; "The surfaces contact at this
     point" [syn: {touch}, {adjoin}, {meet}, {contact}]
   3: attach or add; "I adjoin a copy of your my lawyer's letter"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top